Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie finansowym Gminy Mściwojów Budżet Gminy Mściwojów na 2010r. został uchwalony przez Radę Gminy Mściwojów w dniu 2 grudnia 2009r. uchwałą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie finansowym Gminy Mściwojów Budżet Gminy Mściwojów na 2010r. został uchwalony przez Radę Gminy Mściwojów w dniu 2 grudnia 2009r. uchwałą."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie finansowym Gminy Mściwojów Budżet Gminy Mściwojów na 2010r. został uchwalony przez Radę Gminy Mściwojów w dniu 2 grudnia 2009r. uchwałą nr XXXII/224/09. Określał on dochody w wysokości 13.129.716,00 zł oraz wydatki 14.370.022,00 zł. Zaplanowano więc deficyt budżetowy w wysokości 1.240 306,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu rozliczeń krajowych – kredytów i pożyczek – wolnych środków i zaciągniętym kredytem bankowym

2 Stan środków na rachunkach bankowych Na dzień 6 grudnia 2010 r., czyli uroczysta sesja ślubowania na wójta Stan głównego konta bankowego – rachunku bieżącego obsługi budżetu wynosił : - 299 227,00 zł przy dopuszczalnym limicie 300 000,00 zł, -stan obecny tego samego rachunku wynosi - 456 415,60 zł przy dopuszczalnym limicie -500 000,00 zł,

3 Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Na dzień 6 grudnia 2010 r., zadłużenie to wynosiło 7 412 828,51 zł co daje przy stanie mieszkańców 4 137 osób zadłużenie na jednego mieszkańca w wysokości : 1 791, 84 zł

4 Planowane do spłaty raty pożyczek i kredytów Do końca 2010 r. do spłaty przypadało 85 430,00 zł rat pożyczek i kredytów oraz spłata kredytu na rachunku bieżącym 300 000,00 zł. W roku 2011 do spłaty zaplanowane jest 1 124 836,00 zł.

5 Zadłużenie z tytułu wystawionych i niezapłaconych faktur Na dzień 6 grudnia 2010 r., zadłużenie to wynosiło 1 467 422,78 zł. Do wglądu jest zestawienie sporządzone na moją prośbę przez pracowników. W Urzędzie Gminy nie wypłacono wynagrodzeń za listopad (zaliczki po 500 zł). Składki ZUS nie zostały uregulowane w terminie. Część zobowiązań wynikała z realizowanych inwestycji.

6 Planowane na dzień 6 grudnia 2010 r. wpływy do budżetu do 3.12.2010 r. Na dzień 6 grudnia 2010 r., wzorem lat poprzednich planowane wpływy wysokości około 760 000,00 zł. A więc na zapłacenie zaległych zobowiązań brakowało ponad 700 000,00 zł. Dodatkowo wpływały kolejne faktury wynikające z podjętych wcześniej zobowiązań i zawartych umów.

7 Stan zadłużenia Informację o stanie finansów gminy pragnę zamknąć wiadomością o wielkości zadłużenia, które wg planu na 2011 rok wyniesie około 48,26%, a w 2012 roku będzie na poziomie około 55,60% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych przy 60% dopuszczalnych ustawowo. Jednak problemem nie są przekroczone wskaźniki bo ich nie przekroczono, ale brak płynności finansowej. Czyli wydatki w danym miesiącu są większe niż wpływy do budżetu i ciągle żyjemy na kredyt.

8 Inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych Zadanie pn. „Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach Wartość całkowita 5 525 029,16 Kwota wydatków kwalifikowanych 4 841 728,74 Kwota dofinansowania z RPO 1 923 691,50 Kwota dofinansowania z MSiT 1 000 000,00 Wartość robót dodatkowych 683 300,42 Procentowy poziom dofinansowania zewnętrznego 52,92%.

9 Inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych Zadanie pn. Remont budynków świetlic wiejskich: w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zimniku oraz zakup wyposażenia świetlic. Wartość całkowita 642 781,78 Koszty kwalifikowane 419 317,22 Koszty niekwalifikowane 128 957,37 Dofinansowanie PROW 314 487 Dofinansowanie MKiDN 100 000 ------------------------------------------------------------------- Wartość robót dodatkowych 94 507,19 Godziszowa – 18 300 Luboradz - 52 216 Zimnik - 14 640 Siekierzyce - 6 276,19 Inspektor nadzoru – 3 075 Procentowy poziom dofinansowania zewnętrznego 64,48 %.

10 Inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zimnik, Niedaszów i Marcinowice, modernizacja stacji uzdatniania wody w Targoszynie i sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn oraz modernizacja Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość całkowita 10 608 141,04 Koszty kwalifikowane 9 443 017,43 Koszty niekwalifikowane 1 165 123,61 Dofinansowanie RPO 8 026 564,82 ------------------------------------------------------------------- Wartość robót dodatkowych ????????? Procentowy poziom dofinansowania zewnętrznego 75,66 %.

11 Inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych Zadanie pn. Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach – wymiana pokrycia dachowego. Wartość całkowita 467 858,18 Koszty kwalifikowane 401 285,54 Koszty niekwalifikowane 66 572,64 Dofinansowanie 295 236,00 ------------------------------------------------------------------- Procentowy poziom dofinansowania zewnętrznego 63,10 %.


Pobierz ppt "Informacja o stanie finansowym Gminy Mściwojów Budżet Gminy Mściwojów na 2010r. został uchwalony przez Radę Gminy Mściwojów w dniu 2 grudnia 2009r. uchwałą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google