Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja prasowa Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja prasowa Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego Warszawa, 31 sierpnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja prasowa Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

2 OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO - NOWY STATUS  20 sierpnia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. poz.1176)  główna zmiana: wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi

3 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie posiada trzy oddziały: - w Krakowie - w Poznaniu - w Radomiu W następujących ODR-ach funkcjonują oddziały: - Kujawsko-Pomorskim, - Lubuskim, - Łódzkim, - Mazowieckim, - Pomorskim, - Śląskim, - Świętokrzyskim, - Warmińsko-Mazurskim, - Zachodniopomorskim. W każdym z 16 ODR-ów na poziomie powiatów znajdują się biura powiatowe (w nielicznych przypadkach jedno biuro na dwa powiaty), a na poziomie gminy jest zatrudniony najczęściej jeden doradca terenowy.

4 Rok Ogółem zatrudnionych w tym: Kadra kierownicza i doradcza 19925 8464 579 19965 7004 700 19985 6304 620 20035 3154 362 20055 4264 510 20075 3544 410 20104 6033 777 20124 4903 772 20154 2023 549 Zatrudnienie w ODR

5

6 Zmiany związane ze zmianą podległości ODR 1.Zmiana statusu prawnego Ośrodków Doradztwa Rolniczego: z samorządowych wojewódzkich osób prawnych stały się państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną 2. Nowe zadania ustawowe ministra właściwego do spraw rozwoju wsi: - nadawanie statutów 16 ODR-om oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych, opracowanych przez dyrektora ODR, - zatwierdzanie rocznego programu działalności i sprawozdania z jego wykonania, - zatwierdzenie rocznego planu finansowego ODR, jego zmian i sprawozdania z jego wykonania, - zatwierdzanie cennika ODR, - powoływanie dyrektora ODR i, na wniosek dyrektora, zastępców dyrektora, - wydawanie zgody na decyzje dyrektora przekraczające zwykły zarząd, - powoływanie i odwoływanie członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, działającej przy każdym z 16 ODR-ów oraz delegowanie przedstawiciela MRiRW do pracy w każdej z Rad, - kontrola i ocena działalności ODR i Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

7 Majątek Ośrodków Doradztwa Rolniczego W myśl przepisów ustawy majątek Ośrodków Doradztwa Rolniczego pozostaje ich własnością

8 Zakładane efekty zmian ustawowych Zwiększenie wkładu ODR w realizację priorytetów polityki rolnej oraz Wspólnej Polityki Rolnej Podniesienie efektywności wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa poprzez powiązanie z programami działalności ODR Podniesienie jakości doradztwa rolniczego Dostosowanie programów działania do oczekiwań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich Ujednolicenie sposobów działania Ośrodków Aktywizacja współpracy instytutów badawczych podległych MRiRW oraz jednostek doradztwa rolniczego (16 ODR i CDR) w zakresie wdrażania innowacji do praktyki rolniczej

9 Współpraca ODR z samorządem Ośrodki Doradztwa Rolniczego są zobowiązane współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego oraz uwzględniać kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać ODR-om dotacji podmiotowych na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego

10 Źródła finansowania działalności ODR ŚRODKI Z DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ BUDŻET ODR DOTACJE MRiRW FUNDUSZE POZAUNIJNE (np. Fundusz Norweski) INNE ŹRÓDŁA KRAJOWE (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW) DOTACJE SAMORZĄDÓW ŚRODKI PROW ŚRODKI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

11 Plany dalszego rozwoju jednostek doradztwa rolniczego 1. Nowelizacja przepisów ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego w zakresie: - zadań realizowanych przez jednostki doradztwa rolniczego, w celu dostosowania ich do - wyzwań stojących przed doradztwem rolniczym i oczekiwań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, - powiększenie składu Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego w celu zapewnienia pełnej - reprezentatywności organizacji i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi, - niezbędnych zmian w organizacji pracy ODR w celu zagwarantowania efektywności - realizowanych zadań. 2. Poprawa warunków pracy i płacy pracowników jednostek doradztwa rolniczego.


Pobierz ppt "Konferencja prasowa Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego Warszawa, 31 sierpnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google