Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele i instrumenty realizacji polityki rozwoju województwa na przykładzie województwa dolnośląskiego Andrzej Kosiór Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele i instrumenty realizacji polityki rozwoju województwa na przykładzie województwa dolnośląskiego Andrzej Kosiór Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Cele i instrumenty realizacji polityki rozwoju województwa na przykładzie województwa dolnośląskiego Andrzej Kosiór Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

2 Dokumenty strategiczne wspierające rozwój województwa dolnośląskiego Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020 Długookresowe dokumenty strategiczne szczebla krajowego, w tym: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030. Trzecia fala nowoczesności; Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Umowa Partnerstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Średniookresowe dokumenty strategiczne szczebla krajowego, w tym 9 strategii zintegrowanych (m.in. Strategia Rozwoju Kraju 2020; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020 Regiony, miasta, obszary wiejskie) Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego

3 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Budżet Województwa Dolnośląskiego, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Dolnośląskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego Zadania Samorządu Województwa Dolnośląskiego Główne źródła finansowania celów rozwojowych województwa dolnośląskiego Ustawa o samorządzie województwa i inne ustawy szczegółowe Finansowanie polityki rozwoju województwa dolnośląskiego Cele rozwoju województwa dolnośląskiego

4 Budżet Województwa Dolnośląskiego 2015 r. - wydatki ogółem 1,6 mld zł (w tym wydatki majątkowe - 637,9 mln zł) 1999 r. - wydatki ogółem 372,4 mln zł (w tym wydatki majątkowe – 164,7 mln zł) Finansowanie polityki rozwoju województwa dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. - całkowita alokacja: 2 252 546 589 euro 2007-2013 r. - całkowita alokacja: 1 240 184 092 euro Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego angażuje środki europejskie i krajowe - w latach 2014-2020: ok. 27,9 mld zł Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Dolnośląskiego Łączne planowane nakłady na realizację celów SRWD 2020 1998-2027 – 15,5 mld zł Wydatki poniesione do XII 2014 r. na realizację celów SRWD 2020 – 5,6 mld zł

5 1.Ustrój i zadania samorządu województwa. 2.Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 3.Formy realizacji zadań przez samorząd wojewódzki oraz wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego. 4.Zmiany w systemie finansów samorządu województwa. 5.Zmiany w systemie absorpcji środków europejskich Postulaty reformy funkcjonowania samorządów regionalnych Proponowany zakres zmian prawnych:

6 Postulaty reformy funkcjonowania samorządów regionalnych  komunalizacja zadań administracji rządowej na poziomie województwa (kolejny etap po 2009 r.);  ograniczenie pozycji wojewody jedynie do zadań związanych z reprezentowanie rządu w terenie (zwierzchnictwo nad administracją zespoloną itp.) oraz sprawowania nadzoru weryfikacyjnego nad działalnością samorządu terytorialnego;  stworzenie korpusu służby cywilnej pracowników administracji samorządowej o wysokich kompetencjach, które potwierdzane byłyby złożeniem egzaminu organizowanego przez niezależne od administracji samorządowej instytucje;  prawne uregulowanie zasad tworzenia i funkcjonowania podmiotów takich jak związki gmin, powiatów czy województw w celu wzmocnienia i ujednolicenia narzędzi współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego; 1. Ustrój i zadania samorządu województwa:

7 Postulaty reformy funkcjonowania samorządów regionalnych  zintegrowanie planowania strategicznego i przestrzennego na poziomie regionalnym;  usankcjonowanie powszechnej praktyki uchwalania strategii rozwoju na poziomie lokalnym;  zlikwidowanie powielających się, a w niektórych aspektach nawet się wykluczających, przepisów ustawy o zasadach prowadzenia rozwoju i ustawy o samorządzie województwa dotyczących opracowywania strategii rozwoju województwa;  złagodzenie rygorów dotyczących opracowywania, a w szczególności konsultowania programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym;  uchwalenie ustawy metropolitarnej, która w sposób kompleksowy regulowałaby kwestię zarządzania, rozwoju i wspierania metropolii;  stworzenie przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju zespołu ds. reformy prawa samorządowego na wzór komisji kodyfikacyjnych wraz z rozważeniem kodyfikacji zwłaszcza prawa ustrojowego. 1. Ustrój i zadania samorządu województwa:

8 Postulaty reformy funkcjonowania samorządów regionalnych  należy dopuścić możliwość zawierania ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego województw, które będą wiążące dla samorządów gminnych przy uchwalaniu planów miejscowych.  należy stworzyć możliwość zawiązywania heterogenicznych związków jednostek samorządu terytorialnego w dowolnych konfiguracjach (województwo – powiat – gmina);  należy poszerzyć zakres możliwości tworzenia samorządowych spółek kapitałowych i przystępowania do nich w celu realizacji zadań publicznych samorządu województwa, w szczególności w zakresie realizacji polityki rozwoju województwa;  należy doprecyzować zakres podmiotowy terminu „wojewódzka osoba prawna” w kontekście nowych form organizacyjno-prawnych oraz spółek z kapitałem mieszanym. 2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 3. Formy realizacji zadań przez samorząd województwa oraz wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego:

9 Postulaty reformy funkcjonowania samorządów regionalnych  zmiany legislacyjne w systemie absorpcji środków europejskich powinny polegać na ujęciu wszystkich regulacji w jednym akcie prawnym, w szczególności przeniesieniu wszystkich zapisów z tego obszaru z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do tzw. ustawy wdrożeniowej. 5. Zmiany w systemie absorpcji środków europejskich:  dokończenie reformy finansów publicznych w kierunku zwiększenia samodzielności finansowej województw;  naprawienie skutków zmian w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczących części wyrównawczej w subwencji ogólnej 4. Zmiany w systemie finansów samorządu województwa:


Pobierz ppt "Cele i instrumenty realizacji polityki rozwoju województwa na przykładzie województwa dolnośląskiego Andrzej Kosiór Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google