Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Wspierania Nauczycieli w Powiecie Bytowskim „Konsorcjum samorządowe” na rzecz edukacji Dariusz Glazik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Wspierania Nauczycieli w Powiecie Bytowskim „Konsorcjum samorządowe” na rzecz edukacji Dariusz Glazik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu."— Zapis prezentacji:

1 System Wspierania Nauczycieli w Powiecie Bytowskim „Konsorcjum samorządowe” na rzecz edukacji Dariusz Glazik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie

2 CEL GŁÓWNY Budowa powiatowego systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół, kreowanie wspólnej i spójnej polityki edukacyjnej organów prowadzących na wszystkich etapach edukacyjnych.

3 Założenia projektu: Wspólna partycypacja organizacyjna i finansowa wszystkich jst z terenu powiatu bytowskiego w budowę systemu wspierania nauczycieli na wszystkich etapach edukacyjnych. Wspólna partycypacja organizacyjna i finansowa wszystkich jst z terenu powiatu bytowskiego w budowę systemu wspierania nauczycieli na wszystkich etapach edukacyjnych. Powołanie do życia niezinstytucjonalizowanej formy ośrodka kształcenia i wspierania nauczycieli. Powołanie do życia niezinstytucjonalizowanej formy ośrodka kształcenia i wspierania nauczycieli. Zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego dotyczącego dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego dotyczącego dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4 Czas trwania projektu lata 2015-2017 z możliwością przedłużenia na kolejne lata

5 Geneza projektu i harmonogram prac: debata oświatowa zorganizowana przez Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe – idea dialogu edukacyjnego na wszystkich etapach; debata oświatowa zorganizowana przez Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe – idea dialogu edukacyjnego na wszystkich etapach; opracowanie ramowych założeń projektu, rozmowy z przedstawicielami jst; opracowanie ramowych założeń projektu, rozmowy z przedstawicielami jst; wyłonienie lidera i podpisanie porozumień dot. finansowania zadania; wyłonienie lidera i podpisanie porozumień dot. finansowania zadania; organizacja otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie i wyłonienie podmiotu realizującego zadanie zlecone; organizacja otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie i wyłonienie podmiotu realizującego zadanie zlecone; realizacja zadania przez Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe. realizacja zadania przez Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe.

6 Utworzenie dwóch sieci wsparcia w ramach przedsięwzięcia: Sieć instytucjonalna – jednostki samorządu terytorialnego, Sieć instytucjonalna – jednostki samorządu terytorialnego, Sieć merytoryczna – organizacje pozarządowe, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele. Sieć merytoryczna – organizacje pozarządowe, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele.

7 Sieć instytucjonalna w jej skład wchodzą wszystkie jst z terenu powiatu bytowskiego (10 gmin i powiat). Po raz pierwszy w historii Powiatu Bytowskiego udało się skupić wszystkie samorządy w jednym projekcie. Główne zadanie: pomoc organizacyjna i finansowanie „sieciowania nauczycieli”. Lider sieci: Gmina Bytów.

8 Sieć merytoryczna formalnie zarządzana przez Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe, któremu jst zleciło realizację zadania w latach 2015-2017. W ramach tej sieci powstały „podsieci”: nauczanie wczesnoszkolne, edukacje: artystyczna, zawodowa, przyrodnicza, matematyczna, języków obcych i humanistyczna. Praca w danej „podsieci” polega na dzieleniu się doświadczeniem zawodowym oraz służy wypracowaniu rozwiązań, które zostaną wdrażane przez jej uczestników w ramach każdej sieci. Pracami każdej podsieci kieruje koordynator, a nad całością pieczę sprawuje Powiatowy Organizator Doskonalenia Nauczycieli powołany przez Zarząd Bytowskiego Stowarzyszenia Oświatowego. Udział w sieciach jest dla nauczycieli i dyrektorów szkół nieodpłatny. Każda z sieci współpracy i samokształcenia wyznacza własne cele i program działania w obrębie jasno określonego tematu.

9 Budżet: Roczny budżet projektu – 28.000 zł. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą od jednostek samorządu terytorialnego wg następującego klucza: gminy wiejskie – po 2.000 zł każda jst (8 gmin x 2.000 zł = 16.000 zł) gminy wiejskie – po 2.000 zł każda jst (8 gmin x 2.000 zł = 16.000 zł) gminy miejskie i Powiat Bytowski – po 4.000 zł każda jst (2 gminy i powiat x 4.000 zł = 12.000 zł.) gminy miejskie i Powiat Bytowski – po 4.000 zł każda jst (2 gminy i powiat x 4.000 zł = 12.000 zł.)

10 Efekty zjednoczenie sił, współpraca i podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji, zjednoczenie sił, współpraca i podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji, ścisła współpraca nauczycieli pracujących na różnych szczeblach edukacyjnych, ścisła współpraca nauczycieli pracujących na różnych szczeblach edukacyjnych, wzajemne zrozumienie i zwiększenie świadomości dotyczącej problemów edukacyjnych na różnych szczeblach, wzajemne zrozumienie i zwiększenie świadomości dotyczącej problemów edukacyjnych na różnych szczeblach, utworzenie strony internetowej jako platformy edukacyjnej wymiany myśli. utworzenie strony internetowej jako platformy edukacyjnej wymiany myśli.

11 www.knws.pl

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "System Wspierania Nauczycieli w Powiecie Bytowskim „Konsorcjum samorządowe” na rzecz edukacji Dariusz Glazik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google