Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Losy absolwentów Przygotowanie: Agnieszka Lewandowska Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 14 w Bydgoszczy Rok szkolny 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Losy absolwentów Przygotowanie: Agnieszka Lewandowska Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 14 w Bydgoszczy Rok szkolny 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Losy absolwentów Przygotowanie: Agnieszka Lewandowska Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 14 w Bydgoszczy Rok szkolny 2014/2015

2 Narzędzia badawcze  Kwestionariusz ankiety  Wywiady z absolwentami  Informacje z naboru do szkół

3 Co nas interesowało? Jakie s ą losy naszych absolwentów? Do jakich szkół trafili po uko ń czeniu naszej szkoły podstawowej lub gimnazjum? Jakie sukcesy odnosz ą na polu edukacji? Czy szkoła rozwija ich pasje? Jak oceniaj ą jako ść kształcenia w naszej szkole? Co jest mocn ą stron ą naszej szkoły, a co nale ż y doskonali ć ?

4 Trochę statystyki Kwestionariusz ankiety wypełniło 66 ankietowanych Ankietowani absolwenci uko ń czyli szkoł ę mi ę dzy rokiem 2014- 1985  2004- 23 ankietowanych  2013- 12 ankietowanych  2012- 2 ankietowanych  2010- 10 ankietowanych  Pozostałe lata od 1 do 5 ankiet Uczniowie niepełnosprawni- 15 ankietowanych  S ą to absolwenci obu szkół wchodz ą cych w skład ZS14 (troje tylko Gim. ) z lat 2007-2014

5 Wywiady z absolwentami -podczas drzwi otwartych wywiadu udzieliło 10 absolwentów Klaudia – Kl. IV technikum- nauczyła si ę przekazywania swoich uczu ć, ładnego pisania, planuje studiowa ć medycyn ę Mikołaj- uczył si ę w liceum integracyjnym, teraz studiuje, miło wspomina bal gimnazjalny, dobrze poradził sobie na maturze z matematyki, poniewa ż miał dobre przygotowanie Weronika- chodzi do szkoły policealnej, dzi ę ki naszej szkole stała si ę bardziej otwarta, spotyka si ę z rówie ś nikami

6 Wywiady z absolwentami cz. II Jakub Szmelcer- student Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji, chce by ć wykładowc ą uniwersyteckim, finalista Ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o ś wiecie współczesnym, szkoła dała mu fundamentaln ą dawk ę wiedzy, wyposa ż yła w umiej ę tno ść pisania oraz odwa ż nego wyra ż ania my ś li, nauczyła otwarto ś ci, empatii i współczucia

7 Dalsza edukacja absolwentów

8 Ukończone studia i wykonywane zawody Wi ę kszo ść badanych absolwentów jest na etapie edukacji w liceum lub technikum Troje ankietowanych ma wykształcenie zawodowe, pi ę tnastu ankietowanych ma wykształcenie ś rednie Pozostali uko ń czyli studia magisterskie lub in ż ynierskie, niektórzy na dwóch kierunkach  Wykonywane zawody: redaktor, teleinformatyk, doradca prawny i podatkowy, trener piłki no ż nej i wła ś ciciel firmy sportowej, fizjoterapeuta, archiwista, praca na misjach, informatyk, ekonomista, urz ę dnik, koordynator ds. sprzeda ż y internetowej, ż ołnierz zawodowy, operator maszyn, teleinformatyk

9 Uczniowie niepełnosprawni Wys. poziom nauczania pozwala absolwentom na kontynuacj ę nauki: - szkoły zawodowe (np.: w zawodzie kucharz, pomocnik obsługi hotelowej) -szkoła ś rednia -studia wy ż sze Absolwenci, którzy wypełnili ankiet ę nie wykonuj ą pracy zawodowej (kontynuuj ą nauk ę )

10 Szkoła przyczyniła się do sukcesu edukacyjnego absolwentów

11 Szkoła rozwinęła pasje i zainteresowania absolwentów

12 Jak oceniasz jakość kształcenia ?

13 Mocne strony szkoły w ocenie absolwentów Integracja- 19 % Kadra nauczycielska 24% Klimat i atmosfera 24% Wysoki poziom nauczania 5% Pozostałe wypowiedzi – po jednej wypowiedzi / małe klasy, obiady, ciekawe lekcje, nauka tolerancji, indywidualne podej ś cie, aktywne ż ycie szkoły, du ż o zaj ęć pozalekcyjnych, brak anonimowo ś ci, dyscyplina, wymagaj ą cy nauczyciele, orlik, MPD, ś wietna baza pomocy dydaktycznych, imprezy okoliczno ś ciowe/

14 Mocne strony szkoły w ocenie absolwentów niepełnosprawnych zapewnia sukces edukacyjny, wysoki poziom nauczania rozwija pasje i zainteresowania zaj ę cia dodatkowe dobry klimat mo ż liwo ść integracji dzieci i młodzie ż y pełno i niepełnosprawnej mili, kompetentni i zaanga ż owani nauczyciele długie przerwy wspaniałe imprezy szkolne wycieczki, zielona szkoła bezpiecze ń stwo w szkole indywidualne podej ś cie do ucznia zawody sportowe

15 Słabe strony szkoły Baza lokalowa Wygl ą d szkoły Wyposa ż enie klas Zaj ę cia z wychowania fizycznego w kl. I- III ( powinny odbywa ć si ę na sali gimnastycznej) Dyscyplina gimnazjalistów Zachowanie niektórych nauczycieli gimnazjum na wycieczkach szkolnych niewystarczaj ą ca ochrona szkoły Brak liceum ( warsztaty) :)

16 W pamięci absolwentów pozostaną Drzwi otwarte Warsztaty dziennikarskie i gazetka szkolna Wycieczki rowerowe, Treningi piłki no ż nej Wolontariat, koła zainteresowa ń Kółka artystyczne MDP, SU, Chór Klub trzecioklasisty Godziny wychowawcze Matematyka z p. Darkiem, religia z p. Nowak, historia z p. Szewczykowskim, zaj ę cia wyrównawcze z p. Zawad ą, polski z p. Dymarkowsk ą

17 Kontakt absolwentów ze szkołą Wi ę kszo ść absolwentów nadal ś ledzi ż ycie szkoły (najcz ęś ciej wymieniane) - ogl ą daj ą c stron ę internetow ą -odwiedzaj ą c placówk ę - kontaktuj ą c si ę z kolegami i kole ż ankami - kontaktuj ą c si ę z nauczycielami

18 Na koniec kilka słów od absolwentów „ Szkoła nauczyła mnie wrażliwości na osoby niepełnosprawne. Do dnia dzisiejszego utrzymuję kontakt z kolegami inaczej sprawnymi” „Dobrze było znów tu wrócić” Ciszę się, że uczęszczałam do tej szkoły” „Zawsze z przyjemnością tu wracam „

19 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Losy absolwentów Przygotowanie: Agnieszka Lewandowska Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 14 w Bydgoszczy Rok szkolny 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google