Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyciąg ze Sprawozdania z ankietowej Oceny Zajęć Dydaktycznych (OZD) na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii za rok 2013/2014 dr hab. Marta Michalik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyciąg ze Sprawozdania z ankietowej Oceny Zajęć Dydaktycznych (OZD) na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii za rok 2013/2014 dr hab. Marta Michalik."— Zapis prezentacji:

1 Wyciąg ze Sprawozdania z ankietowej Oceny Zajęć Dydaktycznych (OZD) na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii za rok 2013/2014 dr hab. Marta Michalik – przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

2 Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia 2012-2016 Marta Michalik – pełnomocnik dziekana WBBiB UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia; Przemysław Płonka – pełnomocnik dziekana WBBiB UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia; Maria Rąpała-Kozik - przedstawiciel nauczycieli akademickich, wskazana przez prodziekana WBBiB ds. dydaktyki); Dorota Żołnierczyk – przedstawiciel administracji, wskazana przez prodziekana WBBiB UJ ds. dydaktyki; Kinga Klaga – przedstawicielka doktorantów, wskazana przez Towarzystwo Doktorantów UJ; Anna Sawicka – przedstawicielka studentów (Biofizyka, V rok), wskazana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów; Arkadiusz Dobosz – przedstawiciel studentów (Biotechnologia SUM, I rok), wskazany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów. (decyzja Dziekana WBBiB UJ z dnia 12 października 2012 r.) KONTAKT: wzdjk.wbbib@uj.edu.pl

3 Zasady OZD w oparciu o analizę ankiet studenckich OZD pracownika Wynik punktowy pracownika  – od 0 do 100 pkt. (średnia arytmetyczna ważona liczbą oceniających) dla wszystkich zajęć prowadzonych przez pracownika na UJ

4 1.Czy dzięki Prowadzącemu Twoja wiedza o przedmiocie została poszerzona? 2.Jak oceniasz umiejętność przekazywania wiedzy przez Prowadzącego? 3.Czy Prowadzący był gotów udzielić dodatkowych wyjaśnień w trakcie zajęć lub w godzinach konsultacji? 4.Czy Prowadzący był przygotowany do zajęć? 5.Czy Prowadzący przestrzegał przyjętych kryteriów zaliczenia zajęć? Pytania ankietowe

5 OZD – kategorie Kategoria nieklasyfikowany – dla wyników będących efektem oceny mniej niż 10% uprawnionych studentów Podział dydaktyków na grupy (kategorie opisowe) od 0 do 20 punktów – bardzo nisko od 21 do 40 punktów – nisko od 41 do 60 punktów – przeciętnie od 61 do 80 punktów – wysoko od 81 do 100 punktów – bardzo wysoko

6 OZD – kategorie porównawcze dydaktyków Od roku 2010/2011 stosuje się medianę oraz wartości percentylowe – powstały w ten sposób kategorie odzwierciedlające pozycję pracownika względem innych dydaktyków UJ: znacznie poniżej średniej UJ (7% najniższych wyników) poniżej średniej UJ (24% od normy w dół) średnia UJ (38% wyników o wartości bliskiej medianie) powyżej średniej UJ (24% wyników od normy w górę) znacznie powyżej średniej UJ (7% najwyższych wyników)

7 Zasady określania punktacji OZD Wynik punktowy uzyskany przez prowadzącego wyliczany jest z ocen kursów spełniających progi uznawalności

8 OZD w roku akademickim 2013/2014 – frekwencja PRACOWNICYZAJĘCIASTUDENCIZAANGAŻOWANIEANKIETY 95%86 %37%38%14% 91%77%29%40%11% ZimaLato Zajęcia, pracownicy – procent ocenionych chociaż jedną ankietą Studenci – procent wypełniających chociaż jedną ankietę Zaangażowanie – jaką część „możliwych” ankiet wypełnia średnio jeden student Ankiety – procent wypełnionych ankiet (uwaga! – „możliwych” ankiet)

9 OZD WBBiB – frekwencja w ostatnich 3 latach

10 Porównanie ocen dydaktyków w roku 2013/2014 Kategoria porównawcza Wydział liczba osób Wydział % dydaktyków UJ % dydaktyków znacznie poniżej średniej UJ 45,1%7% poniżej średniej UJ2127,3%24% średnia UJ2633,8%38% powyżej średniej UJ1316,9%24% znacznie powyżej średniej UJ 1316,9%7% podsumowanie kategorii77100% ocenianych brak oceny7649,7% wszystkich

11 Porównanie ocen dydaktyków uczących na WBBiB w roku 2013/2014 PytanieSpoza WBBiBZ WBBiB Punkty11427779 P1. POSZERZENIE.WIEDZY4,76 4,49 P2. PRZEKAZYWANIE.WIEDZY4,774,29 P3. DODATKOWE.WYJAŚNIENIA4,804,53 P4. PRZYGOTOWANIE.DO.ZAJĘĆ4,894,65 P5. KRYTERIA.PRZESTRZEGANIE4,824,72 ŚREDNIA 5 PYTAŃ4,814,54 Liczba uwzględnionych ankiet109699 Liczba uwzględnionych kursów1047 Nie ma istotnych różnic: samodzielni/niesamodzielni/doktoranci prowadzący wykłady/ćwiczenia/seminaria

12 Analiza komentarzy Jacy jesteśmy, jak i jakich studentów uczymy – wizja na podstawie komentarzy do ankiet 2013/2014 Zwracamy uwagę, że nie zawsze przeciwieństwa określeń pozytywnych pojawiają się w negatywach!

13 Jacy jesteśmy jako prowadzący (na podst. ankiet) POZYTYWYNEGATYWY gender i wiek – nie określony pasjonat profesjonalista wymagający, energiczny ciężko pracujący nad dydaktyką punktualny, rzetelny, sprawiedliwy, konsekwentny służy swoim czasem humor i wygląd zewnętrzny gender i wiek – nie określony bezemocjonalny, „nijaki” boi się studentów lub (albo „dlatego”) arogancki nie czyta ankiet negatywnie nastawiony do swojego przedmiotu niepunktualny, nierzetelny czytający ze slajdów (sic!) nie kontrolujący sali (problemy z utrzymaniem dyscypliny) agitujący i/lub przechwalający się

14 Jak uczymy (komentarze do zajęć) POZYTYWYNEGATYWY ćwiczenia, bądź praktikum nastawione na kształcenie umiejętności unikatowe, aktualne dynamiczne, „męskie” (sic!), „z pomysłem” miła atmosfera dobrze zaplanowane z możliwością korekty planu ad hoc, dobrze umiejscowione w programie multimedialne oceniane jasno i na bieżąco bezpieczne, polecane innym chaos, nuda, za szybko, za szczegółowo niejasne kryteria oceny, ocena z opóźnieniem za mało ECTS! nieaktualne przykłady niejasne, skomplikowane dygresje pozamerytoryczne zbyt wcześnie w programie lub w ogóle zbędne EPR (różne zajęcia)

15 Kogo uczymy – typowy student WBBiB pasjonat bardzo chętny do współpracy przy korekcie programów studiów potrafi wskazać lepiej zorganizowane kierunki/zajęcia/uczelnie szuka zajęć celowanych w kierunek, profesjonalnie i innowacyjnie prowadzonych bywa zagubiony w chaosie organizacyjnym i w toku studiów na danym kierunku wrażliwy na chamstwo, niesprawiedliwość – takie incydenty rzutują na wizję całego Wydziału wówczas grozi zmianą kierunku/wydziału/uczelni sfrustrowany ciągłym oczekiwaniem na wyniki i/lub ciągłym poszukiwaniem prowadzącego prowadzącego ocenia również w kontekście pozauczelnianym (np. lokale, kluby itp.)

16 Trendy 2011-2014 w komentarzach 1.Zwiększa się odsetek komentarzy negatywnych co do formy i organizacji zajęć (wynika to ze zmniejszenia odsetka studentów spoza Wydziału) 2.Nazwiska komentowane negatywnie NIE powtarzają się (uczymy się !!!) 3.Zaciera się różnica w ocenie ze względu na wiek/gender/typ zajęć (wcześniej lepiej oceniano ćwiczenia, młodszych i kobiety) 4.Mniej komentarzy dotyczących wymiaru zajęć, rozmiarów grup, bezpieczeństwa, sprzętu i warunków lokalowych (to wynika wprost z rozwoju zaplecza dydaktycznego i z procesów doskonalenia jakości kształcenia oraz bieżącej korekty programów na Wydziale)

17 Najlepiej ocenione KURSY OBOWIĄZKOWE dla kierunku BIOCHEMIA w roku akademickim 2013/2014 (osobo-kursy) po uwzględnieniu zalecanego progu wiarygodności Kod kursu Nazwa przedmiotu Typ zajęć Prowadzący Liczba ankiet Liczba osób na kursie % OZDPunkty WBT- BCH336 Biologia komórki – kurs dla biochemików WYKŁZbigniew Madeja92634,698 WBT- BCH411 Seminarium specjalistyczne II dla studentów II stopnia biochemii SEM Andrzej Górecki, Jolanta Jura, Aneta Kasza 311 27,3 (33) 100 WBT- BCH411 Seminarium specjalistyczne II dla studentów II stopnia biochemii SEM Agnieszka Cierniak 41136,497 WBT- BCH336 Biologia komórki – kurs dla biochemików ĆWMonika Rak152657,7100 WBT- BCH337 Statystyka – kurs dla I roku biochemii ĆWMałgorzata Dutka102540,094 WBT- BCH355 Biochemia komórkiĆW Krystyna Stalińska 415 26,7 (33) 96

18 Najlepiej ocenione KURSY ZALECANE dla kierunku BIOCHEMIA w roku akademickim 2013/2014 po uwzględnieniu zalecanego progu wiarygodności Kod kursu Nazwa przedmiotu Typ zajęćProwadzący Liczba ankiet Liczba osób na kursie % OZD Punkty WBT- BCH328 Białka immobilizowane WYKŁAndrzej Kozik413 30,8 (33) 99 WBT- BCH379 Peptydy bioaktywneWYKŁPaweł Mak6966,794 WBT- BCH382 Biologia molekularna nowotworów człowieka WYKŁ/ KONW Irena Horwacik7282594 WBT- BCH392 ProteomikaĆW Sylwia Kędracka- Krok 41625100 WBT- BCH392 ProteomikaĆW Bożena Skupień- Rabian 41625100 WBT- BCH392 ProteomikaĆWBianka Świderska41625100

19 Najlepiej ocenione KURSY OBOWIĄZKOWE dla kierunku BIOFIZYKA w roku akademickim 2013/2014 (osobo-kursy) po uwzględnieniu zalecanego progu wiarygodności Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Typ zajęć Prowadzący Liczba ankiet Liczba osób na kursie % OZDPunkty WBT-BT310 Spektroskopia EPR w badaniach dynamiki układów biologicznych (EPRII) WYKŁ Małgorzata Dutka 41233,3100 WBT-BT186 Komputerowe modelowanie procesów biologicznych WYKŁTomasz Panz3742,997 WBT-BT264 Fizjologia roślin – kurs dla studentów biofizyki WYKŁ Przemysław Malec 310 30,0 (33) 95 WBT-BT271 Biochemia fizyczna dla biofizyków WYKŁAgnieszka Polit415 26,7 (33) 95 WBT-BT202 Obrazowanie wnętrza organizmu WYKŁ Wojciech Froncisz 71838,994

20 Najlepiej ocenione KURSY OBOWIĄZKOWE dla kierunku BIOFIZYKA (osobo-kursy)w roku akademickim 2013/2014 po uwzględnieniu zalecanego progu wiarygodności Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Typ zajęć Prowadzący Liczba ankiet Liczba osób na kursie % OZDPunkty WBT-BT310 Spektroskopia EPR w badaniach dynamiki układów biologicznych (EPRII) ĆW Małgorzata Dutka 31225,0100 WBT-BT224 Biologia i inżynieria komórki ĆW Agnieszka Waligórska 31030,098 WBT-BT289 Modelowanie molekularne biocząsteczek II dla studentów biofizyki ĆW Michał Markiewicz 347595 WBT-BT213 Wolne rodniki w biologii i medycynie ĆW Katarzyna Wawak 51827,895

21 Najlepiej ocenione KURSY OBOWIĄZKOWE dla kierunku BIOTECHNOLOGIA w roku akademickim 2013/2014 (osobo-kursy) po uwzględnieniu zalecanego progu wiarygodności Kod kursu Nazwa przedmiotu Typ zajęć Prowadzący Liczba ankiet Liczba osób na kursie % OZDPunkty WBT-BT120ImmunologiaWYKŁJoanna Cichy144531,198 WBT-BT121Inżynieria białek IWYKŁ Magdalena Tworzydło 154731,995 WBT-BT121Inżynieria białek IWYKŁ Andrzej Górecki 124725,595 WBT-BT165Biologia komórkiWYKŁ Zbigniew Madeja 114325,695 WBT-BT455 Seminarium magisterskie BT SUM – Biochemia i strukturalna i proteomika SEM Marta Dziedzicka- Wasylewska 4162598

22 Najlepiej ocenione KURSY OBOWIĄZKOWE dla kierunku BIOTECHNOLOGIA w roku akademickim 2013/2014 (osobo-kursy) po uwzględnieniu zalecanego progu wiarygodności Kod kursu Nazwa przedmiotu Typ zajęć Prowadzący Liczba ankiet Liczba osób na kursie % OZDPunkty WBT-BT165Biologia komórkiĆWMonika Rak164238,198 WBT-BT121Inżynieria białek IĆWEwelina Fic184738,397 WBT-BT602 Biochemia fizyczna – kurs podstawowy ĆW Andrzej Górecki 82729,696 WBT-BT349 Statystyka – kurs dla studentów biotechnologii ĆW Małgorzata Dutka 114325,695

23 Najlepiej ocenione KURSY DO WYBORU dla wszystkich kierunków w roku akademickim 2013/2014 (osobo-kursy) po uwzględnieniu zalecanego progu wiarygodności Kod kursu Nazwa przedmiotu Typ zajęć Prowadzący Liczba ankiet Liczba osób na kursie % OZDPunkty WBT-BT044 Stres komórkowy i apoptoza WYKŁKrzysztof Guzik164139,096 WBT-BT147 Zastosowanie cytometrii przepływowej SEM Małgorzata Bzowska 51533,398 WBT-BT186 Komputerowe modelowanie procesów biologicznych ĆWTomasz Panz3742,998 WBT-BT206 Praktikum z biologii komórki ĆWMonika Rak72330,498 WBT-BT157 Fizjologia roślin – ćwiczenia labortoryjne ĆW Małgorzata Jemioła- Rzemińska 10372797 WBT-BT206 Praktikum z biologii komórki ĆWJarosław Czyż62326,197 WBT-BT121Inżynieria białek I ĆW Magdalena Tworzydło 144729,896

24 Najlepiej ocenione KURSY W JĘZ. ANGIELSKIM dla kierunku BIOTECHNOLOGIA w roku akademickim 2013/2014 (osobo-kursy) po uwzględnieniu zalecanego progu wiarygodności Kod kursu Nazwa przedmiotu Typ zajęć Prowadzący Liczba ankiet Liczba osób na kursie % OZDPunkty WBT- BT129E Molecular engineering of redox chains in bioenergetics WYKŁArtur Osyczka2366,7100 WBT- BT160E Analysis and processing of microscopy images WYKŁ Mirosław Zarębski 51435,798 WBT- BT400E Introduction to stem cell biology WYKŁ Ewa Zuba-Surma 82040,096 WBT- BT160E Analysis and processing of microscopy images ĆW Mirosław Zarębski 61442,998 WBT- BT124E Mechanisms of cell trafficking – from leucyte homing to metastasis ĆWJoanna Cichy413 30,8 (33) 99

25 Najlepiej ocenieni PRACOWNICY DYDAKTYCZNI WBBiB w roku akademickim 2013/2014 Imię i nazwisko Liczna kursów Liczba oceniających Liczba osób na kursach % OZDPunkty Michał Markiewicz5254951,098 Zbigniew Madeja3217030,097 Magdalena Tworzydło2299430,996 Małgorzata Dutka4309730,995 Ewelina Fic2257433,895

26 Ankieta przeprowadzona na WBBiB przez WZDJK Biochemia I rok Oceń zajęcia i prowadzących za jednym razem! : ) szybko i bezboleśnie WBT-BCH335 – Informatyka Oceń kurs w skali 0-7 Oceń prowadzącego (imię i nazwisko) w skali 1-7 01234567 Jeśli chcesz, napisz komentarz dotyczący kursu i/lub prowadzącego 01234567 01234567

27 Ankieta przeprowadzona na WBBiB przez WZDJK – frekwencja rok studiów kierunek BIOCHEMIA 1 st., I/I43,64%12,00%40,82% 1 st., II/II37,50%22,22%19,18% 1 st., III/III28,00%0,00%23,40% 2 st., I/IV12,50%0,00%22,00% 2 st., II/V11,54%66,67%8,47%


Pobierz ppt "Wyciąg ze Sprawozdania z ankietowej Oceny Zajęć Dydaktycznych (OZD) na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii za rok 2013/2014 dr hab. Marta Michalik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google