Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Funduszy Europejskich Europejski Fundusz Społeczny dla szkół ponadgimnazjalnych Marta Krause Biuro Funduszy Europejskich Urząd Miasta Poznania 12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Funduszy Europejskich Europejski Fundusz Społeczny dla szkół ponadgimnazjalnych Marta Krause Biuro Funduszy Europejskich Urząd Miasta Poznania 12."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Funduszy Europejskich Europejski Fundusz Społeczny dla szkół ponadgimnazjalnych Marta Krause Biuro Funduszy Europejskich Urząd Miasta Poznania 12 grudnia 2003 r. Europejski Fundusz Społeczny dla szkół ponadgimnazjalnych Marta Krause Biuro Funduszy Europejskich Urząd Miasta Poznania 12 grudnia 2003 r.

2 Biuro Funduszy Europejskich Polityka strukturalna UE  Cele  System NUTS  Rozwiązania szczegółowe (rozporządzenia ramowe)  Instrumenty finansowe - FS  Zasady

3 Biuro Funduszy Europejskich Cele polityki regionalnej Cel 1: Promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabiej rozwiniętych.  Cel 1: Promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabiej rozwiniętych.  dochód PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej krajów członkowskich  tereny słabo zaludnione (poniżej 8 mieszk. na jeden km. kwadratowy) oraz obszary ultraperyferyjne (najbardziej oddalone).  69,7% budżetu funduszy strukturalnych Cel 1: Promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabiej rozwiniętych.  Cel 1: Promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabiej rozwiniętych.  dochód PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej krajów członkowskich  tereny słabo zaludnione (poniżej 8 mieszk. na jeden km. kwadratowy) oraz obszary ultraperyferyjne (najbardziej oddalone).  69,7% budżetu funduszy strukturalnych Cel nadrzędny: wyrównywanie różnic między regionami i zwiększanie spójności terytorium UE Cel nadrzędny: wyrównywanie różnic między regionami i zwiększanie spójności terytorium UE  Cel 2: wzmocnienie społecznej i gospodarczej transformacji regionów przeżywających kryzys strukturalny  11,5% wszystkich środków funduszy strukturalnych  Cel 3: pomoc w adaptacji i modernizacji polityki i systemu edukacji, szkoleń i zatrudnienia  12,3% wszystkich środków funduszy strukturalnych

4 Biuro Funduszy Europejskich Zasady polityki regionalnej 1. Zasada pomocniczości (subsydiarności) - polityka strukturalna i związane z nią środki są jedynie uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym. - oznacza, że dofinansowanie z UE ma uzupełniać fundusze z budżetu krajowego; nie powinny ich więc zastępować. 5. Zasada współfinansowania - oznacza, że dofinansowanie z UE ma uzupełniać fundusze z budżetu krajowego; nie powinny ich więc zastępować. - pomoc przeznaczona jest na program trwałego rozwiązywania problemów danego kraju członkowskiego; proces organizowania podejmowania decyzji i finansowania odbywa się w kilku etapach. 4. Zasada programowania - pomoc przeznaczona jest na program trwałego rozwiązywania problemów danego kraju członkowskiego; proces organizowania podejmowania decyzji i finansowania odbywa się w kilku etapach. - współpraca układu europejskiego (KE), krajowego (państwa członkowskie), regionalnego i lokalnego (pionowe) oraz z partnerów trzech sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego (poziome). 3. Zasada partnerstwa - współpraca układu europejskiego (KE), krajowego (państwa członkowskie), regionalnego i lokalnego (pionowe) oraz z partnerów trzech sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego (poziome). - środki płynące z Unii Europejskiej są przeznaczone dla regionów, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej. 2. Zasada koncentracji - środki płynące z Unii Europejskiej są przeznaczone dla regionów, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej.

5 Biuro Funduszy Europejskich Fundusze strukturalne   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)   Europejski Fundusz Społeczny (ESF)   Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnej (EAGGF)   Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (FIFG)   Inicjatywy wspólnotowe

6 Biuro Funduszy Europejskich System wdrażania funduszy strukturalnych - POLSKA (I)  Instytucje:  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  Ministerstwo Finansów  inne Ministerstwa m.in.: M. Edukacji Narodowej i Sportu  Instytucje:  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  Ministerstwo Finansów  inne Ministerstwa m.in.: M. Edukacji Narodowej i Sportu  w regionie:  Urzędy Marszałkowskie i Urzędy Wojewódzkie  Wojewódzkie Urzędy Pracy  oddziały PFRON

7 Biuro Funduszy Europejskich System wdrażania funduszy strukturalnych - POLSKA (II)  Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006  5 Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO): >> Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw >> Rozwój zasobów ludzkich >> Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich >> Rybołówstwo i przetwórstwo ryb >> Transport - Gospodarka morska  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI

8 Biuro Funduszy Europejskich Europejski Fundusz Społeczny (I) Europejski Fundusz Społeczny (I)  CELE - filary Europejskiej Strategii Zatrudnienia:  zatrudnialność (employability)  przedsiębiorczość (enterpreneurship)  adaptacyjność (adaptability)  równość szans (equality)  OBSZARY WSPARCIA (I) - usługi dla osób:  aktywna polityka rynku pracy  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  promowanie kształcenia ustawicznego  doskonalenie kadr gospodarki i rozwój przedsiębiorczości  aktywizacja zawodowa kobiet

9 Biuro Funduszy Europejskich Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich  Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna  Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja rynku pracy  Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży  Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia  Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  Działanie 1.5 Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka  Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

10 Biuro Funduszy Europejskich Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich  Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy  Działanie 2.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  Działanie 2.2 Wzmocnienie edukacji ustawicznej osób dorosłych  Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  Działanie 2.4 Wsparcie zdolności administracyjnych  Priorytet 3. Pomoc techniczna

11 Biuro Funduszy Europejskich Europejski Fundusz Społeczny (II) Europejski Fundusz Społeczny (II)  OBSZARY WSPARCIA (II) - usługi dla struktur:  wsparcie systemu przeciwdziałania bezrobociu  powiązania między światem pracy i edukacją  badania rynku pracy, przewidywanie zmian  OBSZARY WSPARCIA (III):  działania towarzyszące  działania innowacyjne  Lokalne Pakty na Rzecz Zatrudnienia  inicjatywa wspólnotowa EQUAL


Pobierz ppt "Biuro Funduszy Europejskich Europejski Fundusz Społeczny dla szkół ponadgimnazjalnych Marta Krause Biuro Funduszy Europejskich Urząd Miasta Poznania 12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google