Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PATENT STRZELECKI I LICENCJA ZAWODNICZA. Przepisy prawa regulujące uzyskanie patentu strzeleckiego.  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PATENT STRZELECKI I LICENCJA ZAWODNICZA. Przepisy prawa regulujące uzyskanie patentu strzeleckiego.  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada."— Zapis prezentacji:

1 PATENT STRZELECKI I LICENCJA ZAWODNICZA

2 Przepisy prawa regulujące uzyskanie patentu strzeleckiego.  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2001 r.) § 5.1.Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Polski Związek Strzelectwa Sportowego, zwany dalej "PZSS". § 6.Patent strzelecki uprawnia do: 1)uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którą został nadany, 2)ubiegania się o uzyskanie licencji PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym na podstawie odrębnych przepisów, 3)ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa, 4)ubiegania się, na podstawie odrębnych przepisów, o wydanie pozwolenia na broń sportową.

3 Egzamin na Patent Strzelecki § 9.1.Egzamin na patent strzelecki przeprowadza komisja powołana przez PZSS, składająca się co najmniej z 3 członków. 2.W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą nie mniej niż 2 osoby posiadające uprawnienia co najmniej trenera klasy pierwszej, instruktora lub sędziego sportowego określonej dyscypliny strzelectwa.

4 Egzamin na Patent Strzelecki § 10.1.Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 2.Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących: 1) posiadania, przechowywania, przenoszenia i przewożenia broni sportowej, 2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową, 3) regulaminów strzelań, 4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej, 5) Kodeksu karnego w zakresie użycia broni w stanie wyższej konieczności i w obronie koniecznej.

5 Egzamin na Patent Strzelecki Część praktyczna obejmuje zaliczenie sprawdzianu strzeleckiego 1.Strzelanie z palnej broni sportowej: 1)pistoletu sportowego małokalibrowego bocznego zapłonu oraz pistoletu centralnego zapłonu: a)cel - tarcza sportowa 500 x 200 mm, b)odległość - 25 metrów, c)ilość nabojów - 5 sztuk, d)czas - 6 minut, e)postawa - stojąca, f)ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów; 2)karabinka sportowego małego kalibru (5,6 mm): a)cel - tarcza sportowa 154,4 x 112,4 mm, b)odległość - 50 metrów, c)ilość nabojów - 5 sztuk, d)czas - 8 minut, e)postawa - leżąca, f)ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;

6 Egzamin na Patent Strzelecki 3)karabinu sportowego centralnego zapłonu: a)cel - tarcza sportowa 1 000 x 600 mm, b)odległość - 300 metrów, c)ilość nabojów - 5 sztuk, d)czas - 8 minut, e)postawa - leżąca, f)ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów; 4)gładkolufowej broni śrutowej: : a)cel - lecący rzutek, b)ilość nabojów - 5 sztuk, c)czas - 6 minut, d)postawa - stojąca, na stanowisku usytuowanym na wprost wyrzutni, w odległości 15 m, e)ocena - do zdania strzelania wymagane jest trafienie co najmniej trzech rzutków. Uwaga: sprawdzian strzelecki przeprowadza się na strzelnicy przystosowanej do wyrzucania rzutków.

7 Egzamin na Patent Strzelecki cd. 5.Strzelanie z broni pneumatycznej sportowej: 1)pistoletu: a)cel - tarcza sportowa 155,5 x 59,5 mm, b)odległość - 10 metrów, c)ilość nabojów - 5 sztuk, d)czas - 9 minut, e)postawa - stojąca, f)ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów; 6)karabinka: a)cel - tarcza sportowa 45,5 x 30,5 mm, b)odległość - 10 metrów, c)ilość nabojów - 5 sztuk, d)czas - 9 minut, e)postawa - stojąca, f)ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów.

8 § 11.1.Teoretyczna część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10 pytań. 2.Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania. § 12.W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z części: 1)teoretycznej - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu, 2)praktycznej - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu. § 13.Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia niezdania egzaminu. § 14.Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji. § 15.Osoba zamierzająca uprawiać różne dyscypliny strzelectwa jest obowiązana uzyskać odrębny patent strzelecki dla każdej z tych dyscyplin. Egzamin na Patent Strzelecki cd

9 § 17.PZSS może cofnąć patent strzelecki w przypadku: 1) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim, 2) stwierdzenia przez lekarza, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, niezdolności do uprawiania danej dyscypliny strzelectwa, 3) rażącego naruszenia regulaminów strzeleckich, 4) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, ich nieznajomości oraz niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią, 5) niewnoszenia opłat określonych przez PZSS. § 22.Posiadanie patentu strzeleckiego potwierdza zakres kwalifikacji sportowych, jakie spełnia osoba posiadająca lub ubiegająca się o wydanie zezwolenia na broń do celów sportowych na podstawie odrębnych przepisów. Egzamin na Patent Strzelecki cd

10 Program kursu do egzaminu na patent strzelecki opracowany przez PZSS

11 Regulamin PZSS dotyczący przeprowadzania egzaminu na patent strzelecki. § 7 Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest: 1.przynależność wnioskodawcy od co najmniej 3 miesięcy do klubu zrzeszonego w PZSS 2.złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzonego przez: a.lekarza medycyny sportowej stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa b. kierownika klubu stwierdzającego przynależności wnioskodawcy od co najmniej 3 miesięcy do klubu należącego do PZSS oraz potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia przygotowawczego. 3.Zdanie egzaminu o którym mowa § 9-14 koszt egzaminu 400zł

12 PATENT STRZELCKI PZSS

13

14 Regulamin PZSS dotyczący przeprowadzania egzaminu na patent strzelecki. § 10 1.Teoretyczna część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10 pytań (po 2 pytania z każdego zagadnienia wymienionego w § 9 ust. 2). 2.Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowych odpowiedzi na nie mniej niż 9 pytań. Wyjątek stanowią pierwsze cztery pytania dotyczące ustawy o broni i amunicji oraz zasad bezpieczeństwa; błędna odpowiedź na te pytania skutkuje niezaliczeniem egzaminu. 3.Czas egzaminu teoretycznego - 20 minut.

15 Regulamin PZSS dotyczący przeprowadzania egzaminu na patent strzelecki. § 9 1.Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 2.Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości: 1) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie; 2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową; 3) regulaminów strzeleckich; 4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych; 5) znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

16 Regulamin PZSS dotyczący przeprowadzania egzaminu na patent strzelecki. 3. Część praktyczna obejmuje: 1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy; 2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją, i rozładowywania oraz zabezpieczania, i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności; 3) sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni. 4. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wynik egzaminu wpisuje na karcie egzaminacyjnej.

17 Egzamin na Patent Strzelecki Część praktyczna obejmuje zaliczenie sprawdzianu strzeleckiego 1.Strzelanie z palnej broni sportowej: 1)pistoletu sportowego małokalibrowego bocznego zapłonu lub pistoletu centralnego zapłonu: a)cel - tarcza sportowa 520 x 520 mm, b)odległość - 25 metrów, c)ilość nabojów - 5 sztuk, d)czas - 6 minut, e)postawa - stojąca, f)ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów lub przestrzeliny znajdują się w kole o średnicy 15cm.

18 Egzamin na Patent Strzelecki Część praktyczna obejmuje zaliczenie sprawdzianu strzeleckiego 1.Strzelanie z palnej broni sportowej:

19 Egzamin na Patent Strzelecki Część praktyczna obejmuje zaliczenie sprawdzianu strzeleckiego 2)karabinka sportowego małego kalibru (5,6 mm): a)cel - tarcza sportowa rozmiar arkusza 200mm x 200 mm, b)odległość - 50 metrów lub 25 metrów c)ilość nabojów - 5 sztuk, d)czas - 8 minut, e)postawa – leżąca lub stojąca f)ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów lub przestrzeliny znajdują się w kole o średnicy 15cm.

20 Egzamin na Patent Strzelecki Część praktyczna obejmuje zaliczenie sprawdzianu strzeleckiego 1.Strzelanie z palnej broni sportowej:

21 Egzamin na Patent Strzelecki cd. 4)gładkolufowej broni śrutowej: a)cel - lecący rzutek, b)ilość nabojów - 5 sztuk, c)czas - 6 minut, d)postawa - stojąca, na stanowisku usytuowanym na wprost wyrzutni, w odległości 15 m, e)ocena - do zdania strzelania wymagane jest trafienie co najmniej trzech rzutków. Uwaga: sprawdzian strzelecki przeprowadza się na strzelnicy przystosowanej do wyrzucania rzutków.

22 Egzamin na Patent Strzelecki Część praktyczna obejmuje zaliczenie sprawdzianu strzeleckiego 1.Strzelanie ze strzelby gładkolufowej:

23 Egzamin na Patent Strzelecki cd. 4)gładkolufowej powtarzalnej broni śrutowej: a)cel – tarcza TS3/2, b)ilość nabojów - 5 sztuk, c)czas - 6 minut, d)postawa - stojąca, e) odległość 15-25m e)ocena – uzyskać 30 pkt lub 5 trafień w tarcze

24 Egzamin na Patent Strzelecki Część praktyczna obejmuje zaliczenie sprawdzianu strzeleckiego 1.Strzelanie ze strzelby gładkolufowej:

25 LICENCJA ZAWODNICZA PZSS

26 Zasady i warunki uzyskiwania licencji zawodniczej PZSS. 1. Posiadanie ważnej licencji stanowi warunek uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego. 2.Organem uprawnionym do rozpatrywania spraw i rozstrzygnięć o przyznaniu, odmowie przyznania, bądź pozbawieniu licencji PZSS na uprawianie dyscyplin sportu strzeleckiego jest Komisja Licencyjna PZSS. 3. Polski Związek Strzelectwa Sportowego przyznaje licencje: 1) osobom stowarzyszonym w klubie posiadającym licencję PZSS – do zakresu licencji klubowej 2) osobom pozostającym w stosunku pracy z PZSS lub klubem posiadającym licencję PZSS

27 Zasady i warunki uzyskiwania licencji zawodniczej PZSS. 3) PZSS może przyznać licencję zawodnikom - obcokrajowcom, o ile nie stoi to w kolizji z przepisami federacji międzynarodowych, właściwych federacji krajowych oraz innymi przepisami Związku. 4. Licencja wydawana jest na jeden rok. 5. Za wydanie Licencji Związek pobiera opłatę określoną przez Zarząd PZSS. Jest to kwota 50zł

28 Zasady i warunki uzyskiwania licencji zawodniczej PZSS. cd. 1.Postępowanie w sprawie przyznania po raz pierwszy licencji zawodniczej PZSS wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która: a)jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS b)posiada patent strzelecki, c)posiada orzeczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim. Odrębne orzeczenie lekarza medycyny sportowej dotyczy wyłącznie zawodników niepełnoletnich. 2. W niosek, składa się do Komisji Licencyjnej za pośrednictwem klubu macierzystego.

29 Zasady i warunki uzyskiwania licencji zawodniczej PZSS. cd. 3. Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która posiada licencję zawodniczą PZSS w roku poprzedzającym, jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS, oraz udokumentuje udział we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim, w nie mniej niż 4 startach w dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w więcej niż jednej dyscyplinie dokumentuje dodatkowo nie m niej niż po 2 starty w każdej z tych dyscyplin: 4. W niosek w sprawie przedłużenia licencji składa się w klubie macierzystym. 5. W nioski o przedłużenie licencji przechowywane są w klubie sportowym przez 18 (osiemnaście) miesięcy

30 Zasady i warunki uzyskiwania licencji zawodniczej PZSS brak udokumentowanych startów w zawodach 1)W przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie sportowym w roku poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie sprawdzianu praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent – część praktyczna). Sprawdzian przeprowadza się w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej dyscyplinie, w której zawodnik nie udokumentował udziału we współzawodnictwie. 1)Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez kierownika klubu po uzgodnieniu jej składu i terminu sprawdzianu z Prezesem PZSS.

31 Zasady i warunki uzyskiwania licencji zawodniczej PZSS brak udokumentowanych startów w zawodach 1) Członkowie komisji muszą posiadać aktualną licencję trenera lub sędziego wydaną przez PZSS. 2) Opłata za sprawdzian wynosi: - 400,-zł – za pierwszą dyscyplinę - 200,-zł – za każdą następną 1)Opłata za sprawdzian stanowi dochód klubu sportowego. 2)PZSS może skontrolować przeprowadzanie sprawdzianu. Upoważnienie do dokonania kontroli wydaje Prezes PZSS.

32 Zasady i warunki uzyskiwania licencji zawodniczej PZSS POZBAWIANIE LICENCJI 1. Komisja Licencyjna PZSS może pozbawić zawodnika licencji w przypadku: 1) odmowy uczestniczenia w reprezentacji kraju; 2) odmowy lub zaniechania udziału w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym; 3) nie poddania się obowiązującym badaniom lekarskim. 2. Komisja Licencyjna PZSS obowiązana jest pozbawić licencji zawodnika w przypadku: 1) stwierdzenia przez lekarza medycyny sportowej niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu strzeleckiego, na uprawianie której licencja została wydana;

33 Zasady i warunki uzyskiwania licencji zawodniczej PZSS POZBAWIANIE LICENCJI 2 ) rażącego nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz zasad rywalizacji sportowej; 3) rażącego naruszenia obowiązków zawodnika; 4) przekroczenia przepisów antydopingowych. 5) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, bądź ich nieznajomości oraz niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią sportową. 6) wygaśnięcia ważności dokumentów o których mowa w § 7. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej 3. Komisja Licencyjna PZSS wszczyna postępowanie o pozbawienie licencji: 1) z urzędu, 2) na wniosek zainteresowanego organu lub członka PZSS.


Pobierz ppt "PATENT STRZELECKI I LICENCJA ZAWODNICZA. Przepisy prawa regulujące uzyskanie patentu strzeleckiego.  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google