Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

22 lipca 2016 r.. JAK SPEŁNIĆ WYMOGI FORMALNE Przed złożeniem wniosku za pośrednictwem systemu MAKS2 sprawdź, czy wszystkie pola wniosku zostały właściwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "22 lipca 2016 r.. JAK SPEŁNIĆ WYMOGI FORMALNE Przed złożeniem wniosku za pośrednictwem systemu MAKS2 sprawdź, czy wszystkie pola wniosku zostały właściwie."— Zapis prezentacji:

1 22 lipca 2016 r.

2 JAK SPEŁNIĆ WYMOGI FORMALNE Przed złożeniem wniosku za pośrednictwem systemu MAKS2 sprawdź, czy wszystkie pola wniosku zostały właściwie uzupełnione i wypełnione, zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 2.0). Po wydrukowaniu wniosku, sprawdź poprawność złożonych podpisów i pieczęci osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy/Partnera z właściwymi punktami wniosku oraz sprawdź zgodność sumy kontrolnej papierowej wersji wniosku z jego wersją elektroniczną. Sprawdź, czy treść wniosku w wersji elektronicznej jest spójna z wersją papierową.

3 WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH – najczęściej popełniane błędy Niepoprawnie wskazana nazwa Wnioskodawcy w pkt. 2.1 Nazwa wnioskodawcy - niepełna nazwa lub wskazanie jednostki realizującej projekt; W pkt 2.10 Jednostka realizująca projekt - nie wypełniono pola; W pkt 2.11 Osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy - nie wykazano wszystkich osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy zgodnie ze sposobem jego reprezentacji lub nie wszystkie wykazane osoby złożyły podpisy.

4 W pkt 2.14 Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera - nie wskazano osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera lub nie wszystkie wykazane osoby złożyły podpisy. Nieprawidłowo wskazana nazwa Partnera w pkt. 2.13.1 Nazwa organizacji/instytucji np. zamiast Powiatu – Starostwo Powiatowe lub wyłącznie wskazano jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej np. szkoła; WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH – najczęściej popełniane błędy

5 W części VII Oświadczenie - brak stosownych podpisów i pieczęci; W części VII Oświadczenie - podpisy wraz z pieczęciami zostały złożone w polu przeznaczonym dla partnera projektu; Wniosek złożono jedynie w wersji elektronicznej. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH – najczęściej popełniane błędy

6 Punkt 2.16 Krótki opis projektu Pamiętaj, że treści w tym punkcie nie podlegają ocenie, zatem wszelkie istotne informacje (w tym te świadczące o spełnieniu kryteriów i limitów/ograniczeń), które podasz w tym punkcie, muszą znaleźć się również w dalszej części wniosku. Pole ma jedynie charakter informacyjny i nie jest punktowane w procesie oceny wniosku.

7 OCENA FORMALNA PAMIĘTAJ: Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR (425 380,00 PLN) wkładu publicznego są rozliczane wyłącznie kwotami ryczałtowymi. UWAGA: W przedmiotowym konkursie nie dopuszcza się możliwości stosowania stawek jednostkowych.

8 OCENA FORMALNA – wskazówki UWAGA! Nowe brzmienie Kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że szkoła/ placówka prowadząca kształcenie zawodowe zawarła porozumienie z pracodawcą/przedsiębiorcą lub grupą pracodawców/przedsiębiorców, którego/których zakres prowadzonej działalności jest zgodny z profilem/ profilami kształcenia wspieranym/wspieranymi w ramach projektu wraz z deklaracją, że pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w konstruowaniu założeń projektu. Pamiętaj, że aby spełnić kryterium, należy zawrzeć we wniosku oświadczenie zawierające wszystkie informacje łącznie.

9 Projekt zakłada współpracę szkoły z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, pracodawcami, instytucjami rynku pracy/uczelniami wyższymi). W tym przypadku ocenie podlegać będzie zadeklarowana przez Wnioskodawcę liczba podpisanych porozumień pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe lub jej organem prowadzącym, a podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego. Za spełnienie tego kryterium specyficznego fakultatywnego projekt może uzyskać w trakcie oceny merytorycznej większą ilość punktów. Pamiętaj:

10 Pamiętaj, aby zawrzeć oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu w ramach cross-financingu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej; Pamiętaj, że dostosowanie lub adaptacja budynków i pomieszczeń to również „Infrastruktura” (pkt c, Rozdziału 8.7 Wytycznych kwalifikowalności) należą do kategorii „Infrastruktura”. UWAGA! Nowe brzmienie kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 2 Projekty związane z zakupem infrastruktury (w ramach cross- financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeśli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. OCENA FORMALNA – wskazówki

11 Pamiętaj, aby zawrzeć oświadczenie, iż środki trwałe nabyte w ramach projektu po jego zakończeniu będą przekazane na rzecz szkoły/ placówki, w której realizowany był projekt; Pamiętaj, aby w przypadku wydatków powyżej 350 PLN netto zaznaczyć check box „Środki trwałe” oraz uzasadnić zakup w pkt. 6.1.6 Uzasadnienie kosztów. UWAGA! Nowe brzmienie kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 3 „Projekty związane z zakupem sprzętu (w ramach środków trwałych) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom prowadzącym kształcenie zawodowe na ich działalność statutową.” OCENA FORMALNA – wskazówki

12 PAMIĘTAJ: W przypadku zakupu sprzętu, materiałów dydaktycznych Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanego wyposażenia, co oświadcza w części VII Oświadczenie i w części 6.1.6 Uzasadnienie kosztów Powyższe ma na celu racjonalne zaplanowanie wydatków w projekcie.

13 OCENA FORMALNA – wskazówki Zwróć uwagę, czy w ramach jednej pozycji budżetowej np. wyposażenie stanowiska stażysty nie znajdują się także wydatki, które należy przyporządkować do kategorii środków trwałych.

14 Pamiętaj, aby zamieścić w treści wniosku literalne brzmienie limitów. Oświadcz, iż diagnoza przygotowana i przeprowadzona przez szkołę/placówkę systemu oświaty została zatwierdzona przez organ prowadzący. Dodatkowo pamiętaj, aby w pkt. 3.1 Opis grupy docelowej przedstawić konkretne dane i wnioski wynikające z diagnozy. Oświadcz, iż przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (…). OCENA MERYTORYCZNA - Limity i ograniczenia wskazówki

15 Pamiętaj, aby we wniosku o dofinansowanie projektu zawrzeć informacje niezbędne do oceny czy spełniony został standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Wskaż poprzez jakie działania i w jaki sposób zapewnisz realizację projektu zgodnie z przedmiotowym standardem. Pamiętaj, że jeśli zidentyfikujesz problemy równościowe w grupie docelowej to konieczne jest zaplanowanie KONKRETNYCH działań, które pozwolą je zniwelować. W przypadku braku zidentyfikowanych nierówności pamiętaj, aby również podać adekwatne uzasadnienie w oparciu o konkretne dane. OCENA MERYTORYCZNA Punkt 3.1 Standard minimum- wskazówki

16 Pamiętaj, że odbiorcami wsparcia w Modelu I są tylko uczniowie, zaś w Modelu II uczniowie i nauczyciele. Pamiętaj, że w przypadku Modelu II należy opisać potrzeby i bariery zarówno uczniów, jak i nauczycieli; Sprawdź, czy w Modelu II sposób rekrutacji zaplanowany został w odniesieniu do uczniów i nauczycieli. Punkt 3.1 Grupa docelowa - wskazówki OCENA MERYTORYCZNA

17 Wskaż istotne cechy uczestników w kontekście zaplanowanego wsparcia, np. wiek, płeć, status zawodowy, wykształcenie, niepełnosprawność, itp. Pamiętaj, że w przeciwieństwie do poprzedniej perspektywy nacisk został przeniesiony z ogólnego opisu sytuacji problemowej na opis problemów grupy docelowej z konkretnego obszaru. Pamiętaj, aby opis problemów grupy docelowej został potwierdzony danymi statystycznymi z ostatnich trzech lat wraz ze wskazaniem źródła. Punkt 3.1 Grupa docelowa - wskazówki

18 Pamiętaj, że potrzeby uczestników muszą wynikać z przedstawionych we wniosku problemów. Pamiętaj, że bariery to czynniki/sytuacje, które utrudniają lub uniemożliwiają uczestnikom udział w projekcie. Pamiętaj, że zidentyfikowane potrzeby i bariery powinny mieć odzwierciedlenie w zaplanowanych kryteriach rekrutacji. Sprawdź czy zostały wskazane dokumenty źródłowe weryfikujące spełnienie kryteriów. OCENA MERYTORYCZNA Punkt 3.1 Grupa docelowa - wskazówki

19 Wskaż wszystkie obligatoryjne wskaźniki rezultatu i produktu wynikające z zaplanowanego wsparcia oraz wskaźniki własne monitorujące konkretne działania. Pamiętaj, aby źródła i sposób pomiaru były adekwatne do wskazanego wskaźnika rezultatu i produktu. Opisując źródła danych i sposób pomiaru wskaźników pamiętaj, że każdy z nich ma swoją specyfikę - nie zawsze można więc wypełnić tę część wniosku metodą „kopiuj - wklej”. Punkt 3.2 Cel projektu i wskaźniki - wskazówki OCENA MERYTORYCZNA

20 Pamiętaj, że cel projektu powinien: - wynikać z problemów, - być spójny z celem szczegółowym RPO, - przekładać się na zadania, - być realny do osiągnięcia. UWAGA: Cel projektu nie powinien być działaniem, lecz odzwierciedlać efekt, jaki ma przynieść realizacja projektu. OCENA MERYTORYCZNA Punkt 3.2 Cel projektu i wskaźniki - wskazówki

21 Sprawdź, czy do wniosku zostały wpisane niezbędne wskaźniki własne wynikające ze specyfiki wsparcia, do czego zobowiązuje nowy Regulamin konkursu: - liczba osób, które zakończyły udział w stażach/praktykach u pracodawcy, -liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (jeśli zaplanowane w projekcie kursy kończą się uzyskaniem kwalifikacji). OCENA MERYTORYCZNA Punkt 3.2 Cel projektu i wskaźniki - wskazówki

22 OCENA MERYTORYCZNA Zwróć uwagę na to, jakie dokumenty będą potwierdzały nabycie umiejętności/kompetencji lub kwalifikacji oraz w jaki sposób będą weryfikowane. W przypadku projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych wpisz w pkt 4.4 Kwoty ryczałtowe wskaźniki specyficzne (własne) rozliczające kwoty ryczałtowe oraz dokumenty stanowiące podstawę ich rozliczenia. Punkt 3.2 Cel projektu i wskaźniki - wskazówki

23 OCENA MERYTORYCZNA Punkt 3.3 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu Pamiętaj, że w projekcie powyżej 2 mln PLN należy wypełnić przedmiotowy punkt wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj, aby dokładnie opisać sytuację, której wystąpienie może uniemożliwić osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika. Szczegółowo opisz także działania, które zostaną podjęte, aby uniknąć wystąpienia sytuacji ryzyka.

24 OCENA MERYTORYCZNA Pamiętaj, aby działania zaplanowane w projekcie były zgodne z konstrukcją Modelu I (zawierały obligatoryjne elementy a-d). WYJĄTEK: w sytuacji, gdy z diagnozy ucznia wynika, że posiada on kurs/szkolenie, na który pracodawca wyraził zapotrzebowanie uczeń nie musi ponownie uczestniczyć w tym samym kursie/szkoleniu. Natomiast powinien być objęty innymi kursami/szkoleniami wynikającymi z potrzeb pracodawcy. Punkt 4.1 Zadania - wskazówki

25 OCENA MERYTORYCZNA Pamiętaj, że działania zaplanowane w Modelu II muszą obejmować obligatoryjnie staże/praktyki dla nauczycieli (zawierały obligatoryjne elementy a-d). UWAGA: nie jest konieczne objęcie w ramach projektu wszystkich nauczycieli stażami/praktykami. Np. jeżeli w projekcie objętych wsparciem jest 10 nauczycieli w stażu/praktyce może uczestniczyć mniej niż 10. Punkt 4.1 Zadania - wskazówki

26 OCENA MERYTORYCZNA Pamiętaj, aby w projekcie zaplanowano działania, które wynikają z problemów i potrzeb odbiorców wsparcia. Sprawdź czy wskaźniki zostały adekwatnie przyporządkowane do odpowiednich zadań. Punkt 4.1 Zadania - wskazówki

27 OCENA MERYTORYCZNA Planując w projekcie kursy kończące się nabyciem kwalifikacji: Zapoznaj się z treścią Rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w celu ustalenia, czy dana kwalifikacja może być uzyskana na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Zapoznaj się z treścią Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zapoznaj się z pismem Ministerstwa Rozwoju DZF.VI.8460.13.IS.1 z dnia 13 sierpnia 2015r. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (załącznik do prezentacji, dostępne w Internecie).

28 OCENA MERYTORYCZNA Pamiętaj, że kwalifikacyjny kurs zawodowy musi być prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs. Uzyskanie kwalifikacji następuje po otrzymaniu formalnego wyniku walidacji i certyfikowania, które są przeprowadzone przez właściwe instytucje. Stanowi to potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się spełniających określone standardy.

29 KwalifikacjeKompetencje to formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwą instytucję, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone standardy to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełnić uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji OCENA MERYTORYCZNA

30 I. Zakres Zdefiniowanie grupy docelowej oraz wybranie obszaru interwencji II. Wzorzec Zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy III. Ocena Zweryfikowanie po zakończeniu wsparcia IV. Porównanie Porównanie wyników etapu II i etapu III Kompetencje Pamiętaj, że fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:

31 Instytucja certyfikująca- instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu). Instytucja walidująca- instytucja, która identyfikuje i dokumentuje nabyte kompetencje oraz weryfikuje je w odniesieniu do wymagań określonych da kwalifikacji. KWALIFIKACJE Nazwa kwalifikacjiInstytucja walidującaInstytucja certyfikująca Kwalifikacje ze szkolnictwa zawodowego Okręgowe Komisje Egzaminacyjne ECDLCentra Egzaminacyjne Akredytowane przez PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne

32 Punkt 4.1 Zadania i 4.3 Harmonogram realizacji projektu - wskazówki OCENA MERYTORYCZNA Pamiętaj, że w obecnej perspektywie zarządzanie projektem i promocja projektu nie stanowią odrębnego zadania merytorycznego, gdyż stanowią element kosztów pośrednich. Pamiętaj, że rekrutacja i promocja powinny zostać ujęte w harmonogramie.

33 W przypadku projektów partnerskich – uzasadnij, że zawarte partnerstwo jest niezbędne do realizacji projektu/zadania. Pamiętaj, że opis podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Lidera i Partnera powinien być spójny z zadaniami, harmonogramem i budżetem projektu. Pamiętaj, że w przypadku realizowania zadania przez Partnera należy wypełnić pole: Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania oraz zaznaczyć w Budżecie szczegółowym check- box Symbol partnera OCENA MERYTORYCZNA Punkt 4.1 Zadania - wskazówki

34 OCENA MERYTORYCZNA Nie zapomnij opisać kompetencji i doświadczenia kadry własnej, którą zamierzasz oddelegować do projektu, ani wymogów w tym zakresie, jakie będziesz stawiał kadrze zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu. Opisy w tym zakresie powinny zawierać konkrety, a nie ogólniki o „wieloletnim doświadczeniu”. Zweryfikuj także, czy wskazano funkcje osób w projekcie, ich zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, formę zatrudnienia/ zaangażowania w projekcie. Punkt 4.5 Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów - wskazówki

35 OCENA MERYTORYCZNA Jeżeli osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy o dzieło - patrz sekcja 6.16.2 pkt. 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) Pamiętaj, że zawieranie umowy zlecenia z własnym pracownikiem jest niekwalifikowalne. Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu, to w ramach projektu może być zatrudniony do pełnego etatu lub na umowę o dzieło. Punkt 4.5 Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów - wskazówki

36 OCENA MERYTORYCZNA Wskaż konkretnie, jaki sprzęt zaangażujesz do poszczególnych zadań. Nie wskazuj potencjału, którego nie zamierzasz wykorzystać w zadaniu (sale, biura poza obszarem realizacji projektu). Zapewnij na czas realizacji projektu biuro na obszarze, w którym planujesz realizować wsparcie. Punkt 4.5 Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów - wskazówki

37 OCENA MERYTORYCZNA Nie opisuj wszystkich projektów, które zrealizowałeś, tylko te, które potwierdzą Twoje doświadczenie w realizacji działań zaplanowanych we wniosku, na rzecz grup docelowych obejmowanych wsparciem (w zakresie tematycznym, na określonym terytorium). Umieść we wniosku informację, czy w wykazanych projektach osiągnąłeś zakładane rezultaty. Opis potencjału społecznego - opis efektów dotychczas zrealizowanych działań, akcji na rzecz lokalnej społeczności czy współpracy podjętej z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi. Punkt 4.6 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów - wskazówki

38 OCENA MERYTORYCZNA Pamiętaj, że we wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego musisz oświadczyć, że projekt został przygotowany wspólnie z partnerem. Pamiętaj, że w projekcie partnerskim nie jest dozwolone zatrudnienie kadry partnera. Punkt 4.7 Sposób zarządzania projektem - wskazówki

39 Pamiętaj, że minimalny poziom wkładu własnego to 10% (zwróć uwagę na zaokrąglenia). Zwróć uwagę, by kwota wkładu własnego zawarta w Budżecie projektu (pkt V wniosku) była spójna z jego wartością wynikającą z Budżetu szczegółowego projektu (pkt VI wniosku) oraz metodologią przedstawioną w pkt. 6.1.6 Uzasadnieniu wkładu własnego. Pamiętaj, że to status Wnioskodawcy/Partnera decyduje o źródle finansowania wkładu własnego (prywatny/JST). OCENA MERYTORYCZNA Punkt V Budżet projektu i VI Szczegółowy budżet projektu - wskazówki

40 Upewnij się, że poziom środków trwałych i cross-financingu nie przekracza dopuszczalnych limitów. Limit środków trwałych wynosi do 10% wartości projektu, wliczając w to cross-financing (maksymalnie do 8,5%). Jeśli w projekcie zaplanowałeś wydatki w ramach cross – finanncingu na maksymalnym poziomie 8,5%, na zakup środków trwałych pozostaje 1,5% limitu do wykorzystania. OCENA MERYTORYCZNA Punkt V Budżet projektu i VI Szczegółowy budżet projektu - wskazówki

41 Pamiętaj, aby wkład własny niepieniężny wnoszony do projektu nie był w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji z krajowych środków publicznych. Sprawdź, czy wybrany % kosztów pośrednich jest zgodny z limitami określonymi w Regulaminie konkursu. OCENA MERYTORYCZNA Punkt V Budżet projektu i VI Szczegółowy budżet projektu - wskazówki

42 OCENA MERYTORYCZNA Planuj wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu w kontekście osiągnięcia celów. Sprawdź wysokość kosztu w Zestawieniu standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków. Stawki te są stawkami średnimi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika i stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji itp. Jeżeli wydatek nie figuruje w powyższym Zestawieniu, należy oszacować jego średnią cenę rynkową. Punkt V Budżet projektu i VI Szczegółowy budżet projektu - wskazówki

43 OCENA MERYTORYCZNA Sprawdź, czy wydatek jest kwalifikowalny – zgodny z zapisami Wytycznych…. (Rozdział 6.2 pkt 3). Zwróć uwagę, czy uzasadniłeś koszty w pkt. 6.1.6 Uzasadnienie kosztów (zarówno w zakresie zasadności ich ponoszenia jak i ich wysokości). Punkt V Budżet projektu i VI Szczegółowy budżet projektu - wskazówki

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "22 lipca 2016 r.. JAK SPEŁNIĆ WYMOGI FORMALNE Przed złożeniem wniosku za pośrednictwem systemu MAKS2 sprawdź, czy wszystkie pola wniosku zostały właściwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google