Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania X posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania X posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania X posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020 28.06.2016

2 Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

3 Warunkowość ex-ante dla RPO WKP na lata 2014-2020

4 Warunki 7.1 i 7.2 Przygotowanie projektu Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej Po spotkanie z KE dokonano uzupełnienia dokumentu o: wskazanie powiązań z siecią TEN-T – mapa rozdział dot. SOOŚ wraz z informacją o procedurze konsultacji rozdział dot. potencjału administracyjnego dot. wdrażania Programu zestawienie wszystkich projektów drogowych z grupy 1 zawierające harmonogram realizacji inwestycji

5 Warunek 1.1 Badania naukowe i innowacje: istnienie krajowych lub regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform Stanowisko Zarządu Województwa – 8 czerwca br. – zawierało opisy inteligentnych specjalizacji i kierowało dokument do konsultacji. Dokument oparto w części na wynikach warsztatów eksperckich, zgodnie z wytycznymi KE i eksperta na podstawie uwag KE i IZ RPO. konsultacje prowadzono w terminie od 9 do 17 czerwca za pomocą narzędzia internetowego – kwestionariusza; w konsultacjach wzięli udział kluczowi reprezentanci systemu RSI; odpowiedzi na pytania z kwestionariusza średnio w 81% są pozytywne, co wskazuje na zasadność dokumentu. dokument po konsultacjach będzie omawiany na Zarządzie 29 czerwca br.

6 Priorytet inwestycyjny 6b – infrastruktura wodno-ściekowa RPO: inwestycje w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, zgodnie z KPOŚK i Masterplanem Problem: Informacje zawarte w Masterplanie i w projekcie czwartej aktualizacji KPOŚK dotyczą aglomeracji utworzonych w terminie do 28 lutego 2015 r. Propozycja IZ RPO: umożliwienie finansowania projektów w aglomeracjach wyznaczonych uchwałami podjętymi przez Sejmik Województwa po 28 lutego 2015 r. Stanowisko MR: zgodnie z informacją Ministerstwa Środowiska inwestycje dla tych aglomeracji będą mogły być ujęte w piątej aktualizacji KPOŚK, nad którą prace rozpoczną się w II połowie 2016 r. Pytanie IZ – jak oceniać spełnienie kryterium zgodności z KPOŚK w przypadku aglomeracji znajdujących się w IVaKPOŚK, zmienionych uchwałami Sejmiku po 28 lutego 2015 r.

7 Stanowisko MR aglomeracje nieujęte w IV AKPOŚK ani w Masterplanie, utworzone po 28.02.2015 – będą mogły otrzymać dofinansowanie po kolejnej, V aktualizacji KPOŚK – 2017 r. aglomeracje ujęte w IV AKPOŚK i w Masterplanie, zmienione po 28.02.2015 (uchwały Sejmiku)– będą mogły otrzymać dofinansowanie po kolejnej, V aktualizacji KPOŚK – 2017 r. aglomeracje ujęte w IV AKPOŚK i w Masterplanie, co do których nie wydano nowych uchwał Sejmiku po 28.02.2015 mogą otrzymać dofinansowanie. Dopuszczalna jest zmiana niektórych parametrów technicznych wykazanych w Załączniku nr 2 do IV AKPOŚK (np. długość sieci, wartość projektu).

8 Dostosowanie techniczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do Umowy Partnerstwa 2014-2020

9  Zakres proponowanych zmian technicznych RPO WKP 2014-2020 wynika z konieczności dostosowania zapisów Programu do Umowy Partnerstwa 2014- 2020 zmienionej decyzją Komisji Europejskiej z 17 grudnia 2015 r.  Konieczne jest dostosowanie wskaźników do wskaźników kluczowych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Wykaz proponowanych zmian RPO WK-P 2014-2020 został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 czerwca 2016 r. i przekazany Instytucji Koordynującej UP (MR) do uzgodnienia.  Po akceptacji Ministerstwa Rozwoju informacja zostanie przekazana członkom Komitetu Monitorującego RPO WKP 2014-2020 zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia ogólnego 1303/2013  Zmiany programów operacyjnych i Umowy Partnerstwa 2014-2020 zostaną zbiorczo przekazane Komisji Europejskiej w czerwcu br. w celu rozpoczęcia negocjacji.  Termin zakończenia negocjacji i przyjęcia zmian technicznych UP i PO planowany jest na jesień br.

10 Tempo uruchamiania konkursów w ramach RPO WKP 2014-2020 na tle innych regionów

11

12

13 Konkursy planowane do ogłoszenia III kwartał 2016 r.: Łącznie 52 konkursy na kwotę 322 474 961 euro EFRR: 31 konkursów na kwotę 253 211 002 euro (w tym 3 ponownie na kwotę 23 000 000 euro) EFS: 21 konkursów na kwotę 69 263 959 euro (w tym 5 ponownie na kwotę 21 000 000 euro) IV kwartał 2016 r.: Łącznie 20 konkursów na kwotę 102 436 099 euro EFRR: 13 konkursów na kwotę 79 186 099 euro (w tym 2 ponownie na kwotę 8 700 721 euro) EFS: 7 konkursów na kwotę 23 250 000 euro

14 Konkursy planowane do ogłoszenia Razem do końca roku 2016 72 konkursy na kwotę 424 911 060 euro, z czego: 44 z EFRR na 332 397 101 euro 28 z EFS na 92 513 959 euro

15 Plan posiedzeń Komitetu na II półrocze 2016: -26 lipca -29 września -28 października -25 listopada -16 grudnia

16 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania X posiedzenie KM RPO WKP 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google