Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. Konsultacje społeczne projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. Konsultacje społeczne projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. Konsultacje społeczne projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie

2 2 Podsumowanie procesu konsultacji społecznych projektów PPSS w regionach wodnych RZGW w Warszawie

3 3 Spotkania konsultacyjne W ramach konsultacji społecznych projektów PPSS przeprowadzono 9 spotkań konsultacyjnych. I tura: 9-11 maja (Warszawa, Puławy, Ostrowiec Świętokrzyski) II tura: 7-9 czerwca (Olsztyn, Giżycko, Augustów) III tura: 20,22,23 czerwiec (Łomża, Włocławek, Piotrków Trybunalski) Spotkanie podsumowujące: 12 sierpień Łączna ilość uczestników spotkań: 210 Ilość zgłoszonych uwag podczas spotkań: 65

4 Działania wspierające proces konsultacji społecznych projektów PPSS w regionach wodnych RZGW w Warszawie 1.Utworzenie strony internetowej projektu 2.Broszura podsumowująca projekty PPSS 3.Komunikaty prasowe 4.Spotkania edukacyjno- informacyjne z dziećmi

5 Podsumowanie Łączna ilość zgłoszonych uwag do projektów PPSS, w tym: 83 Ilość uwag zgłoszonych podczas spotkań konsultacyjnych 65 Ilość uwag otrzymanych drogą elektroniczną/pocztą tradycyjną 18 Uwagi uwzględnione 15 Uwagi nieuwzględnione/w trakcie weryfikacji 15 Uwagi na które udzielono odpowiedzi/wyjaśnień 52

6 Uwagi i wnioski Część uwag miała charakter zindywidualizowany, najczęściej dotyczący konkretnych zadań inwestycyjnych Duża liczba uwag dotyczyła korelacji i zależności pomiędzy PPSS, a innymi planami w zakresie gospodarki wodnej oraz źródeł finansowania Często padało pytanie czy i w jakim zakresie przewidywane są korekty w obowiązującym prawie w związku z wdrażaniem działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy Często podnoszony był problem gospodarowania wodą w rolnictwie, zarówno w zakresie obowiązków utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, kwestii zwiększania retencji wody w krajobrazie rolniczym, a także zużywania wody do nawodnień

7 Zmiany wprowadzone w PPSS w wyniku konsultacji, opiniowania oraz wyników prognozy uzupełnienie PPSS o wykazanie konfliktu pomiędzy gospodarowaniem wodami na cele związane z utrzymaniem wód, a cele związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy, usunięcie z PPSS działania 12K Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych, przeformułowania zadania 9K Zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w celu ochrony przez suszą (poprzednie brzmienie wskazywało na cele przeformułowania umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień), zmiana konstrukcji załącznika 8 do Planu dla jasnego określenia zakresu przestrzennego i rzeczowego przewidzianych tam zadań i osiągnięcia zgodności z celami Planu.

8 Problemy zdefiniowane w PPSS w wyniku konsultacji, opiniowania oraz wyników prognozy Działanie 38K Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych (dot. studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrola poboru wody z tych ujęć (działanie wskazane dla JCWPd) - działanie z aPWŚK - brak narzędzi prawnych pozwalających na skuteczne i kompleksowe wdrożenie tego działania

9 Problemy zdefiniowane w PPSS w wyniku konsultacji, opiniowania oraz wyników prognozy Działanie 2B Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi - podnoszona była realność wykonania takiego działania, w sytuacji braku zaplecza technicznego pozwalającego na jego przeprowadzenie, zwłaszcza w sytuacji upowszechniania zbiorczego odprowadzania ścieków

10 Działanie 7K Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy - PPSS zostanie uzupełniony, o krótką instrukcję, jak to działanie może być w praktyce realizowane - art. 23 i 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - §13 ust. 2 pkt 2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków oraz §14 pkt 3 lit. a i b - taryfa sezonowa i taryfa progresywna Problemy zdefiniowane w PPSS w wyniku konsultacji i opiniowania oraz wyników prognozy

11 Działanie 44B Przesunięcie terminu realizacji prac utrzymaniowych polegających na wykoszeniu roślinności występującej w korycie rzeki - działanie to rodziło wiele pytań i wątpliwości. Część pytań w tym zakresie wynikała ze zrozumienia tego działania jako podejmowanego niezależnie od sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej. Wyciąg z katalogu działań PPSS (załącznik nr 5)

12 Działanie 37B Czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż socjalno-bytowe – w tym działania z aPWŚK - zmieniona zostanie podstawa prawna wprowadzania takich zakazów, a także zamieszczone wyjaśnienia jak mogą być one wprowadzane - właściwy jest do tego art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyczące regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Problemy zdefiniowane w PPSS w wyniku konsultacji i opiniowania i wyników prognozy Np.: § 14 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy: „W czasie trwania klęski żywiołowej […] dostawca usług ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. […]”

13 Wprowadzenie dodatkowego zadania polegającego na opracowaniu mierników pozwalających na dokonanie i przedstawienie efektów realizacji działań zawartych w PPSS. Problemy zdefiniowane w PPSS w wyniku konsultacji i opiniowania oraz wyników prognozy

14 Propozycje formułowane w toku konsultacji i opiniowania PPSS oraz opracowywania wyników prognozy Powiązanie systemu wsparcia w ramach WPR z obowiązkami w zakresie: utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, wykonania i utrzymywania elementów zwiększających retencję wodną w krajobrazie rolniczym.

15 Rozdział podsumowujący konsultacje społeczne PPSS zostaną uzupełnione o rozdział podsumowujący konsultacje społeczne: główne wnioski i zmiany wynikające z konsultacji społecznych; zidentyfikowane problemy prawne dla potrzeb wdrażania działania 27D opracowanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań ograniczających skutki suszy (np.: wdrażanie działania 38K - Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych).

16 Dziękujemy za uwagę 16


Pobierz ppt "Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. Konsultacje społeczne projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google