Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki realizacji celów Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 (wrzesień 2004-grudzień 2007) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki realizacji celów Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 (wrzesień 2004-grudzień 2007) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki realizacji celów Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 (wrzesień 2004-grudzień 2007) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Monitorowania

2 Limity środków dla Priorytetów w latach 2004-2006 Kwota limitu środków publicznych z EFOiGR w ramach SPO 2004-2006 - 4 508 945 395,00 zł * Wykorzystanie limitu środków publicznych z EFOiGR w podziale na Priorytety 848 391 981,35 zł2 371 853 448,65 zł 604 644 472,32 zł617 150 934,68 zł 29 969 218,50 zł36 935 339,50 zł 3 220 245 430,00 zł 1 221 795 407,00 zł 66 904 558,00 zł * Limity finansowe obowiązujące od 16 grudnia 2007 r. do 15 stycznia 2008 r. zostały przeliczone wg kursu 3,6468 (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych )

3 Priorytet 1. Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 1 055 531 369,37 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej – według typu produkcji głównej w gospodarstwie rolnym Limit 2 371 853 448,65 zł

4 Priorytet 1. Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów ogółem 17 00019 984

5 Priorytet 1. Działanie 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 530 662 500,00 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej – według typu produkcji głównej w gospodarstwie rolnym Limit 531 286 775,00 zł

6 Priorytet 1. Działanie 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba osób, które uzyskały premię ogółem 14 50014 151 Liczba premii wypłaconych w grupie wiekowej poniżej 25 roku życia 2 2007 052 Liczba premii wypłaconych w grupie wiekowej pomiędzy 25-30 rokiem życia 4 3504 306 Liczba premii wypłaconych w grupie wiekowej pomiędzy 30-35 rokiem życia 3 6001 964 Liczba premii wypłaconych w grupie wiekowej pomiędzy 35-40 rokiem życia 4 350829

7 Priorytet 1. Działanie 1.3 Szkolenia Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 23 837 498,61 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według zakresu tematycznego przeprowadzonych szkoleń Limit 58 132 214,00 zł

8 Priorytet 1. Działanie 1.3 Szkolenia Przewidywane i osiągnięte cele działania Wskaźnik Przewidywany poziom wskaźnika Stan wskaźnika na koniec 2007 Liczba osób przeszkolonych ogółem 900 000195 964

9 Priorytet 1. Działanie 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 129 404 314,94 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według usług doradczych Limit 131 247 146,00 zł

10 Priorytet 1. Działanie 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego Przewidywane i osiągnięte cele działania Wskaźnik Przewidywany poziom wskaźnika Stan wskaźnika na koniec 2007 Liczba usług doradczych ogółem min. 1 600 0003 732 825

11 Priorytet 1. Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 632 417 765,74 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według sektora Limit 1 294 067 112,00 zł

12 Priorytet 1. Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba wspartych projektów ogółem1 000798 W tym w sektorze przetwórstwa mleka 150184 W tym w sektorze uboju i przetwórstwa mięsa 350286 W tym w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw 220181 W tym w sektorze przemiału zbóż5027 W tym w sektorze przetwórstwa ziemniaków na skrobie i pochodne 204 W tym w sektorze przetwórstwa jaj2081 W tym w sektorze przetwórstwa chmielu 151 W tym w sektorze przetwórstwa miodu 101 W tym w sektorze przetwórstwa lnu i konopi 201 Pozostałe14532

13 Priorytet 2. Działanie 2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 28 809 252,21zł Projekty, dla których dokonano płatności końcowej Limit 40 513 975,00 zł

14 Priorytet 2. Działanie 2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów 15039

15 Priorytet 2. Działanie 2.2 Scalanie gruntów Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 4 685 960,00 zł Projekty, dla których dokonano płatności końcowej Limit 62 660 376,00 zł -Liczba zrealizowanych projektów – 4 -Średnia liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie – 83 -Liczba hektarów – 1165 UMOWY: -Liczba zatwierdzonych projektów – 33 -Średnia liczba uczestniczących w projekcie – 223 -Liczba hektarów – 21472

16 Priorytet 2. Działanie 2.2 Scalanie gruntów Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Zakres scalania obszarów42000 ha1165ha

17 Priorytet 2. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 274 768 535,43 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według kategorii projektu Limit 340 022 555,00 zł

18 Priorytet 2. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów 1 2001 443

19 Priorytet 2. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Efekty rzeczowe 1/3 Typ główny inwestycji Efekty rzeczowe projektu Jedn. miary Osiągnięta wartość Odnowa wsi Liczba wybudowanych lub przebudowanych (w połączeniu z remontem) elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w tym systemów informacji wizualnej szt.419 Zagospodarowane zbiorniki i cieki wodne w obrębie miejscowościszt.74 Zbudowane, odnowione i urządzone ścieżki rowerowe, szlaki turystycznekm180,8765 Zbudowane, odnowione i urządzone obiekty sportoweszt.426 Ukształtowane centra wsi poprzez odnowienie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego i.t.p. szt.422 Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku, place zabawszt.511

20 Priorytet 2. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Efekty rzeczowe 2/3 Typ główny inwestycjiEfekty rzeczowe projektu Jedn. miary Osiągnięta wartość Ochrona/zachowanie dziedzictwa kulturowego Zrewitalizowane lub adaptowane obiekty zabytkowe użytkowane na cele publiczneszt.54 Pomniki historiiszt.10 Miejsca pamięciszt.13 Zakupione i odnowione oraz adaptowane na cele publiczne obiekty charakterystyczne dla tradycji budownictwa danego regionu wiejskiego szt.12 Liczba wspartych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych szt.31 Liczba stworzonych i wyposażonych warsztatów, punktów usługowych w wyniku przeprowadzenia inwestycji oraz zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów szt.14

21 Priorytet 2. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego Efekty rzeczowe 3/3 Typ główny inwestycji Efekty rzeczowe projektu Jedn. miary Osiągnięta wartość Rozwój instytucji kultury Zbudowane, adaptowane lub wyremontowane (w połączeniu z modernizacją) oraz wyposażone obiekty publiczne pełniące funkcje kulturalne, w tym: szt.870 Świetliceszt.636 Domy kulturyszt.200 Inne obiekty pełniące funkcje kulturalneszt.135

22 Priorytet 2. Działanie 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 169 788 815,15 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według kategorii projektu Limit 215 184 727,00 zł

23 Priorytet 2. Działanie 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów ogółem6 4503 463 W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach agroturystyki 1 300526 W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach usług związanych z turystyką i wypoczynkiem 970182 W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej 750943 W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich 1 0001 544 W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach prowadzone na małą skalę przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych 55079 W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach sprzedaży bezpośredniej 6205 W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy 30057 W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach rzemiosła i rękodzielnictwa 650124 W tym liczba zrealizowanych projektów w ramach E-commerce 3102 Inne01

24 Priorytet 2. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 32 875 129,60 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według zakresu prac Limit 366 031 294,00 zł 78,4% 15,7%

25 Priorytet 2. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów 80047 (252)

26 Priorytet 2. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Efekty rzeczowe Efekty rzeczowe inwestycji zrealizowanych w ramach kategorii II (melioracje wodne podstawowe): Jednostka miary Wartość wskaźnika, w tym: Ogółembudowamodernizacja Budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne(szt.)502822 Zbiorniki wodne(szt.)211 Zbiorniki wodne(mln m 3 )2,13490,01992,115 Kanały(km)14,1920 Wały przeciwpowodziowe(km)28,08215,15712,925 Budowle wstrzymujące erozję wodną(szt.)1459 Budowle regulacyjne(szt.)220 Stacje pomp z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych (szt.)413 Drogi dojazdowe, niezbędne do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych (km)000 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymywaniem wód (km)48,847642,847

27 Priorytet 2. Działanie 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury związanej z rolnictwem Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 78 032 190,79 zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według typu projektu Limit 110 819 979,00 zł

28 Priorytet 2. Działanie 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury związanej z rolnictwem Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów ogółem 12 0002 867 W tym budowa lub modernizacja dróg wewnętrznych 1 2001 706 W tym budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę 3 00050 W tym budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków 6 000873 W tym budowa lub modernizacja sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię 1 800237 Inne01

29 Priorytet 2. Działanie 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury związanej z rolnictwem Efekty rzeczowe Wskaźnik Jednostka miary Wartość Długość wybudowanych lub zmodernizowanych dróg wewnętrznych (km)77,78 Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych placów manewrowych, dojazdów (m 2 )1 757 527,81 Liczba zmodernizowanych lub wybudowanych ujęć wody (szt.)143 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych urządzeń uzdatniających lub magazynujących wodę (szt.)12 Długość wybudowanych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych (od węzła do węzła) (km)6 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych przyłączy do sieci wodociągowych (szt)29 Długość wybudowanych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych (od węzła do węzła) (km)6 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych przyłączy do sieci kanalizacyjnych (szt)23 Liczba przyłączy do sieci energetycznej: elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej (szt)65 Liczba indywidualnych urządzeń zaopatrzenia w energię (szt.)306 Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych indywidualnych oczyszczalni ścieków (szt.)956

30 Priorytet 2. Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Kwota wydatkowanych środków publicznych z EFOiGR w ramach działania 15 684 589,13zł Podział projektów, dla których dokonano płatności końcowej - według kategorii wydatków Limit 86 562 501,00 zł

31 Priorytet 2. Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Przewidywane i osiągnięte cele działania WskaźnikPrzewidywany poziom wskaźnikaStan wskaźnika na koniec 2007 Liczba zrealizowanych projektów schemat I 170167 Liczba zrealizowanych projektów schemat II 40- ParametrLiczba Schemat I Liczba gmin objętych Schematem I857 Liczba ludności na terenach objętych projektami w ramach Schematu I (w tys. mieszkańców)7 229 Schemat II LGD według obszarów działania Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) całkowicie37 częściowo84 Liczba LGD według obejmowanej populacji mieszkańców do 50 000 mieszkańców 86 50 000 do 100 000 mieszkańców 64 Liczba LGD według udziału partnerów społecznych lub gospodarczych w organie decyzyjnym <50%0 > 50% do 75%123 > 75%27 Liczba LGD według udziału kobiet w organie decyzyjnym do 50%80 > 50%70 Liczba gmin objętych Schematem II865 Liczba ludności na obszarach objętych projektami w ramach Schematu II (w tys. mieszkańców) 6 931 Charakterystyka Lokalnych Grup Działania (LGD)

32 Rozmieszczenie LGD

33 Dziękujemy za uwagę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Monitorowania


Pobierz ppt "Wyniki realizacji celów Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006 (wrzesień 2004-grudzień 2007) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google