Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Wybory do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Wybory do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta."— Zapis prezentacji:

1 USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Wybory do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy, zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

2 R OZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA RADA MIASTA TYCHY, PREZYDENT MIASTA TYCHY Liczba otrzymanych kart do głosowania, ustalona przed rozpoczęciem głosowania- pkt 2 Liczba niewykorzystanych kart do głosowania - pkt 3 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – pkt 1 – umieszczonych w spisie, łącznie z osobami dopisanymi w trakcie głosowania. 1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 2Komisja otrzymała kart do głosowania 3Nie wykorzystano kart do głosowania Uwaga! Suma liczb z pkt.1a i 1b musi być równa liczbie z pkt. 1

3 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – pkt 4 - liczba podpisów potwierdzających otrzymanie karty do głosowania (łącznie z adnotacjami „odmowa podpisu”) Należy zwrócić szczególną uwagę na adnotacje umieszczone w rubryce „Uwagi” spisu dotyczące sytuacji, gdy wyborcy nie pobrali wszystkich kart do głosowania, np. „bez rady”, „bez prezydenta” 4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 4aw tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) Uwaga! Suma liczb z pkt.4a i 4b musi być równa liczbie z pkt. 4. Suma liczb z pkt. 3 i 4 powinna być równa liczbie z pkt. 2, jeśli tak nie jest - przypuszczalną przyczynę należy opisać w punkcie 14.

4 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komisja wpisuje dane dotyczące liczby wyborców wyłącznie umieszczonych w CZĘŚCI A spisu wyborców 1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania Liczba osób ujętych w części A spisu wyborców łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w trakcie głosowania na dodatkowych formularzach części A spisu wyborców. 4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) Należy uwzględnić wyłącznie podpisy w części A spisu wyborców. Należy zwrócić szczególną uwagę na adnotacje umieszczone w rubryce „Uwagi” spisu dotyczące sytuacji, gdy wyborcy nie pobrali wszystkich kart do głosowania „bez sejmiku”.

5 GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) - liczba podpisów pełnomocników głosujących w imieniu wyborców ujętych w spisie, znajdujących się obok dopisku „pełnomocnik” w rubryce spisu „Uwagi” Uzyskaną liczbę porównuje się z liczbą otrzymanych aktów pełnomocnictwa – z pominięciem aktów pełnomocnictwa, które komisja otrzymała od osób, których pełnomocnictwo wygasło lub zostało cofnięte. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE Rada Miasta Tychy, Prezydent Miasta Tychy – dopiski część A i B spisu wyborców Sejmik Województwa Śląskiego – dopiski część A spisu wyborców

6 GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE 6Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 7Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 7a Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 7b Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 7c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 7d Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 7eLiczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny Uwaga! Liczba z pkt. 7 nie może być większa od liczby z pkt. 6 - liczba adnotacji w spisie wyborców zawierających informacje o wysłaniu pakietu wyborczego

7 USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA (CZYNNOŚCI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH WYBORÓW) Komisja sprawdza, czy pieczęcie na urnie oraz na wlocie do urny pozostały nienaruszone, po czym otwiera urnę i wyjmuje z niej karty do głosowania. W przypadku stwierdzenia, że w urnie znajdują się inne przedmioty niż karty do głosowania ( w tym np. czyste kartki papieru), komisja oddziela je od kart do głosowania, a informację o tym odnotowuje w pkt. 20 KAŻDEGO protokołu głosowania w obwodzie. Komisja wydziela KARTY CAŁKOWICIE PRZEDARTE na dwie lub więcej części, których nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach. Jako karty całkowicie przedarte traktuje się, także te karty, w których odłączono poszczególne strony lub arkusze. Karty te należy zapakować w pakiet, opieczętować go i opisać.

8 Komisja oddziela karty do głosowania (osobno Rada Miasta, Sejmik, Prezydent) – ustalone liczby kart wyjętych z urny dla danych wyborów komisja wpisuje w pkt. 8 właściwego protokołu głosowania w obwodzie. 8Liczba kart wyjętych z urny 8a W tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania Komisje wyznaczone do głosowania korespondencyjnego podają w pkt. 8a każdego protokołu głosowania liczbę kart do głosowania wyjętych z kopert na kartę do głosowania, ustaloną odrębnie dla każdych wyborów. Komisja wydziela i liczy karty nieważne (inne niż ustalone urzędowo lub nieopatrzone pieczęcią komisji obwodowej) oddzielnie dla każdych wyborów 9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 10Liczba kart ważnych Karty nieważne należy zapakować w pakiety, odrębnie dla każdych wyborów, opieczętować je i opisać.

9 Karty ważne należy policzyć, odrębnie dla: o Rady Miasta Tychy, o Sejmiku Województwa Śląskiego, o Prezydenta Miasta Tychy. Liczbę kart ważnych wpisuje się w pkt. 10 właściwego protokołu głosowania. Komisja ustala wyniki głosowania w kolejności: o Rada Miasta Tychy, o Sejmik Województwa Śląskiego, o Prezydent Miasta Tychy. Do dalszych czynności należy pozostawić karty ważne w danych wyborach a pozostałe karty należy zapakować w odrębne pakiety – według wyborów.

10 USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA DO RADY MIASTA TYCHY I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA Ś LĄSKIEGO Na podstawie kart ważnych komisja ustala liczbę głosów nieważnych i głosów ważnych.  uznania głosu za nieważny komisja dokonuje po okazaniu karty wszystkim członkom komisji uczestniczącym w ustalaniu wyniku głosowania, GŁOS WAŻNY  wyborca może głosować tylko na jedną listę i na jednego kandydata z tej listy, Okręg wyborczy nr ……… str. 1 z …. do wyboru Rady Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady Miasta Tychy w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr ………. (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3.CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4.DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Okręg wyborczy nr ……… str. 1 z …. do wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr ………. (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.GGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGG 2.HHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHH 3.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 4.JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 5.KKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 6.LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

11  głos uznaje się za ważny, gdy wyborca postawił znak „X” :  na jednej liście przy nazwisku dwóch lub więcej kandydatów. Głos taki traktuje się jako oddany na tego kandydata, którego nazwisko umieszczone jest wyżej na liście, Okręg wyborczy nr ……… str. 1 z …. do wyboru Rady Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady Miasta Tychy w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr ………. (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3.CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4.DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Okręg wyborczy nr ……… str. 1 z …. do wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr ………. (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3.CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4.DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

12  głos uznaje się za ważny, gdy wyborca postawił znak „X” :  wyłącznie przy nazwisku skreślonego kandydata. Głos taki traktuje się jako oddany na listę bez wskazania pierwszeństwa do uzyskania mandatu. Okręg wyborczy nr ……… str. 1 z …. do wyboru Rady Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady Miasta Tychy w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr ………. (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4.DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Okręg wyborczy nr ……… str. 1 z …. do wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr ………. (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3.CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

13  głos uznaje się za ważny, gdy wyborca postawił znak „X”:  przy nazwisku skreślonego kandydata oraz przy nazwisku innego kandydata z tej samej listy. Głos taki traktuje się jako oddany na nieskreślonego kandydata Okręg wyborczy nr ……… str. 1 z …. do wyboru Rady Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady Miasta Tychy w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr ………. (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4.DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Okręg wyborczy nr ……… str. 1 z …. do wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr ………. (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3.CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

14  głos uznaje się za ważny, gdy wyborca postawił znak „X”:  przy nazwisku kandydata skreślonego z jednej listy i przy nazwisku kandydata z innej listy. Głos taki traktuje się jako oddany na nieskreślonego kandydata z tej innej listy, Okręg wyborczy nr ……… str. 3 z 12 do wyboru Rady Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady Miasta Tychy w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr 3 (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Okręg wyborczy nr ……… str. 7 z 12 do wyboru Rady Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady Miasta Tychy w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr 15 (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4.DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

15  głos uznaje się za ważny, gdy wyborca postawił znak „X”:  przy nazwisku kandydata z unieważnionej listy i przy nazwisku kandydata z innej listy. Głos taki traktuje się jako oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona. Okręg wyborczy nr ……… str. 2 z 12 do wyboru Rady Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady Miasta Tychy w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr 3 (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Okręg wyborczy nr ……… str. 6 z 12 do wyboru Rady Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Rady Miasta Tychy w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr 10 (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI LISTY Ustalając, czy głos na karcie jest ważny, czy nieważny należy przyjmować, że znakiem „ x” postawionym w kratce są dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki. Wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również znak „x” postawiony przez wyborcę poza przeznaczoną na to kratką, traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu.

16 GŁOS NIEWAŻNY Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania:  postawił znak „x” przy nazwiskach dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list Okręg wyborczy nr ……… str. 2 z 18 do wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr 6 (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3.CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Okręg wyborczy nr ……… str. 5 z 18 do wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 16 listopada 2014 r. lista nr 9 (skrót nazwy komitetu wyborczego) KANDYDACI NA RADNYCH 1.AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA 2.BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB 3.CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD 5.EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE 6.FFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

17 Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie do głosowania:  nie postawił znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata,  postawił znak „x” wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestrację unieważniono. 11Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) Karty ważne z głosami nieważnymi należy zapakować w pakiet opieczętować go i opisać. Suma głosów ważnych i głosów nieważnych musi być równa z liczbą kart ważnych.

18 Komisja ustala – na podstawie kart z głosami ważnymi – liczbę głosów ważnych oddanych na każdą z list:  grupuje karty z głosami ważnymi oddanymi na poszczególne listy,  oblicza liczbę kart z głosami ważnymi oddanymi na każdą z list i wpisuje ją przy numerze i skrócie komitetu wyborczego Liczba głosów oddanych na listę 376  ustalenie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z każdej listy. Ustalone liczby wpisuje się przy nazwiskach poszczególnych kandydatów  sprawdzenie prawidłowości ustalenia liczby głosów ważnych poprzez dodanie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z danej listy. Uzyskany wynik powinien być taki jak liczba głosów ważnych oddanych na listę. Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych 1 AAAAAAAAAAAAAA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 15 2 BBBBBBBBBBBBBBB bbbbbbbbbbbbbbbbbbb 2 3 CCCCCCCCCCCCCCC cccccccccccccccccccccccc 300 4 DDDDDDDDDDDDD ddddddddddddddddddd 0 5 EEEEEEEEEEEEEEEE eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 50 6 FFFFFFFFFFFFFFFF fffffffffffffffffffffffffffffffffff 9 … …………………………….. ……………………………………. Razem 376

19  po sprawdzeniu prawidłowości danych komisja pakuje karty ważne z głosami ważnymi w odrębne pakiety według numerów i nazw list. Pakiety te należy opisać.

20 USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA MIASTA TYCHY GŁOS WAŻNY  Głos jest ważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawił znak „x” obok nazwiska tylko jednego kandydata. str. 1 z 1 Wybory Prezydenta Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 listopada 2014 r. Kandydaci na Prezydenta Miasta Tychy 1. AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA 2. BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDD 5. EEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEE 6. FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

21  Głos oddany na kandydata nieskreślonego oraz na kandydata, którego nazwisko zostało skreślone, jest zaliczany kandydatowi, którego nazwisko nie zostało skreślone. str. 1 z 1 Wybory Prezydenta Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 listopada 2014 r. Kandydaci na Prezydenta Miasta Tychy 1. AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA 2. BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDD 5. EEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEE 6. FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

22 GŁOS NIEWAŻNY  Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w kratce na karcie głosowania:  postawił znak „x” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów – pkt 11a  nie postawił znaku „x”, obok nazwiska żadnego kandydata – pkt. 11b,  postawił znak „x” tylko obok nazwiska kandydata, którego nazwisko zostało skreślone – pkt 11c Karty z głosami nieważnymi komisja odkłada, pakuje i opisuje. str. 1 z 1 Wybory Prezydenta Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 listopada 2014 r. Kandydaci na Prezydenta Miasta Tychy 1. AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA 2. BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDD 5. EEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEE 6. FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. str. 1 z 1 Wybory Prezydenta Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 listopada 2014 r. Kandydaci na Prezydenta Miasta Tychy 1. AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA 2. BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDD 5. EEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEE 6. FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. str. 1 z 1 Wybory Prezydenta Miasta Tychy KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 listopada 2014 r. Kandydaci na Prezydenta Miasta Tychy 1. AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA 2. BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB 3. CCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCC 4. DDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDD 5. EEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEE 6. FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFF INFORMACJA Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

23 Komisja liczy głosy ważne i ich liczbę wpisuje w pkt.12 protokołu głosowania. Ustalenie liczby głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów – liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów wpisuje się w pkt. 13 protokołu głosowania odpowiednio przy nazwiskach poszczególnych kandydatów. L.p.Nazwisko i imię – imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liczba głosów ważnych 1 AAAAAAAAAAA aaaaaaaaaaaaaaaa 100 BBBBBBBBBBBB bbbbbbbbbbbbbb 16 3 CCCCCCCCCCCC ccccccccccccccccc 5 4 DDDDDDDDDD dddddddddddddd 350 5 EEEEEEEEEEEEE eeeeeeeeeeeeeee 0 6 FFFFFFFFFFFFF ffffffffffffffffffffffff 0 … Razem 471 Suma liczby głosów nieważnych i głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów (rubryka „Razem”) musi być równa liczbie kart ważnych. Komisja pakuje karty ważne z głosami ważnymi w pakiet, opieczętowuje go i opisuje.

24 UWAGI DO PROTOKOŁU GŁOSOWANIA WNOSZONE PRZEZ MĘŻÓW ZAUFANIA I CZŁONKÓW KOMISJI uwagi wnoszone przez mężów zaufania - pkt. 18 protokołu Mąż zaufania, który wniósł uwagę podpisuje ją w protokole. Jeżeli mężowie zaufania nie wnieśli uwag lub nie byli obecni przy sporządzaniu protokołu, w punkcie tym należy wpisać odpowiednio „Brak zarzutów” lub „Brak mężów zaufania w obwodzie” 18. Adnotacja o niesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”:…………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..... uwagi członków komisji – pkt. 19 protokołu Członek komisji, który wniósł uwagę podpisuje ją w protokole. Jeżeli członkowie komisji nie zgłosili uwag, w punkcie tym należy wpisać odpowiednio „Brak zarzutów”. 19. Adnotacja o niesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… Komisja ma obowiązek ustosunkować się do wniesionych zarzutów, załączając do protokołu wyjaśnienia.

25 SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA I PODAWANIE ICH DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ Sporządzane w dwóch egzemplarzach. Podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy sporządzaniu protokołów, także ci, którzy wnieśli do nich uwagi. Opatrzenie pieczęcią komisji. Sporządzenie po jednej kopii każdego protokołu głosowania i wywieszenie w miejscu łatwo dostępnym i widocznym po zamknięciu lokalu. Kopie poświadczają za zgodność z oryginałem członkowie komisji obecni przy ich sporządzeniu, podpisując je, parafując każdą stronę i opatrując je pieczęcią komisji.

26 WYBORY DO RADY MIASTA TYCHY Kod terytorialny 247701 Nr obwodu głosowania 32 Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tołstoja 1, Tychy MiastoTychy Województwo śląskie Okręg wyborczy nr 3 Miejska Komisja Wyborcza w Tychach Obejmujący mandatów 5Dla wyboru Rady Miasta Tychy PROTOK Ó Ł WYNIK Ó W GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDAT Ó W NA RADNYCH Głosowanie rozpoczęło się w dniu 16 listopada 2014 r. o godz. 7.00 i trwało do godz. 21.00 I.ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA 1 Liczb a wyborców uprawnionych do głosowania ( umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy ) w chwili zakończenia głosowania 1253 1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1253 1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0 Uwaga! Suma liczb z pkt. 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt. 1 2Komisja otrzymała kart do głosowania 1500 3Nie wykorzystano kart do głosowania 400 4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 1100 4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1100 4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0 Uwaga! Suma liczb z pkt. 4a i 4b musi być równa liczbie z pkt. 4. Suma liczb z pkt. 3 i 4 powinna być równa liczbie z pkt. 2, jeśli tak nie jest – przypuszczalną przyczynę wpisać w punkcie 14

27 III. UWAGI I ADNOTACJE 14.Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy sumą liczb pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: ….......”Brak uwag”…………………………… 15. Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 (liczba kart wyjętych z urny) pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4 (liczba wyborców którym wydano karty); jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: ….......”Brak uwag”…………..………………. 16.Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt.9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: …”Brak uwag”…………………………………………….. 17. W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia, jeżeli nie wydano, wpisać „Brak zarządzeń”: …………………………………………………………………………………………………. 18. Adnotacja o niesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”:…..”Brak zarzutów”……………… 19. Adnotacja o niesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” …”Brak zarzutów”……………………….......... 20. Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać brak „brak uwag”:…..”Brak uwag”…………………………… Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 1) ………………………………….…………………………………………. 2) ………………………………….…………………………………………. 3) ………………………………….…………………………………………. 4)………………………………….…………………………………………. 5)………………………………….…………………………………………. 6)………………………………….…………………………………………. 7)………………………………….…………………………………………. 8)………………………………….…………………………………………. 9)………………………………….…………………………………………. pieczęć komisji Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy

28 PRZEKAZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Przewodniczący przekazuje: Protokoły głosowania wraz z dołączonymi do danego protokołu ewentualnymi wniesionymi zarzutami mężów zaufania lub członków komisji oraz zajętym wobec nich stanowiskiem komisji - w odrębnych kopertach, zakleja je, opieczętowuje na złączeniach oraz odpowiednio opisuje. Spisy wyborców wraz z dołączonymi aktami pełnomocnictwa, listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Pieczęć obwodowej komisji wyborczej. W osobnych kopertach komisja przekazuje nośnik elektroniczny z zapisanymi danymi z protokołów oraz raport ostrzeżeń - jeżeli został sporządzony. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu protokołów głosowania przez Miejską Komisję Wyborczą przewodniczący kontaktuje się z pozostałymi w lokalu członkami komisji w celu przewiezienia kart do głosowania, paczek z dokumentami wyborczymi oraz pozostałymi materiałami wyborczymi - przekazanie do Zespołu Szkół Muzycznych. Przed przekazaniem protokołu głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej przewodniczący komisji ustala z członkami komisji sposób komunikowania się w razie potrzeby zwołania posiedzenia.

29 Dziękuję za uwagę! Paulina BORYCZKO - WĄSIK Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Pobierz ppt "USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE Wybory do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google