Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WSPARCIE SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WSPARCIE SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WSPARCIE SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

2 CEL GŁÓWNY RPO WP: Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 CELE SZCZEGÓŁOWE RPO WP: 1.Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. 2. Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej. 3. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. 4. Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi. 5. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. 6. Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury. 7. Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

4 Oś priorytetowa 1. Oś priorytetowa 2. Oś priorytetowa 3. Oś priorytetowa 4. Oś priorytetowa 5. Oś priorytetowa 6. Oś priorytetowa 7. Oś priorytetowa 8. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Infrastruktura techniczna Społeczeństwo informacyjne Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Infrastruktura publiczna Turystyka i kultura Spójność wewnątrzregionalna Pomoc techniczna Lista działań: 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości. 1.2. Instytucje otoczenia biznesu. 1.3. Regionalny system innowacji. 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu. Lista działań: 2.1. Infrastruktura komunikacyjna. 2.2. Infrastruktura energetyczna. W ramach niniejszej Osi priorytetowej nie wydzielono żadnych działań Lista działań: 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska. 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi. 4.3. Zachowanie oraz ochrona r ó żnorodności biologicznej i krajobrazowej. 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom. Lista działań: 5.1. Infrastruktura edukacyjna. 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 5.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna. W ramach niniejszej Osi priorytetowej nie wydzielono żadnych działań Lista działań: 7.1 Rewitalizacja miast. 7.2. Rewitalizacja obszar ó w zdegradowanych. 7.3. Aktywizacja obszar ó w zmarginalizowanych gospodarczo. Lista działań: 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania. 8.2. Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projekt ó w. 288,64 mln eur 25,40% 341,08 mln eur 30,02% 67,99 mln eur 5,98% 170,45 mln eur 15,00% 120,45 mln eur 10,60% 37,07 mln eur 3,26% 79,54 mln eur 7,00% 31,09 mln eur 2,74% Układ osi priorytetowych RPO WP na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

5 SCHEMAT WYBORU PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM Podpisanie umowy z Beneficjentem Ogłoszenie konkursu przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK) Złożenie wniosków przez wnioskodawców Dokonanie oceny (formalnej i merytorycznej) Podejmowanie decyzji o dofinansowaniu Ogłoszenie wyników konkursu przez IOK UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

6 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Każdy z projektów biorących udział w konkursie podlegał będzie ocenie pod względem następujących rodzajów kryteriów: KRYTERIÓW FORMALNYCH KRYTERIÓW MERYTORYCZNO – TECHNICZNYCH KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

7 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka OŚ PRIORYTETOWA 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Cel główny Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

8 DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cel szczegółowy Wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

9 GŁÓWNE WYZWANIA Rozbudowa i wzmocnienie istniejących przedsiębiorstw Stworzenie nowych instrumentów zapewniających dostęp do kapitału Wzmocnienie regionalnego systemu finansowania innowacji Wzmocnienie systemu poręczeniowego i pożyczkowego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10 Przykładowe rodzaje projektów 1/2 Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. na: –inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii, –inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), –inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa, –inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

11 Przykładowe rodzaje projektów 2/2 –wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska – (z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami), –inwestycje z zakresu zarządzania jakością, –tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm, a także –usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z ww. typami projektów. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12 Beneficjenci Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

13 Wkład ze środków unijnych na działanie - 131 642 979 EURO, w tym: Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne - 115 816 239 euro, z tego: całkowita alokacja dla mikroprzedsiębiorstw – 46 326 495 euro całkowita alokacja dla małych przedsiębiorstw – 46 326 495 euro całkowita alokacja dla średnich przedsiębiorstw – 23 163 249 euro UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

14 Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 85% z maksymalnej intensywności pomocy publicznej UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

15 Minimalna/maksymalna wartość projektu Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Minimalna wartość projektu – 20 tys. zł wydatków kwalifikowalnych Maksymalna wartość projektu do 8 mln zł wydatków kwalifikowalnych Suma dotacji dla jednego przedsiębiorstwa w okresie 2007-2013 nie może przekroczyć 15 mln zł. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

16 Minimalna kwota wsparcia Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. zł (2,5 tys. euro) UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

17 Maksymalna kwota wsparcia Mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. zł (200 tys. euro) Średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln zł (300 tys. euro) Projekty wykazujące wyższy poziom innowacyjności: Projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata – 2 mln zł (500 tys. euro) Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata – 5,6 mln zł Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

18 WSKAŹNIK PRODUKTU Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia dla MŚP (w tym przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) WSKAŹNIK REZULTATU Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw) -w tym kobiety/mężczyźni -w tym na obszarach wiejskich UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

19 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Innowacyjny charakter projektu Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu Liczba tworzonych miejsc pracy Wkład własny wyższy od wymaganego Efektywność kosztowa inwestycji UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

20 PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW Tryb konkursowy PRZEWIDYWANE TERMINY NABORU WNIOSKÓW wrzesień 2008 maj 2009 maj 2010 maj 2011 maj 2012 maj 2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIAŁANIE 1.1 WSPARCIE KAPITAŁOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

21 OŚ PRIORYTETOWA 5 Infrastruktura publiczna UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Cel główny Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację.

22 DZIAŁANIE 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ Cel szczegółowy P oprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

23 GŁÓWNE WYZWANIA Neonatologia i położnictwo – p o prawa i wsparcie placówek świadczących kompleksową opiekę nad kobietą w czasie ciąży, porodu, połogu oraz nad nowo narodzonym dzieckiem Onkologia – poprawa usług medycznych, warunków leczenia pacjentów, zwiększenie ilości świadczeń, szczególnie dot. profilaktyki noworodków Rehabilitacja dzieci i młodzieży oraz opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą – poprawa dostępności i jakości usług Choroby układu krążenia - poprawa dostępności i jakości świadczeń Zmniejszenie dysproporcji miasto-wieś w dostępie do opieki zdrowotnej UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

24 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe rodzaje projektów 1/2 Schemat A - I nfrastruktura ochrony zdrowia roboty budowlane w zakresie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów związanych z infrastruktur ą ochrony zdrowia, z wyłączeniem ratownictwa medycznego, wyposażenie, w tym w aparaturę medyczna do diagnostyki, terapii i rehabilitacji oraz w specjalistyczny i wysoko specjalistyczny sprzęt medyczny, z wyłączeniem ratownictwa medycznego.

25 Przykładowe rodzaje projektów 2 /2 W ramach schematu A - I nfrastruktura ochrony zdrowia nie będą się kwalifikowały: projekty polegające na wykonywaniu robót budowlanych dotyczących nowych budynków, projekty dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia dla publicznych uczelni medycznych lub uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, projekty dotyczące ratownictwa medycznego. 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

26 Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, z wyłączeniem: – zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczn ą i badawcz ą w dziedzinie nauk medycznych, – zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest przedsiębiorstwo (wyłączenie nie dotyczy zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest spółka Skarbu Państwa - uzdrowisko), partnerzy społeczni i gospodarczy: – organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

27 Wkład ze środków unijnych na działanie – 39 543 512 euro, w tym: Schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia: 19 771 756 euro w tym: projekty kluczowe ok.10 056 000 euro kwota przeznaczona na konkursy ok. 9 700 000 euro 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

28 Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 70% 85% - projekt wymieniony w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

29 Minimalna / maksymalna wartość projekt u Schemat A – I nfrastruktura ochrony zdrowia – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł. Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity w artości projektów. 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

30 Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Schemat A – I nfrastruktura ochrony zdrowia – maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł. Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia. 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

31 WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba projektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w tym na obszarach wiejskich Liczba zmodernizowanych zakładów opieki zdrowotnej WSKAŹNIKI REZULTATU Liczba pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących ochrony zdrowia Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych p r zeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

32 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ Schemat A – I nfrastruktura ochrony zdrowia Efektywność kosztowa projektu – stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO Wpływ projektu na zwiększenie dostępności deficytowych w województwie usług medycznych Wpływ projektu na zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych Wpływ projektu na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do opieki zdrowotnej pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami Wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenie wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

33 PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW Rozważana jest możliwość zastosowania procedur y preselekcji. PRZEWIDYWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW sierpień 2008 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 5.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

34 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów Departament Rozwoju Regionalnego ul. Hanasiewicza 17, Rzeszów www.rpo.podkarpackie.pl info.rpo@podkarpackie.pl Tel. 17 747 64 57/58 Dziękuję Państwu za uwagę UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WSPARCIE SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google