Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formalności i wzory wypełniania niezbędnych dokumentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formalności i wzory wypełniania niezbędnych dokumentów."— Zapis prezentacji:

1 Formalności i wzory wypełniania niezbędnych dokumentów

2 Plan prezentacji 1. Miejsce składania wniosku 2. Informacje organizacyjne 3. Komplet niezbędnych dokumentów 4. Opłaty 5. Czas załatwienia sprawy 6. Składanie odwołań od decyzji

3 Miejsce składania wniosku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Obsługi Cudzoziemców Kontakt: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie: pokoje 46, 47 tel. (17) 867-10-46, 867-10-47 fax: (17) 867-19-53 e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl

4 Informacje organizacyjne 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można składać nawet w ostatnim dniu ważności wizy/karty pobytu (sugerowano jednak nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę) 2. Urząd Wojewódzki w czasie rozpatrywania Państwa wniosku może prosić o ponowne przedstawienie wyciągu z kąta bankowego potwierdzającego posiadanie niezbędnej kwoty 3. Pierwsze zezwolenie wydawane jest na okres 15 miesięcy, następne - do 3 lat 4. Na podstawie pozytywnej decyzji Wojewody możecie Państwo legalnie przebywać w Polsce, wyjeżdżając na Ukrainę musicie Państwo posiadać plastikową kartę pobytu, gdyż bez niej mogą Państwo nie wpuścić z powrotem do Polski

5 Komplet niezbędnych dokumentów 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku („F-01/KIU-218”) o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy Ważne: przy wypełnianiu wniosku podajemy tylko prawdziwe dane, w innym przypadku może to skutkować otrzymaniem negatywnej decyzji Wojewody 2. Kserokopia ważnego dokumentu podróży - paszportu (oryginał do wglądu) 3. Kserokopia tłumaczenia na język polski aktu urodzenia (oryginały do wglądu) 4. Cztery zdjęcia (wymiary 35 mm x 45 mm) 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (umowa z NFZ i potwierdzenie zapłacenia ostatniej składki)

6 Komplet niezbędnych dokumentów 6. Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów 7. Dowód uiszczenia opłaty za studia Ważne: dla pkt. 6 i 7 wystarczy jedno zaświadczenie z Dziekanatu (zaświadczenie na kartę pobytu), gdyż na zaświadczeniu zawsze podaje się adnotację o zaleganiu/niezaleganiu z opłatami czesnego 8. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (umowa z NFZ i potwierdzenie zapłacenia ostatniej składki) 9. Dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia (560 zł x 15 m. = 8400 zł)

7 Opłaty 1. Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w kwocie 340 zł, którą należy uiścić do właściwego organu podatkowego, a którym w niniejszej sprawie jest Prezydent Miasta Rzeszowa (opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku). Opłatę skarbową uiszcza się na konto: Urzędu Miasta Rzeszowa Rzeszów ul. Rynek 1 numer konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 2. Opłata za wyrobienie plastikowej karty pobytu w kwocie 50 zł (opłata wnosi się po otrzymaniu decyzji Wojewody)

8 Czas załatwienia sprawy W związku z obowiązkiem wystąpienia o informacje do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także konsula lub innych organów, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia prawdopodobne jest, że wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi dopiero po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

9 Składanie odwołań od decyzji Pisemne odwołanie należy składać drogą pocztową (Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) lub w kancelarii Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 27) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Odwołania należy adresować do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego


Pobierz ppt "Formalności i wzory wypełniania niezbędnych dokumentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google