Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyn, 10 czerwca 2016 r.. W pkt. 2.1 Nazwa wnioskodawcy niepoprawnie wskazano nazwę wnioskodawcy – niepełna nazwa lub wskazanie jednostki realizującej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyn, 10 czerwca 2016 r.. W pkt. 2.1 Nazwa wnioskodawcy niepoprawnie wskazano nazwę wnioskodawcy – niepełna nazwa lub wskazanie jednostki realizującej."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyn, 10 czerwca 2016 r.

2 W pkt. 2.1 Nazwa wnioskodawcy niepoprawnie wskazano nazwę wnioskodawcy – niepełna nazwa lub wskazanie jednostki realizującej projekt; W pkt 2.10 Jednostka realizująca projekt nie wypełniono pola; W pkt 2.11 Osoba(-y) uprawniona(-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy nie wykazano wszystkich osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy zgodnie ze sposobem jego reprezentacji; W pkt 2.11 nie wykazano wszystkich osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy zgodnie ze sposobem jego reprezentacji oraz wskazano np. 4 osoby, z których podpisy złożyły 2 osoby; Weryfikacja wymogów formalnych – najczęściej popełniane błędy (cz. 1)

3 W pkt 2.13.1 Nazwa organizacji/instytucji nieprawidłowo wskazano nazwę Partnera, np. zamiast Powiatu – Starostwo Powiatowe lub wyłącznie jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej np. szkoła; W pkt 2.14 Osoba(-y) uprawniona(-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera nie wskazano osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera lub wskazano np. 4 osoby, z których podpisy złożyły 2 osoby; Niespójność informacji zawartej w pkt 2.14.1, a podpisem złożonym w cz. VII Oświadczenie; Weryfikacja wymogów formalnych – najczęściej popełniane błędy (cz. 2)

4 W części VII Oświadczenie brak stosownych podpisów i pieczęci; W części VII wniosku nie przedłożono podpisu i pieczęci Partnerów wskazanych w pkt 2.13; W części VII wniosku podpisy wraz z pieczęciami zostały złożone w polu przeznaczonym dla partnera projektu; Wniosek został niewłaściwie wydrukowany, tj. strony w budżecie są „obcięte” co uniemożliwia weryfikację wniosku; Wniosek złożono jedynie w wersji elektronicznej. Weryfikacja wymogów formalnych – najczęściej popełniane błędy (cz. 3)

5 UWAGA! Nowe brzmienie kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 „Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że szkoła/placówka prowadząca kształcenie zawodowe zawarła porozumienie z pracodawcą/przedsiębiorcą lub grupą pracodawców/przedsiębiorców, którego/których zakres prowadzonej działalności jest zgodny z profilem/profilami kształcenia wspieranym/wspieranymi w ramach projektu wraz z deklaracją, że pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w konstruowaniu założeń projektu”.  KRYTERIUM ZOSTANIE UZANANE ZA SPEŁNIONE W PRZYPADKU UWZGLĘDNIENIA W ZAPISACH WNIOSKU OBU INFORMACJI ŁĄCZNIE W konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-0001/15: Brak informacji na temat zawartego porozumienia; Brak porozumień zawartych z pracodawcami, których profil działalności obejmowałby działania przewidziane w poszczególnych Modelach. Weryfikacja kryteriów formalnych– najczęściej popełniane błędy (cz. 1)

6 UWAGA! Nowe brzmienie kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 2 „Projekty związane z zakupem infrastruktury (w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeśli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS”.  Brak oświadczenia Wnioskodawcy o zachowaniu trwałości projektu w ramach cross-financingu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta;  Błędne rozumienie pojęcia,,Infrastruktura” – dostosowanie lub adaptacja budynków i pomieszczeń (pkt c, Rozdziału 8.7 Wytycznych kwalifikowalności) należą do kategorii,,Infrastruktura”. Weryfikacja kryteriów formalnych– najczęściej popełniane błędy (cz. 2)

7 UWAGA! Nowe brzmienie kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 3 „Projekty związane z zakupem sprzętu (w ramach środków trwałych) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/ placówkom prowadzącym kształcenie zawodowe na ich działalność statutową.” W treści wniosku brak oświadczenia, iż środki trwałe nabyte w ramach projektu po jego zakończeniu będą przekazane na rzecz szkoły/placówki w której realizowany był projekt; W pkt 6.1.6 Uzasadnienie kosztów Wnioskodawca deklaruje, iż nie planuje zakupu środków trwałych oraz w budżecie szczegółowym nie zaznaczono check-boxów „środek trwały” przy pozycjach wydatku, które ewidentnie spełniają definicję środka trwałego. Weryfikacja kryteriów formalnych– najczęściej popełniane błędy (cz. 3)

8 Limity i ograniczenia (zgodność z SzOOP): Wnioskodawca w treści wniosku nie zamieścił literalnego brzmienia limitu, np. - brak oświadczenia wskazującego, iż diagnoza przygotowana i przeprowadzona przez szkołę/placówkę systemu oświaty została zatwierdzona przez organ prowadzący; - brak oświadczenia wskazującego, iż „przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (…). Weryfikacja kryteriów merytorycznych – najczęściej popełniane błędy (cz. 1)

9 W ramach Modelu I nie przewidziano realizacji wszystkich obligatoryjnych działań (a-d) np. brak działania (b) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki; W ramach Modelu II nie przewidziano realizacji obligatoryjnych staży/praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego; W ramach Modelu I i II brak pełnej ścieżki wsparcia ucznia - dysproporcja pomiędzy liczbą uczniów uczestniczących w kursach/szkoleniach a liczbą uczniów biorących udział w stażach/praktykach zawodowych. Weryfikacja kryteriów merytorycznych – najczęściej popełniane błędy (cz. 2)

10 W ramach Modelu II nie wskazano potrzeb i barier nauczycieli kształcenia zawodowego dla których przewidziano wsparcie w ramach poszczególnych zadań; Opis potrzeb uczestników projektu oparty został na ogólnych sformułowaniach, nie odnoszący się do konkretnej sytuacji np. nauczycieli konkretnych szkół/placówek objętych wsparciem, co uniemożliwia ocenę adekwatności zaplanowanego wsparcia do rzeczywistych potrzeb oraz niezbędności wydatków związanych z ich realizacją; Błędne interpretowanie pojęć kompetencji i kwalifikacji; Weryfikacja kryteriów merytorycznych – najczęściej popełniane błędy (cz. 3)

11 Brak wskazania wszystkich obligatoryjnych wskaźników rezultatu i produktu wynikających z zaplanowanego wsparcia; Błędne klasyfikowanie osób niepełnoletnich do wskaźnika produktu Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie; Zbyt ogólny opis pozycji budżetowych oraz brak uzasadnienia poszczególnych wydatków (w tym szczegółowej specyfikacji, wskazania parametrów technicznych), co uniemożliwia ocenę racjonalności wydatków oraz właściwe przyporządkowania danego kosztu do kategorii środków trwałych (np. wyposażenie stanowiska stażysty/praktykanta). Weryfikacja kryteriów merytorycznych – najczęściej popełniane błędy (cz. 4)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Olsztyn, 10 czerwca 2016 r.. W pkt. 2.1 Nazwa wnioskodawcy niepoprawnie wskazano nazwę wnioskodawcy – niepełna nazwa lub wskazanie jednostki realizującej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google