Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pracownia Egzaminów Gimnazjalnych OKE w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pracownia Egzaminów Gimnazjalnych OKE w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 1 Pracownia Egzaminów Gimnazjalnych OKE w Krakowie

2 zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych badających umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków wyróżnia się 7 poziomów rozwiązania (ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko zdający dotarł w drodze do całkowitego rozwiązania) W porównaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym mniej będzie Natomiast więcej będzie zadań Aspekty oceny 2 Więcej – patrz Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, s.61–78.

3 zadania mogą sprawdzać: – wiadomości, np. znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł – opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów sprawdzających opanowanie umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych, takich jak: – rozumowanie wymagające krytycznego myślenia m.in. na podstawie znajomości metodyki badań przyrodniczych – wykrywania współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych – stosowanie zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów Tak jak w dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym Więcej niż dotychczas będzie zadań Więcej – patrz Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, s.79–98. 3

4 4 Wyszczegól- nienie BiologiaChemiaFizykaGeografia Matema- tyka Łącznie Liczba pkt. za ZZ 1) Liczba pkt. za ZO 2) % udział pkt. za ZZ 8,009,115,7810,8916,2250,00 % udział pkt. za ZO 4,674,008,004,4428,2950,00 % udział pkt. za ZO w ogólnej liczbie punktów danego przedmiotu 36,8430,5158,0628,9964,04

5 5 Obszar standardów wymagań Egzamina- cyjnych 3) BiologiaChemiaFizyka Geogra- fia Łącznie w pkt. Łącznie w %, gdzie 100% = 95 p. Łącznie w %, gdzie 100% = 450 p. w punktach I ,893,78 II ,89 8,00 III ,807,50 IV006288,421,78 Łącznie ,0021,11

6 6

7 Uczniowie klasy III wybierali przedstawiciela do samorządu szkolnego. Było troje kandydatów: Ola, Paweł i Romek. W klasie jest 32 uczniów i każdy z nich oddał jeden ważny głos. Zwyciężyła Ola, uzyskując mniej niż połowę głosów. Reszta głosów rozłożyła się równo między pozostałych kandydatów. Ile głosów otrzymała Ola, a po ile pozostali kandydaci? Znajdź i wypisz wszystkie możliwości. Uzasadnij, że nie ma więcej. 7

8 za poprawny sposób ustalenia maksymalnej i minimalnej liczby punktów uzyskanych przez Olę – 1p. za uwzględnienie, że liczba głosów oddanych na Olę jest liczbą parzystą albo, że łączna liczba głosów na pozostałych kandydatów jest parzysta – 1p. za obliczenie liczby głosów oddanych na chłopców w obu przypadkach – 1p. za poprawne obliczenia w całym zadaniu i podanie obydwu poprawnych odpowiedzi – 1 p. 8

9 9 4 p. – podanie pełnego uzasadnienia i poprawne zapisanie obydwu rozwiązań 3 p. – podanie częściowego uzasadnienia, w którym uwzględniono tylko jeden z warunków i poprawne zapisanie obydwu rozwiązań LUB podanie pełnego uzasadnienia i znalezienie niewłaściwej liczby rozwiązań będącej konsekwencją błędu rachunkowego 2 p. – poprawne zapisanie każdej z dwóch możliwości bez uzasadnienia LUB poprawne zapisanie tylko jednej możliwości z uzasadnieniem 1 p. – poprawne zapisanie jednej możliwości bez uzasadnienia LUB podanie uzasadnienia, w którym uwzględniono tylko jeden z warunków

10 1p. – rozumowanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania 2p. – rozwiązanie, w którym postęp jest istotny, np. znalezienie obydwu rozwiązań, ale bez jakiegokolwiek uzasadnienia albo rozpatrzenie przypadków, gdy liczba głosów uzyskanych przez Olę jest mniejsza od 16 oraz większa od 10 i podanie tylko jednego poprawnego rozwiązania 3p. – pokonanie zasadniczej trudności zadania, które jednak nie zostało rozwiązane do końca albo w rozwiązaniu występują usterki, nieprzekreślające poprawności rozumowania (np. błędy rachunkowe), np. rozważnie sytuacji, kiedy liczba głosów oddanych na Olę jest parzysta i mniejsza od 16 oraz wyznaczenie wraz z uzasadnieniem dolnej granicy liczby punktów, która zapewnia jej wygraną wraz z podaniem odpowiedzi 4p. – rozwiązanie bezbłędne 10

11 11 Ocenianie wg zasad przedstawionych w Informatorze... stosowane od roku 2012 w części GMP Ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko dotarł rozwiązujący w drodze do całkowitego rozwiązania. Wyróżnia się siedem poziomów rozwiązania. Poziom 6: pełne rozwiązanie Poziom 5: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale dalsza część rozwiązania zawiera usterki (błędy rachunkowe, niedokonanie wyboru właściwych rozwiązań itp.) Poziom 4: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne Poziom 3: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane, ale w trakcie ich pokonywania popełniono błędy Poziom 2: dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane Poziom 1: dokonano niewielkiego, ale koniecznego postępu na drodze do całkowitego rozwiązania Poziom 0: rozwiązanie, w którym brak jest koniecznego postępu

12 12

13 13 RODZAJFORMATYP ZAMKNIĘTE na dobieranie przyporządkowanie klasyfikacja uporządkowanie wielokrotnego wyboru jedna odpowiedź prawdziwa jedna odpowiedź fałszywa najlepsza odpowiedź zmienna liczba prawidłowych odpowiedzi prawda-fałsz wybór alternatywny wybór skalowany Typologia ta obejmuje 2 rodzaje zadań, 6 form i 15 typów

14 Być może różnorodność stosowanych typów zadań uczyni arkusze egzaminacyjne ciekawszymi dla zdających, ale czy konieczność wielokrotnego przestawiania się z jednego na inny typ zadania nie utrudni uczniowi sprawnego rozwiązywania tych zadań? A różnorodność ta dotyczy przecież kilku części składowych zadania jak: trzon zadania, pytanie, polecenie, szata graficzna, informacje wprowadzające, różnorodny sposób zapisu odpowiedzi przez ucznia. Nie chcąc patrzeć w przyszłość pesymistycznie odwołam się do egzaminu gimnazjalnego z języków obcych w gimnazjum. Arkusze z języków obcych – jak na razie – zawierają tylko zadania zamknięte, ale o zróżnicowanej budowie każdego z członów zadania, a mimo to uczniowie dobrze sobie z nimi radzą. 14

15 15

16 16 Rysunek przedstawia schemat obwodu termowentylatora zawierającego dwie grzałki (G 1 i G 2 ), dmuchawę (D), trzy wyłączniki (W 1, W 2 i W 3 ) oraz źródło napięcia (U). Które wyłączniki trzeba zamknąć, a który pozostawić otwarty, by włączona została dmuchawa i tylko jedna grzałka? Odpowiedź: Wyłączniki zamknięte – , wyłącznik otwarty – Jeśli wyłączniki W 2 i W 3 będą zamknięte, a W 1 pozostanie otwarty, to czy prąd elektryczny będzie płynął przez któryś element termowentylatora: dmuchawę (D), grzałkę pierwszą (G 1 ), grzałkę drugą (G 2 )? Odpowiedź:

17 Zadanie 29. po przeredagowaniu zaproponowane, jako dwa oddzielne zadania. Informacja do zadania – pozostaje identyczna. Polecenie dla ucznia – zostało zmienione. Zadanie 1. Warunkiem niezbędnym do włączenia dmuchawy (D) i grzałki pierwszej (G 1 ) jest zamknięcie A.tylko wyłącznika W 1 B.tylko wyłącznika W 2 C.wyłączników W 1 i W 2 D.wyłączników W 2 i W 3 17

18 Zadanie 2. Oceń prawdziwość następujących sformułowań poprzez wstawienie X w odpowiedniej komórce tabeli. Jeśli wyłączniki W 1 i W 3 będą zamknięte, a W 2 otwarty, to prąd elektryczny popłynie przez 18 PF A.dmuchawę (D) B.grzałkę 1 (G 1 ) C.grzałkę 2 (G 2 ) W przykładach posłużono się zadaniami dwupunktowymi, prawdopodobnie innej pracy wymagałoby przeredagowanie zadania wielopunktowego.

19 19

20 20 Próby badanego materiału Wynik doświadczenia Wynik doświadczenia: A.……………………………………………… ……………………………………………………… B.……………………………………………….. ……………………………………………………… Zadanie 3. (0-1) W doświadczeniu sprawdzano, ……………………………………………………….. W tym celu użyto ……………………………………………………………………………... Przyporządkuj podanym w tabeli próbom badanego materiału wynik przeprowadzonego doświadczenia, wpisując do tabeli odpowiednio literę A albo B.

21 21 Które z podanych poniżej informacji ………………………………………………………. PrawdaFałsz … 29.3.… 29.4.… Zadanie 29. (0-1) Oceń prawdziwość podanych w tabeli informacji na temat ………….…………………..……………………………………..……... Wpisz znak X w odpowiednie miejsce tabeli.

22 22 Zadanie 5. (0-1) Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij każdą lukę (5.1. – 5.3) jedną z podanych poniżej informacji, tak aby otrzymać poprawny tekst dotyczący zanieczyszczeń atmosfery. Informacje: A. tlenek siarki(IV)B. tlenek siarki(VI) C. kwas siarkowy(IV)D. kwas siarkowy(VI) W wyniku reakcji chemicznych przebiegających w atmosferze z udziałem zanieczyszczeń mogą tworzyć się szkodliwe substancje. Na przykład 5.1. _____________________ utlenia się do 5.2. _____________________ (katalizatorem tej reakcji mogą być np. tlenki metali w pyłach), a ten w reakcji z wodą powoduje, że powstaje mocny 5.3. __________________.

23 23

24 24 DOSKONALIĆ WARSZTAT PRACY Jak przygotować się/uczniów do egzaminu? ASPEKT FORMALNY Modyfikować zadania z dotychczasowych arkuszy Konstruować zróżnicowane formy zadań zamkniętych Dotyczy zasad konstrukcji zadania Typy zadań – J. Stanley i K.Hopkins – [W:] Pomiar wyników kształcenia, B. Niemierko; /typy czynności i formy zadawanych pytań, poleceń/ E. Perrot – Efektywne nauczanie. Praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania; /poziomy myślenia i przykłady pytań Stosować różne kategorie pytań i kluczowe zwroty Przestrzegać jednolitości rozumienia czasowników operacyjnych Różnicować badane/ sprawdzane czynności ucznia Dotyczy zawartości/treści zadania Podstawa programowa kształcenia ogólnego z roku użytych przy definiowaniu wymagań ASPEKT MERYTORYCZNY

25 Życzę Państwu sukcesów egzaminacyjnych niezależnie od tych i innych możliwych zmian, gdyż zmiany wpisane są w nasze życie. Życzę Państwu sukcesów egzaminacyjnych niezależnie od tych i innych możliwych zmian, gdyż zmiany wpisane są w nasze życie. 25


Pobierz ppt "1 Pracownia Egzaminów Gimnazjalnych OKE w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google