Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 26 lipca 2016

2 Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – ogłoszone 2 nabory pozakonkursowe dla PUP Podziałanie Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - ogłoszony 1 konkurs Poddziałanie Wsparcie outplacementowe – konkurs planowany do ogłoszenia w sierpniu 2016 Poddziałanie Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa – konkurs planowany do ogłoszenia w IV kw 2016 WUP w Toruniu pełni rolę IP dla następujących działań/poddziałań RPO WK-P

3 Liczba konkursów/naborów w latach razem liczba planowanych naborów145 liczba ogłoszonych naborów123 liczba rozstrzygniętych naborów112

4 Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) Razem Łączna liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 2080 ( ) 100 Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie zł zł zł Łączna wysokość alokacji zł zł zł Łączna wysokość kontraktacji * zł zł zł * Wartość wg stanu na – po aneksach projektów PUP i bez konkurs w ramach 8.2.1, który nie jest jeszcze rozstrzygnięty (od – KOP)

5 Stan wdrażania – wykonanie w ramach Działania 8.1 Wartość podpisanych umów * zł Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność 101 Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność zł % wydatków z WND w zatwierdzonych wnioskach o płatność 60% Liczba zakończonych projektów ( w tym w ramach 4 zatwierdzone końcowe wnioski o płatność) 20 Łączna wartość zakończonych projektów zł * Wartość wg stanu na – po aneksach projektów PUP

6 Prognoza certyfikacji na rok 2016 Wydatki certyfikowane(mln zł) I kw. 2016II kw. 2016III kw. 2016IV kw. 2016razem ,4233,9914,1712,7470,32

7 Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8.1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P /SzOOP na Wartości wykazane we WND w ramach I i II naboru po aneksach ( ) Osiągnięte wartości z WNP w ramach I i II naboru ( ) % wykonania wartości docelowych - WND : I i II nabór po aneksach ( ) 12343/1 Wartość środków ,0% ,1% L. os. bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie ,0%9 062 ( ) ,2% 66% celu z 2018 L. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie ,2% ,5% L. os. z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie 9844,3% ,6% L. os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie ,7% ,4% L. os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie ,4% ,7% L. os. które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie ,3%* ,7%

8 L.p.Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P/ SzOOP na lata Wartość wykazane w WND w ramach I i II naboru po aneksach ( ) Osiągnięte wartości wykazane WNP w ramach I i II naboru ( ) % wykonania wartości docelowych w ramach I i II naboru 1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) ,0% ,6% 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu ,0% ,5% 3. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej ,7% ,3% Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8.1

9 Kryterium efektywności zatrudnieniowej: w ramach I naboru w ramach Działania 8.1: ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43%. zakładany w WND: os. - osiągnięty w WNP: os. w ramach II naboru w ramach Działania 8.1: dla kobiet – 39% dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) - 38% dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33% dla osób z niepełnosprawnościami – 33% dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%


Pobierz ppt "Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google