Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT Kryterium D.2.3 Projekt jest zgodny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT Kryterium D.2.3 Projekt jest zgodny."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT Kryterium D.2.3 Projekt jest zgodny ze Strategią na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Regulamin konkursu – uszczegółowienie sposobu weryfikacji przedmiotowego kryterium W celu przeprowadzenia tej oceny ekspert powinien zweryfikować, czy podstawa programowa danego zawodu mieści się w jednej z dyscyplin naukowych/artystycznych o których mowa poniżej:

2 Departament Rozwoju Regionalnego Zdrowa i bezpieczna żywność: dziedzina nauk chemicznych: biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska dziedzina nauk biologicznych: biochemia, biofizyka, biologia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska dziedzina nauk technicznych: transport, inżynieria produkcji, technologia chemiczna; budowa i eksploatacja maszyn; automatyka i robotyka; elektronika dziedzina nauk rolniczych: agronomia, biotechnologia, inżynieria rolnicza, ochrona i kształtowanie środowiska, ogrodnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika dziedzina nauk medycznych: biologia medyczna, medycyna dziedzina sztuk plastycznych: sztuki piękne, sztuki projektowania

3 Departament Rozwoju Regionalnego Zdrowie i turystyka zdrowotna dziedzina nauk społecznych: pedagogika, psychologia dziedzina nauk chemicznych: biochemia, biotechnologia, chemia, technologia chemiczna dziedzina nauk biologicznych: biochemia, biofizyka, biologia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska dziedzina nauk o Ziemi: geofizyka dziedzina nauk technicznych biocybernetyka i inżynieria medyczna, biotechnologia, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa dziedzina nauk rolniczych: biotechnologia, inżynieria rolnicza dziedzina nauk medycznych: biologia medyczna, medycyna, stomatologia

4 Departament Rozwoju Regionalnego Zaawansowane materiały i narzędzia dziedzina nauk chemicznych: chemia, technologia chemiczna dziedzina nauk technicznych: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, elektronika, elektrotechnika, inżynieria materiałowa, elektonika, budownictwo dziedzina nauk fizycznych: fizyka

5 Departament Rozwoju Regionalnego Transport i mobilność dziedzina nauk fizycznych: fizyka, geofizyka dziedzina nauk chemicznych: biochemia, ochrona środowiska dziedzina nauk biologicznych: geofizyka, geografia, geologia dziedzina nauk o Ziemi: geofizyka, geografia, geologia dziedzina nauk technicznych: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska; inżynieria materiałowa, budownictwo dziedzina nauk rolniczych: ochrona i kształtowanie środowiska

6 Departament Rozwoju Regionalnego Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne dziedzina nauk matematycznych: informatyka dziedzina nauk chemicznych: chemia, technologia chemiczna dziedzina nauk fizycznych: fizyka dziedzina nauk technicznych: informatyka, inżynieria materiałowa dziedzina sztuk plastycznych: sztuki piękne, sztuki projektowe; konserwacja i restauracja dzieł sztuki obszar sztuki: sztuk filmowych oraz sztuk plastycznych

7 Departament Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprze inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Autopoprawki IZ

8 Departament Rozwoju Regionalnego Kryterium D.2.2 (autopoprawka IZ): D.2.2 Kompleksowość Doświadczenie szkoły zawodowej w zakresie współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorstw ami Ocenie podlega doświadczenie szkoły zawodowej w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami obejmująca przynajmniej dwa z poniższych elementów: - praktyczną naukę zawodu u pracodawcy (organizacja zajęć w rzeczywistych warunkach pracy); - staże dla uczniów (organizacja nauki w miejscu pracy); - specjalistyczne kursy/szkolenia dla uczniów kończące się dokumentem honorowanym przez pracodawców. Punkty przyznawane będą za dotychczasowy okres współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorstwami, prowadzonej przed dniem ogłoszenia o konkursie: - współpraca w okresie kolejnych 4 i więcej lat szkolnych – 15 pkt; - współpraca w okresie 2 lub 3 kolejnych lat szkolnych – 10 pkt; - współpraca w okresie 1 roku szkolnego – 5 pkt; brak współpracy – 0 pkt. Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. 0 -15 pkt według oceny n/d

9 Departament Rozwoju Regionalnego Kryterium D.2.3 (uwaga KE): D.2.3 Planowana współpraca szkoły zawodowej z przedsiębiorcami Ocenie podlega czy wnioskodawca założył, że w wyniku realizacji projektu, najpóźniej do upływu okresu trwałości, zostanie nawiązana współpraca z przedsiębiorcami obejmująca przynajmniej dwa z poniższych elementów: - praktyczną naukę zawodu u pracodawcy (organizacja zajęć w rzeczywistych warunkach pracy); - staże 18 dla uczniów (organizacja nauki w miejscu pracy); - specjalistyczne kursy/szkolenia dla uczniów kończące się dokumentem honorowanym przez pracodawców. 19 Punkty zostaną przyznane jedynie wnioskodawcom, którzy zakładają rozpoczęcie takiej współpracy i wcześniej jej nie prowadzili. Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt. n/d 18 Brak jest regulacji prawnych dotyczących stażu, jednakże z praktyki gospodarczej wynika, że efektywny staż w przypadku uczniów trwa co najmniej 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia. Nie wyklucza to jednakże staży o krótszym okresie ich odbywania o ile pracodawca będzie w stanie wykazać, iż są one równie efektywne i wartościowe pod względem praktycznym. 19 Specjalistyczne kursy i szkolenia mają mieć na celu dokształcenie zawodowe tj. uzyskanie nowych umiejętności/uprawnień związanych z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę, potwierdzonych dokumentem otrzymanym od uprawnionego podmiotu certyfikującego, wydanym na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64).

10 Departament Rozwoju Regionalnego Kryterium D.2.3 (uwaga KE): D.2.43 Projekt jest zgodny ze Strategią na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Ocenie podlega czy przedsięwzięcie planowane przez wnioskodawcę wpisuje się w inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach przedmiotowego konkursu oznacza to weryfikację, czy zawód dla którego wspierana będzie infrastruktura/wyposażenie w ramach niniejszego konkursu mieści się w inteligentnych specjalizacjach województwa kujawsko-pomorskiego. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. Wnioskodawca w dokumentacji projektowej powinien przedstawić informacje w zakresie podstawy programowej danego zawodu oraz wskazać na jej powiązanie z daną dyscypliną (dyscyplinami). W tym zakresie Wnioskodawca winien uwzględnić uwzględnia założenia wynikające z dokumentu pn. Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego. Charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 20. Tak – 5pkt Nie – 0 pkt. n/d 20 Przywołany dokument stanowi materiał pomocniczy dla Wnioskodawców przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i wykładni przedmiotowego kryterium.

11 Departament Rozwoju Regionalnego Kryterium D.2.5 (uwaga MR): D.2.5 Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinię wydaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko- pomorskim. 22 Nie – 0 pkt; Tak – 2 pkt. W przypadku, kiedy działania planowane w projekcie nie niosą za sobą zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ingerują w bryłę zewnętrzną budynku, w ramach przedmiotowego kryterium, projekt otrzymuje 0 pkt. Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu. 0 - 2 pkt według oceny n/d 22 Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

12 Departament Rozwoju Regionalnego Kryterium D.2.6 (uwaga MR oraz KE): D.2.6 Projekt zakłada działania, które nie niosą za sobą zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ingerują w bryłę zewnętrzną budynku Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. Ocenie podlega czy projekt zakłada działania, które nie niosą za sobą zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ingerują w bryłę zewnętrzną budynku. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. Nie – 0 pkt; Tak – 3 pkt. n/d

13 Departament Rozwoju Regionalnego Kryterium D.2.7 (uwaga KE): D.2.76 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w stosunku do zawodu/ów wskazanego/ych jako deficytowy/e Ocenie podlega czy realizowany projekt zakłada inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w stosunku do zawodu/ów wskazanego/ych jako deficytowy/e w województwie kujawsko-pomorskim i/lub w powiecie/powiatach, gdzie realizowana będzie inwestycja w oparciu o dane wynikające z Barometru zawodów 2016. Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim Punkty przyznawane będą w przypadku, gdy projekt będzie obejmował wyłącznie zawody deficytowe wskazane w ww. dokumencie. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki. Nie – 0 pkt; Tak – 3 pkt. n/d


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT Kryterium D.2.3 Projekt jest zgodny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google