Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia motocyklu. Czym jest motocykl ? Jest to pojazd posiadaj ą cy dwa lub wi ę cej kó ł. Charakteryzuje go brak podwozia i wyposa ż enie w silnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia motocyklu. Czym jest motocykl ? Jest to pojazd posiadaj ą cy dwa lub wi ę cej kó ł. Charakteryzuje go brak podwozia i wyposa ż enie w silnik."— Zapis prezentacji:

1 Historia motocyklu

2 Czym jest motocykl ? Jest to pojazd posiadaj ą cy dwa lub wi ę cej kó ł. Charakteryzuje go brak podwozia i wyposa ż enie w silnik spalinowy.  Silnik mo ż e mie ć mas ę do 400 kg i pojemno ść nie mniejsz ą ni ż 50cm³

3 Rodzaje motocykli  Motocykle s ą przystosowane do przewozu jednej lub dwóch osób, czasami trzech gdy przyczepi si ę wózek boczny. Kilka nazw motocykli: 1. Chopper 2. Cruiser 3. Bobber 4. Trike (trajka) 5. EnduroCross 6. Supermoto 7. Naked-bike 8. Classic 9. StreetfighterSport 10. Sportowo-turystyczny 11. Turystyczny

4 Pierwsza wzmianka.  Pierwszy raz wspomniano o takim poje ź dzie w 1791 roku, gdy w Pary ż u hrabia Made de Sivrac zademonstrowa ł oryginalny pojazd.  Dwa ko ł a takie jak w powozie konnym zosta ł y po łą czone ze sob ą drewnian ą ram ą, jeden za drugim.

5 Pierwszy jedno ś lad  Pierwszym by ł motocykl parowy Michaux- Perreaux, zbudowany we Francji w 1869 roku.  Konstrukcja by ł a po łą czeniem stalowego bicykla z lekk ą, jednocylindrow ą maszyn ą parow ą.  Para wytworzona w niskoci ś nieniowym kotle podgrzewanym palnikiem naftowym wprawia ł a w ruch maszyn ę parow ą, która za po ś rednictwem dwóch przek ł adni pasowych, nap ę dza ł a pojazd. Móg ł on osi ą gn ąć pr ę dko ść nawet do 16 km/godz.

6 Inni konstruktorzy  W rok pó ź niej podobny do Francuza pojazd skonstruowa ł Amerykanin Roper.  Tak ż e, Amerykanin Copeland produkowa ł dwuko ł owe welocypedy ( rowery z bardzo du ż ymi ko ł ami przednimi i ma ł ymi ko ł ami tylnymi) nap ę dzane silnikiem parowym w latach 1884-1888.

7 Nowy silnik  Angielska firma The Humber Company zbudowa ł a pierwszy motocykl nap ę dzany silnikiem elektrycznym. By ł o to w latach 80 – tych XIX wieku. Jednak silnik elektryczny to nie jest jeszcze to. Wa ż niejszym wynalazkiem by ł silnik spalinowy.

8 Silnik spalinowy  Niemiecki in ż ynier Gottieb Daimler wynalaz ł taki silnik.  Zbudowany przez niego i Wilhelma Maybacha pojazd uznany zosta ł za pierwszy motocykl z nap ę dem spalinowym.  Silnik z pionowym cylindrem zosta ł umieszczony w ramie mi ę dzy dwoma ko ł ami o jednakowej ś rednicy. Co ciekawe pojazd by ł prawie ca ł kowicie stworzony z drewna.

9 Prototyp wspó ł czesnego motocykla.  Za taki prototyp mo ż na uzna ć zbudowany w 1892 roku przez Francuza – Milleta pojazd.  Mia ł on ram ę wykonan ą z rur stalowych, ko ł a podobne do wspó ł czesnych, sk ł ada ł y si ę ze stalowych szprych i stalowych obr ę czy z na ł o ż onymi oponami pneumatycznymi. Nap ę dzany by ł silnikiem spalinowym o pi ę ciu cylindrach.

10 Wspó ł czesne jedno ś lady.  Pierwszy motocykl o wspó ł czesnych za ł o ż eniach konstrukcyjnych wyprodukowano w 1898 roku w zak ł adach za ł o ż onych przez W. Klamenta i W. Lauriana w Mlada Boleslava w Czechach.  Zosta ł o on wyposa ż ony w oryginalny, w ł asnej konstrukcji silnik dwucylindrowy z zap ł onem elektrycznym.

11  W latach 1898- 1904 zak ł ady w Mlada Boleslav produkowa ł y ju ż pi ęć typów motocykli o nazwie "Slavia", w tym tak ż e wyposa ż one w boczn ą przyczepk ę, z siedzeniem dla pasa ż era.  W przeciwie ń stwie do wspó ł czesnych, pierwsze motory, wyposa ż one by ł y w silniki czterosuwowe.  Stosowanie dwusuwów zapocz ą tkowali Anglik Scott i Niemiec Ruppe. Ten ostatni pracuj ą c w fabryce pojazdów parowych, skonstruowa ł w 1920 roku swój pierwszy silnik dwusuwowy przeznaczony do nap ę du roweru.

12 Polski motocykl. Pierwszy polski motocykl zosta ł skonstruowany w 1932 roku przez in ż. T. Rudawskiego. By ł to motocykl "Sokó ł ", wyposa ż ony w silnik czterosuwowy, dwucylindrowy 995 cm sze ś ciennych, o mocy 21 KM i pr ę dko ś ci jazdy 105 km/h. W 1935 roku powstaje jego odmiana "Sokó ł 600 RT", o pojemno ś ci 575 cm sze ś ciennych W1936 roku rozpocz ęł a si ę produkcja motocykla "SHL„, którego konstruktorem by ł in ż ynier R. Ekielski. By ł y one wyposa ż one w silnik dwusuwowy. Wcze ś niej, bo ju ż na prze ł omie 1933-1934 roku, Ekielski zbudowa ł motocykl "Orl ę ", o pojemno ś ci 350 cm, wykonany w jednym egzemplarzu wobec braku poparcia finansowego ze strony w ł adz pa ń stwowych.


Pobierz ppt "Historia motocyklu. Czym jest motocykl ? Jest to pojazd posiadaj ą cy dwa lub wi ę cej kó ł. Charakteryzuje go brak podwozia i wyposa ż enie w silnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google