Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 31 maja 2013 roku ogłoszono łącznie 103 konkursy. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4366 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 * Liczba umów narastająco ma wartość 103 (trzy umowy zostały podpisane w 2013) jednakże została anulowana umowa z portem lotniczym z działania 1.4 w 2012 oraz rozwiązana umowa z działania 4.1 pn.: „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego” Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

7 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

8 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

9 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

10 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

11 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń - Chełmża Złożono wniosek dla III Etapu - 30-04-2013 4 435 014 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-2 Remont nawierzchni drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A Etap V-3 Remont nawierzchni dróg kołowania i płaszczyzn postojowych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Etap V-5, Zakup sprzętu handlingowego oraz systemu parkingowego. V-2 Umowa w obiegu V-3 Złożono wniosek 22-05-2013 V-4 Złożono wniosek 27-03-2013 V-5 Złożono wniosek 17-05-2013 36 134 560,24 3 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola). 31-06-20136 021 880

12 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

13 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 75 umowy o dofinansowanie projektów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień 31.05.2013 r. Zestawienie podpisanych umów

15 *dane aktualne wg. stanu na dzień 31.05.2013 r. Zestawienie podpisanych umów

16 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

17 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 31.05.2013): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00209452 578 863,80 RPKP.02.00.007479 573 096,76 RPKP.03.00.0059150 538 651,03 RPKP.04.00.005210 741 185,92 RPKP.05.00.00616241 153 369,14 RPKP.06.00.00716 763 019,25 RPKP.07.00.0075101 291 473,31 RPKP.08.00.001331 310 610,29 Suma końcowa11051 083 950 269,50

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 31 maja 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1654 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 322 055 416,82 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 208 223 565,03 PLN. *kurs euro: 4,2667 zł z dnia 30 maja 2013 r. Do dnia 31 maja 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1654 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 322 055 416,82 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 208 223 565,03 PLN. *kurs euro: 4,2667 zł z dnia 30 maja 2013 r.

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

20

21 REFUNDACJA Do dnia 21 maja 2013r. W ramach RPO WK-P certyfikowano do Komisji Europejskiej 48 wniosków o płatność na łączną kwotę 603 698 152,11€ (60,61% przyznanej alokacji) z czego KE zrefundowała na rachunek Ministra Finansów łącznie 592 982 096,77€ (59,53% przyznanej alokacji). ZASADA N+2/N+3 w 2012r. Minimalny, kumulatywny poziom płatności z KE zabezpieczający przed anulowaniem części alokacji wynikający ze zmodyfikowanej zasady "n+3/n+2” w 2013r. w ramach RPO WK-P wynosi 562 299 143,20 € (56,45% przyznanej alokacji) i został osiągnięty w 2012r. REFUNDACJA Do dnia 21 maja 2013r. W ramach RPO WK-P certyfikowano do Komisji Europejskiej 48 wniosków o płatność na łączną kwotę 603 698 152,11€ (60,61% przyznanej alokacji) z czego KE zrefundowała na rachunek Ministra Finansów łącznie 592 982 096,77€ (59,53% przyznanej alokacji). ZASADA N+2/N+3 w 2012r. Minimalny, kumulatywny poziom płatności z KE zabezpieczający przed anulowaniem części alokacji wynikający ze zmodyfikowanej zasady "n+3/n+2” w 2013r. w ramach RPO WK-P wynosi 562 299 143,20 € (56,45% przyznanej alokacji) i został osiągnięty w 2012r.

22 Zasada N+3/N+2

23 Do dnia 31.05.2013 r. stwierdzono 339 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 44 796 189,74 zł w tym: -250 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 8 731 059,54 zł -89 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 36 065 130,20 zł Do dnia 31.05.2013 r. stwierdzono 339 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 44 796 189,74 zł w tym: -250 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 8 731 059,54 zł -89 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 36 065 130,20 zł Nieprawidłowości

24

25 Decyzje o zwrotach ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania 20117 1 258 173,90 167 493,78 1 195 328,1395,01 201222 3 933 099,80 236 963,18 855 471,1521,75 20137 2 764 316,75 1 196,00 5 837,110,21 SUMA36 7 955 590,45 405 652,96 2 056 636,3925,85

26 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

27 Komisja Europejska pismem syg. CCI.2007PL161PO006 z dnia 29 kwietnia 2013r. wystąpiła do IZ RPO WK-P z prośbą o informację nt. postępów w wdrażaniu opóźnionego projektu kluczowego. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

28 W dniu 29 marca 2013 roku została podpisana umowa warunkowa o dofinansowanie dla w/w Projektu. Warunki zawarte w przedmiotowej umowie: Konieczność notyfikacji, Harmonogram z umowy z wykonawcą implementowano do umowy i wprowadzono zapisy umożliwiające rozwiązanie w przypadku opóźnienia w realizacji etapu prac objętych w/w harmonogramem powyżej dwóch miesięcy, Zobowiązano Beneficjenta do wdrożenia Rekomendacji Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną, Wprowadzono zapisy umożliwiające przedstawicielom Instytucji Zarządzającej wizyty na placu budowy w celu monitorowania postępu prac. Ze względu na specyfikę Projektu, którego definicja została określona w art. 39 Rozporządzenia Rady 1083/2006 Komisja Europejska wyda decyzję potwierdzającą bądź nie fakt przyznania Projektowi wsparcia. W dniu 29 marca 2013 roku została podpisana umowa warunkowa o dofinansowanie dla w/w Projektu. Warunki zawarte w przedmiotowej umowie: Konieczność notyfikacji, Harmonogram z umowy z wykonawcą implementowano do umowy i wprowadzono zapisy umożliwiające rozwiązanie w przypadku opóźnienia w realizacji etapu prac objętych w/w harmonogramem powyżej dwóch miesięcy, Zobowiązano Beneficjenta do wdrożenia Rekomendacji Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną, Wprowadzono zapisy umożliwiające przedstawicielom Instytucji Zarządzającej wizyty na placu budowy w celu monitorowania postępu prac. Ze względu na specyfikę Projektu, którego definicja została określona w art. 39 Rozporządzenia Rady 1083/2006 Komisja Europejska wyda decyzję potwierdzającą bądź nie fakt przyznania Projektowi wsparcia. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

29 W ramach przedmiotowego Projektu została podpisana w dniu 9 kwietnia 2013 roku umowa z wykonawcą na roboty budowlane pomiędzy Gminą Miasta Toruń a konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – Lider i Acciona Infrasestructuras S.A. – Partner. Prace budowlane w ramach przedmiotowej umowy rozpoczęto zgodnie z harmonogramem. Okres realizacji umowy to kwiecień 2013 r. – maj 2015 r. IZ RPO WK-P zgodnie z zapisami § 11 ust. 8 umowy o dofinansowanie Projektu zamierza powołać trzyosobowy Zespół Monitorujący, który będzie monitorował postęp rzeczowo – finansowy w ramach przedmiotowej umowy. Trwa też procedura wyboru eksperta, który oceniać będzie zgodność realizacji inwestycji z Rekomendacjami Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną. W ramach przedmiotowego Projektu została podpisana w dniu 9 kwietnia 2013 roku umowa z wykonawcą na roboty budowlane pomiędzy Gminą Miasta Toruń a konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – Lider i Acciona Infrasestructuras S.A. – Partner. Prace budowlane w ramach przedmiotowej umowy rozpoczęto zgodnie z harmonogramem. Okres realizacji umowy to kwiecień 2013 r. – maj 2015 r. IZ RPO WK-P zgodnie z zapisami § 11 ust. 8 umowy o dofinansowanie Projektu zamierza powołać trzyosobowy Zespół Monitorujący, który będzie monitorował postęp rzeczowo – finansowy w ramach przedmiotowej umowy. Trwa też procedura wyboru eksperta, który oceniać będzie zgodność realizacji inwestycji z Rekomendacjami Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

30 Stan obecny: Beneficjent – Gmina Miasto Toruń przy współpracy pracowników DWRPO jest na etapie przygotowywania wraz z inicjatywą JASPERS dokumentów, które będą podstawą do wypełnienia fiszki notyfikacyjnej do Komisji Europejskiej o potwierdzenie przyznania dofinansowania dla Projektu. Wpłynął pierwszy wniosek o płatność dotyczący wydatków wskazanych z pracami w zakresie wycinki drzew oraz rozbiórki starych budynków Według oceny wstępnej dokonanej poprzez bieżący monitoring postęp prac jest zgodny z zakładanym harmonogramem. -dokonano wytyczeń geodezyjnych -wykonano niwelację terenu -przystąpiono do wykonania ścian szczelinowych Stan obecny: Beneficjent – Gmina Miasto Toruń przy współpracy pracowników DWRPO jest na etapie przygotowywania wraz z inicjatywą JASPERS dokumentów, które będą podstawą do wypełnienia fiszki notyfikacyjnej do Komisji Europejskiej o potwierdzenie przyznania dofinansowania dla Projektu. Wpłynął pierwszy wniosek o płatność dotyczący wydatków wskazanych z pracami w zakresie wycinki drzew oraz rozbiórki starych budynków Według oceny wstępnej dokonanej poprzez bieżący monitoring postęp prac jest zgodny z zakładanym harmonogramem. -dokonano wytyczeń geodezyjnych -wykonano niwelację terenu -przystąpiono do wykonania ścian szczelinowych Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

31 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google