Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady tworzenia budżetu projektu Szkolenie pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady tworzenia budżetu projektu Szkolenie pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Zasady tworzenia budżetu projektu Szkolenie pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 26 sierpnia 2016 r.

2 2 Plan prezentacji Ogólne zasady tworzenia budżetu Koszty bezpośrednie i pośrednie Koszty personelu Wkład własny Podatek od towarów i usług

3 3 Ogólne zasady tworzenia budżetu Dokument pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (załącznik nr 15 do regulaminu konkursu) www.zdrowie.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

4 4 Ogólne zasady tworzenia budżetu Budżet projektu jest budżetem zadaniowym - koszty kwalifikowalne przedstawione są w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Szczegółowy budżet uwzględniający koszty jednostkowe, jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na etapie oceny wniosku o dofinansowanie (powinien wynikać z zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu).

5 5 Ogólne zasady tworzenia budżetu Szczegółowy budżet projektu nie może zawierać wydatków: ujętych w katalogu wydatków niekwalifikowalnych w projektach EFS (odsetek od zadłużenia, kar i grzywien). finansowanych w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i dotacji z krajowych środków publicznych.

6 6 Ogólne zasady tworzenia budżetu Wymagany wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi co najmniej 3% wartości projektu. Całkowite wydatki kwalifikowane = kwota dofinansowania + wkład własny Przykład: Wnioskodawca chce uzyskać dofinansowanie w wysokości 2 425 000 mln PLN i wnosi wkład własny w wysokości 3% wartości projektu. W takim wypadku całkowita wartość projektu wynosi 2 500 000 PLN, a wnoszony wkład własny wynosi 75 000 PLN.

7 7 Koszty bezpośrednie Dotyczą realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie. Rozliczane są wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Suma kosztów bezpośrednich we wniosku o dofinansowanie wynika ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej we wniosku o dofinansowanie, tj. szczegółowego budżetu projektu. Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych.

8 8 Koszty pośrednie Koszty administracyjne związane z obsługą projektu, których katalog został wskazany w Wytycznych, w szczególności: koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki),

9 9 Koszty pośrednie koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna), koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu), koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem) związanych z obsługą administracyjną projektu, wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu rachunku bankowego,

10 10 Koszty pośrednie działania informacyjno‐promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych), opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,

11 11 Koszty pośrednie koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu, koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty ochrony, koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń.

12 12 Koszty pośrednie Koszty pośrednie nie mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich. Na etapie wyboru projektu IOK weryfikuje, czy w zadaniach określonych w budżecie projektu (kosztach bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie.

13 Koszty pośrednie Rozliczane z wykorzystaniem stawek ryczałtowych: 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie, 20% kosztów bezpośrednich ‐ w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie, 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie, 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN. Stawka ryczałtowa kosztów pośrednich jest wskazana w umowie o dofinansowanie projektu.

14 Koszty bezpośrednie i pośrednie Przykład 1: Koszty bezpośrednie projektu wynoszą zgodnie z budżetem szczegółowym 400 000 PLN. W takim wypadku należy zastosować 25% stawkę kosztów pośrednich ponieważ po ich uwzględnieniu całkowita wartość projektu (koszty ogółem) wynosi 500 000 PLN. 400 000 PLN + 25% kosztów pośrednich, tj. 100 000 PLN = 500 000 PLN Przykład 2: Koszty bezpośrednie projektu wynoszą zgodnie z budżetem szczegółowym 2 173 913,04 PLN. W takim wypadku należy zastosować 15% stawkę kosztów pośrednich ponieważ po ich uwzględnieniu całkowita wartość projektu przekroczy 2 mln PLN. 2 173 913,04 PLN + 15% kosztów pośrednich, tj. 326 086,96 PLN = 2 500 000 PLN

15 Koszty bezpośrednie i pośrednie Koszty pośrednie?  zatrudnienie kadry dydaktycznej  zatrudnienie asystenta koordynatora projektu  zaangażowanie specjalisty ds. Pzp  koszty ogłoszeń prasowych informujących o projekcie  koszty przeprowadzenia egzaminu

16 Cross-financing i środki trwałe Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER w projektach dot. szkolenia pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia nie można rozliczać wydatków związanych z zakupem środków trwałych oraz objętych regułą cross-financingu.

17 Koszty związane z angażowaniem personelu Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi - Kodeksem pracy oraz Kodeksem cywilnym. Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na FP, FGŚP oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny. Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu.

18 Koszty związane z angażowaniem personelu Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile: obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie, wykonanie zadań jest potwierdzone protokołem wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

19 19 Koszty związane z angażowaniem personelu Limit zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego: w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy - do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).

20 20 Koszty związane z angażowaniem personelu Stosunek pracy: umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu musi obejmować wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu, nie jest możliwe angażowanie do projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego personelu projektu zatrudnionego u Beneficjenta na podstawie umowę o pracę.

21 21 Koszty związane z angażowaniem personelu W przypadku stosunku pracy, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu, okres zatrudnienia lub oddelegowania pracownika jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowalności wydatków określonej w umowie o dofinansowanie (powyższe nie oznacza, że stosunek pracy nie może trwać dłużej niż okres realizacji projektu), zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy (przez odpowiednie udokumentowanie należy rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu).

22 22 POWER Koszty związane z angażowaniem personelu Jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje zadania projektu (½ etatu, ¼ etatu), wydatki na wynagrodzenie w projekcie są kwalifikowalne, o ile: zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności lub opisie stanowiska pracy, zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika, wydatek związany z wynagrodzeniem odpowiada ww. proporcji.

23 23 POWER Koszty związane z angażowaniem personelu Wydatkami kwalifikowalnymi mogą być również nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) lub premie, o ile są spełnione łącznie następujące warunki: zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji, lub też innych właściwych przepisach prawa pracy, zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta, przyznawane są w związku z realizacją zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy.

24 24 Koszty związane z angażowaniem personelu W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu. Dodatki do wynagrodzeń, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

25 25 Koszty związane z angażowaniem personelu Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.

26 26 Koszty związane z angażowaniem personelu Stosunek cywilnoprawny: Wydatki na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski) są kwalifikowalne pod warunkiem, że są ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

27 27 Wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, zgodnie z poziomem dofinansowania dla projektu: całkowite wydatki kwalifikowane = kwota dofinansowania + wkład własny Wymagany wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi co najmniej 3% wartości projektu. Wkład własny wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego.

28 28 Wkład własny Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne i prywatne. Wkład własny może pochodzić ze środków m.in.: budżetu jednostek samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), prywatnych. Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny. Wkład niepieniężny może być wnoszony w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne.

29 29 Podatek od towarów i usług VAT Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). Wydatki te zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. Zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli wnioskodawca nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Dopuszcza się sytuację, w której VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części projektu. W takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za kwalifikowalny.

30 Dziękuję za uwagę! Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia WWW.ZDROWIE.GOV.PL 30


Pobierz ppt "Zasady tworzenia budżetu projektu Szkolenie pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google