Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015

2 Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015

3 Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 6 mln zł zysku netto w 4Q po oczyszczeniu z rezerwy na dod. koszty ISOK Wynik obciążony rezerwami na dod. koszty ISOK i dodatkowe potencjalne koszty serwisowe mln PLN Zysk netto Przychody 4Q 1-4Q mln PLN +46% +34%

4 Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 4Q 1-4Q mln PLN Marża operacyjna Marża brutto na sprzedaży +146% Niemal 20 mln zł EBIT znormalizowanego w całym roku Ok. 5,2 mln zł znormalizowanego EBIT w 4Q

5 Poziom rentowności księgowy i znormalizowany 1-4Q2015 bez rezerwy na ISOK 4Q2015 bez rezerwy na ISOK Marża brutto na sprzedaży 6,0%7,2%6,5%8,8% EBITDA 1,7%2,8%-2,4% EBIT 1,3%2,4%-2,0% Marża netto 1,1%2,0%0,4%2,4%

6 Cash Flow 1-4Q2015 mln PLN Skokowa poprawa pozycji gotówkowej Ponad 50 mln zł wygenerowanej gotówki

7 Struktura sprzedaży w 1-4Q2015 Pozostałe segmenty Sprzedaż sprzętu komputerowego i licencji Building Automation Airport Automation Data Center Software Development Multimedia Zarządzanie i serwis systemów komputerowych

8 Sprzedaż 1-4Q14 vs. 1-4Q15 mln PLN

9 Koszty G&A i SG&A za 1-4Q do przychodów 0 pp Stały poziom % G&A r/r +0,2 pp Wzrost % SG&A r/r +34% Wzrost przychodów r/r G&A w relacji do przychodówSG&A w relacji do przychodów

10 Struktura finansowania mln PLNstan na 31.12.2015 Finansowanie bezkosztowe lub z preferencyjnymi odsetkami (wykorzystane)* 9,2 Finansowanie kosztowe (wykorzystane) 0 linia kredytowa wykorzystana 0 faktoring odwrócony 0 Razem wykorzystane finansowanie zewnętrzne 9,2 * Kaucje podwykonawców, zaliczki, pożyczki Znaczna redukcja zadłużenia. Wykorzystywane tylko finansowanie bezodsetkowe lub z preferencyjnym oprocentowaniem

11 Cykl konwersji gotówki 1-4Q2015 CKG netto w dniach  Zobowiązania: handlowe, pożyczki, kredyty bankowe, faktoring, pozostałe, kaucje gwarancyjne, zobowiązania podatkowe  Należności: handlowe i pozostałe, kaucje gwarancyjne  W odniesieniu do przychodów netto  Wartości uśrednione  Okres: 365 dni Ujemny cykl konwersji dzięki szybkiej rotacji zapasów i umiejętnemu wykorzystaniu finansowania od dostawców

12 Kluczowe wskaźniki finansowe Kluczowe wskaźniki Stan na koniec 4Q2015 Stan na koniec 4Q2014 Zdolność do regulowania zobowiązań: CR (płynność bieżąca) 1,271,31 QR (płynność szybka) 1,080,96 Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,750,74 Wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do aktywów 0,030,08 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 2,063,49 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,120,31

13 Portfel zamówień

14 Rok 2016 Backlog w kolejnych latach mln PLN Rok 2017+ Ponadroczne opóźnienie w rozpisywaniu projektów z perspektywy 2014-20 Spodziewany dynamiczny wzrost portfela w 2H2016 Ponadroczne opóźnienie w rozpisywaniu projektów z perspektywy 2014-20 Spodziewany dynamiczny wzrost portfela w 2H2016 Łączny backlog 328 mln zł * Na 19 lutego 2016 Wartość złożonych ofert 234 mln zł

15 Backlog 2016-2017+ Backlog wg linii biznesowych

16 Cele i podsumowanie

17 Podniesienie rentowności sprzedaży brutto (zdecydowanie wyższa RSB w backlogu) Utrzymanie wysokiego udziału instrumentów bezodsetkowych lub z preferencyjnymi odsetkami w strukturze finansowania Zwiększenie bezpieczeństwa procesów sprzedaży i realizacji - Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Zredukowanie kosztów zewnętrznych sprzedaży – wpływ Działu Zakupów Konsekwentne wdrażanie planu optymalizacji kosztowej – dalsza redukcja kosztów operacyjnych Założenia na najbliższe kwartały

18 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Qumak S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

19 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google