Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie dla przedsiębiorstw: Oś Priorytetowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie dla przedsiębiorstw: Oś Priorytetowa."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie dla przedsiębiorstw: Oś Priorytetowa 5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 4 - Działanie 4.3 – Rozwój komercyjnych e-usług Oś priorytetowa 6 – Działanie 6.2 – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

2 Departament Wdrażania RPO 02 Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Cel poddziałania: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie oraz zwiększenie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia. Przykładowe rodzaje projektów: Projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych, poprzez: rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług, działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług. przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

3 Departament Wdrażania RPO 03 Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Beneficjenci: przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy. Dofinansowanie do 50% wydatków kwalifikowanych projektu. Wartość projektu: -dla małych i średnich przedsiębiorstw: minimalna wartość projektu - 100 tys. PLN, -dla mikro i dużych przedsiębiorstw: minimalna wartość projektu - 500 tys. PLN, - maksymalna wartość projektu – 8 mln PLN.

4 Departament Wdrażania RPO 04 Wyłączenia dla Poddziałania 5.2.2 Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży uzdrowiskowej i turystycznej, dla których przewidziane jest wsparcie w działaniu 6.2, Projekty polegające na wdrażaniu ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewniające szeroki dostęp i wykorzystanie technik ICT dla przedsiębiorstw, które są objęte wsparciem w ramach Działania 4.3, Projekty przedsiębiorstw ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 7.

5 Departament Wdrażania RPO 05 Demarkacja z PROW dla Poddziałania 5.2.2 W RPO WK-P 2007-2013 wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw: poza obszarami wiejskimi – bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność, wsparcie na wsi w zakresie działalności wykraczających poza zakres PKD wskazanych w rozporządzeniu MRiRW – bez minimalnej wielkości wsparcia, wsparcie na wsi dla projektów tworzących miejsca pracy (komplementarne do PROW): - o wartości powyżej 300 tys. PLN, - beneficjentów, którzy wykorzystali maksymalną wysokość wsparcia w ramach PROW. W celu zapewnienia demarkacji z PROW dofinansowania nie uzyskają osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS.

6 Departament Wdrażania RPO 06 KONTAKT: Punkt Informacyjny tel. 056 656 10 50, tel. 056 656 11 00 e-mail: informacja_rpo@kujawsko-pomorskie.pl www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wsparcie dla przedsiębiorstw: Oś Priorytetowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google