Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie „POLISA DLA CIEBIE”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie „POLISA DLA CIEBIE”"— Zapis prezentacji:

1 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie „POLISA DLA CIEBIE”

2 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczający – jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony – pełnoletnia osoba fizyczna od 18 do ukończenia 86, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której życie objęte jest ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczający = Ubezpieczony POLISA DLA CIEBIE

3 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Zakres ochrony „ Polisa –Życie” S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową życie Ubezpieczonego i zobowiązuje się do wypłaty osobie uprawnionej świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. POLISA DLA CIEBIE

4 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Zakres ochrony c.d. Zakres ochrony może zostać rozszerzony o umowy dodatkowe z każdym okresem polisowym: 1. Ubezpieczenie na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku 2. Ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku NW 3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe POLISA DLA CIEBIE

5 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Suma ubezpieczenia: 1.Sumę ubezpieczenia ustalają strony w pełnych tysiącach złotych od 5 000 zł do100 000 zł. 2.W każdym roku polisowym Ubezpieczający może wystąpić do „Polisa-Życie” S.A. z wnioskiem o podwyższenie sumy ubezpieczenia o kwotę nie wyższą niż 10% wartości obowiązującej sumy ubezpieczenia. 3.Podwyższenie sumy ubezpieczenia następuje w pierwszą rocznicę polisy następującą po dacie złożenia wniosku o podwyższenie sumy ubezpieczenia. POLISA DLA CIEBIE

6 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Składka Wysokość składki ustalana jest, według następujących kryteriów: 1)wysokość sumy ubezpieczenia 2)wiek Ubezpieczonego 3)częstotliwość opłacania składek Składka ubezpieczeniowa obliczana jest przy uwzględnieniu stopy technicznej wynoszącej 3% POLISA DLA CIEBIE

7 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Składka c.d. Składka ubezpieczeniowa jest stała przez cały okres ubezpieczenia pod warunkiem, że Ubezpieczający nie wystąpił z wnioskiem o podwyższenie sumy ubezpieczenia. Jeśli następuje podwyższenie sumy ubezpieczenia wówczas składka obliczana jest na nowo z uwzględnieniem : sumy ubezpieczenia, wieku oraz częstotliwości opłacania składek. Składka może być opłacana : miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie, jednorazowo. POLISA DLA CIEBIE

8 Składka c.d. Pierwszą składkę lub składkę jednorazową Ubezpieczający wpłaca w dniu złożenia wniosku. Kolejne składki Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać z góry, w terminie do dnia kolejnego okresu polisowego. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

9 Początek i koniec odpowiedzialności 1. Odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia wskazanego na polisie, nie wcześniej jednak niż następnego dnia po dacie złożenia wniosku i uznania wskazanego rachunku kwotą składki ubezpieczeniowej. 2. Odpowiedzialność „Polisa-Życie” S.A kończy się w dniu wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. POLISA DLA CIEBIE

10 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Warunki zawarcia umowy: Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony może być objęty ochroną tylko z tytułu jednej umowy ubezpieczenia. „Polisa-Życie” S.A. zastrzega sobie prawo zaproponowania zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach szczególnych lub odrzucenia wniosku. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas nieokreślony. POLISA DLA CIEBIE

11 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Warunki zawarcia umowy c.d.: Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 1)Ubezpieczony nie ukończył 86 roku życia, 2)Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia nie został odrzucony, 3)Ubezpieczający opłacił pierwszą składkę. „Polisa-Życie” S.A potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia wystawieniem polisy. POLISA DLA CIEBIE

12 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 1.Odpowiedzialność „Polisa-Życie” S.A. jest wyłączona w przypadku, gdy wystąpienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, było wynikiem popełnienia lub usiłowanie popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa umyślnego, samobójstwa w okresie pierwszych 24 miesięcy trwania umowy lub samookaleczenia. 2.W okresie pierwszych 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia, „Polisa-Życie” S.A. ponosi odpowiedzialność wyłącznie w sytuacji, gdy zgon Ubezpieczonego nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku. POLISA DLA CIEBIE

13 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności c.d. 3. W okresie pierwszych 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia, „Polisa-Życie” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące wynikiem poważnej jednostki chorobowej, która została zdiagnozowana u Ubezpieczonego lub z powodu której Ubezpieczony leczył się w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia. 4. W sytuacji gdy zgon Ubezpieczonego nastąpi z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek lub w sytuacji, o której mowa patrz pkt. wyżej ”Polisa-Życie” S.A. zobowiązana jest do zwrotu składki wpłaconej tytułem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu. Zwrot składki następuje na pisemny wniosek osoby uprawnionej. POLISA DLA CIEBIE

14 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Definicje Nieszczęśliwy wypadek – to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony zmarł. Do kategorii nieszczęśliwego wypadku nie zalicza się wypadków zaistniałych przed datą objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz zawału serca lub udaru mózgu. POLISA DLA CIEBIE

15 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Definicje c.d. Poważna jednostka chorobowa – rozumie się przez to: wady wrodzone i rozwojowe, wady serca, udar mózgu, niewydolność nerek, chorobę nowotworową, cukrzycę, chorobę płuc, stwardnienie rozsiane, zaburzenia psychiczne i zachowania, zakażenie ludzkim wirusem HIV, żółtaczka typu B i C, znaczny stopień niepełnosprawności, umiarkowany stopień niepełnosprawności, niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. POLISA DLA CIEBIE

16 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Wypłata świadczenia RyzykaWysokość świadczenia Zgon 100% sumy ubezpieczenia Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego ( gdy zawarta jest umowa dodatkowa) 100% sumy ubezpieczenia Renta z tytułu trwałej całkowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku ( gdy zawarta jest umowa dodatkowa) Renta miesięczna 1 000 zł; lub 1 500 zł lub 2 000 zł POLISA DLA CIEBIE

17 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Wypłata świadczenia Wypłacane na podstawie uznania roszczenia Osoba uprawniona składa zawiadomienie o zajściu zdarzenia w formie pisemnej W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia „POLISA-ŻYCIE” S.A. podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia oraz zasadności zgłoszonego roszczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności „Polisa-Życie” S.A. POLISA DLA CIEBIE

18 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Osoby uprawnione 1.Beneficjent lub Beneficjenci wskazani przez Ubezpieczonego we wniosku. 2. W przypadku braku Beneficjenta albo gdy Beneficjent w chwili zgonu Ubezpieczonego nie żył lub utracił prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje osobom powołanym do spadku po Ubezpieczonym, w częściach określonych w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia. POLISA DLA CIEBIE

19 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Wygaśnięcie umowy: 1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni. 2. O odstąpieniu od umowy Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować na piśmie. 3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczonego od obowiązku opłacenia składki za czas udzielania ochrony. 4. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia „Polisa-Życie” S.A. zwraca Ubezpieczającemu część składki za niewykorzystany okres ochrony. POLISA DLA CIEBIE

20 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Wypowiedzenie umowy: 1. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej w każdym miesiącu jej obowiązywania, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożone zostało oświadczenie. 3. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczonego od obowiązku opłacenia składki za czas trwania odpowiedzialności „Polisa-Życie” S.A. w okresie wypowiedzenia. POLISA DLA CIEBIE

21 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego UMOWA WYGASA:  gdy Ubezpieczający odstąpił od umowy,  gdy wypowiedzenie umowy stało się skuteczne,  w dniu zgonu Ubezpieczonego,  gdy składka nie została opłacona w dodatkowym terminie POLISA DLA CIEBIE

22 Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Podsumowanie Ogólne warunki ubezpieczenia obowiązują od 01.12.2010r Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Innowacyjny zakres ochrony Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość dostosowania polityki inwestycyjnej do potrzeb klienta (16 funduszy inwestycyjnych) Umowa ubezpieczenia nie podlega wykupowi Świadczenie z tytułu umowy może być przedmiotem cesji Możliwość wskazania i zmiany Beneficjenta Możliwość rozszerzenia i zmiany zakresu ochrony w każdym roku polisowym. POLISA DLA CIEBIE


Pobierz ppt "Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie „POLISA DLA CIEBIE”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google