Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki realizacji celów Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 (wrzesień 2004-grudzień 2007) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki realizacji celów Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 (wrzesień 2004-grudzień 2007) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki realizacji celów Sektorowego Programu Operacyjnego (wrzesień 2004-grudzień 2007) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Monitorowania

2 Limity środków dla Priorytetów w latach Kwota limitu środków publicznych z EFOiGR w ramach SPO ,00 zł * Wykorzystanie limitu środków publicznych z EFOiGR w podziale na Priorytety ,35 zł ,65 zł ,32 zł ,68 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł * Limity finansowe obowiązujące od 16 grudnia 2007 r. do 15 stycznia 2008 r. zostały przeliczone wg kursu 3,6468 (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych )

3 Priorytet 1. Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,37 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej – według typu produkcji głównej w gospodarstwie rolnym Limit ,65 zł

4 Priorytet 1. Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów ogółem

5 Priorytet 1. Działanie 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,00 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej – według typu produkcji głównej w gospodarstwie rolnym Limit ,00 zł

6 Priorytet 1. Działanie 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba osób, które uzyskały premię ogółem Liczba premii wypłaconych w grupie wiekowej poniżej 25 roku życia Liczba premii wypłaconych w grupie wiekowej pomiędzy rokiem życia Liczba premii wypłaconych w grupie wiekowej pomiędzy rokiem życia Liczba premii wypłaconych w grupie wiekowej pomiędzy rokiem życia

7 Priorytet 1. Działanie 1.3 Szkolenia Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,61 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według zakresu tematycznego przeprowadzonych szkoleń Limit ,00 zł

8 Priorytet 1. Działanie 1.3 Szkolenia Przewidywane i osiągnięte cele działania Wskaźnik Przewidywany poziom wskaźnika Stan wskaźnika na koniec 2007 Liczba osób przeszkolonych ogółem

9 Priorytet 1. Działanie 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,94 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według usług doradczych Limit ,00 zł

10 Priorytet 1. Działanie 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego Przewidywane i osiągnięte cele działania Wskaźnik Przewidywany poziom wskaźnika Stan wskaźnika na koniec 2007 Liczba usług doradczych ogółem min

11 Priorytet 1. Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,74 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według sektora Limit ,00 zł

12 Priorytet 1. Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba wspartych projektów ogółem W tym w sektorze przetwórstwa mleka W tym w sektorze uboju i przetwórstwa mięsa W tym w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw W tym w sektorze przemiału zbóż5027 W tym w sektorze przetwórstwa ziemniaków na skrobie i pochodne 204 W tym w sektorze przetwórstwa jaj2081 W tym w sektorze przetwórstwa chmielu 151 W tym w sektorze przetwórstwa miodu 101 W tym w sektorze przetwórstwa lnu i konopi 201 Pozostałe14532

13 Priorytet 2. Działanie 2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,21zł Projekty, dla których dokonano płatności końcowej Limit ,00 zł

14 Priorytet 2. Działanie 2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów 15039

15 Priorytet 2. Działanie 2.2 Scalanie gruntów Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,00 zł Projekty, dla których dokonano płatności końcowej Limit ,00 zł -Liczba zrealizowanych projektów – 4 -Średnia liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie – 83 -Liczba hektarów – 1165 UMOWY: -Liczba zatwierdzonych projektów – 33 -Średnia liczba uczestniczących w projekcie – 223 -Liczba hektarów – 21472

16 Priorytet 2. Działanie 2.2 Scalanie gruntów Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Zakres scalania obszarów42000 ha1165ha

17 Priorytet 2. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,43 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według kategorii projektu Limit ,00 zł

18 Priorytet 2. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów

19 Priorytet 2. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Efekty rzeczowe 1/3 Typ główny inwestycji Efekty rzeczowe projektu Jedn. miary Osiągnięta wartość Odnowa wsi Liczba wybudowanych lub przebudowanych (w połączeniu z remontem) elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w tym systemów informacji wizualnej szt.419 Zagospodarowane zbiorniki i cieki wodne w obrębie miejscowościszt.74 Zbudowane, odnowione i urządzone ścieżki rowerowe, szlaki turystycznekm180,8765 Zbudowane, odnowione i urządzone obiekty sportoweszt.426 Ukształtowane centra wsi poprzez odnowienie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego i.t.p. szt.422 Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku, place zabawszt.511

20 Priorytet 2. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Efekty rzeczowe 2/3 Typ główny inwestycjiEfekty rzeczowe projektu Jedn. miary Osiągnięta wartość Ochrona/zachowanie dziedzictwa kulturowego Zrewitalizowane lub adaptowane obiekty zabytkowe użytkowane na cele publiczneszt.54 Pomniki historiiszt.10 Miejsca pamięciszt.13 Zakupione i odnowione oraz adaptowane na cele publiczne obiekty charakterystyczne dla tradycji budownictwa danego regionu wiejskiego szt.12 Liczba wspartych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych szt.31 Liczba stworzonych i wyposażonych warsztatów, punktów usługowych w wyniku przeprowadzenia inwestycji oraz zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów szt.14

21 Priorytet 2. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Efekty rzeczowe 3/3 Typ główny inwestycji Efekty rzeczowe projektu Jedn. miary Osiągnięta wartość Rozwój instytucji kultury Zbudowane, adaptowane lub wyremontowane (w połączeniu z modernizacją) oraz wyposażone obiekty publiczne pełniące funkcje kulturalne, w tym: szt.870 Świetliceszt.636 Domy kulturyszt.200 Inne obiekty pełniące funkcje kulturalneszt.135

22 Priorytet 2. Działanie 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,15 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według kategorii projektu Limit ,00 zł

23 Priorytet 2. Działanie 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów ogółem W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach agroturystyki W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach usług związanych z turystyką i wypoczynkiem W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach prowadzone na małą skalę przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach sprzedaży bezpośredniej 6205 W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach rzemiosła i rękodzielnictwa W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach E-commerce 3102 Inne01

24 Priorytet 2. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,60 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według zakresu prac Limit ,00 zł 78,4% 15,7%

25 Priorytet 2. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów (252)

26 Priorytet 2. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Efekty rzeczowe Efekty rzeczowe inwestycji zrealizowanych w ramach kategorii II (melioracje wodne podstawowe): Jednostka miary Wartość wskaźnika, w tym: Ogółembudowamodernizacja Budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne(szt.) Zbiorniki wodne(szt.)211 Zbiorniki wodne(mln m 3 )2,13490,01992,115 Kanały(km)14,1920 Wały przeciwpowodziowe(km)28,08215,15712,925 Budowle wstrzymujące erozję wodną(szt.)1459 Budowle regulacyjne(szt.)220 Stacje pomp z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych (szt.)413 Drogi dojazdowe, niezbędne do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych (km)000 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymywaniem wód (km)48,847642,847

27 Priorytet 2. Działanie 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury związanej z rolnictwem Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,79 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według typu projektu Limit ,00 zł

28 Priorytet 2. Działanie 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury związanej z rolnictwem Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów ogółem W tym budowa lub modernizacja dróg wewnętrznych W tym budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę W tym budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków W tym budowa lub modernizacja sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię Inne01

29 Priorytet 2. Działanie 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury związanej z rolnictwem Efekty rzeczowe Wskaźnik Jednostka miary Wartość Długość wybudowanych lub zmodernizowanych dróg wewnętrznych (km)77,78 Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych placów manewrowych, dojazdów (m 2 ) ,81 Liczba zmodernizowanych lub wybudowanych ujęć wody (szt.)143 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych urządzeń uzdatniających lub magazynujących wodę (szt.)12 Długość wybudowanych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych (od węzła do węzła) (km)6 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych przyłączy do sieci wodociągowych (szt)29 Długość wybudowanych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych (od węzła do węzła) (km)6 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych przyłączy do sieci kanalizacyjnych (szt)23 Liczba przyłączy do sieci energetycznej: elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej (szt)65 Liczba indywidualnych urządzeń zaopatrzenia w energię (szt.)306 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych indywidualnych oczyszczalni ścieków (szt.)956

30 Priorytet 2. Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania ,13zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według kategorii wydatków Limit ,00 zł

31 Priorytet 2. Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów schemat I Liczba zrealizowanych projektów schemat II 40- ParametrLiczba Schemat I Liczba gmin objętych Schematem I857 Liczba ludności na terenach objętych projektami w ramach Schematu I (w tys. mieszkańców)7 229 Schemat II LGD według obszarów działania Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) całkowicie37 częściowo84 Liczba LGD według obejmowanej populacji mieszkańców do mieszkańców do mieszkańców 64 Liczba LGD według udziału partnerów społecznych lub gospodarczych w organie decyzyjnym <50%0 > 50% do 75%123 > 75%27 Liczba LGD według udziału kobiet w organie decyzyjnym do 50%80 > 50%70 Liczba gmin objętych Schematem II865 Liczba ludności na obszarach objętych projektami w ramach Schematu II (w tys. mieszkańców) Charakterystyka Lokalnych Grup Działania (LGD)

32 Rozmieszczenie LGD

33 Dziękujemy za uwagę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Monitorowania


Pobierz ppt "Wyniki realizacji celów Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 (wrzesień 2004-grudzień 2007) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google