Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 Piotr Krasiński Zastępca Dyrektora Działu Rozwoju Kadry Naukowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 Piotr Krasiński Zastępca Dyrektora Działu Rozwoju Kadry Naukowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 Piotr Krasiński Zastępca Dyrektora Działu Rozwoju Kadry Naukowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2 Nowe Programy Kształcenia Podstawowe informacje Kryteria dostępu Kryteria premiujące Katalog kosztów

3 Nowe Programy Kształcenia Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: – tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, – dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno- gospodarczych, – działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację. Planowana alokacja na konkurs wynosi 200 000 000,00 PLN

4 Nowe Programy Kształcenia Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. Składany projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu Opinia samorządu musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 12 do regulaminu

5 Składanie wniosków Przygotowany wniosek składany jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA Wydrukowany egzemplarz wniosku złożonego w SOWA przedkładany jest właściwemu zarządowi województwa wraz ze wzorem opinii określonym w załączniku nr 12 do regulaminu, w celu uzyskania pozytywnej opinii. Opinia wydawana jest przez zarząd województwa jako organ wykonawczy województwa zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie województwa Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z opinią właściwego samorządu, o sumie kontrolnej takiej samej jak wniosek złożony w SOWA, jest składany do IOK

6 Nowe Programy Kształcenia Podstawowe informacje Kryteria dostępu Kryteria premiujące Katalog kosztów

7 Spełnianie kryteriów Dla uniknięcia wątpliwości w toku oceny formalno-merytorycznej wnioskodawca ma obowiązek w treści wniosku zawrzeć niezbędne dane i twierdzenia dowodzące odrębnie spełnienia każdego z kryterium dostępu Obowiązek ten dotyczy każdej uczelni, bez względu na czynniki, takie jak jej status czy też wielkość (mierzona np. liczbą podstawowych jednostek organizacyjnych czy też liczbą studentów), co zapewnia równe traktowanie wnioskodawców Nie jest wystarczające zawarcie w treści wniosku wyłącznie ogólnych sformułowań i twierdzeń dowodzących, że uczelnia spełnia wszystkie kryteria, bądź kilka z nich na raz. Podpis osoby upoważnionej w części VIII Oświadczenia wniosku, zaświadczający o prawdziwości danych zawartych we wniosku, nie stanowi formy poświadczenia spełniania kryteriów dostępu

8 Wnioskodawcy KD 1: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych KD 2: Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować działania w ramach projektu, nie posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny instytucjonalnej PKA (wydziału) ani nie posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia lub obowiązującej negatywnej oceny PKA na którymkolwiek z kierunków, na których mają być realizowane działania w ramach projektu

9 Partnerstwo KD 13: W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie, każda ze szkół wyższych wchodząca w skład partnerstwa musi spełniać warunki określone w kryteriach dostępu 1 – 12 Nie istnieją ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera - może to być dowolna jednostka (nie tylko uczelnia), o ile została wybrana zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Sposób i tryb wyboru partnera musi być odpowiednio opisany we wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych w pkt 4.5 Instrukcji. Partnerstwo musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy powstanie efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym

10 Zgodność z RSI KD 11: Składany w konkursie projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu. Opinia (według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 12 do regulaminu konkursu) jest przedkładana wraz z wnioskiem o dofinansowanie

11 Cykl i okres kształcenia KD 12: W projekcie nie mogą być finansowane działania, które mogą być przedmiotem wsparcia w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER KD 3: Projekt musi obejmować swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych KD 4: Projekt trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 72 miesiące

12 Wartość projektu KD 5: Maksymalna wartość projektu wynosi (liczbę studentów określa się wg stanu na dzień złożenia projektu) dla uczelni kształcących: - do 4000 studentów – 4 000 000 PLN - 4 001– 12 000 studentów – 6 000 000 PLN - powyżej 12 000 studentów – 12 000 000 PLN KD 6: Maksymalna wartość projektu na uczestnika wynosi 29 400 PLN

13 Zakres projektu KD 7: Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym: działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych elementów: - tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, - dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych. Nie jest dozwolone przewidywanie działań dodatkowych, wykraczających poza wskazane powyżej moduły

14 Korzystanie z doświadczenia KD 8: Tworzenie nowych kierunków i ich realizacja oparte są na kompetencjach merytorycznych uczelni i ma na celu dostosowanie do aktualnych potrzeby społeczno- gospodarczych KD 8: Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych odbywa się w ramach istniejącego kierunku

15 Finansowanie projektu KD 9: W związku z faktem, że działania w projekcie dotyczą wsparcia nieobjętego programem kształcenia na danym kierunku, wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą być przeznaczone na działania finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych ani na działania finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem

16 Finansowanie projektu KD 10: W ramach projektu kwalifikowalne są koszty wynikające wyłącznie z zaangażowania do projektu osób z otoczenia społeczno-gospodarczego w nowym, dotychczas nie realizowanym zakresie czy formule współpracy oraz zaadaptowania w procesie kształcenia nowych rozwiązań proponowanych lub opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

17 Nowe Programy Kształcenia Podstawowe informacje Kryteria dostępu Kryteria premiujące Katalog kosztów

18 Kryteria premiujące Wszystkie zajęcia w ramach projektu odbywają się w języku obcym (5 pkt) Wyróżniająca ocena instytucjonalna PKA (5 pkt)

19 Kryteria premiujące Co najmniej 12 m-czna współpraca z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia (5 pkt) Zajęcia o charakterze warsztatowym w wymiarze co najmniej 10% zajęć w projekcie (5 pkt) Zaangażowanie do organów kolegialnych co najmniej trzech przedstawicieli pracodawców (5 pkt)

20 Kryteria premiujące Premiowane będą projekty złożone przez uczelnie posiadające siedzibę na obszarze województwa, którego dotyczy obszar realizacji projektu bądź w partnerstwie z taką uczelnią oraz pracodawcą/cami prowadzącymi działalność w obszarze RIS z obszaru województwa, którego dotyczy obszar realizacji projektu (10 pkt)

21 Nowe Programy Kształcenia Podstawowe informacje Kryteria dostępu Kryteria premiujące Katalog kosztów

22 Zakres projektu KD 7: Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych elementów: - tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze - dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych. Nie jest dozwolone przewidywanie działań dodatkowych, wykraczających poza wskazane powyżej moduły

23 Wydatki kwalifikowalne W ramach projektu mogą być finansowane wyłącznie koszty wynikające z zaangażowania do projektu osób z otoczenia społeczno-gospodarczego w nowym, dotychczas nie realizowanym zakresie czy formule współpracy oraz zaadaptowania w procesie kształcenia nowych rozwiązań proponowanych lub opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (np. wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia projektowe)

24 Wydatki kwalifikowalne 2 Wynagrodzenia wypłacane z tego tytułu muszą odpowiadać stawkom wypłacanym przez wnioskodawcę dydaktykom za prowadzenie analogicznych zajęć

25 Wydatki kwalifikowalne 3 Wydatki ponoszone na realizację zadań w ramach projektu nie mogą dotyczyć działań, na które Uczelnia otrzymuje finansowanie ze środków budżetu państwa ani działań, które są finansowane z czesnego opłacanego przez studentów objętych projektem.

26 Wydatki kwalifikowalne 4 Uczelnie publiczne (studia stacjonarne) FAZA PRZYGOTOWANIA: w przypadku tworzenia nowego kierunku uczelnie mogą rozliczać koszty zaadoptowania do procesu kształcenia nowych rozwiązań proponowanych lub opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym FAZA PRZYGOTOWANIA: w przypadku doskonalenia kierunku studiów uczelnie mogą rozliczać koszty zaadoptowania do procesu kształcenia nowych rozwiązań proponowanych lub opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. IOK nie definiuje maksymalnego zakresu modyfikacji programu kształcenia (wnioskodawca winien tak zaplanować zmiany, aby rozpoczęcie kształcenia na udoskonalonym kierunku nastąpiło możliwie jak najszybciej)

27 Wydatki kwalifikowalne 5 Uczelnie publiczne (studia stacjonarne) FAZA REALIZACJI: w przypadku tworzenia nowego kierunku uczelnie mogą rozliczać koszty prowadzenia dydaktyki wynikającej z zaangażowania otoczenia społeczno-gospodarczego dla studentów pierwszej edycji studiów prowadzonych na nowoutworzonym kierunku przez cały cykl kształcenia. W przypadku objęcia projektem kolejnych roczników, które również muszą być objęte pełnym cyklem kształcenia, finansowane mogą być wyłącznie zajęcia wynikające z doskonalenia kierunku. FAZA REALIZACJI: w przypadku doskonalenia kierunku studiów uczelnie mogą rozliczać koszty dydaktyki wynikającej z zaangażowania otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach nowych zajęć dla studentów pierwszej edycji studiów prowadzonych na nowoutworzonym kierunku przez cały cykl kształcenia. W przypadku objęcia projektem kolejnych roczników, które również muszą być objęte pełnym cyklem kształcenia, finansowane mogą być wyłącznie zajęcia wynikające z dalszego doskonalenia kierunku.

28 Wydatki kwalifikowalne 6 uczelnie niepubliczne oraz uczelnie publiczne (w przypadku studiów niestacjonarnych) FAZA PRZYGOTOWANIA: w przypadku tworzenia nowego kierunku uczelnie mogą rozliczać koszty zaadoptowania do procesu kształcenia nowych rozwiązań proponowanych lub opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Czesne należy skalkulować w oparciu wyłącznie o koszty zajęć nieobjętych projektem (prawidłowość sporządzenia kalkulacji będzie podlegała kontroli) FAZA PRZYGOTOWANIA: w przypadku doskonalenia kierunku mogą rozliczać koszty zaadoptowania do procesu kształcenia nowych rozwiązań proponowanych lub opracowanych we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym. IOK nie definiuje maksymalnego zakresu modyfikacji programu kształcenia (wnioskodawca winien tak zaplanować zmiany, aby rozpoczęcie kształcenia na udoskonalonym kierunku nastąpiło możliwie jak najszybciej) Czesne należy skalkulować w oparciu wyłącznie o koszty zajęć nieobjętych projektem (prawidłowość sporządzenia kalkulacji będzie podlegała kontroli)

29 Wydatki kwalifikowalne 7 uczelnie niepubliczne oraz uczelnie publiczne (w przypadku studiów niestacjonarnych) FAZA REALIZACJI: w przypadku tworzenia nowego kierunku uczelnie mogą rozliczać koszty prowadzenia dydaktyki wynikającej z zaangażowania otoczenia społeczno- gospodarczego dla studentów pierwszej edycji studiów prowadzonych na nowoutworzonym kierunku przez cały cykl kształcenia. W przypadku objęcia projektem kolejnych roczników, które również muszą być objęte pełnym cyklem kształcenia, finansowane mogą być wyłącznie zajęcia wynikające z doskonalenia kierunku. Czesne należy skalkulować w oparciu wyłącznie o koszty zajęć nieobjętych projektem (prawidłowość sporządzenia kalkulacji będzie podlegała kontroli) FAZA REALIZACJI: w przypadku doskonalenia kierunku studiów uczelnie mogą rozliczać koszty dydaktyki wynikającej z zaangażowania otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach nowych zajęć dla studentów pierwszej edycji studiów prowadzonych na nowoutworzonym kierunku przez cały cykl kształcenia. W przypadku objęcia projektem kolejnych roczników, które również muszą być objęte pełnym cyklem kształcenia, finansowane mogą być wyłącznie zajęcia wynikające z dalszego doskonalenia kierunku. Czesne należy skalkulować w oparciu wyłącznie o koszty zajęć nieobjętych projektem (prawidłowość sporządzenia kalkulacji będzie podlegała kontroli)

30 Wartość projektu KD 6: Maksymalna wartość projektu na uczestnika wynosi 29 400 PLN Koszty przedstawione w budżecie projektu będą podlegać weryfikacji pod kątem zasadności i racjonalności przyjętych stawek, również tych mieszczących się poniżej maksymalnego poziomu. Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym projekcie – przy ocenie budżetu brane będą pod uwagę m.in. takie czynniki jak np. stopień złożoności projektu, wymogi jakościowe, wielkość grupy docelowej.

31 Wartość projektu 2 Maksymalna wartość projektu na uczestnika wynosi 29 400 PLN W dopuszczalnej kwocie nie są brane pod uwagę ewentualne koszty racjonalnych usprawnień, mogące wynieść maksymalnie do 12 000 PLN na uczestnika projektu, a dopuszczalne jedynie w przypadku zaistnienia potrzeby umożliwienia udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami (środki te mogą być poniesione wyłącznie na ten cel).

32 Wartość projektu 3 Po zakończonym naborze IOK przeprowadzi analizę kosztów założonych we wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do analogicznych kosztów w pozostałych wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs lub/oraz kosztów zatwierdzanych w projektach realizowanych w ramach IV Priorytetu PO KL W projekcie nie mogą być finansowane działania, które mogą być przedmiotem wsparcia w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER

33 Standardy jakościowe 1 Na Beneficjencie spoczywa odpowiedzialność za jakość prowadzonych w projekcie działań KD 8: Tworzenie nowych kierunków i ich realizacja oparte są na kompetencjach merytorycznych uczelni i ma na celu dostosowanie do aktualnych potrzeby społeczno- gospodarczych KD 8: Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych odbywa się w ramach istniejącego kierunku

34 Standardy jakościowe 2 KD 2: Wydział/wydziały uczelni, który/e będzie/będą realizować działania w ramach projektu, nie posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny instytucjonalnej PKA (wydziału) ani nie posiadają w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia lub obowiązującej negatywnej oceny PKA na którymkolwiek z kierunków, na których mają być realizowane działania w ramach projektu

35 Standardy jakościowe 3 Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia każdego wydatku poprzez opis standardu jakościowego np. wymagania dotyczące osoby prowadzącej zajęcia, wymiar czasowy, zakres merytoryczny, prowadzenie zajęć w języku obcym w sekcji XI Uzasadnienie wydatków część 2 jest polem obligatoryjnym na etapie realizacji i rozliczania projektu IOK dopuszcza możliwość uznania za niekwalifikowalne kosztów działań o zmienionych warunkach i standardzie

36 Standardy jakościowe 4 zapisy wniosku o dofinansowanie muszą uwzględniać spełnianie przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, na której będzie realizowane kształcenie na nowym lub udoskonalonym kierunku studiów, wymagań dotyczących infrastruktury, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz minimum kadrowego

37 RSI Utworzony i realizowany lub udoskonalony i realizowany w ramach projektu program kształcenia musi posiadać opinię potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z Regionalną Strategią Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu. Nie będą uznawane za kwalifikowalne jakiekolwiek koszty uzyskania przedmiotowej opinii.

38 Program kształcenia Utworzenie lub udoskonalenie programu kształcenia musi uwzględniać wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w przypadku gdy uczelnia prowadzi własny monitoring karier zawodowych absolwentów - również wnioski z analizy wyników tego monitoringu, przeprowadzonej przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Nie będą uznawane za kwalifikowalne jakiekolwiek koszty przeprowadzenia przedmiotowych analiz

39 Program kształcenia 2 w pracach mających na celu określenie programu kształcenia można wykorzystać doświadczenia i wzorce międzynarodowe nie będą uznawane za kwalifikowalne jakiekolwiek koszty związane z zapoznawaniem się z przedmiotowymi doświadczeniami i wzorcami

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 Piotr Krasiński Zastępca Dyrektora Działu Rozwoju Kadry Naukowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google