Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja USOS Pensum pracowników wersja 10.05.2016 by Marek Opacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja USOS Pensum pracowników wersja 10.05.2016 by Marek Opacki."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja USOS Pensum pracowników wersja 10.05.2016 by Marek Opacki

2 1. Zatrudnienie pracowników W pierwszej kolejności konieczne jest prawidłowe zatrudnienie pracownika w systemie. W tym celu w formularzu Pracownicy -> Pracownicy, na zakładce Zatrudnienie, w polu Jednostka wstawiamy kod jednostki zatrudnienia pracownika, zaś w polu Podjednostka wybieramy katedrę lub zakład pracownika (w niektórych przypadkach pole to pozostanie puste, np. Studium Języków Obcych). Istotne jest również wybranie odpowiedniego stanowiska z listy rozwijanej w polu Stanowisko, formy zatrudniania oraz dat zawarcia i ewentualne zakończenia umowy.

3 2. Zatrudnienie pracowników c.d. W tym samym formularzu, na zakładce Funkcje należy podać aktualnie pełnione przez pracownika funkcje, które wpływają na wysokość pensum (np. dziekan). Dla każdej funkcji konieczne jest podanie jednostki, w której funkcja jest pełniona oraz daty rozpoczęcia i zakończenia pełnienia danej funkcji. Wszystkie możliwe funkcje dostępne są z listy wyboru.

4 3. Okres rozliczeniowy pensum Kolejnym krokiem jest utworzenie okresu rozliczeniowego pensum. W tym celu przechodzimy do formularza Pracownicy -> Okresy rozliczenia pensum. Każdy z wydziałów rozlicza pensum swoich pracowników indywidualnie, w związku z czym konieczne jest utworzenie rozliczenia z uwzględnieniem kodu jednostki w kodzie. Zaleca się tworzenie kodu rozliczenia zgodnie ze wzorem: JJJ-RRRR/RR gdzie JJJ to kod jednostki (np. 190 dla Wydziału Informatyki), zaś RRRR/RR to rok akademicki (np. 2010/11). Początkowy status rozliczenia to P (w przygotowaniu).

5 4. Okres rozliczeniowy pensum c.d. Następnie ustalamy cykle dydaktyczne, które obejmować będzie dane rozliczenie. W związku z rozliczeniem rocznym wybieramy zarówno semestr zimowy jak i letni danego roku akademickiego.

6 5. Kosztorysy Kosztorysy służą do określenia kolejności wliczania przedmiotów do pensum. Zgodnie z przyjętym na Politechnice Białostockiej porządkiem, w pierwszej kolejności wliczane są przedmioty (STS), dyplomy (DYS) i zajęcia prowadzone w języku kongresowym (ZKS) studiów stacjonarnych, następnie zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (ZGP), a na koniec zajęcia (STN) i dyplomy (DYN) studiów niestacjonarnych. W kolumnie Kolejność należy podać numery zgodnie z podaną powyżej kolejnością. Proszę o wprowadzenie po raz pierwszy kosztorysów zgodnie z powyższym przykładem z dokładnie przepisanymi kodami. Kolejne kosztorysy będą już kopiowane z wcześniej utworzonych rozliczeń za pomocą przycisku Kopiuj kosztorys.

7 6. Kosztorysy c.d. Kontynuując, konieczne jest wskazanie przedmiotów branych pod uwagę dla kosztorysów dotyczących studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W tym celu, na zakładce Przedmioty, wstawiamy odpowiednie przedmioty, dla kosztorysu 1-STS oraz 4-STN. Czynność ta zostanie wykonana tylko jednorazowo, przy kolejnych rozliczeniach całą listę będzie można skopiować za pomocą przycisku Kopiuj przedmioty i wskazując odpowiednie rozliczenie i kosztorys. Listę taką można następnie dowolnie modyfikować.

8 7. Kosztorysy c.d. Ostatnim elementem tworzenia kosztorysów jest określenie, dla każdego oddzielnie, stawek za zajęcia prowadzone ponad pensum w zależności od stanowiska. Aktualne wartości stawek (Zarz. nr 15 z dnia 02.04.2008): - profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym, profesor wizytujący z tytułem naukowym – 63 zł - profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego, profesor wizytujący bez tytułu naukowego, docent, adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego – 56 zł - adiunkt ze stopniem doktora, starszy wykładowca – 52 zł - asystent, wykładowca, lektor, instruktor – 40 zł

9 8. Rozliczanie pensum Pensum może być rozliczane tylko w zatwierdzonym okresie rozliczeniowym. W tym celu w formularzu Pracownicy -> Okresy rozliczeniowe pensum zmieniamy status aktualnego okresu z P na Z za pomocą przycisku Zmień status. W polach poniżej zostanie zablokowana możliwość edycji.

10 9. Rozliczanie godzin Kolejnym krokiem w rozliczaniu pensum jest określenie rzeczywistej liczby przepracowanych godzin. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy jedna grupa zajęciowa została rozbita na kilka mniejszych ze względów podziału na oddzielne protokoły i mimo, że jest to wciąż jedna grupa system nalicza wielokrotność godzin. W takim przypadku konieczne jest wyzerowanie godzin nadliczbowych grup wpisując wartość 0 w kolumnie Liczba godzin pracy.

11 10. Zajęcia w innych jednostkach W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przedmiotów na zakładce Zajęcia w innych jednostkach, konieczne jest przypisanie prawidłowej jednostki rozliczania pensum. W tym celu zaznaczamy przedmiot i wciskamy przycisk Grupy -> szczegóły.

12 11. Zajęcia w innych jednostkach cd. Następnie, w nowym formularzu, przechodzimy na zakładkę Prowadzący grupy i w kolumnie Jednostka pensum wybieramy właściwy kod jednostki, w której rozliczane jest pensum pracownika.

13 12. Prace dyplomowe Następnie wprowadzamy dane dotyczące prac dyplomowych. W tym celu na zakładce Zajęcia nie odnotowane w USOS należy wpisać wszystkie prace prowadzone przez danego pracownika. Dla każdej pracy podajemy cykl dydaktyczny, opis (np. rodzaj pracy i nazwisko dyplomanta), liczba godzin (15 godzin praca magisterska oraz 10 godzin prace inżynierskie i licencjackie) oraz kod kosztorysu (DYS lub DYN), czyli określamy czy praca była prowadzona w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Kolumnę Godziny w pensum pozostawiamy pustą.

14 13. Zajęcia fakultatywne i prowadzone w języku kongresowym Na koniec wprowadzamy dane dotyczące zajęć fakultatywnych oraz zajęć prowadzonych w języku kongresowym. W tym celu ponownie na zakładce Zajęcia nie odnotowane w USOS należy wpisać wszystkie zajęcia prowadzone przez danego pracownika. Dla każdych zajęć podajemy cykl dydaktyczny, opis, liczba godzin oraz kod kosztorysu (ZKS lub ZGP), czyli określamy czy zajęcia były prowadzone w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Kolumnę Godziny w pensum pozostawiamy pustą.

15 14. Korekta wysokości pensum Czasami konieczne będzie ręczne skorygowanie wysokości pensum. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których pracownik, w trakcie okresu rozliczeniowego, zmienił stanowisko. W takim przypadku w formularzu Pensum pracowników, podajemy właściwą wysokość pensum oraz ewentualnie stosowny komentarz.

16 15. Rozliczanie pensum Kolejnym krokiem jest przeliczenie godzin. W formularzu Pracownicy -> Rozliczenie godzin, wciskamy przycisk Wylicz godziny, a następnie wybieramy opcję przeliczenia godzin wszystkich pracowników lub tylko aktualnie wskazanego na liście. Po zakończeniu operacji, godziny zostaną podzielone na wliczone w pensum oraz ponadwymiarowe. Podział ten dokonuje się na podstawie przynależności przedmiotów do poszczególnych kosztorysów.

17 16. Rozliczanie pensum c.d. Po wyliczeniu godzin pracownikowi warto przejść do formularza Pensum pracowników, najlepiej za pomocą przycisku Pensum prac. w formularzu Rozliczenie godzin. Tutaj zmieniamy status pracownika na Z, pozwoli to na szybkie wyszukanie pracowników jeszcze nie rozliczonych. Formularz ten pozwala również, na szybkie podejrzenie stanowisk, funkcji i zniżek pensum każdego pracownika.

18 17. Raporty Sprawozdanie z działalności dydaktycznej Raport, Sprawozdanie z działalności dydaktycznej, pozwala na wydrukowanie podsumowania każdego pracownika. Karta zawiera listę prowadzonych przedmiotów, rozłożenie godzin na pensum i godziny ponadwymiarowe, a także ewentualną listę prowadzonych prac dyplomowych. Raport można wygenerować zbiorowo dla wszystkich pracowników lub indywidualnie dla aktualnie wskazanego na liście.

19 18. Raporty Rozliczenie godzin dydaktycznych Raport, Rozliczenie godzin dydaktycznych, dostępny w formularzu Rozliczenie godzin w Raportach lokalnych, oddzielny dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pozwala na wydrukowanie podsumowania godzin każdego pracownika wraz kosztem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Zestawienie zgodne jest z załącznikiem numer 12 i 13 do Zarządzenia nr 33/2011.

20 19. Raporty Zlecenie wypłaty godzin ponadwymiarowych Raport, Zlecenie wypłaty godzin ponadwymiarowych, dostępny w formularzu Rozliczenie godzin w Raportach lokalnych, oddzielny dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pozwala na wydrukowanie wypłat każdego pracownika wraz z ilością godzin ponadwymiarowych. Zestawienie zgodne jest z załącznikiem numer 15 do Zarządzenia nr 33/2011.


Pobierz ppt "Instrukcja USOS Pensum pracowników wersja 10.05.2016 by Marek Opacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google