Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 31 maja 2013 roku ogłoszono łącznie 103 konkursy. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4366 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 * Liczba umów narastająco ma wartość 103 (trzy umowy zostały podpisane w 2013) jednakże została anulowana umowa z portem lotniczym z działania 1.4 w 2012 oraz rozwiązana umowa z działania 4.1 pn.: „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego” Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

7 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

8 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

9 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

10 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

11 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń - Chełmża Złożono wniosek dla III Etapu Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-2 Remont nawierzchni drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A Etap V-3 Remont nawierzchni dróg kołowania i płaszczyzn postojowych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Etap V-5, Zakup sprzętu handlingowego oraz systemu parkingowego. V-2 Umowa w obiegu V-3 Złożono wniosek V-4 Złożono wniosek V-5 Złożono wniosek ,24 3 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola)

12 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

13 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 75 umowy o dofinansowanie projektów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

15 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

16 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

17 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień ): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP ,80 RPKP ,76 RPKP ,03 RPKP ,92 RPKP ,14 RPKP ,25 RPKP ,31 RPKP ,29 Suma końcowa ,50

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 31 maja 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1654 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,82 PLN, w tym dofinansowanie UE ,03 PLN. *kurs euro: 4,2667 zł z dnia 30 maja 2013 r. Do dnia 31 maja 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1654 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,82 PLN, w tym dofinansowanie UE ,03 PLN. *kurs euro: 4,2667 zł z dnia 30 maja 2013 r.

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

20

21 REFUNDACJA Do dnia 21 maja 2013r. W ramach RPO WK-P certyfikowano do Komisji Europejskiej 48 wniosków o płatność na łączną kwotę ,11€ (60,61% przyznanej alokacji) z czego KE zrefundowała na rachunek Ministra Finansów łącznie ,77€ (59,53% przyznanej alokacji). ZASADA N+2/N+3 w 2012r. Minimalny, kumulatywny poziom płatności z KE zabezpieczający przed anulowaniem części alokacji wynikający ze zmodyfikowanej zasady "n+3/n+2” w 2013r. w ramach RPO WK-P wynosi ,20 € (56,45% przyznanej alokacji) i został osiągnięty w 2012r. REFUNDACJA Do dnia 21 maja 2013r. W ramach RPO WK-P certyfikowano do Komisji Europejskiej 48 wniosków o płatność na łączną kwotę ,11€ (60,61% przyznanej alokacji) z czego KE zrefundowała na rachunek Ministra Finansów łącznie ,77€ (59,53% przyznanej alokacji). ZASADA N+2/N+3 w 2012r. Minimalny, kumulatywny poziom płatności z KE zabezpieczający przed anulowaniem części alokacji wynikający ze zmodyfikowanej zasady "n+3/n+2” w 2013r. w ramach RPO WK-P wynosi ,20 € (56,45% przyznanej alokacji) i został osiągnięty w 2012r.

22 Zasada N+3/N+2

23 Do dnia r. stwierdzono 339 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,74 zł w tym: -250 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,54 zł -89 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,20 zł Do dnia r. stwierdzono 339 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,74 zł w tym: -250 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,54 zł -89 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,20 zł Nieprawidłowości

24

25 Decyzje o zwrotach ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania , , ,1395, , , ,1521, , , ,110,21 SUMA , , ,3925,85

26 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

27 Komisja Europejska pismem syg. CCI.2007PL161PO006 z dnia 29 kwietnia 2013r. wystąpiła do IZ RPO WK-P z prośbą o informację nt. postępów w wdrażaniu opóźnionego projektu kluczowego. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

28 W dniu 29 marca 2013 roku została podpisana umowa warunkowa o dofinansowanie dla w/w Projektu. Warunki zawarte w przedmiotowej umowie: Konieczność notyfikacji, Harmonogram z umowy z wykonawcą implementowano do umowy i wprowadzono zapisy umożliwiające rozwiązanie w przypadku opóźnienia w realizacji etapu prac objętych w/w harmonogramem powyżej dwóch miesięcy, Zobowiązano Beneficjenta do wdrożenia Rekomendacji Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną, Wprowadzono zapisy umożliwiające przedstawicielom Instytucji Zarządzającej wizyty na placu budowy w celu monitorowania postępu prac. Ze względu na specyfikę Projektu, którego definicja została określona w art. 39 Rozporządzenia Rady 1083/2006 Komisja Europejska wyda decyzję potwierdzającą bądź nie fakt przyznania Projektowi wsparcia. W dniu 29 marca 2013 roku została podpisana umowa warunkowa o dofinansowanie dla w/w Projektu. Warunki zawarte w przedmiotowej umowie: Konieczność notyfikacji, Harmonogram z umowy z wykonawcą implementowano do umowy i wprowadzono zapisy umożliwiające rozwiązanie w przypadku opóźnienia w realizacji etapu prac objętych w/w harmonogramem powyżej dwóch miesięcy, Zobowiązano Beneficjenta do wdrożenia Rekomendacji Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną, Wprowadzono zapisy umożliwiające przedstawicielom Instytucji Zarządzającej wizyty na placu budowy w celu monitorowania postępu prac. Ze względu na specyfikę Projektu, którego definicja została określona w art. 39 Rozporządzenia Rady 1083/2006 Komisja Europejska wyda decyzję potwierdzającą bądź nie fakt przyznania Projektowi wsparcia. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

29 W ramach przedmiotowego Projektu została podpisana w dniu 9 kwietnia 2013 roku umowa z wykonawcą na roboty budowlane pomiędzy Gminą Miasta Toruń a konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – Lider i Acciona Infrasestructuras S.A. – Partner. Prace budowlane w ramach przedmiotowej umowy rozpoczęto zgodnie z harmonogramem. Okres realizacji umowy to kwiecień 2013 r. – maj 2015 r. IZ RPO WK-P zgodnie z zapisami § 11 ust. 8 umowy o dofinansowanie Projektu zamierza powołać trzyosobowy Zespół Monitorujący, który będzie monitorował postęp rzeczowo – finansowy w ramach przedmiotowej umowy. Trwa też procedura wyboru eksperta, który oceniać będzie zgodność realizacji inwestycji z Rekomendacjami Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną. W ramach przedmiotowego Projektu została podpisana w dniu 9 kwietnia 2013 roku umowa z wykonawcą na roboty budowlane pomiędzy Gminą Miasta Toruń a konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – Lider i Acciona Infrasestructuras S.A. – Partner. Prace budowlane w ramach przedmiotowej umowy rozpoczęto zgodnie z harmonogramem. Okres realizacji umowy to kwiecień 2013 r. – maj 2015 r. IZ RPO WK-P zgodnie z zapisami § 11 ust. 8 umowy o dofinansowanie Projektu zamierza powołać trzyosobowy Zespół Monitorujący, który będzie monitorował postęp rzeczowo – finansowy w ramach przedmiotowej umowy. Trwa też procedura wyboru eksperta, który oceniać będzie zgodność realizacji inwestycji z Rekomendacjami Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

30 Stan obecny: Beneficjent – Gmina Miasto Toruń przy współpracy pracowników DWRPO jest na etapie przygotowywania wraz z inicjatywą JASPERS dokumentów, które będą podstawą do wypełnienia fiszki notyfikacyjnej do Komisji Europejskiej o potwierdzenie przyznania dofinansowania dla Projektu. Wpłynął pierwszy wniosek o płatność dotyczący wydatków wskazanych z pracami w zakresie wycinki drzew oraz rozbiórki starych budynków Według oceny wstępnej dokonanej poprzez bieżący monitoring postęp prac jest zgodny z zakładanym harmonogramem. -dokonano wytyczeń geodezyjnych -wykonano niwelację terenu -przystąpiono do wykonania ścian szczelinowych Stan obecny: Beneficjent – Gmina Miasto Toruń przy współpracy pracowników DWRPO jest na etapie przygotowywania wraz z inicjatywą JASPERS dokumentów, które będą podstawą do wypełnienia fiszki notyfikacyjnej do Komisji Europejskiej o potwierdzenie przyznania dofinansowania dla Projektu. Wpłynął pierwszy wniosek o płatność dotyczący wydatków wskazanych z pracami w zakresie wycinki drzew oraz rozbiórki starych budynków Według oceny wstępnej dokonanej poprzez bieżący monitoring postęp prac jest zgodny z zakładanym harmonogramem. -dokonano wytyczeń geodezyjnych -wykonano niwelację terenu -przystąpiono do wykonania ścian szczelinowych Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google