Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 nabór wniosków na rok 2017 r. Opole, 19 lipca 2016 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 nabór wniosków na rok 2017 r. Opole, 19 lipca 2016 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata nabór wniosków na rok 2017 r. Opole, 19 lipca 2016 r. 1

2 Podstawy prawne:  ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - art. 42 ust. 10  Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych  Uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata ”

3 Ramy instytucjonalne  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Dróg Publicznych (DDP)  Wojewodowie  Komisje wojewódzkie ds. oceny wniosków  Powiaty i Gminy 3

4 Województwo RAZEM Województwo Dolnośląskie , , ,00 Województwo Kujawsko- pomorskie , , ,00 Województwo Lubelskie , , ,00 Województwo Lubuskie , , ,00 Województwo Łódzkie , , ,00 Województwo Małopolskie , , ,00 Województwo Mazowieckie , ,00 Województwo Opolskie , , ,00 Województwo Podkarpackie , , ,00 Województwo Podlaskie , ,00 Województwo Pomorskie , , ,00 Województwo Śląskie , , ,00 WojewództwoŚwiętokrzyskie , , ,00 Województwo Warmińsko- mazurskie , , ,00 Województwo Wielkopolskie , , ,00 Województwo Zachodniopomorskie , , ,00 Finansowanie w latach

5 Zasady realizacji programu  Podział pomiędzy drogi powiatowe i gminne po 50% kwoty przeznaczonej na dotacje w województwie  Maksymalna kwota dotacji zł  Gmina (w tym miasto na prawach powiatu) 1 wniosek  Powiat 2 wnioski  Jeżeli budowa, przebudowa lub remont obejmuje jednocześnie odcinki drogi gminnej i drogi powiatowej, wnioski powinni złożyć dwaj ustawowi zarządcy drogi i każdy wniosek zostanie oceniony w ramach puli dostępnej dla danej kategorii drogi.  Wojewoda może zezwolić na przekroczenie limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek, jeżeli ich stosowanie uniemożliwia wykorzystanie sumy dotacji w województwie. 5

6 Kryteria oceny wniosków Lp.KryteriumSkala ocen 1.Znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego od 0 do 20 punktów 2.Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa od 0 do 5 punktów 3.Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego od 0 do 7 punktów 4.Współpraca jednostki w zakresie dofinansowania realizacji zadania z innymi jednostkami lub podmiotami od 0 do 5 punktów 5.Kontynuacja zadaniaod 0 do 5 punktów 6

7 Najważniejsze NOWOŚCI:  Wprowadzono zasadę, iż w ramach zadania objętego wnioskiem mogą być zgłoszone maksymalnie 3 odcinki dróg  Każdy członek Komisji ocenia wszystkie wnioski w ramach kryteriów merytorycznych. W przypadku kryterium 2, 3, i 5, gdy zadanie dotyczy 2 lub 3 odcinków dróg, każdy odcinek oceniany jest oddzielnie.  W ramach Kryterium nr 1 (technicznego) - REMONT max. 10 pkt. (wcześniej 8 pkt.) - PRZEBUDOWA max. 19 pkt. - ROZBUDOWA/BUDOWA 20 pkt.  Odwrócono punktację za klasę drogi (najwyżej punktowane są najniższe klasy)  Zmieniono punktację za elementy brd (wprowadzono katalog możliwych elementów i odpowiednie punkty (maks. 2 pkt.) 7

8  Wprowadzono 2 oddzielne wzory wniosków: R-Wniosek – dla zadań określonych jako remont PRB-Wniosek – dla zadań określonych jako przebudowa, rozbudowa lub budowa. analogicznie wprowadzono 2 odrębne karty oceny merytorycznej  uregulowano kwestię odstępstw od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu  Zmiany dotyczące wymaganych załączników:  Oświadczenie wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze wykonania robót (w miejsce zaświadczenia organu aa-b)  W przypadku pozwolenia na budowę, zrid, zgłoszenia – nie ma obowiązku dołączania do wniosku kopii strony z datą złożenia wniosku  Projekt stałej organizacji ruchu – nie będzie musiał być zatwierdzony Najważniejsze NOWOŚCI cd: 8

9  W przypadku Kryterium nr 5 Kontynuacja – zaliczono do kontynuacji inwestycję, która jest w trakcie realizacji, ale na dzień składania nowego wniosku nie jest zakończona (wtedy dokumentem potwierdzającym ten fakt może być np. umowa z wykonawcą)  Uszczegółowiono zapisy dot. wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dla Kryterium nr 5  Wojewoda sprecyzuje, jaki elementy w ramach kryteriów 2, 3 i 5 będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku. W przypadku Kryterium nr 2 Minister wydał wojewodom wytyczne, iż punktowane powinny być: - funkcja drogi w sieci drogowej, - ponadlokalność (przebieg więcej niż jedną gminę lub powiat), - powiązanie z drogami innych kategorii. Najważniejsze NOWOŚCI cd: 9

10 Terminy realizacji programu (nabór na 2017 r.) 1 września - 15 września nabór wniosków na 2017 r. o dacie złożenia wniosku decydować będzie data złożenia w Kancelarii Ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  16 września - 31 października - rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisje; ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list rankingowych wniosków  do 15 listopada - zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych wniosków  do 30 listopada - rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisje; przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra  do 20 grudnia - zatwierdzenie przez Ministra ostatecznej listy rankingowej wniosków  do 31 grudnia - zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków. 10

11 R-Wniosek – dla zadań określonych jako remont PRB-Wniosek – dla zadań określonych jako przebudowa, rozbudowa lub budowa. Omówienie nowych formularzy wniosków 11

12 Pytania dotyczące naboru: Adres aktywny do 15 września 2016 r. Dziękuję za uwagę. 12


Pobierz ppt "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 nabór wniosków na rok 2017 r. Opole, 19 lipca 2016 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google