Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka."— Zapis prezentacji:

1 KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka

2  Projekt jest realizowany na terenie Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.  Czas trwania: od 01.06.2016 r. do 30.09.2019 r. Kontakt: ul. Piotrowskiego 19/2 tel. 52 349 54 77 mail: biuro@kpowes.org.pl

3 ZASILAMY ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

4 NASZE PRIORYTETY PRIORYTETY  - Zależy nam na stworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;  - Chcemy podnieść kompetencje w obszarze ekonomii społecznej poprzez dostęp do usług szkoleniowych i doradczych;  - Planujemy działania służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;  - Będziemy wspierać rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz popularyzować ES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów oraz lokalnych społeczności;  - Dążymy do wzrostu potencjału biznesowego PS;  - Upowszechnimy działalność lokalnych PES i PS;  - Wypromujemy inicjatywy związane z ekonomią społeczną.

5 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? - Osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii  społecznej;  - Pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej;  - Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;  - Podmioty ekonomii społecznej - stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie: pracy, inwalidów, socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne przedsiębiorstwa społeczne, z terenu Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

6 PROPONUJEMY  - Działania animacyjne inicjujące powstanie nowych PES/PS (spotkania, szkolenia i pomoc w wypełnianiu dokumentów);  - Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla PS;  - Kursy zawodowe dla osób zakładających PS;  - Opracowanie ścieżki wsparcia rozwojowego;  - Bieżące informowanie o ważnych działaniach lokalnych PES/PS, źródłach pozyskiwania funduszy i zmieniających się przepisach prawa;  - Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ES;  - Specjalistyczne doradztwo, wsparcie indywidulane i grupowe;  - Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki spółdzielczości.

7 SZKOLENIA - TEMATYKA - Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów;  - Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej  (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES);  - Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi;  - Aspekty prawne, finansowe, rachunkowa działalności w sferze ekonomii społecznej;

8 SZKOLENIA - TEMATYKA  - Tworzenia biznesplanów oraz marketingu (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.);  - Budowanie powiązań kooperacyjnych;  - Zakładanie i prowadzenia PES o charakterze reintegracyjnym;  - Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

9 DORADZTWO  Oferujemy trzy rodzaje doradztwa: ogólne, specjalistyczne (prawne, finansowe i marketingowe) oraz biznesowe.  Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje poniższe zagadnienia:  - zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów), - zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów), - rejestrowanie działalności PES, - zewnętrzne finansowanie PS i PES, - prowadzenie działalności statutowej PES.

10 DORADZTWO  Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje następujące zagadnienia:  a) w zakresie prawnym: - prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS, - prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, - podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, - obowiązki pracodawcy względem pracowników.  b) w zakresie księgowo-podatkowym: - rachunkowość PES, - zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, - księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

11 DORADZTWO c) w zakresie osobowym: - zarządzanie organizacją, - zarządzanie pracownikami, - zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów. d) w zakresie finansowym: - pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, - planowanie finansowe.

12 DORADZTWO e) w zakresie marketingowym: - planowanie marketingowe, - kształtowanie elastyczności ofertowej, - polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, - opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS, badania rynku, wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, - nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

13 DORADZTWO  Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje minimalnie następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:  - doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej, - poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, - przygotowywanie i praca nad biznes planem, - negocjacje z instytucjami finansującymi.

14 DOTACJE - - Proponujemy dotacje na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych z naszego subregionu. - - Maksymalna dotacja wynosi 24 tys. - -Jedno Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać dotację nie wyższą niż 120 tys. - - Przewidywane wsparcie pomostowe na jedno stanowisko pracy wynosi 1600 zł. (średnio) minimum przez 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach przez 12 miesięcy. - - Dotacje będą udzielane osobom z III profilu, czyli najbardziej oddalonym od rynku pracy, które wymagają szczególnego wsparcia. - - Zapewniamy opiekę doradcy biznesowego, usługi marketingowe, prawne, księgowe, szkolenia zawodowe, wsparcie coacha.

15 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH  - Inkubator KPOWES to miejsce, które będzie służyć organizacjom pozarządowym, PES i PS oraz tym osobom, które działają w grupach nieformalnych na rzecz powstania PS.  - Będą oni mogli nieodpłatnie skorzystać z telefonu, sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz sprzętów biurowych. Inkubator będzie także udostępniał powierzchnię PES i PS na organizację spotkań w ramach np. walnych posiedzeń, zebrań założycielskich itp.  - Inkubator to wsparcie indywidualne i grupowe dostosowane do potrzeb klienta oraz organizacja szkoleń (prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej w sferze ES, zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie biznesplanów, marketing)

16 NASZA KADRA – TWOI SPECJALIŚCI  Iwona Borkowska - kierowniczka KPOWES,  Grażyna Burdzy - doradca kluczowy,  Małgorzata Jankowska - doradca kluczowy,  Alina Malich - specjalistka ds. finansowych,  Anna Szmyd - animator grup społecznych,  Justyna Górska - animator grup społecznych,  Justyna Woś - specjalistka ds. aktywizacji społecznej,  Renata Siewert - specjalistka ds. aktywizacji społecznej, Agnieszka Juchcińska - specjalistka ds. przedsiębiorczości, Agnieszka Bulińska - specjalistka ds. dystrybucji informacji oraz promocji.

17 SUKCESY Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej III (KPOWES III) był realizowany od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. na terenie Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, nakielskiego i sępoleńskiego. - - Poprzez nasze działania wzmocniony został rozwój sektora ES, zwiększyła się dostępność do usług, doradztwa i szkoleń oraz wzrósł poziom wiedzy z zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. - - Powstały także nowe podmioty ekonomii społecznej, przyczyniając się do aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie.

18 SUKCESY – KPOWES III W LICZBACH  - W KPOWES III wzięło udział 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  - 100 osób nabyło wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;  - 20 PES skorzystało z usług prawnych, księgowych i marketingowych;  - 40 osób skorzystało z doradztwa specjalistów KPOWES;  - 84 osoby wzięły udział w lokalnych debatach;  - udzielono 690 godzin doradztwa;  - zorganizowano 20 szkoleń;  - podpisano 4 umowy partnerskie, na podstawie których realizowane będą działania na rzecz ekonomii społecznej;  - powstał komiks, który przybliżył lokalne PES;  - zorganizowano dwie edycje Targów Ekonomii Społecznej.

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ul. Piotrowskiego 19/2 tel. 52 349 54 77 mail: biuro@kpowes.org.plbiuro@kpowes.org.pl www.kpowes.org.pl Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku!


Pobierz ppt "KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google