Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny Program Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do 2020 r. Spotkanie informacyjne Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 1Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny Program Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do 2020 r. Spotkanie informacyjne Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 1Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Lokalny Program Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do 2020 r. Spotkanie informacyjne Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 1Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r.

2 Tematy spotkania informacyjnego Uzasadnienie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do 2020 r. – jakie nowe uwarunkowania i możliwości dla miasta? Potencjalni beneficjenci – dlaczego warto uczestniczyć w pracy nad programem? Wstępny układ treści aktualizowanego dokumentu i harmonogram pracy – kiedy i w jaki sposób będzie można zaangażować się w prace, w szczególności planować i wdrażać projekty rewitalizacji? 2Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r.

3 Uzasadnienie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do 2020 r. Zmiana uwarunkowań wewnętrznych: zmiany społeczno- gospodarcze, dotychczasowe projekty rewitalizacji (podsumowanie 2008-2013), Dąbrowski Budżet Partycypacyjny Nowy okres programowania 2014-2020: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, nowe instrumenty Nowe wytyczne w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Propozycje zmian prawnych: Projekt Kodeksu Urbanistyczno- Budowlanego 3Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r.

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Szczegółowe informacje: http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2014/02/13/1392297089.pdf http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2014/02/13/1392297089.pdf Oś priorytetowa X: Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna Cel tematyczny: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Priorytet inwestycyjny: Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą, społeczną terytoriów zmarginalizowanych Wsparcie UE: 168 737 833, 21 € 4Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Rewitalizacja dotyczyć będzie kompleksowych działań mających na celu przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji. W ramach kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, finansowane w ograniczonym zakresie będą również inwestycje (części wspólne budynków), dotyczące tkanki mieszkaniowej, tylko jako część większego projektu mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych. Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Wsparcie będą mogły uzyskać wyłącznie projekty oparte o istniejącą infrastrukturę, nie ma możliwości budowy nowych obiektów. Ponadto projekty muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji przygotowanych zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL 2014-2020. 5Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r.

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 W celu zwiększenia skuteczności podejmowanej interwencji planowane jest zastosowanie pozakonkursowego trybu negocjacyjnego, w postaci szerokiego wykorzystania instrumentów terytorialnych ZIT/RIT. Zastosowanie ZIT/RIT pozwoli na dostosowanie rodzaju wsparcia do specyfiki poszczególnych terytoriów i zamieszkującej je społeczności. W zakresie działań mających na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, planuje się kontynuację inicjatywy JESSICA lub zastosowanie podobnego instrumentu dla wsparcia spójności społecznej i terytorialnej wybranych obszarów miejskich. Nacisk będzie położony przede wszystkim na przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej wybranych obszarów. Planowanym trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy. 6Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r.

7 Potencjalni beneficjenci Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; Organizacje pozarządowe; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej); Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; Przedsiębiorcy; Porozumienia ww. podmiotów; Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe); 7Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r.

8 Harmonogram prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do 2020 r. 8Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r. Rodzaj pracTermin przeprowadzenie diagnozy sytuacji w mieście w kontekście procesów rewitalizacji oraz delimitacja obszarów problemowych z udziałem interesariuszy obszarów problemowych, marzec- kwiecień opracowanie koncepcji rewitalizacji poszczególnych obszarów problemowych, z uwzględnieniem specyfiki problemów i potencjałów poszczególnych obszarów, wskazanie celu rewitalizacji oraz sposobu ich realizacji maj- czerwiec uszczegółowienie projektów rewitalizacji poszczególnych obszarów problemowych, w szczególności ocena zgodności z celami rewitalizacji, ustalenie źródeł finansowania, wskazanie problemów organizacyjno-prawnych lipiec- wrzesień opracowanie zasad wdrażania, monitorowania i oceny lokalnego programu rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020 październik opracowanie ostatecznej wersji dokumentu pt.: Lokalny Program Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020 (aktualizacja – 2014r.), uwzględniającej wyniki konsultacji społecznych oraz uwagi merytorycznej Komisji Rady Miejskiej. październik

9 Współtworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do 2020 r. Konsultacje społeczne dotyczące ustaleniu granic obszarów problemowych oraz wskazaniu najistotniejszych wyzwań i potencjałów rozwojowych Warsztaty strategiczne dotyczące opracowania koncepcji rewitalizacji poszczególnych obszarów problemowych Nabór projektów rewitalizacji wraz ze spotkaniami służącymi wypracowaniu zintegrowanej wiązki realnych przedsięwzięć przyczyniających się do kompleksowej rewitalizacji poszczególnych obszarów problemowych Wypracowanie w podejściu partnerskim zasad wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do 2020 r. 9Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r.


Pobierz ppt "Lokalny Program Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do 2020 r. Spotkanie informacyjne Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 1Dąbrowa Górnicza, 26 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google