Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE. „w Polsce PKB 2015 roku wzrósł realnie o 3,6% w skali roku a tempo wzrostu gospodarczego było zbliżone do wyników z roku 2013 i 2014 przy czym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE. „w Polsce PKB 2015 roku wzrósł realnie o 3,6% w skali roku a tempo wzrostu gospodarczego było zbliżone do wyników z roku 2013 i 2014 przy czym."— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE

2 „w Polsce PKB 2015 roku wzrósł realnie o 3,6% w skali roku a tempo wzrostu gospodarczego było zbliżone do wyników z roku 2013 i 2014 przy czym najlepszy był IV KW … stan i prognozy rozwoju gospodarczego nie przenoszą się w skutkach na energetykę w dotychczasowych relacjach * W KLASYFIKACJI PKD 2007 WPROWADZONA ZOSTAŁA Z DNIEM 1 STYCZNIA 2008 ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 24 GRUDNIA 2007 (DZ. U. NR251, POZ. 1885) WG WYMAGAŃ STATISTICAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES IN THE EUROPEAN COMMUNITY - NACE REV. 2.

3 … z wyników SEKTORA PALIWOWO – ENERGETYCZNEGO [mln zł] NA TLE PRZEMYSŁU ZA 2015 ROK PRZEMYSŁ* SEKTOR PALIWOWO - ENERGETYCZNY - WYDOBYCIE W KAM i BR* - ELEKTROENERGETYKA ŁĄCZNIE - WYTW EN EL - DYSTR EN EL * BEZ KOP W. BRUNATNEGO GIEK S.A. OPRACOWANIE HLG NA PODST ARE S.A. ORAZ ZBIORÓW WŁASNYCH PRZYCHODY EBIT PODATEK DOCH WYNIK NETTO EBITDA 1 290 017 67 586 9 269 52 199 125 477 336 082 7 154 1 495 3 205 33 298 137 274 2 611 262 654 19 261 32 959 -4 357 -937 -3 871 27 185 4 595 799 3 593 8 101 8 133 1 264 702 68 989 9 328 53 379 115 926 361 494 13 276 2 390 13 251 30 398 26 377 -1 229 236 -1 842 2 885 28 997 -678 -82 -1 489 3 813 138 424 11 031 2 090 16 603 18 537

4 * WYBÓR i OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MAT WŁASNYCH ARE S.A.i GUS ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2016 Raport 2015 … z wyników * BILANS ENERGII

5 * HLG NA PODSTAWIE ARE S.A. SYTUACJA ENERG W POLSCE ROK 2015 - TAB 21 BILANS ENERGII PIERWOTNEJ W STAND OECD W [Mtoe] (1 toe = 41,86 GJ) Z BILANSU ENERGII PIERWOTNEJ ZA 2015 ROK* 96,24 102,49% PO IV KW 2015 [Mtoe] DYNAMIKA 2015/2014 [%] ZUŻYCIE KRAJOWE OGÓŁEM - paliwa stałe - paliwa ciekłe - paliwa gazowe - woda i wiatr - paliwa odpadowe 53,56 95,07% 24,09 125,03% 13,68 101,29% 0,88 115,79% 4,03 85,07% - „paliwa stałe” – obejmują wszystkie pozycje bilansu dla węgla kamiennego, węgla brunatnego, drewna i torfu oraz saldo wymiany zagranicznej i zmianę zapasów koksu - „paliwa ciekłe” – obejmują wszystkie pozycje bilansu dla ropy naftowej i saldo wymiany oraz zmianę zapasów benzyn, olejów napędowych, olejów opałowych i gazu ciekłego - „paliwa gazowe” – obejmują wszystkie pozycje bilansu dla gazu ziemnego wysokometanowego oraz pozyskanie gazu ziemnego zaazotowanego

6 PALIWA STAŁE 55,66% PALIWA CIEKŁE 25,03% PALIWA GAZOWE 14,21% WODA i WIATR 0,91% PALIWA ODPADOWE 4,19% STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII PIERWOTNEJ W KRAJU ZA 2015 ROK * HLG NA PODSTAWIE MAT WŁASNYCH ARE i GUS

7 PRODUKCJA i ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ* [TWh] KRAJU ŁĄCZNIE W LATACH 1999 - 2015 PRODUKCJA EE : OGÓŁEM W KRAJU - EL W KAMIENNYM ZUŻYCIE EE : - OGÓŁEM W KRAJU - EL W BRUNATNY 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 *OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE ZBIORÓW WŁASNYCH i MATERIAŁÓW RAPORTÓW ARE S.A. ORAZ UZUPEŁNIAJĄCO PSE OPERATOR S.A 164,4 164,7 53,6 81,3 199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013 2014 2015... produkcja en el w 2015 roku porównywalna z zużyciem w kraju na w kamiennym była większa o 1,99% niż w 2014 na brunatnym o 1,2% mniejsza

8 EL i EC NA W KAMIENNYM 46,7% EL NA W BRUNATNYM 32,6% WSPÓŁSPALANIE BIOMASA BIOGAZ 2,8% WYŁĄCZNIE BIOGAZ BIOMASA 3,3% ELEKTROWNIE WIATROWE 6,0% EL LEKTROWNIE SZCZ- POMP 0,3% ELEKTROWNIE WODNE 1,1% EL CIEPLNE POZOSTAŁE 4,3% EL ZAWODOWE NA GAZ ZIEMNY 2,9% STRUKTURA PRODUKCJI ENEREGII ELEKTRYCZNEJ ZA 2015 ROK [%] … w strukturze produkcji energii elektrycznej w ostatnich latach zwiększa się udział OZE przede wszystkim z elektrowni wiatrowych przy pomniejszaniu się udziału elektrowni na węglu kamiennym

9 OPRACOWANE NA PODSTAWIE ZBIORÓW WŁASNYCH ORAZ MATER PSE OPERATOR S.A. i ARE S.A. UDZIAŁ OZE W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE [%] W LATACH 2003 – 2015 2003200420052006 2007 200820092010 20112012 20132014 1,5% 2,0% 2,5% 2,6% 3,4% 4,1% 5,7% 6,9% 8,0% 10,4% 12,5% 2015 0 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 15,00 13,7% … wyprodukowano łącznie 22 606,3 GWh tj o 14,1% więcej niż przed rokiem - przy mocy zainstalowanej 6 980 MW o 21,6% większej

10 STRUKTURA MOCY OSIĄGALNEJ W KSE NA KONIEC 2015 ROKU* … na koniec 2015 roku w KSE było łącznie 39 937,6 MW tj 3,0% więcej niż w 2014 roku z czego w el konwencjonalnych 31 551,8 MW o 0,2% mniej w OZE łącznie 6 979,8 MW tj o 21,6% więcej niż przed rokiem * OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE ZBIORÓW WŁASNYCH ORAZ MATER PSE S.A. i ARE S.A. EL W. KAMIENNY 36,9% SZCZ – POMP 3,5% EL W BRUNATNY 23,3% EC W KAMIENNY 11,8% PRZEMYSŁOWE 4,8% GAZOWE 2,3% OZE 17,4% PRODUKCJA EN EL RAZEM EL i EC W KAMIENNY 46,5% PRODUKCJA EN EL W BRUNATNY 32,2% PRODUKCJA EN* EL OZE RAZEM 13,72% * ŁĄCZNIE ZE WSPÓŁSPALANIEM BIOMASY/BIOGAZU i UKŁADAMI HYBRYDOWYMI

11 … z wyników * ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2016 Raport 2015 * WYBÓR i OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MAT WŁASNYCH ARE S.A.i GUS WYBRANE

12 ŁĄCZNIE SEKTOR WYTWÓRCY OSD PO SD OSP PO 1 0002 0003 0004 000 5 000 6 0007 0008 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 0,0 -4 000-3 000-2 000-1 000 * NA PODST WYNIKÓW PRZED ZAMKNIĘCIEM BILANSOWYM ROKU NA PODST ARE S.A. i ZBIORÓW WŁASNYCH -5 000 2013 2014 2015 WYNIKI FINANSOWE SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO WYNIK ŁĄCZNY NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2015* na tle lat 2014 i 2013 [mln PLN] … sektor elektroenergetyczny na działalności energetycznej wypracował zysk w wysokości 4 449,3 mln zł o 7 394,2 mln zł mniejszy w roku 2014 tj. mniej o 62,4%

13 * HLG NA PODSTAWIE MAT WŁASNYCH ARE i GUS DZIAŁ 35.1 … z czego : - WYTWÓRCY - 1 927,7 mln zł w 2014 4 983,8 mln zł - OSP 950,7 mln zł w 2014 759,4 mln zł - PO SD 835,9 mln zł w 2014 1 797,4 mln zł - OSD 4 178,8 mln zł w 20 14 3 899,9 mln zł - PO 411,7mln zł w 20 14 493,1mln zł … sektor elektroenergetyczny wytwarzanie, obrót energią elektryczną i ciepłem wytwórców, dystrybucja dla operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedaż energii elektrycznej dla przedsiębiorstw obrotu na działalności energetycznej wypracował zysk w wysokości 4 449,3 mln zł o 7 394,2 mln zł mniejszy w roku 2014 tj. mniej o 62,4%

14 … wynik na energii elektrycznej -3 727,9 mln zł z rentownością -35,3% z przyczyn przeszacowania aktywów ale także mniejszych przychodów finansowych tu dynamika 52,6% co stanowi o93,0 mln zł mniej i znacznie wyższych pozostałych kosztów z dynamiką 116,5% przy mniejszych przychodach z tytułu kosztów osieroconych mniej o 594,8 mln zł tj o 62,0%... koszty korzystania ze środowiska naturalnego były wyższe i stanowiły 290,1 mln zł z dynamiką 110,0% ELEKTROWNIE WĘGLA BRUNATNEGO... koszty zmienne stanowiły 4 181,3mln zł z dynamiką 97,3% przy cenie węgla 7,1 zł/GJ tj o 16% niższych a stałe 7 456,3mln zł... koszty wytwarzania wyniosły łącznie 11 637,6 mln zł i były większe o 75,6% z tego na remonty przeznaczono 271,1 mln zł tj o 20,4% mniej … uwzględniając odpisy jednostkowy koszt techniczny wytworzenia en el był równy 234,1 zł/MWh o 80,3% większy a energii el sprzedanej 248,5 zł/MWh o 58,2 % więcej * OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARE S.A. ORAZ WŁASNYCH

15 … wynik na energii elektrycznej -46,3 mln zł przy 725,4 mln zł w roku ubiegłym mniejsze były przychody finansowe o 50,9% koszty finansowe porównywalnych... koszty korzystania ze środowiska naturalnego były niższe i stanowiły 172,8 mln zł z dynamiką 92,3%... koszty zmienne stanowiły 7 044,6 mln zł z dynamiką 97,7% przy cenie węgla 10,6 zł/GJ a stałe 2 8223 mln zł i były mniejsze o 5,2%... koszty wytwarzania wyniosły łącznie 9 866,9 mln zł i były mniejsze o 3,2% z tego na remonty przeznaczono 422,6 mln zł tj 12,3% mniej ELEKTROWNIE WĘGLA KAMIENNEGO... przychody ze sprzedaży energii elektrycznej były wyższe i stanowiły 12 193,6 mln zł z dynamiką 101,5% … jednostkowy koszt techniczny wytworzenia en el był równy 174,1 zł/MWh o 4,9% mniej a energii el sprzedanej 203,3 zł/MWh o 1,0 % mniej * OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARE S.A. ORAZ WŁASNYCH

16 ELEKTROCIEPŁOWNIE* … na węglu kamiennym * BEZ BIOMASOWYCH I GAZOWYCH - OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARE S.A. ORAZ WŁASNYCH … jednostkowy koszt techniczny wytworzenia en el był równy 156,8 zł/MWh o 3,8% większy a energii el sprzedanej 179,6 zł/MWh o 2,7 % więcej … wynik na energii elektrycznej 2 994,5 mln zł przy 2 518,1 mln zł w roku ubiegłym przychody finansowe były większe ponad dwa razy koszty finansowe podobnie... koszty korzystania ze środowiska naturalnego były wyższe i stanowiły 88,6 mln zł z dynamiką 136,1%... koszty zmienne stanowiły 1 509,0 mln zł z dynamiką 104,8% przy cenie węgla 11,3 zł/GJ a stałe 2979,9 mln zł i były większe o 17,3%... koszty wytwarzania wyniosły łącznie 2 489,0 mln zł i były większe o 9,4% z czego na remonty przeznaczono 127,5 mln zł tj 12,2% więcej... przychody ze sprzedaży energii elektrycznej były wyższe i stanowiły 236,7 mln zł z dynamiką 199,6%

17 … przychody ze sprzedaży 1 007,1 mln zł w dynamice 169,7% to przede wszystkim wynik zwiększenia przychodów ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia 279,9 mln zł z tytułu przywrócenia certyfikatów „czerwonych i żółtych” tu dynamika 251,1 %... wynik na energii elektrycznej w wysokości 250,9 mln zł tj wyższy o 15,4% wskaźnik rentowności na en el był na poziomie 19,3% jednak po odliczeniu przychodów z tytułu kosztów osieroconych w 286,7 mln zł poniosły by stratę z rentownością -3,5% … koszty zmienne były wyższe o 25,2% stałe mniejsze o 12,2% łącznie koszty wytwarzania zwiększyły się o 15,6% przy kosztach gazu 28,1 zł /GJ tj o 1,0% niższych ELEKTROCIEPŁOWNIE GAZOWE * * * EC LUBLIN - EC N SARZYNA - EC RZESZÓW - EC Z GÓRA - EC GORZÓW OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARE S.A. ORAZ WŁASNYCH … jednostkowy koszt techniczny wytworzenia en el był równy 235,9 zł/MWh o 9,2% mniej a energii el sprzedanej 258,9 zł/MWh o 10,0% % mniej

18 GENERACJA WIATROWA* … przychody ze sprzedaży ogółem 2 453,6 mln zł większe o 15,7% w tym ze sprzedaży praw majątkowych 1 277,6 mln zł większe o 7,8% i kosztach 1 745 mln zł tj o 16,8% większych pokazała zysk na sprzedaży 978,1 mln zł w dynamice 114,2% zaś wynik brutto 421,3 mln zł wobec 346,4 mln zl w roku ubiegłym … moc zainstalowana na koniec roku* wynosiła 3 196,9 MW to więcej o 21,8% produkcja energii 7 419 GWh tj o 36,2% większa... zwiększył się wolumen produkcji i sprzedaży energii elektrycznej do 7 419,0 GWh o 36,2% z korzystnych uwarunkowań pogody i nowych mocy i gdyby nie niski przyrost ceny certyfikatów zielonych to wynik byłby jeszcze lepszy niż przed rokiem * DOTYCZY EL i FARM POW 10 MW OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE ZBIORÓW WŁASNYCH I MAT ARE S.A.

19 … wytwórcy energii elektrycznej energetyki zawodowej w 2015 roku sprzedali* 144 495,9* GWh o 2,6% więcej niż przed rokiem tj. prawie o 3 659 GWh * NIE LICZĄC EC NIEZALEŻNYCH OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MAT WŁASNYCH ARE S.A.i GUS - w grupie EC GAZOWYCH więcej o 25,0% - w grupie EL W KAMIENNEGO więcej o 2,0% - w grupie EL W BRUNATNEGO więcej o 1,4% - dominuje sprzedaż na TGE i PO odpowiednio 48,6% i 15,9% na TGE mniej 0 4,6% niż przed rokiem

20 EL W BRUNATNEGOEL W KAMIENNEGOEL i EC BIOMASOWEEC GAZOWE * OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE ZBIORÓW WŁASNYCH i MATER PSE S.A. ORAZ ARE S.A 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 RYNEK GIEŁDOWY 2014 OBRÓT PO i PO SD RYNEK BILANSUJĄCY 2015 SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ WYTWÓRCÓW [%] WG KIERUNKÓW Z LAT 2014 i 2015* 290,4 GWh 3 290 GWh 33 865 GWh 6 531 GWh

21 * RAZEM EL i EC - OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE ZBIORÓW WŁASNYCH i MATER PSE S.A. ORAZ ARE S.A RAZEM OBRÓT PO i PO SD ODB KOŃCOWI US ODB KOŃCOWI UK RYNEK GIEŁDOWY R GIEŁDOWY TERMINOWY RYNEK BILANSUJĄCY W SUMIE Z RUS 0 50 100 150 200 250 300 ŚREDNIE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ WYTWÓRCÓW* [zł/MWh] WG KIERUNKÓW Z LAT 2010 - 2015* 2010 - 2013 2014 2015 LATA : 174,1 zł/MWh +4,2% 172,1 zł/MWh +4,2% 173,2 zł/MWh +6,1% 184,0 zł/MWh -3,8% 178,1 zł/MWh +3,9%

22 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2016 Raport 2015 … z wyników * CENY E EL i DYSTR * WYBÓR i OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MAT WŁASNYCH ARE S.A.i GUS

23 * OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE MAT WŁASNYCH ARE S.A.i GUS … na rynku detalicznym średnie ceny energii elektrycznej były wyższe zarówno z PO SD jak i PO o blisko 4%

24 * RAZEM EL i EC - OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE ZBIORÓW WŁASNYCH i MATER PSE S.A. ORAZ ARE S.A ODBIORCY OGÓŁEM ODB KOŃCOWI na WN ODB KOŃCOWI na ŚN CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ i USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH W PO SD DLA UK Z LAT 2010 - 2015* 2010 - 2013 2014 2015 LATA : 103,2 % ODB KOŃCOWI na nN ODB KOŃCOWI GOSP DOM 0 100 200 300 400 500 600 700 104,2 % 104,9 % 103,7 % 101,8 % … statystyczna średnia cena sprzedaży en elektrycznej i usług dystrybucyjnych dla odbiorców końcowych z umów kompleksowe była wyższa o 14,5 PLN/MWh od cen z roku 2014

25 2005 2014 2015 ODB NA WN * OPRACOWANIE HLG NA PODSTAWIE ZBIORÓW WŁASNYCH i MATER PSE S.A. ORAZ ARE S.A 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 STRUKTURA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM KOŃCOWYM Z PO SD [GWh] Z LAT 2005 - 2014 i 2015* UK i US UMOWY SPRZEDAŻY UMOWY KOMPLEKSOWE 2005 2014 2015 ODB NA SN 2005 2014 2015 ODB NA nN 2005 2014 2015 GOSP DOM i ROLNE 1,3% 41,7% 56,2% 82,3%

26 OPRACOWANE NA PODSTAWIE ZBIORÓW WŁASNYCH ORAZ MATER PSE OPERATOR S.A. i ARE S.A. ORAZ URE I KW 2013 II KW 2013 III KW 2013 IV KW 2013 I KW 2014 II KW 2014 III KW 2014 IV KW 2014 I KW 2015 II KW 2015 III KW 2015 IV KW 2015 ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ KORZYSTAJĄCY Z PRAWA DO ZMIANY SPRZEDAWCY Z LAT 2013 DO 2015 [tyś] DANE NARASTAJĄCE OD 2007 ROKU 200 250 300 350 400 450 100 150 50 0 - za 2015 rok w taryfie A B i C przybyło łącznie 35 818 odbiorców TPA tj 22,9% zwiększenia zaś w taryfie G przybyło 103 624 odbiorców TPA i to było zwiększenie o 36,1% w relacji do zmian z roku 2014 ODBIORCY W TARYFIE A B i C ODBIORCY W TARYFIE G 391,4 158,6

27 … … więcej hlg@onet.pl

28 … stan rzeczy generacji w Polsce rodzi szereg pytań a stan bloków energetycznych pod względem możliwości pracy w systemie i ich awaryjność jest jednym z istotnych determinantów decyzji strategicznych

29 100 MW 199 MW … więcej hlg@onet.pl … licząc łącznie przepracowały w 2015 roku 50 089,3 godzin w przestojach były 55 036,6 godzin tj 109,9% w relacji do czasy pracy

30 200 MW 299 MW … więcej hlg@onet.pl … licząc łącznie przepracowały w 2015 roku 281 131,3 godzin w przestojach były 139 349,4 godzin tj 46,6% w relacji do czasy pracy

31 300 MW i … … więcej hlg@onet.pl … licząc łącznie przepracowały w 2015 roku 539 384,1 godzin w przestojach były 275 296,0 godzin tj 51,0% w relacji do czasy pracy

32 ZŁA JAKOŚĆ URZĄDZEŃ LUB MATERIAŁÓW 5,2% 2,7% NIEWŁAŚCIWA EKSPLOATACJA 2,2% 1,4% DZIAŁANIA ŻYWIOŁÓW 0,2% 0,5% ZAKŁÓCENIA BEZ USZKODZEŃ 0,8% 0,4% PALIWO 9,7% 2,9% RÓŻNE INNE 21,4% 22,1% OSOBY POSTRONNE 0,4% 0,1% ZUŻYCIE MATERIAŁU 60,1% 69,9% ROK 2011 ROK 2015 … udział poszczególnych CZYNNIKÓW w awariach bloków elektrowni OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARES.A. i ZBIORÓW WŁASNYCH

33 GENERATOR 8,3% 1,7% URZĄDZENIA ST ELEKTROEN 5,1% 21,6% TURBINA WŁAŚCIWA 8,4% 12,1% KOCIOŁ WŁAŚCIWY 66,2% 55,7% ROK 2013 ROK 2015 … udział poszczególnych URZĄDZEŃ w awariach bloków elektrowni OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARES.A. i ZBIORÓW WŁASNYCH URZĄDZ POMOCN KOTŁA 7,0% 6,6% URZĄDZ POMOCN TURBINY 4,9% 2,4% … INNE 0,1% 0,0%

34 … czas pracy i liczonych łącznie przestojów bloków energetycznych elektrowni w POLSCE za 2015 rok : * W ZAREJASTROWANYCH GODZINACH ŁĄCZNIE OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ARES.A. i ZBIORÓW WŁASNYCH - WĘGLA BRUNATNEGO 199 483,0 CZAS PRACY [h] PRZESTOJE* [h] 72 077,5 RELACJA PRZESTOJE/ PRACY 36,1% - WĘGLA KAMIENNEGO 332 253,0202 106,5 60,8% - BIOMASOWE 7 647,91 112,0 45,5%

35 … działalność podmiotów elektroenergetyki w Polsce determinuje nie tylko sytuacja finansowa grup kapitałowych i potrzeba „ogarnięcia” sygnalizowanych póki co zmian strategii państwa

36 … sytuację elektroenergetyki w Polsce determinuje przede wszystkim oczekiwanie na doktrynalne opisanie dziesięciorga wskazań* : - ustalenia Konferencji COP-21 - II Pakiet Klimatyczno - Energetyczny UE - Polityka Energetycznej Polski - czy ułatwią nam własną drogę do osiągnięcia celów klimatycznych - czy pozostanie kontynuacja kosztownej dekarbonizacji gospodarki wg UE - czy uda się szerzej pójść własną drogą przebudowy energetyki - czy też będziemy ją realizować wg oczekiwań dominujących gospodarek Wspólnoty - czy stanie się doktrynalnym zapisem woli państwa - czy też pozostanie mixem sprzecznych interesów * OPRACOWANIE WŁASNE HLG W CZĘŚCI INSPIROWANE RAPORTEM PwC „7 POKUS …” Z MAJA 2016

37 … sytuację elektroenergetyki w Polsce determinuje przede wszystkim oczekiwanie na doktrynalne opisanie dziesięciorga wskazań* : - generacja konwencjonalna - Odnawialne Źródła Energii - źródła kogeneracyjne - czy „uciekać” - czy inwestować w najnowsze technologie w ważącej części na własnych zasobach paliw - czy utrzymywać istniejącą dynamikę i system wsparcia - czy też zmienić system i ograniczyć koszty wsparcia - czy pozostawić system stymulowania rozwoju „jak jest” - czy też wyraźnie różnicować kryteria wsparcia - innowacyjność - czy pozostać z wiarą w jej „omnipotencję” – czy też szukać rozstrzygnięć kompleksowych * OPRACOWANIE WŁASNE HLG W CZĘŚCI INSPIROWANE RAPORTEM PwC „7 POKUS …” Z MAJA 2016

38 … sytuację elektroenergetyki w Polsce determinuje przede wszystkim oczekiwanie na doktrynalne opisanie dziesięciorga wskazań* : - rynek - cyfryzacja - integracja - czy trwać przy wąskiej specjalizacji ofertowej - czy też szukać wielości produktów jako leku na malejące przychody - czy traktować jako przydatne oprzyrządowanie zarządzania – czy też drogę wdrożenia strategii biznesowej - czy traktować jako dokonaną co do metody – czy też szukać integracji znacznie szerszej * OPRACOWANIE WŁASNE HLG W CZĘŚCI INSPIROWANE RAPORTEM PwC „7 POKUS …” Z MAJA 2016

39 … sytuację elektroenergetyki w Polsce determinuje przede wszystkim oczekiwanie na doktrynalne opisanie dziesięciorga wskazań : … najprościej to przede wszystkim problem równoważenia celów kapitału oraz oczekiwań państwa i to nie tylko dla wywoływanej powszechnie a nadal niedookreślonej strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa

40 DZIĘKUJĘ HERBERT LEOPOLD GABRYŚ


Pobierz ppt "WYBRANE. „w Polsce PKB 2015 roku wzrósł realnie o 3,6% w skali roku a tempo wzrostu gospodarczego było zbliżone do wyników z roku 2013 i 2014 przy czym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google