Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Łańcuchem Dostaw"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Dr inż. Jacek Rudnicki

2 Zakres tematyczny zajeć
1. Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia. Integracja łańcucha dostaw 2. Zrozumienie łańcuchów dostaw. Cykle (procesy) w łańcuchu dostaw. Jak efektywnie i reaktywnie zaspokoić potrzeby klientów 3. Partnerstwo w łańcuchu dostaw Kształtujemy partnerskie relacje z dostawcami i odbiorcami 4. Koordynacja podaży i popytu w łańcuchu dostaw Jak koordynować podaż (dostawy) i popyt (sprzedaż). Jak poprawić skuteczność i efektywność łańcucha dostaw. 5. Strategie łańcucha dostaw Jakie strategie rozwijać w łańcuchu dostaw dla zwiększenia skuteczności i efektywności. 6. System DRP Jak planować zasoby w łańcuchach dystrybucji 7. Kolokwium zaliczeniowe.

3 Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw

4 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Informacje wstępne ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Supply Chain Management SCM Młody, rozwijający się obszar wiedzy Po raz pierwszy określenie zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) zostało użyte w 1982 roku przez Olivera i Webbera Od tego czasu liczba publikacji w tematyce SCM lawinowo rośnie, sięgając do około 1000 artykułów naukowych rocznie (Croom 2004) Multidyscyplinarny charakter SCM opiera się na wielu teoriach i dziedzinach naukowych (podejście marketingowe, zarządzanie strategiczne, teoria systemów, badania operacyjne, teoria kosztów transakcyjnych, teoria gier i in.) Nie istnieje uniwersalna definicja łańcucha dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw SCM jest najczęściej utożsamiane z logistyką, zarządzaniem operacyjnym, zarządzaniem logistycznym, stanowiąc ich naturalną ścieżkę rozwoju

5 Co to jest łańcuch dostaw?
Łańcuch dostaw to system organizacji, ludzi, działań, informacji i zasobów uczestniczących w przepływie produktu lub usługi od dostawcy do klienta finalnego. Działania łańcucha dostaw przekształcają surowce i komponenty w produkt końcowy, który jest dostarczany do klienta finalnego Górny bieg strumienia Dolny bieg strumienia materiałowego Firma bazowa Strumień zaopatrzenia Strumień dystrybucji Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie Procesy zachodzące między przedsiębiorstwami

6 Co to jest łańcuch dostaw?
Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie fazy i funkcje przepływu związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb klienta końcowego Fazy łańcucha dostaw: Dostawca, Producent, Dystrybutor, Detalista, Klient Uczestnicy łańcucha dostaw: dostawcy materiałów, producenci, dystrybutorzy, hurtownicy, detaliści, klienci oraz dostawcy usług logistycznych (spedytorzy, transportowcy i operatorzy logistyczni) Dostawca Producent Dystrybutor Hurtownik Detalista Klient Przepływ informacji Przepływ dóbr (materialny) Przepływ pieniędzy Dostawcy usług logistycznych

7 Europejski dostawca składników
Międzynarodowe łańcuchy dostaw Przykład łańcucha dostaw producenta z Niemiec Producent, wytwarza produkty w oparciu o 15 dniowe prognozy Dostawca z Chin dostarcza składniki w dużych partiach w oparciu o miesięczne prognozy Producent wysyła co tydzień gotowe produkty do Centrum Dystrybucyjnego na Węgrzech Producent zasysa składniki od dostawcy we Francji w oparciu o system Kanban Firma produkcyjna Centrum dystrybucji Europejski dostawca składników Dostawca składników

8 Łańcuch dostaw - przykład
Spółdzielnia mleczarska Dostawca Fabryka serów Producent Krajowe centrum dystrybucji producenta Dystrybutor Centrum dystrybucji detalisty Sklep i końcowy nabywca Detalista Fazy łańcucha dostaw od dostawcy surowca do konsumenta (od krowy do konsumenta) Przepływ informacji Przepływ dóbr

9 Rodzaje łańcucha dostaw w zależności od zakresu przepływu dobra
Łańcuch dostaw wewnętrzny przedsiębiorstwa – od wejścia (materiału, półwyrobu, towaru) do wyjścia (wyrobu, towaru, usługi) z przedsiębiorstwa Łańcuch dostaw zewnętrzny przedsiębiorstwa – od bezpośrednich dostawców do bezpośrednich odbiorców Łańcuch dostaw pełny – od źródeł surowców do klienta ostatecznego Źródła surowców Klienci Przedsiębiorstwo bazowe Dostawcy Odbiorcy ŁD wewnętrzny ŁD zewnętrzny przedsiębiorstwa Łańcuch Dostaw zewnętrzny pełny

10 Rodzaje łańcuchów dostaw
Pośrednicy dostawców Operatorzy logistyczni Pośrednicy dystrybucjiOperatorzy logistyczni Rynek dostawców Producent Rynek odbiorców Łańcuch dostaw zewnętrzny Działalność produkcyjna (przetwarzanie) Produkcja elementów Magazyn wyrobów gotowych Magazyn zaopatrzeniowy Montaż zespołów Montaż wyrobów Łańcuch dostaw wewnętrzny Przepływ materiałów Przepływ informacji Przepływ pieniędzy

11 Łańcuch dostaw jako łańcuch wartości
Łańcuch wartości – pojęcie korespondujące z łańcuchem dostaw ŁAŃCUCH WARTOŚCI (Value Chain) Michael Porter (Harward Business School) Sekwencja działań w łańcuchu dostaw tworzenia i dodawania wartości dla produktu z punktu widzenia klienta DZIAŁANIA PODNOSZĄCE KOSZTY (czas realizacji) DZIAŁANIA PODNOSZĄCE WARTOŚĆ DZIAŁANIA PODNOSZĄCE WARTOŚĆ Działania przekształcające materiał, poprawiające jakość produktu, poziom obsługi itp. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE KOSZTY Koszty produkcji, transportu, magazynowania, zapasów, administracyjne itp. NIE WSZYSTKIE DZIAŁANIA TWORZĄ WARTOŚĆ, ALE WSZYSTKIE GENERUJĄ KOSZTY

12 WARTOŚĆ DODANA TO COŚ, ZA CO KLIENT JEST GOTÓW ZAPŁACIĆ
„Klient kupuje nie produkt, tylko korzyści (użyteczności) związane z produktem” PRODUKCJA Użyteczność formy LOGISTYKA Użyteczność miejsca Użyteczność czasu MARKETING Użyteczność posiadania (dysponowania) Koncepcja marketingu tradycyjnego  orientacja na produkt Zadowolenie klienta z pozytywnej oceny produktu, jego jakości i ceny Koncepcja marketingu dynamicznego  orientacja na klienta (odbiorcę) Zadowolenie z oceny produktu, jakości, ceny oraz dostępności w czasie i przestrzeni UŻYTECZNOŚĆ MIEJSCA Wartość stwo­rzona i dodana poprzez umożliwienie, aby produkt mógł być kupiony lub skonsumowany w odpowiednim miejscu UŻYTECZNOŚĆ CZASU Wartość stworzona i dodana poprzez udostępnienie produktu we właściwym czasie

13 Przesłanki zarządzania łańcuchem dostaw
Rzeczywista konkurencja, to nie współzawodnictwo poszczególnych firm ze sobą, ale konkurowanie łańcuchów dostaw Przykłady: Łańcuch dostaw Toyoty konkuruje z łańcuchem dostaw VW Łańcuch dostaw Biedronki konkuruje z łańcuchem dostaw Lidla Uzasadnienie: Klienta zdobywa się poziomem obsługi oraz ceną produktu Cena zależy od kosztów całkowitych produktu Na poziom obsługi klienta finalnego i koszty całkowite mają wpływ wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw określonego produktu

14 Co to jest zarządzanie łańcuchem dostaw?
Dostawca Producent Dystrybutor Detalista Klient Przepływ informacji Przepływ dóbr Przepływ pieniędzy Zintegrowane zarządzanie działaniami związanymi z przepływem dóbr, informacji i pieniędzy od dostawców do klientów ostatecznych niezbędnymi do wytworzenia i dostawy produktu lub usługi w sposób skuteczny i efektywny Koncepcja planowania, sterowania i kontroli przepływów materiałowych obejmującego wszystkie fazy tworzenia i dostarczania wartości logistycznych od miejsca pozyskania surowców, poprzez produkcję do ostatecznego klienta w celu zaoferowania odpowiednich towarów, we właściwej ilości i jakości, we właściwym miejscu i czasie, przy uzasadnionych kosztach, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjnej

15 Cele zarządzania łańcuchem dostaw
Zarządzanie łańcuchem dostaw jest odpowiedzialne za skuteczny i efektywny przepływ dóbr, informacji i pieniędzy od źródeł surowców do klienta ostatecznego Cele zarządzania łańcuchem dostaw: Zapewnienie konkurencyjnego poziomu obsługi, przy możliwie najniższych kosztach całkowitych Optymalizacja skuteczności i efektywności w zaspokajaniu potrzeb klienta, czyli znajdowanie kompromisu między poziomem obsługi i kosztami Koordynacja podaży i popytu w łańcuchu dostaw – popyt < podaż = niedobory, popyt > podaż = nadmierne zapasy Warunki skutecznego i efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw traktowanie łańcucha dostaw jako spójnej całości (systemu) podejmowanie decyzji strategicznych (długookresowych i kompleksowych) dotyczących całego łańcucha dostaw integracja systemów i procesów w łańcuchu dostaw partnerskie relacje między uczestnikami łańcucha dostaw współpraca wszystkich uczestników w osiąganiu celów łańcucha dostaw - dzielenie się zyskiem i informacjami

16 Podstawowe mierniki zarządzania łańcuchem dostaw
Efekty osiągnięte SKUTECZNOŚĆ = Efekty planowane Wskaźnik oceny działalności koncentrujący się na wyjściu systemu, określany jako stopień osiągnięcia przez system założonego celu SKUTECZNOŚĆ SYSTEMU – rynkowa (effectiveness) Wartość efektów EFEKTYWNOŚĆ = Wartość nakładów Iloraz osiągniętych efektów i nakładów poniesionych na ich uzyskanie w wymiarze ekonomicznym (wartościowym) EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU – ekonomiczna (efficiency)

17 Mierniki zarządzania łańcuchem dostaw
Mierniki efektywności łańcucha dostaw Koszty całkowite łańcucha dostaw - suma wszystkich kosztów ponoszonych dla wszystkich produktów przechodzących przez łańcuch dostaw w danym okresie Wskaźnik rotacji zapasów (WRZ w razach)– stosunek wartości sprzedaży do wartości średnich zapasów (w danym roku) Zapasy w dniach (WRZ w dniach) – odwrotność wskaźnika rotacji zapasów pomnożona przez 360 dni - na ile dni działalności wystarczy zapas, co ile dni firma odnawia zapas Mierniki skuteczności łańcucha dostaw (obsługi klienta) Średni czas realizacji - czas między momentem złożenia zamówienia przez klienta a momentem ukończenia zamówienia Wskaźnik terminowości – liczba zamówień zrealizowanych terminowo do liczby zamówień ogółem x 100% Inne mierniki poziomu obsługi

18 Wskaźnik rotacji zapasów
SPRZEDAŻ (OBRÓT) WRZ = ZAPAS (WARTOŚĆ) [w razach] WRZ - Iloraz wielkości sprzedaży i wielkości zapasów. Wskazuje ile razy w ciągu roku zapasy zostały przekształcone w gotowe wyroby. Niski WRZ oznacza, że zapas spędza długi okres w magazynie, firma ponosi wysokie koszty utrzymania, a zapas może zestarzeć się ekonomicznie. Wysoki wskaźnik oznacza, że zapasy wystarczają na mniejszą liczbę dni sprzedaży. ZAPAS (WARTOŚĆ)· 360 WRZ = SPRZEDAŻ (OBRÓT) [w dniach] WRZ wskaźnik rotacji zapasów w dniach. Obliczany jest jako odwrotność wskaźnika rotacji zapasów pomnożoną przez 360 dni. Oznacza przeciętną liczbę dni, jaka mija od wprowadzenia zapasu do magazynu do czasu jego zużycia. Wysoki poziom wskaźnika oznacza, że obrót zapasami odbywa się wolno i tym samym zalegają one w magazynie. Niska wartość wskaźnika wskazuje na szybki obrót zapasami, co jest sytuacją pożądaną, o ile nie jest związane z brakiem towarów czy surowców i nie przekłada się na przerwy w produkcji.

19 Wskaźnik rotacji zapasów (przykład obliczania)
WRT w razach Sprzedaż (przychód ze sprzedaży) PLN Wartość zapasu PLN Wskaźnik rotacji zapasu (w razach) 8 razy WRT w dniach Sprzedaż (przychód ze sprzedaży) PLN Wartość zapasu PLN Wskaźnik rotacji zapasu (w dniach) ( x 360)/ = 45 dni WRT wielkość wskaźnika zależy od branży. W niektórych firmach wielkość wskaźnika wynosi 100 i więcej. Oznacza to, że firma odnawia zapasy co 3 dni.

20 Zapasy w łańcuchu dostaw
S u r o w c e K l i e n c i Dostawca I rzędu Dostawca II rzędu Hurtownik Detalista Producent Zapasy w górnym biegu strumienia materiałowego Zapasy w przedsiębiorstwie Zapasy w dolnym biegu strumienia materiałowego Zapasy surowców Zapasy u dostawców (kolejnych rzędów) Zapasy materiałów wyjściowych Zapasy produkcji w toku Zapasy wyrobów gotowych Zapasy w hurtowniach Zapasy u detalistów Zapasy konsumenta

21 Spedytor w miejscu pochodzenia 20 Spedytor w miejscu przeznaczenia 20
Zapasy w łańcuchu dostaw Porównanie międzynarodowych i krajowych łańcuchów dostaw 70 Krajowy łańcuch dostaw - zapasy na poziomie ...?.... jednostek Krótszy cykl dostaw, krótszy i pewniejszy czas przewozu, jednokrotne łączenie lub rozdzielanie przepływów rzeczowych, jednorodne formy i koszty transportu Fabryka Polska Przewóz 10 Centrum dystrybucji Polska 30 Fabryka Chiny Przewóz 20 Spedytor w miejscu pochodzenia 20 Przewóz drogą morską 20 Spedytor w miejscu przeznaczenia 20 Centrum dystrybucji 30 Przewóz 10 Międzynarodowy łańcuch logistyczny - zapasy na poziomie ?..... jednostek Dłuższy cykl dostaw, dłuższy i niepewny czas przewozu, wielokrotne łączenie i rozdzielanie przepływów rzeczowych, zróżnicowane formy i koszty transportu 150

22 Decyzje w zarządzaniu łańcuchem dostaw
DECYZJE STRATEGICZNE Projektowanie łańcucha dostaw DECYZJE PLANISTYCZNO OPERACYJNE Funkcjonowanie systemu logistycznego (działanie) KONCENTRACJA SKUTECZNOŚĆ RYNKOWA Czy dostarczymy właściwe produkty, we właściwym miejscu i czasie … ? EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA Jakie koszty ponosimy dostarczając produkty ?

23 Decyzje łańcucha dostaw Poziomy podejmowania decyzji łańcucha dostaw
Decyzje strategiczne – projektowe Horyzont planowania: kilka lat Jakie produkty produkować i dostarczać? Na jaki segment rynku orientować się? Ile zakładów produkcyjnych posiadać i o jakiej zdolności produkcyjnej? Gdzie lokalizować zakłady, magazyny, hurtownie? Które funkcje wykonywać w przedsiębiorstwie, a które przekazać na zewnątrz (outsoursing)? Decyzje planistyczne Horyzont planowania: kilka miesięcy do roku Cel: przydział dostępnych zasobów dla najlepszego zaspokojenia przyszłego popytu Co, ile, kiedy i gdzie produkować w zagregowanych wielkościach? Decyzje operacyjne Horyzont: od czasu rzeczywistego do kilkunastu tygodni Cel: realizacja planów i polityk zdefiniowanych na wyższych poziomach Jakie, ile i kiedy produkować oraz dostarczać wyroby? Jakie, ile i kiedy produkować, dostarczać oraz nabywać materiały? Opracowanie harmonogramów produkcji i dostaw Realizacja transakcji

24 Integracja procesów w łańcuchu dostaw

25 Integracja procesów w łańcuchu dostaw

26 Zarządzanie łańcuchem dostaw Integracja procesów logistycznych
Skuteczność i efektywność zarządzania łańcuchem dostaw jest uwarunkowana integracją wszystkich procesów logistycznych w łańcuchu dostaw Zarządzanie łańcuchem dostaw integruje odpowiednie funkcje, procesy i działania, które są odpowiedzialne za różne aspekty przepływu dóbr, informacji i pieniędzy Dostawca Producent Dystrybutor Detalista Klienci Przepływ informacji Przepływ dóbr Przepływ pieniędzy

27 Integracja w łańcuchu dostaw
Przepływ informacji w łańcuchu dostaw o małym stopniu integracji Dostawca Producent Dystrybutor Hurtownik Detalista Klient Informacja Integracja dostawca - odbiorca Przepływ informacji w łańcuchu dostaw o wysokim stopniu integracji Dostawca Producent Dystrybutor Hurtownik Detalista Klient Integracja wszystkich uczestników łańcucha dostaw Integracja łańcucha dostaw sprawia, że wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw mogą mieć dostęp do tych samych informacji w czasie rzeczywistym Np. o popycie i sprzedaży na końcu łańcucha dostaw (u detalistów)

28 Integracja procesów w łańcuchu dostaw
Integracja zewnętrzna łańcucha dostaw jest uwarunkowana integracją wewnętrzną u uczestników łańcucha dostaw. Integracja wewnętrzna obejmuje integrację zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Nie można integrować zewnętrznych uczestników łańcucha dostaw, jeżeli nie zakończono integracji wewnętrznej. Integracja wewnętrzna związana jest z wdrożeniem systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie Wyróżnia się następujące poziomy integracji: 0 - Brak integracji I - Integracja intrafunkcjonalna (integracja funkcjonalna) II - Integracja interfunkcjonalna (integracja III - Integracja wewnętrzna IV- Integracja zewnętrzna I – integracja przedsiębiorstwa z bezpośrednimi dostawcami i odbiorcami V - Integracja zewnętrzna II - integracja całego łańcucha dostaw 5

29 Integracja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw
Poziom integracji procesów logistycznych D O S T A W C Y ( I ) ZAOPATRZENIE PRODUKCJA DYSTRYBUCJA O D B I O R C Y ( I ) Zakupy Kontrola materiałów Produkcja Sprzedaż Spedycja Zarządzanie zaopatrzeniem Zarządzanie produkcją Zarządzanie dystrybucją I Zarządzanie materiałami Materials Management Zarządzanie dystrybucją II Zarządzanie logistyczne wewnętrzne (Internal Logistics Management) III IV Zarządzanie logistyczne zewnętrzne (External Logistics Management) Zarządzanie pełnym łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) V

30 Integracja procesów logistycznych - poziom 0
IZOLACJA FUNKCJONALNA Przepływ surowców i materiałów (obsługa dostawców) Przepływ półfabrykatów Przepływ towarów (obsługa klientów) ZAOPATRZENIE PRODUKCJA DYSTRYBUCJA Zakupy Kontrola materiałów Produkcja Sprzedaż Spedycja Niezależność poszczególnych działów realizujących własne cele i zadania Brak kompleksowej koordynacji działalności wyróżnionych działów Własna obsługa informatyczna poszczególnych działów (własne bazy danych)

31 Integracja procesów logistycznych - poziom I
INTEGRACJA INTRAFUNKCJONALNA ZAOPATRZENIE PRODUKCJA DYSTRYBUCJA Zakupy Kontrola materiałów Produkcja Sprzedaż Spedycja Zarządzanie zaopatrzeniem Purchasing Management Zarządzanie produkcją Production Management Zarządzanie dystrybucją Distribution Management Integracja wewnętrzna procesów logistycznych w podsystemach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (wyspy automatyzacji) Własna obsługa informatyczna wyróżnionych faz przepływu materiałowego

32 Integracja procesów logistycznych - poziom II
INTEGRACJA INTERFUNKCJONALNA 1 ZAOPATRZENIE + PRODUKCJA DYSTRYBUCJA Zarządzanie zaopatrzeniem Zarządzanie produkcją Zarządzanie dystrybucją Zarządzanie materiałami Materials Management Zarządzanie dystrybucją Distribution Management Integracja procesów logistycznych podsystemów zaopatrzenia i produkcji (tradycyjne podsystemy gospodarki materiałowej) Własna obsługa informatyczna wyróżnionych faz przepływu materiałowego

33 Integracja procesów logistycznych - poziom III
INTEGRACJA INTERFUNKCJONALNA 2 (INTEGRACJA WEWNĘTRZNA) ZAOPATRZENIE + PRODUKCJA + DYSTRYBUCJA Zarządzanie materiałami Zarządzanie dystrybucją Zarządzanie logistyczne wewnętrzne Internal Logistics Management Integracja procesów logistycznych podsystemów gospodarki materiałowej i dystrybucji (integracja wszystkich faz wewnętrznego przepływu materiałowego) Kompleksowa obsługa informatyczna zintegrowanego wewnętrznego łańcucha dostaw

34 Integracja procesów logistycznych - poziom IV
INTEGRACJA ZEWNĘTRZNA 1 (OTOCZENIE LOGISTYCZNE BLIŻSZE) ZAOPATRZENIE + PRODUKCJA + DYSTRYBUCJA Dostawcy I rzędu Zarządzanie logistyczne wewnętrzne Odbiorcy I rzędu Zarządzanie logistyczne zewnętrzne External Logistics Management Integracja procesów logistycznych przedsiębiorstwa z otoczeniem logistycznym bliższym (integracja wewnętrznego przepływu materiałowego z dostawcami i odbiorcami I rzędu) Kompleksowa obsługa informatyczna zintegrowanego zewnętrznego łańcucha dostaw

35 Integracja procesów logistycznych - poziom V
INTEGRACJA ZEWNĘTRZNA 2 (OTOCZENIE LOGISTYCZNE DALSZE) ZAOPATRZENIE + PRODUKCJA + DYSTRYBUCJA Rynek dostawców Pośrednicy dostawców Zarządzanie logistyczne wewnętrzne Pośrednicy odbiorców Rynek odbiorców Zarządzanie łańcuchem dostaw (łańcuchem logistycznym) Supply Chain Management (Logistics Chain Management) Integracja procesów logistycznych przedsiębiorstwa z otoczeniem logistycznym dalszym (integracja wewnętrznego przepływu materiałowego z łańcuchami dostawców i dystrybucji) Kompleksowa obsługa informatyczna pełnego zintegrowanego łańcucha dostaw

36 Logistyczne systemy informacyjne
Zarządzanie zaopatrzeniem Zarządzanie produkcją Zarządzanie dystrybucją Poziom integracji procesów logistycznych SCS - klasyczne systemy sterowania zapasami (Stock Control Systems) II Zarządzanie materiałami (Materials Management) MRP - planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning) III Zarządzanie logistyczne wewnętrzne (Internal Logistics Management) MRP II/ERP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning) IV Zarządzanie logistyczne zewnętrzne (External Logistics Management) LRP - planowanie potrzeb logistycznych (Logistics Requirements Planning) V Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) SCMs – system zarządz. łańcuchem dostaw (Supply Chain Management system)

37 Filary zarządzania łańcuchem dostaw
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW TECHNOLOGIA INFORMATYKA ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PROCESÓW INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA PROCESÓW INFRASTRUKTURA BIZNESOWA PROCESÓW sprzęt systemy informatyczne systemy identyfikacji środki komunikacji integracja transportowa magazynowa manipulacyjna opakowań strategie i metody skutecznego i efektywnego zarządzania przepływem materiałowym Ciągły i wypoziomowany przepływ w łańcuchu dostaw Partnerskie relacje między uczestnikami łańcucha dostaw Zorientowanie na usatysfakcjonowanie klienta ostatecznego Wizja skutecznego i efektywnego łańcucha dostaw

38 Systemy tradycyjne – łańcuchy dostaw
Cecha SYSTEM TRADYCYJNY ŁAŃCUCH DOSTAW Horyzont współpracy Krótkoterminowy Długoterminowy Wspólne planowanie Dla określonych transakcji Nieustanne, ciągłe Informacja Kontrolowana przez firmę Wspólna/dzielona Przepływ informacji Stosunkowo wolny Szybki Między sferą sprzedaży i zakupu dla określonych transakcji Między sferami funkcjonalnymi kooperujących firm Charakter kontaktów Przepływ materiałów Stosunkowo wolny, przerywany Szybki, ciągły/przejrzysty Zarządzanie zapasami Odrębne rozpatrywanie zapasów w każdym przedsiębiorstwie Koordynacja poziomu zapasów w łańcuchu firm kooperujących Koszty logistyczne Minimalizowane w firmie Minimalizowane w całym łańcuchu Ryzyko i szanse Skoncentrowane na firmie Wspólne/dzielone Zgodność kultury przedsiębiorstw Ważna dla podstawowych związków kooperujących firm Nieważna (nieznaczna)


Pobierz ppt "Zarządzanie Łańcuchem Dostaw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google