Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prywatne Liceum Ogólnokształcące im"— Zapis prezentacji:

1 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej E-portfolio

2 Zadania i cele systemu Celem naszych zabiegów dydaktyczno - wychowawczych jest wykształcenie i wychowanie jednostki z poszanowaniem jej osobniczych, niepowtarzalnych, indywidualnych predyspozycji, w ścisłym kontekście społecznym wyposażając ją w kompetencje niezbędne do funkcjonowania i budowania relacji społecznych Opieramy nasz system szkolny na gruntownej wiedzy pedagogiczno - socjologicznej, wynikach badań wielkich autorytetów w tym zakresie, aktualnych, europejskich baz danych, edukacyjnych raportach krajowych i unijnych, na podstawie których ciągle ulepszamy i poprawiamy system Podejmujemy wyzwanie wprowadzając nie tylko naukę nowych obywatelskich umiejętności, sposoby ich wdrażania, ale przede wszystkim demokratyczne formy wychowania poprzez demokratyzacje zarządzania szkołą włączając do tego procesu w dużym stopniu samych uczniów i ich rodziców.

3 Nasze credo zawiera się w słowach Dante Alighieri:
Tworzymy w murach szkoły uproszczoną mini-wersję społeczności obywatelskiej połączonej zawartą umową społeczną poprzez ustanowienie i stosowanie zasad praworządności, nauczania w wolności, budowania wzajemnego zaufania i lojalności, gotowości do kooperacji, negocjacji i, osiągania konsensusu. Nauczamy postawy pluralizmu myślowego umiejscawiając swoja działalność poza strukturalno – teoretycznymi opisami lecz stosując go praktycznie w szkole zarządzając poprzez autonomiczne demokratycznie wybrane organa przedstawicielskie na wzór świata dorosłego funkcjonującego poza murami szkolnymi. Wprowadzamy nauczanie interkulturowe wynikające z naturalnego procesu migracji ludności i powstałej z tego nowej sytuacji szkolnej, w której spotykają się grupy z różnym dziedzictwem kulturowym rodzącym naturalne konflikty i antagonizmy. Wpajamy zasady dużej dyscypliny hołdując teorii, że tylko człowiek zdyscyplinowany jest naprawdę wolny, samodzielny, umiejący nazwać i opanowywać własne emocje a co za tym idzie budować trwałe więzi społeczne. Nasze credo zawiera się w słowach Dante Alighieri: „Powiedz więc, co byłoby gorsze dla człowieka na ziemi, niż nie być obywatelem?”

4 Mini-wersję społeczeństwa obywatelskiego klasy realizują wcielając się w rolę:
sąsiadów – w życiu codziennym szkoły uczniowie dokonują wspólnych uzgodnień w sprawach organizacyjnych, koleżeńskich, samorządowych, dokonują projekcji życia codziennego partii politycznych – podczas organizowanych prawyborów parlamentarnych, prezydenckich klasy jako partie poznają struktury polityczne, mechanizmy wyborów, uczą się umiejętności argumentowania, dyskusji i debatowania

5 państw – podczas obchodów Dnia Europy, gdy przez jeden dzień szkoła zamienia się w miniaturową Unię Europejską, a klasy w sąsiadujące ze sobą państwa ucząc się na czym polega współpraca interkulturowa, wspólna polityka i ekonomia UE, wyrabiając poczucie przynależności do cywilizacji europejskiej i wzbudzając zainteresowania tradycja i kulturą europejską poprzez bogaty program obchodów, m.in. konkursy, debaty, wystawy informacyjno-artystyczne

6 innych instytucji i organizacji – na wzór których uczniowie przenoszą odgrywanie ról i wydarzeń mających miejsce w dorosłym życiu obywatelskim tj. wręczają statuetki „Oskarów”, przeprowadzają polityczne debaty, organizują wybory, rozdają medale na olimpiadach, są odpowiedzialni za mecze jak FIFA, kreują uroczystości związane z tradycjami świątecznymi, obchodzą Dzień Ziemi, reżyserują akademie szkolne

7 Podstawowe kompetencje:
Uczeń: zna prawo w zakresie, który go dotyczy posiada świadomość praw publicznych posiada świadomość obowiązków obywatela zna własną rolę w szkole i społeczeństwie jest gotowy do zmian i podejmowania ryzyka rozumie związek prawa europejskiego z polskim zna struktury unijne i rozróżnia ich kompetencje zna granice demokratyzacji życia szkolnego i publicznego przystaje do świata zewnętrznego jest związany ze środowiskiem lokalnym

8 Nauczyciel jest świadomy swojej roli w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym
porządkuje i systematyzuje wiedzę ucznia wspiera samodzielne rozwiązania problemów selekcjonuje nadmiar dostępnej wiedzy zna edukacyjne priorytety narodowe i unijne posługuje się nowoczesnym słownictwem zna techniki IT i stosuje je w dydaktyce wykorzystuje edukacyjne bazy danych zapoznaje się systematycznie z edukacyjnymi raportami państwowymi i unijnymi zna kluczowe kompetencje

9 Kreujemy nowoczesne pojmowanie patriotyzmu jako idei budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez:
kształtowanie postawy poszanowania dla symboli narodowych, tradycji szkolnictwa niepublicznego kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej przez wykonywanie obowiązków w życiu codziennym, takich jak: kasowanie biletów, opłacanie należności, regulowanie długów, chodzenie na wybory, przestrzeganie prędkości na drogach, segregowanie odpadów czy poszanowanie dóbr prywatnych innych obywateli

10 Działalność wychowawcza szkoły w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich obejmuje kształcenie umiejętności porozumiewania się w środowiskach interkulturowych, tolerancji, negocjacji, empatii, budowania klimatu zaufania poprzez: współpracę 3 szkół w jednym campusie składających się na różnorodność wiekową społeczności szkolnej

11 poznawanie wzajemnych zależności społecznych przez obowiązywanie wspólnej umowy o respektowaniu oddzielnych terytoriów i korzystania z nich po obustronnym zezwoleniu korzystanie z socjologii jako nauki dla codziennych, zwykłych praktyk, wdrażanie do samodzielnego myślenia zainicjowaliśmy socjologiczny program badawczy mający na celu ustalić przyczyny trudności uczniów w nawiązywaniu relacji ze środowiskiem rówieśniczym

12 Prywatne Gimnazjum i towarzyszące mu szkoły prowadzą kształcenie i wychowanie dla obywatelskości i europejskości realizując regularnie następujące działania dydaktyczne: wprowadzenie w system lekcji dodatkowych godzin i zajęć z wiedzy o społeczeństwie, historii i edukacji europejskiej utworzenie klasy socjologiczno – prawnej, gdzie w sposób prosty tłumaczy się naukową rzeczywistość, tj. to co otacza uczniów, społeczny rozwój w szkole, mieście, regionie, czynniki warunkujące zmiany, strukturę społeczną, układ ról w których uczestniczą uczniowie, wpływ urbanizacji na ich życie, czyli rozumienie świata i gromadzenie wiedzy o nim aktywny, regularny udział szkoły w projektach UE rozwijających wrażliwość interkulturową szeroką dwupoziomową edukację europejską w mieście i regionie, na którą składa się system szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów i uczniów szkół

13 prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w pracowniach europejskiej i multimedialnej, gdzie uczniowie na bieżąco zapoznają się z głównymi stronami internetowymi o UE, Parlamencie Europejskim, uczą się kontaktów z tymi instytucjami, sposobu złożenia petycji czy zadawania pytań Euro Deputowanym, z którymi organizuje się również spotkania

14 W kształtowaniu obywatelskiego systemu szkoły opieramy się na alternatywnych metodach nauczania :
W. Kilpatricka i J. Stevensona „metoda projektów” Johna Deweya „learning by doing czyli uczenie przez działanie” Adolph’ea Ferriere’a „szkoła aktywna” Celestina Freineta „nauczanie problemowe, kompleksowe” metoda nowych technik dydaktycznych Carltona Washburne’a „metoda winnetkowa czyli przystosowanie szkoły do dziecka”

15 Współpraca szkoły w ramach realizowanych projektów z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym: uczestnictwo uczniów w programie edukacji obywatelskiej młodzieży „Młodzi Aktywni w Zagłębiu Dąbrowskim” organizowanym przez Stowarzyszenie CIVITAS na terenie szkoły

16 współpraca z IPN (wykłady dotyczące prawodawstwa i historii UE) celem udziału w konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej. VI edycja” organizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Brukseli długotrwała współpraca z Domem Dziecka w Sarnowie i rodzinami zastępczymi, polegająca na przyjmowaniu uczniów do różnych klas w celu społecznej adopcji i przygotowaniu dzieci do przyszłych społecznych ról stanowi aktywną metodę szkoły w przeciwdziałaniu izolacji i wykluczenia społecznego

17 opracowanie 2 projektów podejmujących problem wzrastającego poziomu wykluczenia społecznego i jego przestrzennej koncentracji zgodne ze strategią rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza 2020 Priorytet III pt. „Starzeć się aktywnie wśród młodzieży”, w którym uczniowie naszej szkoły podjęli współpracę z Domem Pomocy społecznej w Dąbrowie Górniczej; „Razem łatwiej” w którym uczniowie nawiązali współpracę z innymi szkołami, włączyli w aktywne życie społeczne uczniów pochodzenia wiejskiego, uczniów napływowych, o niskim statusie społecznym oraz dzieci z Zespołu Opiekuńczo- Wychowawczego nr 4 w Sosnowcu

18 Wykorzystywanie w działaniach podejmowanych przez szkołę specyficznych uwarunkowań i zasobów środowiska lokalnego, w tym potencjału ludzi organizowanie systemu kształcenia języków obcych dla dyrektorów szkół i nauczycieli w celu nawiązania właściwych kontaktów międzynarodowych. organizowanie szkoleń w zakresie projektów unijnych dla dyrektorów i nauczycieli. prezentowanie wyników badań międzynarodowych przez PISA, PIRLS, PIAAC, OECD oraz analizy SWOT dotyczących poziomu kompetencji uczniów w zakresach badanych. przedstawienie podstawowych dokumentów polskich i unijnych z których powinni korzystać dyrektorzy i nauczyciele w celu podniesienia swojej wiedzy. udział nauczycieli w projekcie e-learning „Intercultural ECO - Managment of Schools” w LLP organizowanie spotkań projektowych oraz wymiany grup młodzieżowych w związku z szeroką współpracą międzynarodową

19 Udział szkoły w działaniach podejmowanych w środowisku lokalnym, w tym inicjatywach sprzyjających kształtowaniu postaw obywatelskich: uczestnictwo młodzieży w otwartej debacie z prezydentem Dąbrowy Górniczej w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” ankietowanie pracowników i rozmowy uczniów z władzami 2 wielkich zakładów pracy naszego regionu: Koksowni „Przyjaźń” i ArcelorMittal Poland oddział w Dąbrowie Górniczej w celu tworzenia charakterystyki środowiska lokalnego ujętej w realizacji zadań projektowych

20 uczestnictwo uczniów w „Manifestacji na rzecz obchodów 20- lecia uchwalenia Konwencji Praw Dziecka przez wyrażenie solidarności z innymi europejskimi szkołami ( ) inicjowanie i kontynuowanie działań charytatywnych dla Publicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Sosnowcu wsparcie w organizacji Pikniku Rodzinnego dla dzieci i rodzin adopcyjnych i zastępczych dla Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Jaworznie podejmowanie działań o charakterze wolontariatu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu –Milowicach (zorganizowanie zbiórki karmy i odzieży) i fundacji pożytku publicznego„For Animals” oraz na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanie Kiermaszy Rękodzieła Artystycznego dla mieszkańców pobliskich osiedli w celu zakupu obrazów i przeznaczania zebranych funduszy na rzecz artystów niepełnosprawnych aktywny udział w formowaniu idei nowej szkoły: propozycja współpracy od gazety „Perspektywy”

21 Dla propagowania idei unijnych i zbliżenia naszego miasta do standardów Unii Europejskiej zainicjowaliśmy powstanie Związku Szkół Zrzeszonych tj. wszystkich chętnych do aktywnej współpracy w projektach edukacyjnych. Sens naszej działalności polega na zorganizowaniu systemu współpracy w mieście i regionie wykorzystując programy Sokrates – Comenius a obecnie Comenius LLP poprzez włączenie szkół do aktywnej pracy nad projektami przygotowanie wniosku – podział zadań przygotowanie imprez towarzyszących wykonania produktu projektu i wzajemna pomoc przy tym wspólne rozpowszechnianie idei i końcowych rezultatów projektu

22 Udział szkoły w działaniach i projektach realizowanych na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym: realizacja od 2009r Projektu Comenius1 LLP „Aktywna społeczna oraz interkulturowa tolerancja wobec migracji ludności w Europie” w partnerstwie ze szkołami z Niemiec, Turcji i Hiszpanii

23 realizacja projektu Comenius 3 z przedstawicielami 23 państw EcomMedia Europe Net pt. „Europe – in relation to varioues communication technologies and new media” – nowe media w edukacji (2006 – 2008)

24 realizacja rocznego projektu towarzyszącego w ramach Accompanying Measures pt. „Improvment of national SchoolNets in Europe” o szkolnych sieciach internetowych.Eurypides organizacja 5 Konferencji Tematycznej EcoMedia EuropeNet Grecja/Kalamata na temat pt. „ICT and Lifelong learning In all types of Edukation: Does his promowe Cultural Diversity?”

25 wzięliśmy udział w organizacji konkursu „Bitwa pod Grunwaldem” przez Centrum Edukacji Szkolnej
w aktywizującym młodzież programie ogólnopolskim „Młodzi bliżej funduszy” przybliżającym tematykę finansową UE (w szkole odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne, gry zespołowe, planszowe i komputerowe „Złap Fundusze”, „Zafunduj sobie przyszłość” oraz „Cashflow” uczących umiejętności przedsiębiorczości)

26 z inicjatywy szkoły odbyły się następujące wyjazdy i spotkania dyrektorów, nauczycieli i uczniów ze szkół publicznych w mieście i regionie: Włochy-Sycylia / Capo d Orland Spotkanie projektowe Austria – Wolfsberg Spotkanie z nowymi Partnerami Słowacja – Cadca Spotkanie projektowe Norwegia – Oslo / Sarpsborg Międzynarodowy obóz młodzieżowy St. Andrae / Austria Wielkie spotkanie z całej Europy w Dąbrowie Górniczej 26

27 2005.01. 17-22 Zimowisko w Wolfsbergu
Spotkanie organizacyjneComenius 3 / Austria Spotkanie przygotowawcze projektu Comenius 3 / Polska Konferencja Pedagogów Austria / Wolfsberg Spotkanie projektowe Włochy / Fermo Zimowisko w Sattendorfie / Austria

28 2006.03.06 Spotkanie komitetu projektu E-co-media Comenius 3 Polska
Zamkniecie roku projektu Comenius 1 w Gimnazjum nr 1 Spotkanie EcoMedia w Irlandii / Drogheda II Międzynarodowa Konferencja Tematyczna w Katowicach III Międzynarodowa Konferencja Tematyczna Łotwa / Ryga Spotkanie młodzieży „Schwerin Insel” / Niemcy

29 2009.10. 26-30 Spotkanie nowego projektu Comenius 1 Niemcy / Bremen
Międzynarodowa Konferencja Tematyczna – Grecja „Polnische Tagen In Schwerin” w ramach projektu alternatywnego Jugendwerk Insel – obchody dni polskich w Niemczech w Schwerin zwane dzieło Młodzieży – Wyspa Młodzieży, marzec 2009

30 Prywatne LO, SP, Gimnazjum im. M
Prywatne LO, SP, Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej


Pobierz ppt "Prywatne Liceum Ogólnokształcące im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google