Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPRACOWANIE: Starostwo Powiatowe w Kluczborku WSPÓŁPRACA: Grupa Ergo Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPRACOWANIE: Starostwo Powiatowe w Kluczborku WSPÓŁPRACA: Grupa Ergo Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 OPRACOWANIE: Starostwo Powiatowe w Kluczborku WSPÓŁPRACA: Grupa Ergo Sp. z o.o.

2 Agenda spotkania 1.HARMONOGRAM I METODOLOGIA PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 2.BUDOWA STRATEGII ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 3.WIZJA POWIATU 4.MISJA POWIATU 5.KIERUNKI ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO 2

3 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 Strategia rozwoju powiatu kluczborskiego na lata 2014–2022 jest najważniejszym dokumentem planistycznym i strategicznym, w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego Jej obecny kształt to wynik wielomiesięcznej pracy zespołu złożonego z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz firmy Grupa Ergo Sp. z o.o. 3

4 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 Proces budowy Strategii rozwoju powiatu kluczborskiego przebiegał wieloetapowo: 1. Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Celem było stworzenie obrazu obecnej sytuacji powiatu w aspektach społecznych i gospodarczych, a także ocena potencjału rozwoju powiatu. Dokument został przygotowany w oparciu o dane zastane, pozyskane m.in. z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz jednostek podległych. 4

5 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 2. Badanie ankietowe mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu Celem było uzyskanie jak najszerszych informacji od mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczących poziomu jakości życia, warunków rozwoju działalności, identyfikacji problemów oraz kluczowych kierunków rozwoju powiatu. Każdy ankietowany miał także możliwość wskazania konkretnego rozwiązania, propozycji zadania do realizacji w okresie 2014–2022 na terenie powiatu. 5 MieszkańcyPrzedsiębiorcy Organizacje pozarządowe

6 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 3. Analiza mocnych i słabych stron powiatu, a także szans i zagrożeń jej rozwoju (analiza SWOT) Celem było przeanalizowanie obecnych mocnych i słabych stron powiatu, a także szans i zagrożeń istotnych z punktu widzenia jej dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Obszary analizy: Środowisko przyrodnicze Charakterystyka obszaru Komunikacja i rynek pracy Kultura i turystyka Bezpieczeństwo publiczne i rynek pracy Edukacja i sport 6

7 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 4. Przygotowanie projektu planu strategicznego Celem była identyfikacja kierunków rozwoju powiatu w podziale na cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działania. Plan strategiczny powstał w oparciu o wcześniejsze analizy, opracowania, a także materiały wypracowane na spotkaniach warsztatowych oraz w wyniku badania ankietowego mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Projekt strategii został sporządzony także w oparciu o założenia w dokumentach strategicznych wyższego szczebla tj. powiatowego, wojewódzkiego, krajowego oraz europejskiego. 7

8 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 5. Opracowanie procesu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii Celem było opracowanie zasad monitorowania, ewaluacji celów i realizacji poszczególnych kierunków działań oraz aktualizowania dokumentu. 8

9 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 Dokument składa się z części programowej, która stanowi najważniejszy rezultat procesu budowania Strategii rozwoju powiatu kluczborskiego na lata 2014–2022 i zawiera: wizję, misję, pola strategiczne, pola operacyjne, oraz otwarty katalog kierunków działań, wskaźniki realizacji strategii, opis finansowania, analizę koherentności strategii z innymi dokumentami strategicznymi, szczegółową procedurę monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii. Integralnym elementem strategii są załączniki: Załącznik nr 1: Sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu kluczborskiego Załącznik nr 2: Analiza SWOT Załącznik nr 3: Sprawozdanie ze spotkań warsztatowych Załącznik nr 4: Raport z badania ankietowego 9

10 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 Budując strategię, przyjęto zasadę, że wszystkie zidentyfikowane kierunki działania powinny co do zasady odnosić się bezpośrednio do realnych możliwości funkcjonowania i kompetencji samorządu powiatowego. Jest to klasyczne podejście instytucjonalne. W wyniku procesu uspołeczniania do poszczególnych pól strategicznych dodano pola operacyjne oraz kierunki działań, które mają charakter obszarowy i wykraczają poza bezpośrednie strefy kompetencji samorządu powiatowego. Tym samym należy mieć na uwadze, że realizacja celów obszarowych tylko w ograniczonym stopniu zależna jest od działań powiatu kluczborskiego. 10

11 Wizja 11 POWIAT KLUCZBORSKI W 2022 ROKU TO PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM, KTÓRA STWARZA WARUNKI DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, SPRZYJAJĄC REALIZACJI INICJATYW ODDOLNYCH, BĘDĄC JEDNOCZEŚNIE ATRAKCYJNYM MIEJSCEM WYPOCZYNKU.

12 Misja 12 POWIAT KLUCZBORSKI ZAPEWNIA KOMFORT ŻYCIA.

13 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA LATA 2014–2022 ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE 13

14 14 pole strategiczne cel operacyjny kierunki działania: 1.1.1. Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w obiektach użyteczności publicznej. 1.1.2. Produkcja i dystrybucja energii odnawialnej dla obiektów użyteczności publicznej. 1.1.3. Promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz produkcji i dystrybucji energii odnawialnej na terenie powiatu kluczborskiego. 1.1.4. Podejmowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i ekologii.

15 15 cel operacyjny kierunki działania: 1.2.1. Wzmocnienie spójności i dostępności układu komunikacyjnego powiatu kluczborskiego, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 1.2.2. Wsparcie dla dostępu do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym: internetu szerokopasmowego.

16 16 cel operacyjny kierunki działania: 1.3.1. Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego. 1.3.2. Rozwój technik cyfrowych w procesie edukacji. 1.3.3. Doposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia kompetencji kluczowych. 1.3.4. Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego obiektów szkół i placówek oświatowych. 1.3.5. Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej. 1.3.6. Modernizacja i rozwój bazy noclegowej i żywieniowej w placówkach oświatowych. 1.3.7. Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 1.3.8. Wyposażenie placówek w sprzęt do komunikacji alternatywnej.

17 17 cel operacyjny kierunki działania: 1.4.1. Budowa, modernizacja i doposażenie jednostek ochrony zdrowia. 1.4.2. Budowa, modernizacja i doposażenie jednostek pomocy społecznej. 1.4.3. Rozwój infrastruktury w z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej i geriatrycznej. 1.4.4. Rozwój informatyczny jednostek opieki zdrowotnej. 1.4.5. Rozwój infrastruktury jednostek ratownictwa medycznego.

18 18 cel operacyjny kierunki działania: 1.5.1. Opracowanie spójnej oferty turystyczno-kulturalnej powiatu kluczborskiego. 1.5.2. Wykorzystanie walorów turystyczno-rekreacyjnych obszaru kluczborskiego. 1.5.3. Zwiększenie dostępności i poprawa jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej. 1.5.4. Wzmocnienie instytucji podmiotów działających na rzecz kultury i dziedzictwa regionalnego. 1.5.5. Stworzenie przestrzeni dla zrównoważonego rozwoju turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej.

19 19 cel operacyjny kierunki działania: 1.6.1. Wsparcie infrastruktury monitoringu zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych. 1.6.2. Wsparcie dla rozwoju infrastruktury służb bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kluczborskiego. 1.6.3. Wsparcie dla podejmowanych i realizowanych działań oraz programów profilaktycznych dostosowanych do występujących na terenie powiatu kluczborskiego zagrożeń.

20 20 pole strategiczne cel operacyjny kierunki działania:

21 2.1.1. Rozwój opieki zdrowotnej i społecznej osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych. 2.1.2. Rozwój opieki długoterminowej i rehabilitacji. 2.1.3. Rozwój profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych (choroby nowotworowe, układu sercowo- -naczyniowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, cukrzyca i otyłość, choroby psychiczne i uzależnienia). 2.1.4. Rozwój programów i działań promujących zdrowy styl życia. 2.1.5. Wsparcie dla programów i działań szkolących z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 2.1.6. Rozwoju zasobów kadrowych dla potrzeb jednostek ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 21

22 22 cel operacyjny kierunki działania: 2.2.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców. 2.2.2. Rozwój profesjonalnego doradztwa zawodowego. 2.2.3. Upowszechnianie i wdrażanie modelu kształcenia ustawicznego.

23 23 cel operacyjny kierunki działania: 2.3.1. Monitorowanie trendów panujących na rynku pracy oraz współpraca szkół i placówek z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych. 2.3.2. Dostosowanie oferty edukacyjnej do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. 2.3.3. Organizacja kształcenia praktycznego uwzględniającego staże, praktyki zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych. 2.3.4. Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów. 2.3.5. Rozwój szkolnictwa zawodowego. 2.3.6. Promocja szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz postaw przedsiębiorczych uczniów. 2.3.7. Rozwój kadr nowoczesnej edukacji. 2.3.9. Tworzenie powiązań szkół i placówek oświatowych dla wykorzystania posiadanych zasobów w procesie edukacji uczniów.

24 24 cel operacyjny kierunki działania: 2.4.1. Opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców terenu powiatu kluczborskiego. 2.4.2. Tworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw pozaformalnych, w tym edukacji rówieśniczej.

25 25 pole strategiczne cel operacyjny kierunki działania:

26 3.1.1. Stymulowanie współpracy samorządu z sektorem prywatnym oraz instytucjami otoczenia biznesu. 3.1.2. Rozwój potencjału sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 3.1.3. Stymulowanie współpracy samorządowej w obszarach związanych z przedsiębiorczością, rynkiem pracy, edukacją i kulturą, turystyką, promocją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną oraz bezpieczeństwem publicznym. 3.1.4. Stymulowanie współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej oraz innymi jednostkami z potencjałem rozwojowym, w tym przede wszystkim w obszarze kultury, opieki społecznej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, aktywizacji osób starszych i wychowania młodzieży. 3.1.5. Stymulowanie współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie stosunków dwustronnych i wielostronnych z samorządami partnerskimi. 26

27 27 cel operacyjny kierunki działania: 3.2.1. Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług oraz ich maksymalna standaryzacja. 3.2.2. Rozwój umiejętności i kompetencji kadr administracji publicznej. 3.2.3. Nowoczesne e-usługi publiczne i upowszechnienie elektronicznej obsługi interesantów. 3.2.4. Wdrożenie platformy internetowej komunikacji samorządu powiatowego z otoczeniem. 3.2.5. Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego i partycypującego.

28 Dziękuję za uwagę Małgorzata Ziółkowska 28


Pobierz ppt "OPRACOWANIE: Starostwo Powiatowe w Kluczborku WSPÓŁPRACA: Grupa Ergo Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google