Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2017 PROCEDURY. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2017 PROCEDURY. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2017 PROCEDURY

2 Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów 2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie danego przedmiotu 3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. CEL EGZAMINU MATURALNEGO

3 Absolwent obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎ czterech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎ egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎ egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎ Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎ egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎ egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎ egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎ egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎ EGZAMINY OBOWIĄZKOWE

4  uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej  uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej  przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎ Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

5 Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎ Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎ Zdawane są na poziomie rozszerzonym. W części pisemnej:‎ biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna, język białoruski jako język mniejszości narodowej, język litewski jako język mniejszości narodowej, język niemiecki jako język mniejszości narodowej, język ukraiński jako język mniejszości narodowej, język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, język kaszubski jako język regionalny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. W części ustnej:‎ język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język białoruski, język litewski, język ukraiński, język łemkowski, język kaszubski. ‎ EGZAMINY DODATKOWE

6 W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Wybór przedmiotu nie zależy od tego, czy zdający uczył się go w szkole. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo).‎ EGZAMINY DODATKOWE - cd

7 1. uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2017 r. są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2016 r. (załącznik 1a_N do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017). 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2017r. w ostatecznej deklaracji. 3. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia. ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

8 Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w ‎czerwcu) oraz poprawkową (w sierpniu).‎ Sesja główna – od 4 do 26 maja 2017 r.‎ część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych od 8 do 20 maja część ustna z języków obcych nowożytnych – od 4 do 26 maja ‎ część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 24 maja Sesja dodatkowa – od 1 do 20 czerwca 2017 r.‎ Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎ Sesja poprawkowa – od 22 do 25 sierpnia 2017 r.‎ część ustna (wszystkie przedmioty) – od 23 do 25 sierpnia część pisemna (wszystkie przedmioty) – 22 sierpnia‎ Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.komunikacie TERMINY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

9 HARMONOGRAM MATURY 2017

10 HARMONOGRAM MATURY 2017 - cd

11 CZAS TRWANIA EGZAMINÓW

12 PRZED EGZAMINEM  Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły.  Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.  Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.  Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE. www.cke.edu.pl.

13 Materiały i przybory pomocnicze

14 Materiały i przybory pomocnicze - cd

15

16 PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU  O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali według kolejności na liście po okazaniu dokumentu tożsamości, odbierają paski kodowe, losują nr stolika. Przewodniczący ZN wnosi na salę materiały egzaminacyjne, członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz paski kodowe.  Zdający część pisemną egzaminu maturalnego ma obowiązek zapoznać się dokładnie z instrukcją, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii).  Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz i zestaw tablic/wzorów.  Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.

17 1.‎ Część ustna egzaminu z języka polskiego sprawdza umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎ 2.‎ Maturzysta losuje – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎3.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć na stronie CKE. USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

18 a. Egzamin jest przeprowadzany bez określania poziomu b. Prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut c. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas kt ó rej egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami d. Zdający losuje zestaw trzech zadań: - zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w kt ó rej zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; - w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; - w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. e. Egzaminujący przeprowadza egzamin korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera f. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słownik ó w i innych pomocy USTNE EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO

19 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu najwyższy wynik. LAUTEACI I FINALIŚCI OLIMPIAD

20 1.‎ Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎ ‎2.‎ Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎ ‎3.‎ Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎ ‎4.‎ Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2017 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 30 czerwca 2017r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 12 września 2017 r.‎ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

21 Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎ niesłyszącym słabosłyszącym niewidomym słabowidzącym z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk z afazją z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z chorobami przewlekłymi chorym lub niesprawnym czasowo ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą z zaburzeniami komunikacji językowej. o których mowa w art. 94a ust. 1a ustawy o systemie oświaty (cudzoziemcom) Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎ DOSTOSOWANIA WARUNKÓW ZDAWANIA EGZAMINU MATURALNEGO

22 DOSTOSOWANIA - cd Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów na podstawie: ◦ orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ◦ orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, ◦ opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, ◦ zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, ◦ wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ◦ wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną

23 DOSTOSOWANIA - cd  Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z 7 lutego 2017 roku.  Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2017 r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.  Dyrektor szkoły, po wskazaniu przez radę pedagogiczną sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu oraz po uzgodnieniu z dyrektorem OKE informuje zdających na piśmie o przyznanych dostosowaniach.  Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań. Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydanym w dniu 9 września 2016 r.

24 Egzamin maturalny jest odpłatny dla: 1. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok). 2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2016) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2017 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny. OPŁATA ZA EGZAMIN

25 Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎ informatorach o egzaminie maturalnyminformatorach z poszczególnych przedmiotów przykładowych zestawach zadań arkuszach tzw. matury próbnej. arkuszach z lat ubiegłych.zestawach zadań matury próbnej. ubiegłych INFORMACJE O ZADANIACH MATURALNYCH

26 WAŻNE STRONY  www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl  www.oke.waw.pl www.oke.waw.pl  www.fredro.pl


Pobierz ppt "MATURA 2017 PROCEDURY. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google