Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Edukacji Województwa Lubelskiego Sławomir Sołtys Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Edukacji Województwa Lubelskiego Sławomir Sołtys Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Edukacji Województwa Lubelskiego Sławomir Sołtys Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, dn. 12 grudnia 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cel główny PO KL: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele strategiczne PO KL: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia, podwyższanie jakości usług edukacyjnych i ich silniejsze powiązanie z potrzebami gospodarki

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Cele strategiczne PO KL – c.d.: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego zwiększenie potencjału administracji publicznej wzrost spójności terytorialnej

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura PO KL wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych 10 priorytetów realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym Komponent centralny PO KL (5 priorytetów) Komponent regionalny PO KL (4 priorytety) wsparcie dla osób i grup społecznych Priorytet X Pomoc Techniczna zapewnienia właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji EFS

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety realizowane centralnie Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie

6 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety realizowane regionalnie - obszary wsparcia - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - zatrudnienie - Priorytet VIIPromocja integracji społecznej - integracja i pomoc społeczna - Priorytet VIIIRegionalne kadry gospodarki - przedsiębiorczość - Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - edukacja -

7 Instytucje realizujące priorytety regionalne PO KL w województwie lubelskim Samorząd Województwa Lubelskiego => Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Pośrednicząca Wdrażanie Priorytetów VIII i IX Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca 2 (Priorytet VI i VII) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Typy realizowanych operacji (projektów): opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np.: dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu

10 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) istniejące przedszkola

11 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ogłoszenie konkursów: I kwartał 2008r. - alokacja finansowa: 3 000 000 zł II kwartał 2008r. - alokacja finansowa: 3 000 000 zł III kwartał 2008r. alokacja finansowa: 1 647 922 zł

12 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy realizowanych operacji (projektów): dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo – matematycznych, rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowanie uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, wdrażanie programów i narzędzie efektywnego zarządzania placówką oświatową

13 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Grupy docelowe: szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne poradnie psychologiczno – pedagogiczne uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

14 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Ogłoszenie konkursów: I kwartał 2008r. – alokacja finansowa: 5 047 517 zł II kwartał 2008r.– alokacja finansowa: 5 047 517 zł IV kwartał 2008r. – alokacja finansowa: 5 047 519 zł

15 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Typy realizowanych operacji (projektów): realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

16 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa docelowa: szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych,uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny Przewidywany termin realizacji: II kwartał 2008r. - alokacja finansowa: 990 825 zł Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

17 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Typy realizowanych operacji (projektów): - diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy - programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,

18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Typy realizowanych operacji (projektów) -cd: modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia ( w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki), wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, wdrażanie programów i narzędzie efektywnego zarządzania placówką oświatową Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

19 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Grupy docelowe: Między innymi: uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem osób dorosłych) szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) partnerzy społeczno – gospodarczy pracodawcy

20 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Ogłoszenie konkursów: I kwartał 2008r. - alokacja finansowa: 5 406 939 zł II kwartał 2008r. - alokacja finansowa: 5 406 939 zł IV kwartał 2008r. - alokacja finansowa: 5 406 937 zł

21 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Typy realizowanych operacji (projektów): programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć, przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji), wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy, kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

22 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Grupy docelowe: osoby w wieku 25 – 64 lata (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lata) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne partnerzy społeczno – gospodarczy pracodawcy Ogłoszenie konkursów: II kwartał 2008r. – alokacja finansowa: 3 813 240 zł IV kwartał 2008r. – alokacja finansowa: 2 000 000 zł

23 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Typy realizowanych operacji (projektów): studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć), studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz minitoringu działalności oświatowej programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych) Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

24 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Grupy docelowe: nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych kadra administracyjna i zarządzająca oświatą Ogłoszenie konkursów: I kwartał 2008r. – alokacja finansowa; 1 523 632 zł III kwartał 2008r. – alokacja finansowa; 1 523 631 zł

25 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Typy realizowanych operacji (projektów): działania informacyjno promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

26 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Grupy docelowe: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju Ogłoszenie konkursów: IV kwartał 2007r. - alokacja finansowa: 1 233 476 zł II kwartał 2008r. - alokacja finansowa: 2 000 000 zł IV kwartał 2008r. - alokacja finansowa: 1 484 737 zł

27 Źródła współfinansowania krajowego komponentu regionalnego PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

28 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Przydatne adresy www.efs.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.pl

29 Usługi informacyjne Punkt Informacyjny Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Czechowska 19, 20 -072 Lublin Parter, pokój nr 1 Tel. (0-81) 44-16-843 defs@lubelskie.pl www.efs.lubelskie.pl URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Usługi doradcze Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego ● Lublin ● Chełm Aleje Racławickie 22 ul. Lwowska 24 20-037 Lublin 22-100 Chełm tel. (081) 533 12 17 tel. (0-82) 562-80-55 fax. (081) 533 12 18 fax (0-82) 562-80-56 www.lublin.roefs.pl www.chelm.roefs.pl ● Biała Podlaska ● Zamość ul. Brzeska 41 p. 242 ul. Partyzantów 3 p. 27 21-500 Biała Podlaska 22-400 Zamość tel./fax (083) 343 77 63 tel. (084) 627 11 81 www.bialapodlaska.roefs.pl fax (084) 627 18 32 www.zamosc.roefs.pl URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Czechowska 19, 20 -072 Lublin tel. (0-81) 44-16-850 e-mail: defs@lubelskie.pl www.lubelskie.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Edukacji Województwa Lubelskiego Sławomir Sołtys Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google