Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r. Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2011 r. z realizacji RPO WiM

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r. W II półroczu 2011 r. kontynuowane były działania związane z kontraktacją oraz wydatkowaniem środków w ramach RPO WiM. Ogłoszonych zostało 9 konkursów na łączną kwotę dofinansowania 35 053 834,42 euro w ramach osi priorytetowych:  Turystyka (2)  Środowisko przyrodnicze (1)  Przedsiębiorczość (1)  Rewitalizacja (2)  Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (3)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r.

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (1) Problem: Problem związany z opodatkowaniem środków, które zostały przekazane w ramach projektu pt.: „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach”. Beneficjent otrzymał interpretację Dyrektora Izby Skarbowej, który uznał środki z EFRR za środki państwowe a nie za unijne, co powoduje konieczność odprowadzenia podatku od uzyskanych odsetek. Środek zaradczy: IZ RPO WiM zwróciła się z zapytaniem do MRR, czy na beneficjencie dotacji leży obowiązek opodatkowania odsetek od środków pochodzących z EFRR. MRR zwróciło się z prośbą o odpowiedź do Ministerstwa Finansów, jednakże do chwili obecnej nie nadeszła odpowiedź.

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (2) Problem: Opóźnienie realizacji projektów, które są spowodowane min.: zmianą stawki podatku VAT, długo trwającymi pracami konserwatorskimi i archeologicznymi, stosowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj” przy realizacji inwestycji, zmianą w dokumentacjach technicznych, nie wywiązywaniem się wykonawców prac z zawartych umów z beneficjentami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (obfite opady deszczu). Środek zaradczy: W odpowiedzi na zaistniałe problemy IZ RPO WiM na wniosek beneficjenta wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (3) Problem: W trakcie realizacji projektów kluczowych ujętych w Programie usprawnienia powiązania komunikacyjnego pojawiły się problemy w zakresie ochrony środowiska blokujące szybkie i sprawne realizowanie inwestycji drogowych (drogi wojewódzkie). Środek zaradczy: IZ RPO WiM inicjowała liczne spotkania z przedstawicielami RDOŚ oraz Grupy Doradczej JASPERS w trakcie których opracowano strategię mającą na celu skuteczne rozwiązanie problemów wpływających na tempo realizacji Programu.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r. Istotne problemy we wdrażaniu programu - środki zaradcze (4) Problem: Odzyskiwanie środków po korektach finansowych nakładanych przez IA. Środki zaradcze: Przekazanie dokumentacji pzp do kontroli doraźnej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

13 Kontrole realizacji programu  Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP  Termin kontroli – 26.09-07.10.2011 r.  Zakres kontroli: weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań  Nieprawidłowości – nie stwierdzono  Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP II  Termin kontroli –13-24.06.2011 r.  Zakres kontroli: weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie powierzonych zadań  Nieprawidłowości – nie stwierdzono 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r.

14 Kontrole realizacji projektów  Kontrole dokumentacji  wnioski o płatność  dokumentacja z postępowań o udzielenie zamówień publicznych  Kontrole na zakończenie realizacji projektów  IZ: 126 kontroli  IP: 22 kontrole  IP II: 166 kontroli  Kontrola w miejscu realizacji projektu  IZ: 52 kontrole ( w tym 1 kontrola w trybie doraźnym)  IP: 34 kontrole (w tym 1 kontrola w trybie doraźnym)  IP II: 314 kontroli 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r. Nie stwierdzono rażących uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektów.

15 Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje Podmioty przeprowadzające kontrole w IZ  GIKS  IPoC  CBA  Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego WW-M  Departament Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego WW-M Podmioty przeprowadzające kontrole w IP  GIKS  Urząd Marszałkowski WW-M  IZ RPO WiM  IPoC Podmioty przeprowadzające kontrole w IP II  GIKS  Urząd Marszałkowski WW-M 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r.

16 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów  IZ stwierdziła 99 przypadków nieprawidłowości - kwota obciążająca budżet Wspólnoty wyniosła 37 200 965,79 zł  IP stwierdziła 18 przypadków nieprawidłowości - kwota obciążająca budżet Wspólnoty wyniosła 1 531 633,28 zł  IP II stwierdziła 70 przypadków nieprawidłowości - kwota obciążająca budżet Wspólnoty wyniosła 21 198 301,77 zł Dziedziny, w których najczęściej wystąpiły nieprawidłowości:  wydatki niekwalifikowalne (niezgodne z umową)  zamówienia publiczne  nieuzasadniony wydatek 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r.

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r.

19 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM, które obejmowały projekty z zakresu:  szkoleń pracowników i beneficjentów  zatrudnienia  zakupu sprzętu komputerowego  wyposażenia powierzchni biurowej  promocji i informacji  ewaluacji  organizacji procesu wyboru projektów  organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r.

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 12.03.2012 r. Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google