Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zasady realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie robocze Warszawa 23-24.07.2012 r. Projekt współfinansowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zasady realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie robocze Warszawa 23-24.07.2012 r. Projekt współfinansowany przez."— Zapis prezentacji:

1 1 Zasady realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie robocze Warszawa 23-24.07.2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 1.Zasady prawidłowego rozliczenia projektu (opis dokumentów księgowych, zapewnianie ścieżki audytu, wniosek o płatność); 2.Przygotowanie wniosku o płatność (warsztaty); 3.Wprowadzenie do systemu kontroli Programu Kapitał Ludzki (uchybienie i nieprawidłowość); 4.Zasady wprowadzania zmian w projekcie; 5.Zasady prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych; 6.PEFS a ochrona danych osobowych; 7.Zasada efektywnego zarządzania finansami – Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności. Plan spotkania

3 Konkurs w liczbach 86 złożonych wniosków o dofinansowanie; 2 wycofane na prośbę wnioskodawców; 84 wnioski przekazano do oceny formalnej; 2 wnioski odrzucono na etapie oceny formalnej; 82 wnioski przekazano do oceny merytorycznej; 53 wnioski oceniono pozytywnie; 29 wnioski ocenione negatywnie; Zakończono negocjacje dot. 24 projektów - 4885 miejsc; Szacunkowa liczba miejsc na studiach podyplomowych po zakończeniu pełnego procesu negocjacyjnego wynosi 5155. 3

4 4

5 Ważne Zakaz pobierania opłat za udział w projekcie; Łącznie grup projektowych z grupami „komercyjnymi” jest niedozwolone; Wsparcie edukacyjne udzielane w ramach projektów wybranych w konkursie MZ_2.3.4_2012 ma na celu wzmocnienie zmian systemowych zachodzących w ochronie zdrowia (proces przekształceń zoz w spółki prawa handlowego); Projekty mają charakter ogólnopolski; Grupą docelową projektów jest kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi; Koszt udziału w projekcie jednego uczestnika nie może być większy niż 5 500,00 PLN Projekt powinien być realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. 5

6 Zmiany w projekcie 6

7 Dopuszczalne jest dokonywanie przez beneficjenta przesunięć w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, którego suma kontrolna została zapisana w umowie o dofinansowanie projektu, do 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie/zadania, na które przesuwane są środki. 7

8 Zmiany w projekcie Projektodawca może dokować przesunięć w budżecie projektu do 10% wartości zadania pod warunkiem, że zmiany: nie zwiększają łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu; nie zwiększają łącznej wartości zadania „Zarządzanie projektem”; nie wpływają na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej beneficjentowi w ramach projektu nie dotyczą zadań lub części zadań rozliczanych ryczałtowo; nie wpływają na zmianę łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenie personelu w ramach zadania „Zarządzanie projektem”. 8

9 Zmiany w projekcie W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie (w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego/konkurencyjnego) istnieje możliwość zagospodarowania „uwolnionych” środków pod warunkiem, że będzie się to wiązało ze zwiększeniem wartości rezultatów i produktów/wskaźników odnoszących się do celów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przed wszczęciem postępowania o udzielenie 9

10 Zmiany w projekcie Wnioskodawca rozliczany jest ze realizowanych zadań (skwantyfikowanych za pomocą wskaźników rezultatu) 10

11 Zmiany w projekcie Bez zgody DFE nie można wprowadzać zmian merytorycznych w projektach. 11

12 Zmiany w projekcie DFE może nie wyrazić zgody na zwiększenie lub zmniejszenie wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu. 12

13 Zmiany w projekcie Zmiana formy zatrudnienia personelu projektu może skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. 13

14 14 Dziękuję za uwagę! Instytucja Wdrażająca PO KL Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich ul. Długa 38/40 tel. 22 530 03 60 fax. 22 530 03 50 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "1 Zasady realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie robocze Warszawa 23-24.07.2012 r. Projekt współfinansowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google