Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016/17 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016/17 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016/17 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

2 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. przeprowadzanego na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959):

3 HARMONOGRAM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 19 KWIETNIA 2017 ( ŚRODA ) -HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - GODZ. 9.00. Czas przeznaczony na egzamin 60 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin wydłużony nie dłużej niż o 20 minut. -JĘZYK POLSKI – GODZ. 11.00. Czas przeznaczony na egzamin- 90 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin wydłużony nie dłużej niż o 45 minut Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. przeprowadzanego na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959): a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa) – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) – z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek) – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń z egzaminu do szkół – 23 czerwca 2017 r. *Powyższy termin może ulec zmianie na 16 czerwca, po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-zmiany-terminu-zakonczenia-zajec-w-szkolach.html). Zmieniony komunikat zostanie zamieszczony na stronie CKE. Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 19.08.2016r. Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. przeprowadzanego na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959): a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa) – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) – z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek) – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń z egzaminu do szkół – 23 czerwca 2017 r. *Powyższy termin może ulec zmianie na 16 czerwca, po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekt-zmiany-terminu-zakonczenia-zajec-w-szkolach.html). Zmieniony komunikat zostanie zamieszczony na stronie CKE. Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 19.08.2016r. 1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r.( środa )  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie– godz. 9:00  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 2. część matematyczno -przyrodnicza – 20kwietnia 2017r.(czwartek)  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  z zakresumatematyki – godz. 11:00 3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017r. (piątek )  na poziomie podstawowym – godz. 9:00  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r.( środa )  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie– godz. 9:00  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 2. część matematyczno -przyrodnicza – 20kwietnia 2017r.(czwartek)  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  z zakresumatematyki – godz. 11:00 3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017r. (piątek )  na poziomie podstawowym – godz. 9:00  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

4 HARMONOGRAM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA – 20 KWIETNIA – (czwartek) - Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH ( biologia, chemia, fizyka, geografia)- godz. 9.00 Czas przeznaczony na egzamin 60 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin wydłużony nie dłużej niż o 20 minut. - Z MATEMATYKI – GODZ. 11.00. Czas przeznaczony na egzamin- 90 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin wydłużony nie dłużej niż o 45 minut

5 HARMONOGRAM JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 21 KWIETNIA (piątek) - NA POZIOMIE PODSTAWOWYM – GODZ, 9.00 Czas przeznaczony na egzamin 60 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin wydłużony nie dłużej niż o 20 minut. -NA POZIOMIE ROZSZERZONYM – GODZ. 11.00. Czas przeznaczony na egzamin- 60 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wydłużony nie dłużej niż o 30 minut

6 Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego :16 czerwca 2017 r. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:16 czerwca 2017r. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:23 czerwca 2017r.

7 Ważne terminy i działania szkoły i rodziców przed egzaminem. Do 30 września -rodzice uczniów składają pisemną deklarację wyboru języka, z którego uczeń przystąpi do egzaminu w części trzeciej -rodzice uczniów składają pisemną informację o zamiarze przystąpienia przez ucznia do części trzeciej na poziomie rozszerzonym

8 Ważne terminy cd. Do 30 września Szkoła zapoznaje rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzenia egzaminu

9 Ważne terminy cd. Do 15 października Zebranie zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej o dysleksji rozwojowej ucznia uprawniających go do dostosowań egzaminacyjnych

10 Ważne terminy cd Do 18 listopada Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach formy i warunków egzaminu

11 Ważne terminy cd Do 23 listopada Przyjęcie oświadczeń rodziców o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

12 Ważne terminy cd Do 30 listopada Przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu, w tym ustalenie, którzy uczniowie przystępują obowiązkowo do egzaminu z języka tylko na poziomie podstawowym, a którzy na poziomie podstawowym i rozszerzonym; o wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form przeprowadzenia egzaminu

13 Ważne terminy cd Do 30 listopada złożenie do OKE wniosku rodziców o zwolnienie z egzaminu ucznia mającego niepełnosprawności sprzężone

14 Ważne terminy cd Do 19 stycznia Przyjęcie od rodziców pisemnej informacji o: -zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji -rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym

15 Ważne terminy cd Do 29 lutego Poinformowanie uczniów i rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego

16 Ważne terminy cd. Do 31 marca Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu kuratoryjnego /olimpiady i przekazanie informacji do OKE Tytuł laureata zwalnia ucznia z pisania egzaminu z danej części i daje 100% wynik z tej części.

17 UCZNIOWIE UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA FORM I WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA EGZAMINU LP UCZEŃ DOSTOSOW ANIE FORMY DOSTOSOWA NIE WARUNKÓW PODSTAWA/ DOKUMENT 1.1. Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność( niewidomi i słabosłyszący) tak Orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną 2. Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne nietak orzeczenie 3.3. Posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nietak orzeczenie 4.Chory lub niesprawny czasowo nietak Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

18 LP UCZEŃ DOSTOSOW ANIE FORMY DOSTOSOWA NIE WARUNKÓW PODSTAWA/ DOKUMENT 5.5. Posiadający opinię poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się nietak Opinia wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną 6. Uczeń który w roku szkolnym 2016/17 był objęty pomocą pp w szkole ze względu na : -Trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą -- zaburzenia komunikacji językowej -- sytuację kryzysową lub traumatyczną nietak Pozytywna opinia rady pedagogicznej UCZNIOWIE UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA FORM I WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA EGZAMINU


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016/17 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google