Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnątrzszkolny system oceniania Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnątrzszkolny system oceniania Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Wewnątrzszkolny system oceniania Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

2 Część pierwsza W badaniach uczestniczyło 91 rodziców uczniów zapisanych do naszej szkoły, co stanowi 34,08%. Ankieta składała się z 9 pytań Na niektóre z nich nie zostały udzielone przez wszystkich odpowiedzi

3 1. Czy nauczyciele informują córkę / syna, jakie postępy w nauce powinni osiągnąć? 91 odpowiedzi Tak4549,45% Raczej tak3134,06% Raczej nie1415,38% Nie11,09%

4 2. Czy nauczyciele informują córkę / syna o postępach w nauce? 89 odpowiedzi Tak4955,06% Raczej tak3033,7% Raczej nie88,98% Nie22,24%

5 3.a. Czy informacje te nauczyciele przekazują Państwu? 91 odpowiedzi Tak8290,1% Nie29,9% 3.b. Kiedy? (86 odpowiedzi) Zebranie ogólne7081,39% Spotkanie indywidualne 55,81% Konsultacje w ustalone dni 1112,79%

6 3.c. W jaki sposób to robią? 52 odpowiedzi Podczas rozmów indywidualnych 1528,84% Podczas zebrania ogólnego2140,38% Przez telefon47,69% W inny sposób (karta z ocenami) 1223,07%

7 4. Czy nauczyciele wskazują córce / synowi ich mocne i słabe strony? 88 odpowiedzi Tak2629,54% Raczej tak3742,04% Raczej nie2326,13% Nie22,27% 4.a. W jaki sposób to robią? 25 odpowiedzi Rozmowa indywidualna 1768% Zachęcenie do udziału w konkursie 14% Informując o odpowiedziach pisemnych i ustnych 728%

8 5. Czy córka / syn mają świadomość swoich mocnych i słabych stron? 89 odpowiedzi Tak3438,2% Raczej tak4348,31% Raczej nie1213,48% Nie--

9 6. Czy sposób oceniania motywuje córkę / syna do dalszej pracy? 88 odpowiedzi Tak2629,54% Raczej tak4450% Raczej nie1618,18% Nie22,27%

10 7. Czy proces oceniania córki / syna dostosowany jest do potrzeb i możliwości dziecka? 88 odpowiedzi Tak3034,09% Raczej tak5259,09% Raczej nie44,54% Nie22,27%

11 8. Czy zna Pan / Pani kryteria oceniania? 91 odpowiedzi Tak6571,43% Tak – z większości przedmiotów 1819,78% Tak – z niektórych przedmiotów 77,69% Nie11,09%

12 9. Czy córka / syn ma poczucie obiektywnego i sprawiedliwego sposobu oceniania ich wiedzy i umiejętności? 91 odpowiedzi Tak1819,78% Tak – z większości przedmiotów 4751,64% Tak z niektórych przedmiotów 2426,37% Nie22,19%

13 Wnioski Nauczyciele informują rodziców o tym jakie powinni i jakie osiągają postępy w nauce dzieci, podczas zebrań ogólnych lub indywidualnych rozmów (83%) Rodzice uważają ze system oceniania motywuje ich dzieci do dalszej pracy i jest on dostosowany do możliwości ich dzieci (odpowiednio 80 i 93%); prawie ¾ zna kryteria oceniania z większości przedmiotów Tylko 19% rodziców potwierdza, że ich dzieci mają poczucie obiektywnego i sprawiedliwego oceniania z wszystkich przedmiotów; 51% z większości, a co czwarty z niektórych przedmiotów

14 Część druga Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów W badaniu uczestniczyło 110 uczniów klas I-III, co stanowi 41,35% Ankieta składała się z 9 pytań Na niektóre z nich nie została udzielona odpowiedź

15 1. Czy nauczyciele informują Cię jakie postępy w nauce powinieneś osiągnąć? 110 odpowiedzi Tak1917,27% Raczej tak3733,63% Raczej nie3935,45% Nie1513,63% 1.a. Kiedy? 51 odpowiedzi Na początku roku szkolnego 1427,45% Przed sprawdzianami i klasówkami 3772,54% 1.b. W jaki sposób? 46 odpowiedzi Informacja słowna3984,78% Pisemnie w zeszycie 715,21%

16 2. Czy nauczyciel informują Cię o twoich postępach w nauce? 110 odpowiedzi Tak2119,09% Raczej tak5751,81% Raczej nie2220% Nie109,09% 2.a. W jaki sposób? 78 osób odpowiedziało, że za pośrednictwem informacji słownej 2.b. Jak często? 65 odpowiedzi Często2132,3% Czasami4467,7%

17 3. Czy nauczyciele przekazują ww. informacje twoim rodzicom? 110 odpowiedzi Tak9485,45% Nie1614,54% 3.a. Kiedy? 125 odpowiedzi Podczas zebrań i konsultacji 9475,2% Podczas spotkań indywidualnych 2520% Przez telefon64,8% 3.b. W jaki sposób to robią? 93 odpowiedzi Pisemnie5053,76% Ustnie4346,23%

18 4. Czy nauczyciele wskazują ci mocne i słabe strony? 110 odpowiedzi Tak1614,54% Raczej tak2926,36% Raczej nie3430,9% Nie3128,18% 4.a. W jaki sposób to robią? 43 osoby odpowiedziały, ze podczas rozmów indywidualnych

19 5. Czy masz świadomość swoich mocnych i słabych stron? 110 odpowiedzi Tak6559,09% Raczej tak3632,72% Raczej nie65,45% Nie32,72%

20 6. Czy sposób oceniania motywuje cię do dalszej pracy? 110 odpowiedzi Tak3935,45% Raczej tak3430,9% Raczej nie1816,36% Nie1917,27%

21 7. Czy wszyscy nauczyciele informują cię o sposobie oceniania z przedmiotu? 110 odpowiedzi Tak4540,9% Tak – zdecydowana większość 3834,54% Tak – niektórzy2320,9% Nie43,63% 7.a. Z danego zakresu materiału. 110 odpowiedzi Tak3834,54% Tak – zdecydowana większość 2926,36% Tak – niektórzy3531,81% Nie87,27%

22 7.b. Kiedy? 98 odpowiedzi - na początku roku szkolnego 82 – odpowiedzi – przed sprawdzianami 7.c. W jaki sposób? 67 odpowiedzi - słownie

23 8. Czy znasz kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów? 110 odpowiedzi Tak5348,18% Tak – z większości4036,36% Tak – z niektórych1311,81% Nie43,63%

24 9. Czy masz poczucie obiektywnego i sprawiedliwego sposobu oceniania swojej wiedzy i umiejętności? 110 odpowiedzi Tak1513,63% Tak – z większości przedmiotów 3531,81% Tak – z niektórych przedmiotów 4641,81% Nie1412,72%

25 Wnioski Tylko 51% badanych potwierdza, że jest informowana przez nauczycieli o tym jakie postępy w nauce powinni osiągnąć Prawie ¾ jest informowanych o swoich postępach w nauce; informacje te są przekazywane rodzicom 91% ma świadomość swoich mocnych i słabych stron 75% wie na początku roku szkolnego o sposobie oceniania, 61% z danego materiału, przed sprawdzianem; Jednak tylko 66% uważa, że system oceniania motywuje do dalszej pracy 85% uczniów zna kryteria oceniania, ale tylko 45% ma poczucie, że są one obiektywne, sprawiedliwe i motywujące do dalszej pracy; 42% uważa, ze dotyczy to tylko niektórych przedmiotów

26 Część trzecia Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli W badaniu uczestniczyły 23 osoby Ankieta składała się z 10 pytań

27 1. W jaki sposób Pan/Pani dokonuje oceny uczniów? 37 odpowiedzi Wg kryteriów oceniania2362,16% Uwzględniając opinię PPPP616,22% Uwzględniając możliwości uczniów 821,62%

28 2. Jakie formy motywowania uczniów stosuje Pan/Pani w swojej pracy? 43 odpowiedzi Pochwały1123,91% Ocena aktywności919,57% Urozmaicone formy zajęć1839,13% Ocena za osiągnięcia w konkursach 715,22% Podsycana rywalizacja12,17%

29 3. Czy stosowany przez Panią/Pana proces oceniania jest dostosowany do możliwości ucznia? 23 odpowiedzi Tak1565,22% Raczej tak834,78% Raczej nie-- Nie--

30 4. Czy uczniowie mają poczucie motywowania do pracy? 19 odpowiedzi Tak736,84% Tak – zdecydowana większość 1157,89% Tak – niektórzy15,26% Nie--

31 5. Czy zna Pan/Pani wewnętrzne i ogólne przepisy prawa dotyczące oceniania? 23 odpowiedzi Tak2191,3% Raczej tak28,7% Raczej nie-- Nie--

32 6. Czy prowadzi Pan/Pani spójną politykę oceniania? (jeden przedmiot – różni nauczyciele – ta sama ocena) 23 odpowiedzi Tak2295,65% Nie14,35%

33 7. Czy w bieżącej pracy stosuje Pan/Pani kryteria oceniania? 23 odpowiedzi Wszyscy odpowiedzieli twierdząco

34 8. Czy oceniając uwzględnia Pan/Pani indywidualizację pracy z uczniem, dostosowanie się do jego potrzeb i możliwości? 23 odpowiedzi Tak1773,92% Raczej tak626,08% Raczej nie-- Nie--

35 9. Kiedy przekazuje Pan/Pani uczniom informację na temat sposobu oceniania? 100% na początku roku szkolnego Z danego zakresu materiału – na bieżąco, przed sprawdzianem 2086,95% Brak odpowiedzi313,05% 9.a. W jaki sposób? 37 odpowiedzi Ustnie1848,65% Pisemnie1951,35%

36 10. Czy uczniowie mają poczucie obiektywnego i sprawiedliwego sposobu oceniania ich wiedzy i umiejętności? 23 odpowiedzi Tak1252,17% Tak – zdecydowana większość 1147,83% Tak – niektórzy-- Nie--

37 Wnioski Nauczyciele znają i dokonują oceny uczniów zgodnie z kryteriami, uwzględniając opinie PPPP, możliwości indywidualne uczniów; stosują również różnorodne formy motywowania uczniów 94% uważa, że uczniowie mają poczucie motywowania do pracy Wszyscy informują na początku roku szkolnego o sposobie oceniania, a 90% robi to na bieżąco

38 Podsumowanie Wnioski wynikające z całości badań Nauczyciele przekazują uczniom informacje o postępach w nauce (potwierdza to 71% uczniów i 89% rodziców) 92% uczniów jest świadoma swoich mocnych i słabych stron (potwierdza to 86,5% rodziców), tylko 41% uczniów i 71,5% rodziców uważa, ze nauczyciele o tym mówią Nauczyciele dokonując oceny motywują uczniów do dalszej pracy – potwierdza to 66% uczniów i 79,5% rodziców Wg nauczycieli uczniowie mają poczucie obiektywnego i sprawiedliwego sposobu oceniania swojej wiedzy i umiejętności – potwierdza to jednak tylko 45,4% uczniów i 51,6% rodziców 41% uczniów uważa, że wszyscy nauczyciele, a 34,5%, że większość informuje ich o sposobie oceniania z przedmiotu; a z danego materiału odpowiednio – 34,5% i 26,4% Nauczyciele znają przepisy prawa w zakresie oceniania – 48,2% uczniów zna kryteria oceniania ze wszystkich przedmiotów, 36,4% z większości; wśród rodziców odpowiednio -71,4% i 19,8%

39 Negatywne aspekty Tylko połowa uczniów potwierdza, że są informowani przez nauczyciela, jakie powinni osiągnąć postępy w nauce 59% uczniów twierdzi, że nauczyciel nie wskazuje im ich mocnych i słabych stron 55% ma poczucie, że jest nieobiektywnie i niesprawiedliwie oceniana ze wszystkich lub z większości przedmiotów a 59% z niektórych przedmiotów 60% uczniów uważa, że nie są oni informowani o sposobie oceniania z przedmiotu i / lub nie mają takiej informacji w zakresie bieżącego materiału

40 Wnioski końcowe 1. Na bieżąco: Informować uczniów o tym, jakie postępy w wiedzy i umiejętnościach powinni osiągać Wskazywać uczniom ich mocne i słabe strony 2. Zmienić sposób oceniania, informowania i uzasadniania oceny bieżącej, semestralnej i końcoworocznej na taki, aby uczniowie mieli poczucie obiektywnego i sprawiedliwego traktowania

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wewnątrzszkolny system oceniania Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google