Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modele modułowych programów kształcenia zawodowego – przykłady dobrej praktyki Modele modułowych programów kształcenia zawodowego – przykłady dobrej praktyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modele modułowych programów kształcenia zawodowego – przykłady dobrej praktyki Modele modułowych programów kształcenia zawodowego – przykłady dobrej praktyki."— Zapis prezentacji:

1 Modele modułowych programów kształcenia zawodowego – przykłady dobrej praktyki Modele modułowych programów kształcenia zawodowego – przykłady dobrej praktyki dr inż. Krzysztof Symela Projekt Województwa Małopolskiego Modernizacja systemu kształcenia kadr szkół zawodowych Konferencja Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego Chrzanów, 29.04.2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Europejskie instrumenty wspierające kształcenie zawodowe i ustawiczne1 System gromadzenia i transferu osiągnięć/punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECTS, ECVET) 2 3 Dokumenty EUROPASS: CV, Paszport Językowy, Suplement do Dyplomu, Suplement do Dyplomu Zawodowego, Eurpass Mobilność Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF), Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie oraz Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy (przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności) Inicjatywy oraz instrumenty

3 Nowa wizja szkoły zawodowej Szkołą pozytywnego wyboru Szkoła zawodowa Szkołą innowacyjnej wiedzy Szkołą praktycznych umiejętności Szkołą kształtowania kompetencji Strategia uczenia się przez całe życie (LLL)

4 Kształcenie zawodowe dla rynku pracy Rynek Globalny Rynek Europejski Rynek Krajowy Rynek Regionalny Rynek lokalny Edukacja pozaformalna Edukacja nieformalna Edukacja formalna

5 Strategia uczenia się przez całe życie – nowe funkcje szkoły zawodowej Edukacja formalna Edukacja pozaformalna Edukacja nieformalna Co faktycznie człowiek (uczeń, student, pracownik) potrafi? Co faktycznie człowiek (uczeń, student, pracownik) potrafi? Wiedza Umiejętności Kompetencje Wiedza Umiejętności Kompetencje EFEKTY UCZENIA SIĘ M1M2M3M4M5M6Mn Moduły kształcenia

6 Efekty uczenia się – deskryptory EQF Wiedza to znajomość faktów, teorii i sposobów postępowania istotnych dla danej dziedziny nauki lub w danym zawodzie. W EQF wyodrębnia się wiedzę teoretyczną i wiedzę o faktach. Umiejętności to zdolność do zastosowania wiedzy dla wykonania zadań i rozwiązywania problemów. W EQF umiejętności opisuje się jako poznawcze (cognitive) i praktyczne. Umiejętności poznawcze to myślenie logiczne, intuicja i myślenie twórcze. Umiejętności praktyczne to sprawność manualna oraz umiejętność posługiwania się metodami, narzędziami i instrumentami. Kompetencja to zdolność użycia wiedzy i umiejętności w sytuacjach zawodowych i pozazawodowych, społecznych. W EQF kompetencje opisuje się jako odpowiedzialność i autonomia.

7 European Computer Driving Licence European Computer Driving Licence Advanced AUTOCAD ECDL 1. ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL-Advanced 2. ECDL-Advanced – Europejskii Certyfikat Umiejętności Komputerowych w stopniu zaawansowanym AutoCAD 3. AutoCAD – certyfikat potwierdzajacy umiejętności komputerowego wspomagania projektowania Certyfikaty CISCO 4. Certyfikaty CISCO np. CCNA- Cisco Certified Network Associate - potwierdzający umiejetności z zakresu projektowania i administrowania sieci komputerowych Licencje EASA PART 5. Licencje EASA PART – licencje obsługi technicznej statków powietrznych 6. Inne… ECDL 1. ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL-Advanced 2. ECDL-Advanced – Europejskii Certyfikat Umiejętności Komputerowych w stopniu zaawansowanym AutoCAD 3. AutoCAD – certyfikat potwierdzajacy umiejętności komputerowego wspomagania projektowania Certyfikaty CISCO 4. Certyfikaty CISCO np. CCNA- Cisco Certified Network Associate - potwierdzający umiejetności z zakresu projektowania i administrowania sieci komputerowych Licencje EASA PART 5. Licencje EASA PART – licencje obsługi technicznej statków powietrznych 6. Inne… Przykłady kwalifikacji uzyskanych w uczeniu się pozaformalnym i nieformalnym

8 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE JAKO STRATEGIA NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ INTEGRUJĄCA RÓŻNE KONCEPCJE NAUCZANIA MOŻŁIWE JEST POTWIERDZANIE CZĄSTKOWYCH KWALIFIKACJ ZAWODWYCH ORAZ ICH CERTYFIKACJA W PROCESIE NAUCZANIA ZAPEWNIANE SĄ SYTUACJE RZECZYWISTE LUB SYMULOWANE WYSTEPUJE CZĘSTA I WYGODNA KONTROLA POSTĘPÓW I OSIĄGNIĘĆ UCZĄCYCH SIĘ PROGRAM NAUCZANIA JEST NASASTAWIONY NA PRZYGOTOWANIE DO ZATRUDNIENIA MODUŁY JAKO POCHODNA ZADAŃ ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH NA STANOWISKACH PRACY MODUŁY JAKO KRYTERIA WYODRĘBNIANIA, DOBORU I ORGANIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA PROGRAM NAUCZANIA WYMUSZA STSOWANIE AKTYWNYCH METOD PRACY DYDAKTYCZNEJ ORGANIZACJA I REALIZACJA PROGRAMU NAUCZANIA JEST ZORIENTOWANA NA UCZĄCEGO SĘ NAUCZYCIEL JAKO PROJEKTANT, ORGANIZATOR, DORADCA, TRENER, OPIEKUN, EWALUATOR PAKIETY EDUKACYJNE JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU MODUŁOWA STRUKTURA TREŚCI KSZTAŁCENIA JAKO ZAPEWNIENIE ELASTYCZNOŚCI OFERTY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIE W OPARCIU O PROGRAMY MODUŁOWE PROJEKT PPRROOJJEEKKTTOWAOWANNIIEEPPRROOJJEEKKTTOWAOWANNIIEENIE REAREALLIIZZACACJJAAREAREALLIIZZACACJJAALIZJA Wymagania dla wdrożenia podejścia modułowego

9 CZYM JEST MODUŁ W PROGRAMIE NAUCZANIA DLA ZAWODU? Klasa I Klasa II Klasa III Przedmioty ogólnokształcące Przedmioty zawodowe M1 M2 M3 M4 M5 M6 Mn MODUŁY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Klasa IV

10 UKŁAD KSZTAŁCENIA W SZKOLE ZAWODOWEJ

11 I. Projektowanie modułowego programu kształcenia zawodowego i pakietów edukacyjnych II. Wdrożenie i realizacja modułowego programu kształcenia zawodowego III. Ewaluacja i aktualizacja modułowego programu kształcenia zawodowego OFERTA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UWZGLĘDNIAJĄCA POTRZEBY RUNKU PRACY Jakiego wsparcia oczekują szkoły/placówki? ETAPY FUNKCIONOWANIA PROGRAMU

12 Rozwój kształcenia modułowego w Polsce 1996-2000 2001-2009 1990-1993 Programy modułowe opracowane w ramach projektu PHARE IMPROVE dla 27 zawodów z udziałem ekspertów z Irlandii Eksperyment pedagogiczny MEN (44 szkoły, 27 zawodów) Programy: Liceum techniczne Liceum profilowane Programy o budowie modułowej bazujące na metodyce zatwierdzonej przez MEN-DKZU. Projekt EFS SPO-RZL – Przygotowanie innowacyjnych programów nauczania dla kształcenia zawodowego (131 programów, ok. 3500 pakietów edukacyjnych) I II III IV 2001-2009 2009-2013 Swoboda programowa Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach

13 Model modułowy programu kształcenia zawodowego

14 CZYM JEST ZAWÓD? W polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności zawód jest określany jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (umiejętności, wiedzy i cech psychofizycznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.

15 Kształcenie w 208 zawodach określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – z 26 czerwca 2007 r. i 16 lipca 2008 r. (na poziomie kwalifikacji technika – w 125 zawodach oraz na poziomie kwalifikacji zasadniczej szkoły zawodowej – w 83 zawodach) Szkolnictwo wyższe Zasadnicza szkoła zawodowa (25+57 zawodów) Technikum uzupełniające (48 zawodów) Uzupełniające liceum ogólno- kształcące Szkoła policealna (164 zawody) Technikum (90 zawodów) Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Rynek pracy Kształcenie modułowe w systemie szkolnym M MM M

16 Nowe zawody w klasyfikacji szkolnej (Dz. U. z dnia 13 kwietnia 2010) Technik energetyk (MG) Technik gazownictwa (MG) Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (MG) Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (MG) Technik tyfloinformatyk (MNiSW) Technik przeróbki kopalin (1,5 – roczna SP)

17 Programy o strukturze przedmiotowej 227 2009/2010 384 Programy dopuszczone przez MEN 2009/2010 384 Programy dopuszczone przez MEN Aktualna oferta programowa kształcenia w zawodach szkolnych Programy o strukturze modułowej 157 + 3500 Pakiety edukacyjne

18 Przesłanki stasowania podejścia modułowego w kształceniu zawodowym Przygotowanie ucznia/pracownika do wykonywania zmieniających się zadań zawodowych na stanowiskach pracy, którym odpowiadają określone zakresy umiejętności, wiedzy i postaw zawodowych. Integracja treści nauczania z różnych dyscyplin wiedzy (wielozadaniowość, wszechstronność Multi-skilling). Stymulowanie aktywności intelektualnej i motorycznej ucznia/pracownika, pozwalającej na indywidualizację procesu nauczania.

19 lotnictwo motoryzacja inżynieria chemiczna informatyka telekomunikacja elektronika ochrona zdrowia przemysł maszynowy przemysł spożywczy inne dziedziny Kamery wideo Fotokopiarki System ABS Mikrofalówka Mikropompy medyczne Elektroniczny wtrysk paliwa Winda Skanery Mechatronika – nowe możliwości zatrudnienia INŻYNIER TECHNIK MONTER OBSZARY ZASTOSOWAŃ MECHATRONIKI

20 Budowanie modułowej oferty programowej

21 Dokumenty powiązane z kształceniem zawodowym Ramowy plan nauczania dla szkoły zawodowej PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU Plan nauczania dla zawodu Programy nauczania w układzie : Przedmiotowym Modułowym –Szczegółowe cele kształcenia –Materiał nauczania –Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu –Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia –Szczegółowe cele kształcenia –Materiał nauczania –Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu –Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Suplement Europass do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

22 PIRAMIDA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Instrukcje na stanowiskach pracy SPECJA- LISTYCZNE KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE KWALIFIKACJE PONDZAWODWE PODSTAWOWE DLA ZAWODU UmiejętnościUmiejętności WiadomościWiadomości PostawyPostawy UmiejętnościUmiejętności WiadomościWiadomości PostawyPostawy

23 ZWIĄZEK KWALIFIKACJI Z KATEGORIAMI MODUŁÓW Instrukcje na stanowiskach pracy SPECJA- LISTYCZN E KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE KWALIFIKACJE PONDZAWODWE PODSTAWOWE DLA ZAWODU Podstawy działalności zawodowej Podstawy działalności zawodowej Podstawy zawodu Podstawowe prace w zawodzie Podstawowe prace w zawodzie Specjalistyczne prace z zawodzie Specjalistyczne prace z zawodzie Rodzaje kwalifikacji w zawodzie Kategorie modułów w programie nauczania Kategorie modułów w programie nauczania

24 Zdefiniowanie modułów i jednostek modułowych w programie nauczania dla zawodu Zdefiniowanie modułów i jednostek modułowych w programie nauczania dla zawodu Analiza pracy jako podstawa wyodrębniania modułów umiejętności zawodowych

25 ZADANIA ZAWODOWE – Jednostki modułowe

26 MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU To zestaw modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych, wyodrębnionych na podstawie określonych kryteriów, które umożliwiają zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności oraz postaw właściwych dla zawodu.

27 MODUŁ KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE To wyodrębniony element programu nauczania, odnoszący się do określonej grupy treści programowych: ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu, specjalizacyjnych, realizowanych w procesie kształcenia zawodowego w formie jednostek modułowych

28 JEDNOSTKA MODUŁOWA W ramach ustalonych modułów wyodrębnia się jednostki modułowe. Jednostka modułowa – część modułu kształcenia w zawodzie, obejmująca logiczny i możliwy do wykonania wycinek pracy, o wyraźnie określonym początku i zakończeniu, który nie podlega zwykle dalszym podziałom, a jego rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja.

29 I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTACENIA W ZAWODZIE II. ZAJĘCIA EDUKACYJNE W UKŁADZIE MODUŁOWYM II - Kategoria Modułów Podstawy zawodu III - Kategoria Modułów Podstawowe prace w zawodzie I - Kategoria Modułów Podstawy działalności zawodowej Jednostka modułowa M1.1 Jednostka modułowa M1.n Jednostka modułowa M1.2 Jednostka modułowa M1.3 Jednostka modułowa M2.1 Jednostka modułowa M2.n Jednostka modułowa M2.2 Jednostka modułowa M2.3 Jednostka modułowa M3.1 Jednostka modułowa M3.n Jednostka modułowa M3.2 Jednostka modułowa M3.3 III. ZESTAWY PAKIETÓW EDUKACYJNYCH DO ZMODULARYZOWANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Pakiety edukacyjne do jednostek modułowych z IV kategorii modułów IV - Kategoria Modułów Specjalistyczne prace w zawodzie Jednostka modułowa M4.1 Jednostka modułowa M4.n Jednostka modułowa M4.2 Jednostka modułowa M4.3 Pakiety edukacyjne do jednostek modułowych z III kategorii modułów Pakiety edukacyjne do jednostek modułowych z II kategorii modułów Pakiety edukacyjne do jednostek modułowych z I kategorii modułów Moduł 1 [P] Moduł 2 [O] Moduł 3 [Z] Moduł 4 [S] Model modułowego programu kształcenia zawodowego

30

31

32 Dydaktyczna mapa programu nauczania Protetyk słuchu 332[17]

33

34

35 Przykład układu modułów kształcenia

36 Przykład planu nauczania w programie modułowym

37 Dydaktyczna mapa programu nauczania

38 Procedura projektowania modułowego programu nauczania dla zawodu

39 Projekt systemowy MEN / KOWEZiU System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego (2009-2013) PO-KL Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia Wypracowanie systemu wsparcia dla szkół zawodowych, kadry dydaktycznej, JST, organów nadzorujących przygotowujących się do powszechnego wdrażania programów modułowych, zgodnie z nowymi kierunkami zmian w kształceniu zawodowym Utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego ułatwiającego dostęp do bazy danych programów modułowych i pakietów edukacyjnych oraz informacji z zakresu kształcenia zawodowego Cele ogólne projektu

40 Realizacja kształcenia modułowego w Polsce

41 Podnieść rangę kształcenia zawodowego i spopularyzować wdrożenie modułowych programów nauczania dla zawodów. Zapewnić wsparcie umożliwiające szkołom i placówkom oświatowym sprawne przygotowanie do wdrażania programów o strukturze modułowej. Przeciwdziałać trudnościom organizacyjnym, merytorycznym i metodycznym powiązanych z projektowaniem, realizacją i ewaluacją modułowych programów kształcenia zawodowego. Przygotować certyfikowanych ekspertów do wspierania szkół/placówek we wdrażaniu modułowych programów nauczania. Wypełnić lukę informacyjną dotyczącą kształcenia zawodowego w oparciu o podejście modułowe. Upowszechniać kształcenie modułowe oraz promować przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. Dostosować regulacje prawne i wprowadzić inne zachęty motywacyjne do tworzenia i realizacji modułowej oferty kształcenia zawodowego. Jakie działania w obszarze kształcenia zawodowego należy uruchomić?

42 Uczniowie i słuchacze szkół i placówek kształcenia zawodowego Beneficjenci projektu Dyrektorzy szkół zawodowych i placówek oświatowych (CKU, CKP, ODDZ) Kierownicy kształcenia praktycznego Nauczyciele odpowiedzialni za kształcenie zawodowe Nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni Pracownicy organów prowadzących (JST) Pracownicy nadzoru pedagogicznego (KO) Członkowie Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego Pracodawcy uczestniczący w kształceniu zawodowym

43 Zadania realizowane w projekcie 1. Zarządzanie 1. 1. Zarządzanie i obsługa projektu 1. 2. Upowszechnianie rezultatów i promocja 2. Przygotowanie ekspertów do wspierania organizacyjnego, merytorycznego i metodycznego szkół i placówek wdrażających programy modułowe 3. Przygotowanie poradników – Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego oraz produkcja 6 filmów 4. Organizacja konferencji wojewódzkich i regionalnych 5. Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego kształcenie zawodowe w oparciu o podejście modułowe 2.1. Przygotowanie kadry (ok. 300 trenerów i ekspertów kształcenia modułowego) 2.2. Konsultacje ekspertów w szkołach i placówkach oświatowych oraz debata ekspertów, członków PSKM, przedstawicieli MEN, pracodawców i innych zainteresowanych środowisk (w tym 4 spotkania regionalne) 3.1. Opracowanie koncepcji poradników 3.2. Popularyzację i wdrożenie poradników do praktyki szkolnej 3.3. Redakcja merytoryczna i techniczna, druk i dystrybucja poradników 3.4. Nagranie filmów służących jako przykłady dobrych praktyk - wdrożenia kształcenia modułowego 4.1. Organizacja 16 konferencji wojewódzkich otwierających projekt (1600 osób) 4.2. Organizacja 5 konferencji regionalnych podsumowujących projekt 5.1. Opracowanie koncepcji struktury i zawartości portalu 5.2. Stworzenie i instalacja portalu 5.3. Testowanie portalu i utrzymanie w ruchu

44 Przygotowanie 300 ekspertów wspierających szkoły we wdrażaniu programów modułowych. Przygotowanie poradników: Jak wdrażać programy modułowe dla: nauczycieli – w 16 grupach zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących (JST), przedstawicieli organów nadzorujących (KO) i doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów - (publikacje zwarte - łącznie 21 wydane w postaci segregatora). Nagranie 6 filmów służących jako przykłady dobrych praktyk - wdrożenia kształcenia modułowego w wybranych szkołach lub placówkach oświatowych; Konsultacje ekspertów z nauczycielami 256 szkół i placówek (CKU, CKP) wdrażających programy modułowe (łącznie ok. 3072 spotkań). Organizacja 16 konferencji wojewódzkich promujących projekt (1600 osób) oraz 5 konferencji regionalnych podsumowujących projekt i upowszechniający rezultaty projektu (ok. 500 osób). Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Wypracowanie i wdrożenie systemu wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, metodycznego i informatycznego szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego. Rezultaty twarde

45 Podniesienie rangi i uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie modułowych programów. Poprawa jakości kształcenia zawodowego z uwagi na ukierunkowanie programów modułowych na uzyskiwanie konkretnych efektów kształcenia. Zapewnienie decydentom oświatowym (MEN, JST, KO) zweryfikowanych narzędzi i rozwiązań pozwalających na tworzenie i aktualizację oferty programowej w oparciu o podejście modułowe. Zmiana postaw kadry kierowniczej i nauczyciel względem stosowania w praktyce dydaktycznej modułowych ofert programowych. Spopularyzowanie w środowisku edukacyjnym oraz wśród samorządów bardziej efektywnego niż tradycyjny modelu kształcenia zawodowego. Efektywniejsze przygotowane absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy. Zwiększenie zaufania społecznego do kwalifikacji i kompetencji uzyskiwanych z wykorzystaniem kształcenia modułowego. Rezultaty miękkie

46 Wprowadzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej skorelowanej z potrzebami rynku pracy, EQF/NQF, PP Poprawa konkurencyjności i umocnienie pozycji na rynku usług edukacyjnych Podniesienie jakości kształcenia Przygotuje absolwentów do mobilności na krajowym i europejskim rynku pracy (ECVET, Europass) Kształcenie modułowe – uzyskane efekty

47 Sieci kształcenia modułowego – możliwości współpracy PSKM- 72 Instytucje

48 krzysztof.symela@itee.radom.pl www.itee.radom.pl www.emcet.net


Pobierz ppt "Modele modułowych programów kształcenia zawodowego – przykłady dobrej praktyki Modele modułowych programów kształcenia zawodowego – przykłady dobrej praktyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google