Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Fundusze Strukturalne Instrumenty polityki strukturalnej UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa, Fundusz Spójności.

3 Fundusze Strukturalne Cele polityki spójności UE Cel 1: Wsparcie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów zacofanych Cel 2: Wsparcie ekonomiczne i społeczne przekształcenie obszarów mających problemy strukturtalne Cel 3: Zmniejszenie bezrobocia poprzez rozwój zasobów ludzkich w drodze szkoleń, kursów i odpowiednią politykę zatrudnienia

4 Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 l strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, l wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji, l podstawa negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty, l podstawa interwencji z Funduszu Spójności.

5 Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce Sektorowe Programy Operacyjne: 1.Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2.Rozwój Zasobów Ludzkich 3.Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich 4.Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 5.Transport - Gospodarka Morska oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

6 Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce Priorytety SPO- WKP 1.Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu 2.Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

7 Realizacja polityki strukturalnej UE w Polsce Działania w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim 2.1.Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 2.2.Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3.Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 2.4.Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

8 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poddziałania w ramach działania 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 2.4.1.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 2.4.2.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 2.4.3.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza. 2.4.4.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

9 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Rodzaje inwestycji finansowanych w ramach Poddziałania 2.4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza n modernizacja lub rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych n modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych n inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła n konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku n przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii

10 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Beneficjenci ostateczni: Adresatami pomocy są przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje dostosowujące do następujących Dyrektyw: n 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC) n 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje odprowadzane do środowiska wodnego oraz tzw. Dyrektywy córki

11 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Beneficjenci ostateczni: Adresatami pomocy są przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje dostosowujące do następujących Dyrektyw: n 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw n 75/442/EWG w sprawie odpadów – tzw. dyrektywy ramowej, 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, 94/67/EC w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych oraz 96/59/WE w sprawie usuwania PCB/PCT

12 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poziom pomocy finansowej Pomoc z funduszy publicznych UE ma formę dotacji (jako refundacja wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę) uzupełniana przez pożyczki z NFOŚiGW. Całkowita pomoc publiczna, włączając środki unijne i krajowe waha się od 30 do 65 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od typu inwestycji, wielkości spółki i jej lokalizacji.

13 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Struktura wdrażania Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pełni funkcję Instytucji Zarządzającej SPO-WKP. Ministerstwo Środowiska pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach Działania 2.4 SPO-WKP.

14 n na cele określone w Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, n zgodnie z priorytetami Narodowego Funduszu, określonymi w oparciu o Politykę Ekologiczną Państwa, listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW oraz zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć. Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Pożyczki i dotacje ze środków finansowych Narodowego Funduszu są przyznawane:

15 Programy priorytetowe w Wydziale Ochrony Powietrza w Departamencie Projektów Strukturalnych Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję

16 Zakres finansowania alternatywnych źródeł energii Finansowane są przedsięwzięcia związane z zastosowaniem źródeł energii nie wykorzystujących w procesie spalania organicznych paliw kopalnych. Przede wszystkim są to inwestycje dotyczące: n energetycznego spalania biomasy, n energetyki słonecznej, n wykorzystania pomp ciepła, n energetyki wodnej, n energetyki wiatrowej, n wykorzystania zasobów wód geotermalnych, n inne.

17 Wybór przedsięwzięć do dofinansowania O dofinansowanie ze środków NF mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację i realizujące przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz WFOŚiGW.

18 Wybór przedsięwzięć do dofinansowania Wybór projektów do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu następuje po analizie wymogów: n formalnych, n ekologiczno – technicznych, n finansowych.

19 Kryteria formalne oceny wniosków n Wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie n Posiadanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych n Opinie i zaświadczenia

20 Kryteria ekologiczno - techniczne oceny wniosków u Kryterium efektu ekologicznego. F Wielkość efektu ekologicznego w Mg/rok wyrażająca się w wartości zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w ciągu roku w przeliczeniu na SO 2, F Wielkość efektu ekologicznego CO 2 w Mg/rok wyrażająca się w wartości zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w ciągu roku. u Kryterium kosztu uzyskania efektu ekologicznego. F Jednostkowy koszt inwestycyjny redukcji emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na SO 2 w tys. zł/Mg*rok, F Jednostkowy koszt inwestycyjny redukcji emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na SO 2 w tys. zł/Mg*rok w odniesieniu do środków NFOŚiGW, F Jednostkowy koszt inwestycyjny w odniesieniu do efektu rzeczowego.

21 Kryteria ekologiczno - techniczne oceny wniosków c.d. u Kryterium lokalizacyjno-techniczne. F Lokalizacja ekologiczna przedsięwzięcia, F Zaawansowanie przedsięwzięcia, F Ocena wielkości charakterystycznych przedsięwzięcia: -Kompleksowość rozwiązania, -Procentowa redukcja emisji zanieczyszczeń, -Stosunek zaoszczędzonej energii w MWh/r do zainstalowanej mocy w MW, -Istota sposobu zmniejszenia zanieczyszczeń, u Kryteria pozostałe. F Pozytywny wpływ na krajowy rynek pracy, F Finansowanie przedsięwzięcia ze środków WFOŚiGW.

22 Ocena finansowa wniosku n Analiza wnioskowanych przedsięwzięć pod kątem wykonalności finansowej n Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej wnioskodawcy

23 Kryteria finansowe oceny przedsięwzięć n efektywność inwestycji n zachowanie płynności finansowej projektu inwestycyjnego

24 Kryteria finansowe oceny podmiotów n Jednostki samorządu terytorialnego analizowane są pod kątem zdolności do zaciągania i obsługi zobowiązań. n Kryteria oceny pozostałych podmiotów to: u zyskowność, u wiarygodność kredytowa, u sprawność działania, u płynność finansowa.

25 Formy finansowania przedsięwzięć n pożyczki, n pożyczki płatnicze, n kredyty ze środków NF udzielane za pośrednictwem banków, n dotacje, n dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, n umorzenia.

26 Wskaźniki oprocentowania stosowane w NFOŚiGW n gminy i ich związki, których dochód budżetowy ogółem na mieszkańca 1015 zł, WFOŚiGW, Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, przedsięwzięcia objęte Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wskazane do realizacji do końca 2005 roku - 0,1 s.r.w. n gminy i ich związki, których dochód budżetowy ogółem na mieszkańca wynosi (1015 zł; 1143 zł>, powiaty, województwa - 0,2 s.r.w. n gminy i ich związki, których dochód budżetowy ogółem na mieszkańca wynosi (1143 zł; 1476 zł> - 0,3 s.r.w.

27 Wskaźniki oprocentowania stosowane w NFOŚiGW c.d. n gminy i ich związki, których dochód budżetowy ogółem na mieszkańca > 1476 zł, spółki prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 51% - 0,4 s.r.w. n pozostałe przedsięwzięcia - 0,5 s.r.w.

28 Przykładowe inwestycje: budowa Małej Elektrowni Wodnej o mocy 0,33MW w miejscowości Szaflary, budowa kotłowni o mocy 1 MW w gminie Trzebiechów wykorzystującej słomę jako paliwo,

29 Przykładowe inwestycje: modernizacja systemu grzewczego miasta Czarna Białostocka polegająca na zastąpieniu istniejącego źródła ciepła przez źródło wykorzystujące zrębki drzewne jako paliwo (ciepłownia o mocy 14,5 MW), modernizacja kotłowni o mocy 6 MW w Sępólnie Krajeńskim – przystosowanie do spalania słomy i zrębków drzewnych,

30 Przykładowe inwestycje: l system ogrzewania szpitala w Gostyninie-Kruku oparty o pompy ciepła, l budowa ciepłowni geotermalno-gazowej o mocy zainstalowanej 50 MW w Pyrzycach, l zamiana kotłowni węglowej o mocy 0,15 MW na pompy ciepła i kotłownię przystosowaną do spalania drewna w Instytucie Ekologii PAN w Mikołajkach,

31 Przykładowe inwestycje: l system ogrzewania Bazyliki Katedralnej w Przemyślu oparty o pompy ciepła i kolektory słoneczne, l budowa elektrowni wiatrowej o mocy 18 MW w pobliżu miejscowości Cisowo i Kopań, k/Darłowa,

32 Finansowanie alternatywnych źródeł energii ze środków NFOŚiGW w 2001

33

34 Sumaryczny efekt ekologiczny wynikający z realizacji umów dotyczących OZE w 2001 roku: n redukcja emisji SO 2 o ok. 670 Mg/rok, n redukcja emisji NO x o ok. 170 Mg/rok, n redukcja emisji CO o ok. 150 Mg/rok, n redukcja emisji pyłu o ok. 160 Mg/rok, n redukcja emisji sadzy i BaP o ok. 1 Mg/rok, n redukcja emisji CO 2 o ok. 94 tys. Mg/rok

35 Sumaryczny efekt ekologiczny wynikający z realizacji umów dotyczących OZE w 2002 roku:

36

37 n redukcja emisji SO 2 o ok. 55 Mg/rok, n redukcja emisji NO x o ok. 6 Mg/rok, n redukcja emisji CO o ok. 80 Mg/rok, n redukcja emisji pyłu o ok. 70 Mg/rok, n redukcja emisji sadzy i BaP o ok. 1 Mg/rok, n redukcja emisji CO 2 o ok. 11 tys. Mg/rok

38 Sumaryczny efekt ekologiczny wynikający z realizacji umów dotyczących OZE w 2003 roku:

39

40 n redukcja emisji SO 2 o ok. 630 Mg/rok, n redukcja emisji NO x o ok. 150 Mg/rok, n redukcja emisji CO o ok. 880 Mg/rok, n redukcja emisji pyłu o ok. 680 Mg/rok, n redukcja emisji sadzy i BaP o ok. 7 Mg/rok, n redukcja emisji CO 2 o ok. 112 tys. Mg/rok

41 www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google