Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 nabór wniosków na rok 2017 r. Opole, 19 lipca 2016 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 nabór wniosków na rok 2017 r. Opole, 19 lipca 2016 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 nabór wniosków na rok 2017 r. Opole, 19 lipca 2016 r. 1

2 Podstawy prawne:  ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - art. 42 ust. 10  Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych  Uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

3 Ramy instytucjonalne  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Dróg Publicznych (DDP)  Wojewodowie  Komisje wojewódzkie ds. oceny wniosków  Powiaty i Gminy 3

4 Województwo2016201720182019 RAZEM 800 000 0001 000 000 0001 100 000 000 Województwo Dolnośląskie 46 870 207,0058 587 758,0064 446 534,00 Województwo Kujawsko- pomorskie 48 860 511,0061 075 639,0067 183 203,00 Województwo Lubelskie 60 341 388,0075 426 735,0082 969 408,00 Województwo Lubuskie 34 636 582,0043 295 728,0047 625 301,00 Województwo Łódzkie 49 669 666,0062 087 083,0068 295 791,00 Województwo Małopolskie 57 246 492,0071 558 114,0078 713 926,00 Województwo Mazowieckie 76 493 770,0095 617 213.00105 178 934,00 Województwo Opolskie 32 582 537,0040 728 171,0044 800 988,00 Województwo Podkarpackie 50 270 864,0062 838 579,0069 122 437,00 Województwo Podlaskie 47 457 621,0059 322 026.0065 254 229,00 Województwo Pomorskie 43 743 828,0054 679 785,0060 147 764,00 Województwo Śląskie 54 286 192,0067 857 741,0074 643 514,00 WojewództwoŚwiętokrzyskie 40 822 219,0051 027 774,0056 130 552,00 Województwo Warmińsko- mazurskie 47 770 211,0059 712 764,0065 684 040,00 Województwo Wielkopolskie 64 430 252,0080 537 815,0088 591 597,00 Województwo Zachodniopomorskie 44 517 660,0055 647 075,0061 211 782,00 Finansowanie w latach 2016-2019 4

5 Zasady realizacji programu  Podział pomiędzy drogi powiatowe i gminne po 50% kwoty przeznaczonej na dotacje w województwie  Maksymalna kwota dotacji 3.000.000 zł  Gmina (w tym miasto na prawach powiatu) 1 wniosek  Powiat 2 wnioski  Jeżeli budowa, przebudowa lub remont obejmuje jednocześnie odcinki drogi gminnej i drogi powiatowej, wnioski powinni złożyć dwaj ustawowi zarządcy drogi i każdy wniosek zostanie oceniony w ramach puli dostępnej dla danej kategorii drogi.  Wojewoda może zezwolić na przekroczenie limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek, jeżeli ich stosowanie uniemożliwia wykorzystanie sumy dotacji w województwie. 5

6 Kryteria oceny wniosków Lp.KryteriumSkala ocen 1.Znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego od 0 do 20 punktów 2.Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa od 0 do 5 punktów 3.Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego od 0 do 7 punktów 4.Współpraca jednostki w zakresie dofinansowania realizacji zadania z innymi jednostkami lub podmiotami od 0 do 5 punktów 5.Kontynuacja zadaniaod 0 do 5 punktów 6

7 Najważniejsze NOWOŚCI:  Wprowadzono zasadę, iż w ramach zadania objętego wnioskiem mogą być zgłoszone maksymalnie 3 odcinki dróg  Każdy członek Komisji ocenia wszystkie wnioski w ramach kryteriów merytorycznych. W przypadku kryterium 2, 3, i 5, gdy zadanie dotyczy 2 lub 3 odcinków dróg, każdy odcinek oceniany jest oddzielnie.  W ramach Kryterium nr 1 (technicznego) - REMONT max. 10 pkt. (wcześniej 8 pkt.) - PRZEBUDOWA max. 19 pkt. - ROZBUDOWA/BUDOWA 20 pkt.  Odwrócono punktację za klasę drogi (najwyżej punktowane są najniższe klasy)  Zmieniono punktację za elementy brd (wprowadzono katalog możliwych elementów i odpowiednie punkty (maks. 2 pkt.) 7

8  Wprowadzono 2 oddzielne wzory wniosków: R-Wniosek – dla zadań określonych jako remont PRB-Wniosek – dla zadań określonych jako przebudowa, rozbudowa lub budowa. analogicznie wprowadzono 2 odrębne karty oceny merytorycznej  uregulowano kwestię odstępstw od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu  Zmiany dotyczące wymaganych załączników:  Oświadczenie wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze wykonania robót (w miejsce zaświadczenia organu aa-b)  W przypadku pozwolenia na budowę, zrid, zgłoszenia – nie ma obowiązku dołączania do wniosku kopii strony z datą złożenia wniosku  Projekt stałej organizacji ruchu – nie będzie musiał być zatwierdzony Najważniejsze NOWOŚCI cd: 8

9  W przypadku Kryterium nr 5 Kontynuacja – zaliczono do kontynuacji inwestycję, która jest w trakcie realizacji, ale na dzień składania nowego wniosku nie jest zakończona (wtedy dokumentem potwierdzającym ten fakt może być np. umowa z wykonawcą)  Uszczegółowiono zapisy dot. wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dla Kryterium nr 5  Wojewoda sprecyzuje, jaki elementy w ramach kryteriów 2, 3 i 5 będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku. W przypadku Kryterium nr 2 Minister wydał wojewodom wytyczne, iż punktowane powinny być: - funkcja drogi w sieci drogowej, - ponadlokalność (przebieg więcej niż jedną gminę lub powiat), - powiązanie z drogami innych kategorii. Najważniejsze NOWOŚCI cd: 9

10 Terminy realizacji programu (nabór na 2017 r.) 1 września - 15 września nabór wniosków na 2017 r. o dacie złożenia wniosku decydować będzie data złożenia w Kancelarii Ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  16 września - 31 października - rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisje; ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list rankingowych wniosków  do 15 listopada - zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych wniosków  do 30 listopada - rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisje; przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra  do 20 grudnia - zatwierdzenie przez Ministra ostatecznej listy rankingowej wniosków  do 31 grudnia - zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków. 10

11 R-Wniosek – dla zadań określonych jako remont PRB-Wniosek – dla zadań określonych jako przebudowa, rozbudowa lub budowa. Omówienie nowych formularzy wniosków 11

12 Pytania dotyczące naboru: nabor2017_drogi@opole.uw.gov.pl Adres e-mail aktywny do 15 września 2016 r. Dziękuję za uwagę. 12


Pobierz ppt "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 nabór wniosków na rok 2017 r. Opole, 19 lipca 2016 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google