Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019."— Zapis prezentacji:

1 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

2 Podstawy prawne Program jest następcą dwóch edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nadzorowanego przez ministra właściwego ds. administracji publicznej. Założenia: Dotacja celowa z budżetu państwa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych, Wnioskodawca – jedynie ustawowy zarządca drogi. Dofinansowanie zadań realizowanych na drogach publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3 Cel główny: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. Ramy instytucjonalne: Minister właściwy do spraw transportu zarządza Programem oraz nadzoruje i koordynuje jego realizację poprzez wojewodów. Wojewoda realizuje Program przy pomocy komisji, którą w tym celu powołuje. W skład komisji wchodzi pięciu członków, w tym dwie osoby wyznaczone przez wojewodę oraz po jednej osobie wyznaczonej przez: zarząd województwa, dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz komendanta wojewódzkiego Policji. Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje wojewoda spośród jej członków.

4 Zasady dofinansowania Źródła finansowania: środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje oraz środki z budżetów gmin i powiatów, a także inne środki przeznaczone przez gminy i powiaty na pokrycie ich wkładów własnych. Wkład własny gminy lub powiatu, może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej. Maksymalna kwota dofinansowania - 3 mln zł Limity liczby wniosków: Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania Powiat może złożyć nie więcej niż 2 wnioski.

5 Kryteria wyboru wniosków 1. Kryterium „techniczne” - znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie właściwych parametrów technicznych 2. Kryterium „sieciowe” - znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa w szczególności pod uwagę będzie brana funkcja danej drogi w układzie komunikacyjnym (np. „ponadlokalność”, zgodność z kryteriami zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych). 3. Kryterium „dostępności komunikacyjnej”- wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, transportu zbiorowego. 4. Kryterium „finansowe” - współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jst lub inne podmioty 5. Kryterium „kontynuacji ciągu” - uwzględnia czy planowane do dofinansowania zadanie stanowi kolejny odcinek w ciągu danej drogi, która została w ciągu ostatnich 3 lat oddana do użytkowania (bez względu na źródło finansowania)

6 Podsumowanie naboru I edycja realizacji Programu: 1-30 października 2015 r. – nabór wniosków 19 stycznia 2016 r. – zatwierdzenie przez MIB list rankingowych wniosków o dofinansowanie do 31 stycznia 2016 r. – zatwierdzenie przez Wojewodów pierwszych list wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania (ogółem 492 zadania) na bieżąco – aktualizacja list wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania (według stanu na dzień 19 lipca 2016 r. – 725 zadań)

7 OCENA FORMALNA: Województwoliczba wniosków liczba wniosków odrzuconych procent wszystkich wniosków które zostały odrzucone DOLNOŚLĄSKIE1201613,33 KUJAWSKO - POMORSKIE10132,97 LUBELSKIE11376,19 LUBUSKIE6523,08 ŁÓDZKIE1134136,28 MAŁOPOLSKIE923436,96 MAZOWIECKIE1924724,48 OPOLSKIE771418,18 PODKARPACKIE1282519,53 PODLASKIE9311,08 POMORSKIE8422,38 ŚLĄSKIE1131210,62 ŚWIĘTOKRZYSKIE8167,41 WARMIŃSKO-MAZURSKIE8455,95 WIELKOPOLSKIE1243427,42 ZACHODNIOPOMORSKIE62914,52 Suma1642*258

8 Odrzucono 15,7% wszystkich złożonych wniosk ó w. Gł ó wne przyczyny odrzucenia wniosk ó w : Przyczyna Liczba odrzuconych wniosków Procent wszystkich odrzuconych wniosków Brak projektu stałej organizacji ruchu11143,02 Niezastosowanie się do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania 8432,56 Brak kopii decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno- budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy 7629,46 Brak projektu zagospodarowania terenu (w przypadku gdy wymagany)2610,08 Wniosek dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) – wyjątek stanowi zadanie mające na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do jednej z wymienionych kategorii, co zostało wskazane we wniosku 207,75 Kwestie wysokości wnioskowanej dotacji nieadekwatne były do założeń przyjętych w Programie 176,59 Brak mapy poglądowej135,04 Brak dodatkowego dokumentu w przypadku wskazanych w ogłoszeniu93,49 Wskazany we wniosku zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w roku, na który udzielana będzie dotacja i dotacja nie zostanie w danym roku rozliczona 72,71 Brak kopii umowy o partnerstwie wraz z uchwałą o zapewnieniu środków finansowych przez partnera (w przypadku jst) lub porozumienia (w przypadku partnera prywatnego) w przypadku gdy wymagane 62,33 Brak dokumentu potwierdzającego oddanie do użytku inwestycji na tej drodze w ciągu 3 lat od daty złożenia wniosku (niezależnie od źródła) (w przypadku wskazania takiej informacji w kryterium nr 5) 31,16

9 OCENA MERYTORYCZNA drogi gminnedrogi powiatowe Województwo zadanie o największej liczbie punktów liczba punktów z kryterium nr 1 zadanie o najmniejszej liczbie punktów liczba punktów z kryterium nr 1 zadanie o największej liczbie punktów liczba punktów z kryterium nr 1 zadanie o najmniejszej liczbie punktów liczba punktów z kryterium nr 1 DOLNOŚLĄSKIE 25,09,019,49,028,610,023,210,0 KUJAWSKO - POMORSKIE 34,016,024,07,032,015,024,010,0 LUBELSKIE 31,215,018,88,030,814,024,08,0 LUBUSKIE 27,012,017,811,026,810,018,07,0 ŁÓDZKIE 28,212,019,47,028,014,022,210,0 MAŁOPOLSKIE 25,011,017,06,028,012,023,09,0 MAZOWIECKIE 38,016,024,412,036,014,029,09,0 OPOLSKIE 28,214,217,89,227,08,019,28,2 PODKARPACKIE 28,815,015,27,029,411,021,27,0 PODLASKIE 30,015,018,09,030,012,022,09,0 POMORSKIE 27,211,024,47,033,417,023,05,0 ŚLĄSKIE 26,017,015,011,023,013,019,07,0 ŚWIĘTOKRZYSKIE 24,012,014,06,030,011,019,09,0 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 31,216,020,89,031,613,023,67,0 WIELKOPOLSKIE 24,313,216,87,627,314,021,810,2 ZACHODNIOPOMORSKIE 21,814,013,09,023,014,016,27,0

10 NIEPRAWIDŁOWOŚCI LICZBA OCENIANYCH WNIOSKÓW W ZAKRESIE SZEROKOŚCI PASA RUCHU W ZAKRESIE SZEROKOŚCI POBOCZA W ZAKRESIE SZEROKOŚCI CHODNIKA DOLNOŚLĄSKIE104000 KUJAWSKO-POMORSKIE98000 LUBELSKIE10630198 LUBUSKIE63000 ŁÓDZKIE72 Komisja uznała niewłaściwe parametry jako przyczynę formalnego odrzucenia tzn. niezastosowanie się do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku MAŁOPOLSKIE58000 MAZOWIECKIE1451312 OPOLSKIE63000 PODKARPACKIE103341623 PODLASKIE9214019 POMORSKIE82000 ŚLĄSKIE101000 ŚWIĘTOKRZYSKIE751564 WARMIŃSKO-MAZURSKIE79000 WIELKOPOLSKIE9030201 ZACHODNIOPOMORSKIE53510 13842827467

11 Ocenie merytorycznej poddane zostały 1384 wnioski: 20% wniosków nie spełniało wymagań techniczno-budowlanych w zakresie szerokości pasa ruchu 5,3% wniosków nie spełniało wymagań techniczno-budowlanych w zakresie szerokości pobocza 4,8% wniosków nie spełniało wymagań techniczno-budowlanych w zakresie szerokości chodnika

12 ZASTRZEŻENIA WNIOSKODAWCÓW Liczba ocenianych wniosków Liczba zgłoszonych zastrzeżeń liczba zgłoszonych zastrzeżeń do liczby wniosków ocenianych (%) liczba uznanych zastrzeżeń Liczba uznanych zastrzeżeń do liczby zgłoszonych zastrzeżeń (%) DOLNOŚLĄSKIE1043533,6524 68,57 KUJAWSKO - POMORSKIE985253,0613 25 LUBELSKIE1062624,538 30,77 LUBUSKIE631015,872 20 ŁÓDZKIE722534,729 36 MAŁOPOLSKIE58813,793 37,5 MAZOWIECKIE1452718,627 25,93 OPOLSKIE63914,297 77,78 PODKARPACKIE1031413,594 28,57 PODLASKIE923335,8717 51,52 POMORSKIE821619,513 18,75 ŚLĄSKIE1012726,7322 81,48 ŚWIĘTOKRZYSKIE7579,332 28,57 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 792531,656 24 WIELKOPOLSKIE901516,6715 100 ZACHODNIOPOMORSKIE5335,660 0

13 Zmiany w dokumentach wykonawczych – 2016 r. Cel: wprowadzenie takich zmian, które przyczynią się do usprawnienia procedury naboru wniosków o dofinansowanie w roku 2017.

14 Zmiany w dokumentach wykonawczych – 2016 r. 1.zasada: w ramach zadania objętego wnioskiem mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg; Przez pojedynczy odcinek rozumie się jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych fragment drogi publicznej jednego numeru, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 9. Każdy odcinek zgłoszony do realizacji w ramach zadania może posiadać inną klasę, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), właściwą dla danej kategorii drogi. Zadanie powinno być scharakteryzowane pod względem robót budowlanych w sposób jednolity dla wszystkich odcinków dróg, tj. dopuszcza się zadanie polegające wyłącznie na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi/dróg publicznych. W przypadku gdy zadanie obejmuje więcej niż jeden odcinek drogi należy scharakteryzować każdy osobno poprzez wpisanie danych odrębnie dla każdego odcinka (kryteria 1, 2, 3, 5).

15 Zmiany w dokumentach wykonawczych – 2016 r. 2. każdy członek Komisji ocenia wszystkie wnioski w ramach kryteriów merytorycznych, według skali określonej w Programie i wskazówek zawartych w Instrukcji oceny wniosków i Karcie oceny merytorycznej (w przypadku kryterium nr 2, 3 i 5, gdy zadanie dotyczy 2 lub 3 odcinków, każdy odcinek oceniany jest oddzielnie); 3. w ramach kryterium nr 1 tzw. technicznego – m.in.: wskazano, że zadanie polegające na remoncie może maksymalnie uzyskać 10 pkt (wcześniej 8 pkt), odwrócono punktację za klasę drogi – najwyżej punktowane są najniższe klasy, zmieniono punktację za elementy brd – wprowadzono katalog możliwych elementów brd, których zaplanowanie pozwoli uzyskać maksymalnie 2 pkt;

16 4. wprowadzono dwa oddzielne wzory wniosków o dofinansowanie w zależności od zakresu zadania: „R-Wniosek” – dla zadań określonych jako remont drogi „PRB-Wniosek” – dla zadań określonych jako przebudowa, rozbudowa lub budowa drogi; 5. uregulowano kwestię odstępstw od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 6. jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projekt organizacji ruchu – wcześniej wymagano zatwierdzonego projektu organizacji;

17 7. zostały przeredagowane zapisy dotyczące wymaganych dokumentów do oceny wniosku według kryterium nr 5. Przedmiotem wniosku może być również kontynuowanie inwestycji realizowanych choć niezakończonych na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku, jako potwierdzenie kontynuacji, akceptowane są również następujące dokumenty: protokół odbioru robót, kopia umowy z wykonawcą wraz z kopią protokołu przekazania placu budowy lub dziennika budowy z wpisami dokumentującymi rozpoczęcie realizacji inwestycji, informacja o tym, że inwestycja realizowana jest/była w ramach poprzednich edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wraz ze wskazaniem daty i numeru umowy o udzielenie dotacji na jej realizację.

18 Rezerwa subwencji ogólnej w latach 2008-2016 – woj.lubuskie

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019."

Podobne prezentacje


Reklamy Google