Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 17 GRUDNIA 2007 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 17 GRUDNIA 2007 R."— Zapis prezentacji:

1 MOŻLIWOŚCI WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 17 GRUDNIA 2007 R.

2 Alokacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr działania Nazwa działania Wysokość środków dla woj. kujawsko-pomorskiego [EUR] 1.6 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA 29 112 000,00 3.2 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ 84 019 242,27 3.3 ODNOWA I ROZWÓJ WSI 33 665 018,00 OŚ 4 LEADER 43 924 857,06 RAZEM: 190.721.117,33 EURO

3 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Działanie będzie wdrażane w ramach dwóch schematów: Schemat I – Scalanie gruntów Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

4 Schemat I Scalanie gruntów Scalanie gruntówCel: Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych; Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych poprzez zmniejszenie w poszczególnych gospodarstwach rolnych ilości działek ewidencyjnych; Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania poscaleniowego PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

5 Zakres pomocy: Opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej) Zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej Koszty ogólne związane z realizacją projektu

6 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Beneficjent - Starosta Powiatu Beneficjent - Starosta Powiatu Poziom Wsparcia 100 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w tym udział środków krajowych (budżet państwa) co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych

7 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Pomoc może być przyznana na projekty: Zgodne z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów Zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym Dla których opracowano założenia do projektu scalenia Dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko Które nie będą realizowane na obszarach NATURA 2000 oraz obszarach chronionych

8 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Maksymalny koszt opracowania projektu scalenia nie przekroczy kwoty: - 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego; - 350 euro na 1 ha gruntów objętych scaleniem dla pozostałych województw; W zakresie zagospodarowania poscaleniowego, związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zgłoszonych do realizacji w ramach SPO-ROL 2004-2006 Dla których maksymalny koszt prac poscaleniowych nie przekroczy kwoty 900 euro na 1 ha scalanych gruntów

9 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Cel: - Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych; - Zwiększenie retencji wodnej; - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami

10 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Zakres pomocy Koszty ogólne związane z przygotowaniem inwestycji oraz jej nadzorowaniem; Koszty robót budowalno-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych; Koszty wykupu gruntów pod inwestycje (nie więcej niż 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu)

11 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Beneficjent – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Poziom Wsparcia – 100 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w tym udział środków krajowych (budżet państwa) co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych

12 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Pomoc może być przyznana na projekty: Z zakresu budowy urządzeń melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wody i nawodnień użytków rolnych; Dla których opracowano kosztorys inwestorski; Zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie przeprowadzana ocen oddziaływania na środowisko; Zgodne z ustawą o ochronie przyrody, w szczególności w zakresie: - nie powodowania pogorszenia siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt na obszarach NATURA 2000 - uzyskiwania decyzji wojewody dotyczącej warunków prowadzenia robót na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, w tym na obszarze NATURA 2000, rezerwatów przyrody, itp..

13 PROW 2007-2013 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Cel działania: Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej

14 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów z zakresu: Gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: - zaopatrzenia w wodę, - odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji ściekowej lub kanalizacji zagrodowej Tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych Wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, en. Geotermalnej słońca, biogazu lub biomasy

15 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Beneficjent: gmina lub jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, wykonująca zadania w ramach zakresu pomocy Poziom pomocy: Maksymalny poziom pomocy do 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu

16 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wysokość pomocy: Maksymalna wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną gminę w ramach działania, w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć: - 4 mln zł na projekty w zakresie gospodarki wodno- ściekowej, - 200 tys. zł na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, - 3 mln zł na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

17 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana na operacje: Spełniające wymagania określone w Programie; Które nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych (z wyjątkiem WFOŚiGW; NFOŚiGW); Nie mające charakteru komercyjnego; Której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy; Realizowane w Realizowane w miejscowościach należących do: - gminy wiejskiej; - gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyżej 5 tys. mieszkańców; - gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

18 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia pomocy, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów

19 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Podział środków na poszczególne kategorie projektów: - Gospodarka wodno-ściekowa – nie mniej niż 45 % - Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych – nie mniej niż 5 % - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – nie mniej niż 30 %

20 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W zakres kosztów kwalifikowalnych związanych z rodzajem operacji wchodzą koszty: Budowy, przebudowy, remontu obiektów budowlanych związanych z realizacją operacji; Koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; Zakupu i montażu maszyn, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych Zakupu pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych; Zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych; Budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów

21 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić także koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji objętych współfinansowaniem, do których zalicza się koszty: Przygotowania ogólnej koncepcji operacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; Przygotowania dokumentacji technicznej operacji (kosztorysy, projekty budowlane, architektoniczne, oceny, raporty, wyrysy, mapy geodezyjne, opłaty za zaświadczenia, usługi dotyczące zarządzania operacją, itp.)

22 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Co nie stanowi kosztu kwalifikowalnego?? instalacje wewnętrzne odbiorcy usługi; koszty bieżącej eksploatacji; odszkodowania

23 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria wyboru (Uchwała nr 10 Komitetu Monitorującego) Podstawowy dochód podatkowy gminy, na terenie której będzie realizowany projekt, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jst) kształtuje się na poziomie: - nie więcej niż 50 % średniej wojewódzkiej – 4 pkt; - powyżej 50 % i nie więcej niż 75 % średniej województwa – 3 pkt - powyżej 75 % i nie więcej niż 100 % średniej województwa – 2 pkt; - powyżej 100 % średniej województwa – 0 pkt

24 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Bezrobocie w powiecie, gdzie znajduje się gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: - Wyższe od średniej w województwie – 2 pkt - Równe ze średnią w województwie- 1 pkt - Niższe od średniej w województwie- 0 pkt Wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji– 1 pkt Kryterium regionalne oparte o mierzalne wskaźniki (ustalone przez Zarząd Województwa) – 2 pkt

25 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Gospodarka wodna: - Wskaźnik zwodociągowania gminy, w której będzie realizowana operacja z zakresu gospodarki wodnej kształtuje się na poziomie: a) Do 25 % - 3 pkt b) Od 25 % do 50 % - 2 pkt c) Od 50 % do 75 % - 1 pkt Gospodarka ściekowa: - Wskaźnik zwodociągowania gminy, w której będzie realizowana operacja z zakresu gospodarki ściekowej kształtuje się na poziomie: a) Powyżej 80 % - 3 pkt b) Od 80 % do 50 % - 2 pkt c) Poniżej 50 % - 1 pkt MAX 15 PUNKTÓW

26 Nabór wniosków Nabory będą odbywać się corocznie do wyczerpania limitu województwa (roczne alokacje) Możliwość kontraktowania do 120 % rocznego limitu dla województwa. W jednym naborze jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Wyjątek - działanie 3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w ramach tego działania wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku o przyznanie pomocy w zakresie: - Gospodarki wodno-ściekowej, - Tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, - Wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

27 Zasady wdrażania działań Rozpoczęcie realizacji inwestycji Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Za rozpoczęcie inwestycji uznaje się rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy ponoszone są na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia pomocy wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów

28 Realizacja inwestycji Projekt może być realizowany maksymalnie w dwóch etapach; Projekty realizowane w jednym etapie: - Złożenie wniosku o płatność w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy Projekty realizowane etapowo: - Złożenie wniosku o płatność pośrednią w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; - Złożenie wniosku o płatność końcową (ostateczną w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy Płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy Nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku!!

29 Dziękuję za uwagę Alicja Zdziarska


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 17 GRUDNIA 2007 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google