Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. Wsparcie sektora MSP w ramach Małopolskiego Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. Wsparcie sektora MSP w ramach Małopolskiego Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Wsparcie sektora MSP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Witold Śmiałek Prezes Zarządu MARR S.A.

2 www.marr.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Małopolska Agency for Regional Development S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (zgodnie z projektem MRPO z dnia 29 stycznia 2007r., w mln EUR) www.marr.pl

3 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Alokacja z EFRR:około 160 mln € Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw Pozabankowe alternatywne źródła finansowania Powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw – tworzenie klastrów i sieci oraz partnerstw przedsiębiorstw Rozwój i wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Alokacja z EFRR: około 20 mln € Dotacje na projekty badawcze realizowane przez jednostki naukowe odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw Wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców Projekty inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych służących do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach Rozwój systemu innowacji poprzez tworzenie klastrów opartych na wiedzy, centrów innowacji i transferu technologii, inkubatorów, centrów doskonałości, centrów zaawansowanych technologii, itp. Małopolska Agency for Regional Development S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Priorytet 2. Gospodarka regionalnej szansy

4 www.marr.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Małopolska Agency for Regional Development S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej Alokacja z EFRR:około 25 mln € Baza noclegowa, infrastruktura służąca rekreacji i wypoczynkowi, infrastruktura uzdrowiskowa, widowiskowo-sportowa, parkingi w miejscach widokowych Przystosowanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne Systemy i centra informacji turystycznej (interaktywne sieci informacji internetowej) Programy rozwoju i promocji regionalnych produktów turystycznych Rozwój funkcji turystycznych stacji narciarskich i akwenów wodnych Rewitalizacja terenów zdegradowanych ukierunkowana na cele turystyczne Działanie 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego Działanie 3.3. Instytucje kultury Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy

5 www.marr.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Małopolska Agency for Regional Development S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Alokacja z EFRR:około 60 mln € Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje przedsiębiorstw (media, wewnętrzna sieć transportowa, infrastruktura dodatkowa i specjalistyczna) z wyjątkiem terenów pod inwestycje turystyczne i obiekty handlowe Infrastruktura szkoleniowo-konferencyjno-biurowa inkubatorów przedsiębiorczości i stref o charakterze parków technologicznych Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego

6 www.marr.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Małopolska Agency for Regional Development S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Działanie 5.1 KOM jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej Alokacja z EFRR:około 25 mln € Stworzenie i rozwój sieci powiązań pomiędzy strefą badawczo- rozwojową a gospodarką poprzez utworzenie Małopolskiego Ośrodka Innowacji; Działanie 5.2. Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych Działanie 5.3. Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny

7 www.marr.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Małopolska Agency for Regional Development S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Działanie 6.1. Rozwój miast Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Alokacja z EFRR: około 40 mln € Ochrona zdrowia (rozszerzenie i rozwój bazy opieki medycznej) Zwiększenie konkurencyjności międzyregionalnej małopolskich ośrodków diagnostyki i lecznictwa specjalistycznego (implementacja nowoczesnych technologii medycznych i informatycznych do sektora ochrony zdrowia poza KOM); Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna

8 www.marr.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Małopolska Agency for Regional Development S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Działanie 7.1. Gospodarka wodno-sciekowa Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Alokacja z EFRR:około 12 mln € Poprawa jakości powietrza (miejskie systemy ciepłownicze, ograniczenie "niskiej emisji” w obiektach użyteczności publicznej) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa i inne) Działanie 7.3. Gospodarka odpadami Działanie 7.4. Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska

9 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Co jeszcze trzeba ustalić aby móc wybierać wnioski? Etapy prac nad wdrożeniem MRPO: przyjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego - 29 stycznia 2007 r. przyjęcie przez Radę Ministrów zatwierdzenie przez Komisję Europejską wyłonienie Instytucji Wdrażających opracowanie wytycznych i kryteriów wyboru projektów ogłoszenie naboru wniosków

10 www.marr.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Małopolska Agency for Regional Development S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kiedy ruszy 1-szy nabór??? III kwartał 2007 Liczba naborów w ciągu roku: 2- 3 Orientacyjna planowana liczba wniosków: 1500/ rok (jeden nabór na projekty MŚP – ok. 10 mln EUR łącznie) Planowana liczba umów: 800/rok

11 www.marr.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 Małopolska Agency for Regional Development S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wdrażanie MRPO – ścieżka projektów z zakresu przedsiębiorczości (Wstępny projekt) Opracowanie regulaminu – IZ / akceptacja regulaminu RKM Podpisanie umowy dofinansowania projektu Beneficjent – Przedstawiciel Zarządu IW Ogłoszenie konkursu – IW Przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku - Wnioskodawca Ocena formalna – IW Ocena merytoryczno - techniczna Utworzenie listy rankingowej projektów – (IW lub zewnętrzni eksperci) Akceptacja listy rankingowej projektów – ZWM

12 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. www.marr.pl dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agency for Regional Development S.A. Wsparcie sektora MSP w ramach Małopolskiego Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google