Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach ZPORR, Interreg III, RPO, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Innowacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach ZPORR, Interreg III, RPO, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Innowacyjna."— Zapis prezentacji:

1 1 Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach ZPORR, Interreg III, RPO, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programów EWT Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rządu określonych w,,Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku Warszawa, 19.05.2010 r.

2 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 – 2006 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III

3 Turystyka w ZPORR: Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Obszary wiejskie Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR)

4 Liczba zrealizowanych projektów w ZPORR z turystyki wg kategorii interwencji: Inwestycj e majątkow e (cena informacji, baza noclegow a, zaplecze gastrono miczne, punkty usługowe) Wspólne usługi dla przemysłu turystyczneg o (obejmujące działalność promocyjną, sieci, konferencje i targi handlowe Turyst yka Inwestycje niemajątkowe (rozwój i świadczenia usług turystycznych, działalność sportowa, kulturowa i wypoczynek oraz dziedzictwo kulturowe) Odno wa terenó w miejsk ich Odnowa i adaptacja zdegradow anych obszarów przemysło wych i wojskowyc h Plano wanie przestr zenne i odnow a Ochro na, popra wa i odtwor zenie środo wiska natural nego Utrzyma nie i odbudo wa dziedzict wa kulturow ego Su ma Działanie 1.4 3317147-----71 Działanie 3.1 42-1810-----70 Działanie 3.2 9-137-----29 Działanie 3.3 ----37441147 Podsumowanie:84174524374411217 Kategoria interwencji: Działanie:

5 *Stan na 31.12.2009 r. Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury

6 *Stan na 31.12.2009 r. Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury

7 *Stan na 31.12.2009 r. Działanie 3.1 Obszary wiejskie

8

9 Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

10

11 Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

12

13 Przykładowe rodzaje projektów w ZPORR: Działanie: 1.4: Restauracja wnętrz pierwszego w Polsce muzeum sztuki - Muzeum Pałac w Wilanowie – Muzeum Pałac w Wilanowie. Całkowita wartość projektu: 5,70 mln PLN. Działanie 3.1: Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu - Gmina Ogrodzieniec. Całkowita wartość projektu: 1,35 mln PLN. Działanie 3.2: Modernizacja i rozbudowa teatru Baj Pomorski w Toruniu - Miasto Toruń. Całkowita wartość projektu: 9,51 mln PLN. Działanie 3.3: Budowa II etapu promenady miejskiej w Ełku dla rozwoju turystyki w mieście – Miasto Ełk. Całkowita wartość projektu: 4,61 mln PLN.

14 Inicjatywa WspólnotowaINTERREG III 2004 - 2006 Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III 2004 - 2006 Program był finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Program składał się z 3 komponentów: A, B i C. Projekty z zakresu turystyki realizowane były w komponencie INTERREG III A. Projekty dotyczyły współpracy przygranicznej sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie projektów infrastrukturalnych i miękkich. Środki na turystykę - 129,30 mln Euro.

15 Programy Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – środki przeznaczone na projekty związane m.in. z turystyką ProgramKwota w Euro Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia30,0 mln Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)29,9 mln Wolny Kraj Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)26,6 mln Polska – Republika Słowacka10,5 mln Czechy – Polska18,0 mln Polska – Białoruś – Ukraina37,8 mln Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)24,2 mln

16 Programy Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Przykładowe projekty: Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi – Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie). Całkowita wartość projektu: 643 tys. PLN, Szlak Zamków Gotyckich - Polska-Litwa-Federacja Rosyjska. Całkowita wartość projektu: 79,9 tys. PLN, Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica- Zamek-Granica Państwa będącym częścią trasy turystycznej "Janosikowy Szlak - Polska - Republika Słowacka. Całkowita wartość projektu: 2,2 mln PLN.

17 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007– 2013 Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Europejska Współpraca Terytorialna Europejska Współpraca Terytorialna

18 Regionalne Programy Operacyjne Środki z EFRR przeznaczone na realizacjęwg dziedzin wsparcia (w %) Środki z EFRR przeznaczone na realizację wg dziedzin wsparcia (w %) Alokacja z EFRR - 16,6 mld EUR Alokacja z EFRR – 64,8 mld PLN

19 Środki na turystykę łącznie z EFRR: 738,4 mln Euro

20 Zakres projektów z zakresu turystyki w RPO Wsparcie rozwoju obiektów turystycznych, w tym infrastruktury noclegowej i gastronomicznej, Rozwój uzdrowisk, Rozwój centrów wystawienniczych i kongresowych, Ochrona i udostępnianie obszarów chronionych i przyrodniczo cennych, Przystosowanie terenów zdegradowanych do nowych funkcji związanych z turystyką, Budowa, rozbudowa i modernizacja szlaków turystycznych, portów, przystani, plaż i kąpielisk oraz infrastruktury okołoturystycznej, Opracowanie i tworzenie systemów informacji turystycznej.

21

22

23

24

25 Projekty indywidualne realizowane w ramach RPO Projekty indywidualne (kluczowe) Projekty indywidualne (kluczowe) stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa. Projekty indywidualne Projekty indywidualne umieszczane są na liście indykatywnej. projektu indywidualnego Umieszczenie projektu indywidualnego na liście jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu danego priorytetu programu operacyjnego na realizację przedłożonego projektu. projekt indywidualny Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia przez projekt indywidualny wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia.

26 Ogółem: 43

27 Przykładowe projekty indywidualne realizowane w ramach RPO Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku – Gmina Miasta Ciechocinek. Wartość projektu – 11,74 mln PLN. Termy Gostynińskie – Miasto Gostynin. Wartość projektu – 270 mln PLN. Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – UG Bieliny. Wartość projektu – 20 mln PLN. Promenada z widokiem na Odrę - Przebudowa Szczecińskich bulwarów (modernizacja bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego i Elbląskiego) – Miasto Szczecin. Wartość projektu – 45 mln PLN. Grunwald – zespół działań inwestycyjno - remontowo - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich – Muzeum Warmii i Mazur. Wartość projektu - 29,3 mln PLN.

28 Ogółem: 272 Wskaźnik produktu

29 Ogółem: 526 Wskaźnik produktu

30 Wskaźniki rezultatu (wartości z umów) Liczba nowych produktów turystycznych – Liczba nowych produktów turystycznych – 194 produkty Liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej - Liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej - 8 873 420 osób Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych - Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych - 5 804 176 osób

31 Wskaźniki rezultatu Liczba nowych produktów turystycznych (wartość z umów) Lp. Nazwa województwaLiczba nowych produktów turystycznych 1dolnośląskie8 2kujawsko-pomorskie6 3lubuskie12 4podlaskie16 5pomorskie10 6świętokrzyskie2 7warmińsko-mazurskie140 Razem194 Produkt turystyczny Produkt turystyczny – komplementarna usługa turystyczna cechująca się rozpoznawalnością. Może mieć charakter dóbr rzeczowych (towarów) bądź usług.

32 Wskaźniki rezultatu Liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej (wartość z umów): Lp. Nazwa województwaLiczba turystów 1pomorskie7 416 860 2śląskie35 000 3świętokrzyskie170 000 4warmińsko-mazurskie51 560 5wielkopolskie1 200 000 RAZEM8 873 420

33 Wskaźniki rezultatu Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych (wartość z umów) Lp.Nazwa województwaLiczba turystów 1dolnośląskie1 728 489 2lubelskie79 310 3lubuskie55 800 4podlaskie27 832 5pomorskie643 409 6świętokrzyskie556 220 7warmińsko-mazurskie2 713 116 Razem5 804 176

34 PO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ OŚ PRIORYTETOWA V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne wkład z EFRR – 47,5 mln Euro W ramach Osi realizowane są 2 działania: DZIAŁANIE 5.1 Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki – wkład z EFRR – 5 mln Euro, DZIAŁANIE 5.2 Trasy rowerowe – wkład z EFRR – 42,5 mln Euro.

35 Działanie 5.1 - Projekt Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki Składa się z 2 komponentów: Opracowanie studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej makroregionu (komponent zrealizowany w latach 2008-2009), Przeprowadzenie multimedialnej kampanii promocyjnej prezentującej Polskę Wschodnią jako miejsce aktywnego wypoczynku (komponent przewidziany do realizacji latach 2010-2012), Realizacja: Polska Organizacja Turystyczna. Wartość projektu – około 23,9 mln PLN.

36 Projekt składa się z 2 komponentów: Wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa i inne roboty budowlane w zakresie dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), Budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych realizowanych w ramach Programu. Realizacja: Urzędy Marszałkowskie pieciu Województw. Wartość projektu - około 179 mln PLN. Prace przygotowawcze rozpoczęto w 2008 r., a zakończenie zaplanowano w 2011 r. Działanie 5.2 -ProjektTrasy rowerowe Działanie 5.2 - Projekt Trasy rowerowe

37 Realizacja projektu uwzględniać będzie następujące założenia: Kompletny i spójny przebieg tras umożliwiający dogodne połączenie wszystkich województw w ramach całej sieci tras rowerowych w Polsce Wschodniej czyli: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie, Szczegółowy przebiegu trasy opracowany zostanie ze specjalnym uwzględnieniem walorów turystyczno-krajoznawczych Polski Wschodniej, Dbałość o bezpieczeństwo i wygodę rowerzysty, Utworzenie sieci miejsc postojowych dla rowerzystów. Działanie 5.2 -ProjektTrasy rowerowe Działanie 5.2 - Projekt Trasy rowerowe

38 OŚ PRIORYTETOWA VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym W ramach osi 2 działania dotyczą turystyki: Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski. Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski. Realizacja tylko 1 projektu systemowego. Alokacja ogółem: 30 mln Euro. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Realizacja 22 projektów indywidualnych. Alokacja ogółem: 138 mln Euro. PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

39 Projekt Promujmy Polskę Razem Projekt Promujmy Polskę Razem Projekt składa się z 3 komponentów: Komponent A: działania promocyjne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych mające na celu promocję turystycznej marki POLSKA, Komponent B: stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Polsce, Komponent C: organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji dla wszystkich uczestników i potencjalnych beneficjentów projektu. Wartość projektu – około 132,8 mln PLN. Projekt systemowy realizowany w Działaniu 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski przez POT

40 Przykładowe projekty realizowane w Działaniu 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec – Miasto Puławy. Wartość projektu: 66 mln PLN Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Głównego Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Głównego - Miasto Kraków. Wartość projektu - 38 mln PLN Interaktywne Centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce Interaktywne Centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce – Miasto Poznań. Wartość projektu - 99 mln PLN

41 EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 2007 – 2013 Współpraca w wymiarach: transgranicznym - rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, transnarodowym - integracja terytorialna UE poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego, międzyregionalnym - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. Polska alokacja na Program EWT – 557,8 mln Euro

42 Programy Współpracy Transgranicznej – środki na projekty z zakresu turystyki ProgramKwota w Euro Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie-Brandenburgia) 19 795 208 Polska (Województwo Lubuskie)-Niemcy (Brandenburgia) 11 600 996 Polska (Województo Dolnośląskie i Lubuskie)-Niemcy (Saksonia) 49 754 945 Polska-Republika Czeska 59 254 023 Polska-Republika Słowacka 23 611 164,45 Polska-Republika Litewska 46 386 904 Południowy Bałtyk (Polska-Szwecja-Dania-Litwa-Niemcy) 15 578 696,25

43 Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam - Karsibór - Program Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia. Całkowita wartość projektu: 378 218 Euro. Transkarkonosze - Wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich – Program Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość projektu: 301 487,81 EUR. Przykładowe projekty z zakresu turystyki

44 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Realizacja projektów z zakresu turystyki w ramach ZPORR, Interreg III, RPO, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Innowacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google