Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane kwestie z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym cz. II opr. Jakub Mrożek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane kwestie z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym cz. II opr. Jakub Mrożek."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane kwestie z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym cz. II opr. Jakub Mrożek

2 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. Ia ORGANY UCZELNI ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH ORGANY UCZELNI NIEPUBLICZNYCH ORGANY OBLIGATORYJNE ORGANY FAKULTATYWNE ORGANY OBLIGATORYJNE ORGANY FAKULTATYWNE

3 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. Ib KADENCJA ORGANÓW KOLEGIALNYCH I JEDNOOSOBOWYCH NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH TRWA CZTERY LATA USTAWA REGULUJE MAKSYMALNIE DWIE KADENCJE NA SPRAWOWANIE PRZEZ DANĄ OSOBĘ FUNKCJI ORGANU JEDNOOSOBOWEGO KADENCJA ORGANÓW KOLEGIALNYCH I JEDNOOSOBOWYCH NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ROZPOCZYNA SIĘ Z DNIEM 1 WRZEŚNIA W ROKU WYBORÓW, ZAŚ KOŃCZY Z DNIEM 31 SIERPNIA W ROKU W KTÓRYM UPŁYWA USTAWA ZAKAZUJE ŁĄCZENIA FUNKCJI ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH (LUB ICH ZASTĘPCÓW) NA RÓŻNYCH UCZELNIACH

4 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. II SENAT KOLEGIALNE ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH KOLEGIALNE ORGANY OBLIGATORYJNE RADA PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KONWENT INNY NIŻ SENAT ORGAN KOLEGIALNY KONWENT KOLEGIALNE ORGANY FAKULTATYWNE KOLEGIUM ELEKTORÓW JEST TO DORAŹNIE POWOŁYWANY ORGAN WYBORCZY W UCZELNIACH ZAWODOWYCH JEST ON OBLIGATORYJNYM ORGANEM

5 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. IIIa PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UCZELNI Z UWAGI NA AUTONOMIĘ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM NIE NARZUCA ODGÓRNIE UCZELNIOM WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY Z TEGO RÓWNIEŻ POWODU KAŻDA UCZELNIA MA MNIEJ BĄDŹ BARDZIEJ ZRÓŻNICOWANĄ STRUKTURĘ WEWNĘTRZNĄ TEORETYCZNIE WIĘC PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UCZELNI MOŻE MIEĆ DOWOLNĄ NAZWĘ, JAK RÓWNIEŻ W OGÓLE ICH NIE MIEĆ

6 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. IIIb PODSTAWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UCZELNI ISTNIEJĄ JEDNAK W POLSCE UCZELNIE, KTÓRE W OGÓLE NIE POSIADAJĄ WYDZIAŁÓW TAK NP. SGH, GDZIE PODSTAWOWĄ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SĄ KOLEGIA TRADYCYJNIE PODSTAWOWĄ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ UCZELNI JEST WYDZIAŁ JEDNAK NIE ZAWSZE NP. NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM OPRÓCZ WYDZIAŁÓW DZIAŁAJĄ TAKŻE INNE STRUKTURY ORGANIZACYJNE JAK STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH DEFINICJA USTAWOWA „PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UCZELNI”: wydział lub inną jednostkę organizacyjną uczelni określoną w statucie, prowadzącą co najmniej jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej

7 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. IIIc RADA PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UCZELNI JEJ SKŁAD SZCZEGÓŁOWO REGULUJE STATUT UCZELNI W JEJ POSIEDZENIACH UCZESTNICZĄ Z GŁOSEM DORADCZYM PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH UCHWAŁY RADY PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UCZELNI DLA KIEROWNIKA, PRACOWNIKÓW DOKTORANTÓW I STUDENTÓW TEJŻE JEDNOSTKI OD JEJ UCHWAŁ PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE DO SENATU UCZELNI

8 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. IVa W PRZYPADKU WSZYSTKICH KOLEGIALNYCH ORGANÓW UCZELNI PUBLICZNYCH (W TYM ORGANÓW WYBORCZYCH) USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM GWARANTUJE W NICH SZEROKĄ REPREZENTACJE ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO STĄD RÓWNIEŻ OPRÓCZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W ICH GRONIE ZASIADAJĄ RÓWNIEŻ PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW, DOKTORANTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW UCZELNI, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W WYPADKU STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW ICH UDZIAŁ NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZY NIŻ 20%. LICZBĘ TĄ USTALA SIĘ PROPORCJONALNIE DO LICZEBNOŚĆ OBU TYCH GRUP, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE SĄ ONI REPREZENTOWANI PRZEZ CO NAJMNIEJ JEDNEGO PRZEDSTAWICIELA DLA KAŻDEJ Z TYCH GRUP

9 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. IVb USTAWA REGULUJE RÓWNIEŻ, ŻE PROFESOROWIE ORAZ DOKTORZY HABILITOWANI MAJĄ STANOWIĆ WIĘCEJ NIŻ POŁOWĘ SKŁADU SENATU JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ TRZY PIĄTE TEGOŻ SKŁADU W PRZYPADKU PUBLICZNEJ UCZELNI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELE AKADEMICCY POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA MAJĄ STANOWIĆ WIĘCEJ NIŻ POŁOWĘ SKŁADU SENATU JEŻELI JEDNAK NA UCZELNI PROWADZONE SĄ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE LUB STUDIA II-GO STOPNIA MOŻE ZOSTAĆ USTALONY INNY SKŁAD SENATU

10 SENAT ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. V CO DO ZASADY JEGO KOMPETENCJE SĄ USTALONE W STATUCIE UCZELNI, USTAWA W BARDZO OGRANICZONYM ZAKRESIE REGULUJE KOMPETENCJE TEGOŻ ORGANU UCHWAŁY SENATU UCZELNI SĄ WIĄŻĄCE DLA INNYCH ORGANÓW UCZELNI, PRACOWNIKÓW, STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW (JEST TO TYPOWY PRZYKŁAD WŁADZTWA ZAKŁADOWEGO) JEDNA Z USTAWOWO PRZYZNANYCH KOMPETENCJI DOTYCZY OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SKŁADU, SPOSOBU POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ KOMPETENCJI KONWENTU UCZELNI (Z ZASTRZEŻENIEM UCZELNI NADZOROWANYCH PRZEZ MSW ORAZ MON) W PRZYPADKU ZAWODOWYCH UCZELNI PUBLICZNYCH W JEGO SKŁAD WCHODZI RÓWNIEŻ PRZEDSTAWICIEL UCZELNI WSPÓŁPRACUJĄCEJ

11 KONWENT ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. VIa JEGO SKŁAD JEST ZALEŻNY OD TEGO CZY DZIAŁA ON NA UCZELNI PUBLICZNEJ CZY TEŻ NA ZAWODOWEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PRZYPADKU SKŁADU KONWENTU UCZELNI PUBLICZNEJ USTAWA REGULUJE WYŁĄCZNE PRZYKŁADOWE PODMIOTY WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD, SĄ TO: a) PRZEDSTAWICIELE ORGANÓW JST ORAZ SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH; b) INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH, ZAWODOWYCH ORAZ TWÓRCZYCH; c) ORGANIZACJI PRACODAWCÓW BĄDŹ ORGANIZACJI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO; d) PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH; e) UCZELNI

12 KONWENT ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. VIb W PRZYPADKU SKŁADU KONWENTU ZAWODOWYCH UCZELNI PUBLICZNEJ USTAWA REGULUJE ŚCIŚLE PODMIOTY WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD, SĄ TO PRZEDSTAWICIELE: a)ORGANÓW JST – NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH; b)PRACODAWCÓW – CO NAJMNIEJ PIĘCIU; c)UCZELNI USTAWA REGULUJE, ŻE W SKŁAD KONWENTU ZAWODOWYCH UCZELNI PUBLICZNEJ MOGĄ (ALE NIE MUSZĄ) WCHODZIĆ RÓWNIEŻ PRZEDSTAWICIELE: a)ORGANÓW SAMORZĄDU ZAWODOWEGO; b)INSTYTUCJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH, ZAWODOWYCH ORAZ TWÓRCZYCH; c)ORGANIZACJI PRACODAWCÓW LUB ORGANIZACJI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO; d)INSTYTUCJI FINANSOWYCH e)UCZELNI WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z DANĄ UCZELNIĄ ZAWODOWĄ

13 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. VIIa REKTOR JEDNOOSOBOWE ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH JEDNOOSOBOWE ORGANY OBLIGATORYJNE USTAWA NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI POWOŁANIA INNYCH JEDNOOSOBOWYCH ORGANÓW NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH JEDNOOSOBOWE ORGANY FAKULTATYWNE KIEROWNIK PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

14 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. VIIb KANCLERZKWESTORDYREKTOR BIBLIOTEKI POWYŻSZE PODMIOTY, POMIMO WYODRĘBNIENIA ORGANIZACYJNEGO, NIE SĄ ZALICZANE PRZEZ USTAWĘ W SKŁAD JEDNOOSOBOWYCH ORGANÓW UCZELNI PUBLICZNYCH

15 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. VIIIa KIEROWNIK PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ CO DO ZASADY PANUJE PEŁNA DOWOLNOŚĆ W NAZEWNICTWIE TEGO ORGANU WYJĄTEK STANOWI SYTUACJA, GDY PODSTAWOWĄ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ JEST WYDZIAŁ, W TAKIEJ TO SYTUACJI USTAWA ODGÓRNIE NARZUCA JEGO NAZWĘ JAKĄ JEST DZIEKAN W SYTUACJI, GDY UCZELNIA NIE POSIADA PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, A PROWADZI STUDIA ZADANIA RADY PROWADZI SENAT UCZELNI, ZAŚ ZADANIA KIEROWNIKA PROWADZI REKTOR UCZELNI

16 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. VIIIb KIEROWNIK PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ Z MOCY PRAWA PRZEWODNICZY OBRADOM RADY PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UCZELNI JEGO SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE OKREŚLA STATUT UCZELNI, USTAWA PEŁNI TUTAJ JEDYNIE FUNKCJE POSIŁKOWE, JEDNĄ Z NICH JEST PRZYZNANIE MU KOMPETENCJI W ZAKRESIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ OD JEGO DECYZJI SŁUŻY ODWOŁANIE DO REKTORA

17 REKTOR ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. IXa KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ UCZELNI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ JEST PRZEŁOŻONYM PRACOWNIKÓW, STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW POSIADA USTAWOWE DOMNIEMANIE KOMPETENCJI W UCZELNIACH WOJSKOWYCH I SŁUŻB PAŃSTWOWYCH REKTOR JEST RÓWNIEŻ KOMENDANTEM W ROZUMIENIU PRZEPISÓW ODRĘBNYCH MOŻE NIM ZOSTAĆ OSOBA MAJĄCA CO NAJMNIEJ STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA (ALE STATUT UCZELNI MOŻE WPROWADZIĆ WYŻSZE WYMOGI) JEST POWOŁYWANY W DRODZE WYBORÓW LUB W DRODZE KONKURSU

18 MA PRAWO ZAWIESIĆ WYKONANIE UCHWAŁ SENATU, JEŻELI W JEGO OCENIE NARUSZAĆ BĘDZIE ONA PRZEPISY USTAWY, STATUTU UCZELNI BĄDŹ WAŻNY INTERES UCZELNI. W TYM CELU W CIĄGU 14 DNI ZWOŁUJE POSIEDZENIE SENATU NA KTÓRYM ZWRACA SIĘ Z WNIOSKIEM O PONOWNE JEJ ROZPATRZENIE JEŻELI SENAT NIE ZMIENI BĄDŹ NIE UCHYLI UCHWAŁY (KTÓRA W OCENIE REKTORA MIAŁA NARUSZAĆ USTAWĘ LUB STATUS UCZELNI), WÓWCZAS TO REKTOR OBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ JĄ W TRYBIE NADZORU MINISTROWI DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO REKTOR ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. IXb Z MOCY PRAWA JEST PRZEWODNICZĄCYM SENATU

19 PROREKTOR ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. IXc NIE JEST TO ODRĘBNY ORGAN JEDNOOSOBOWY UCZELNI! SPOSÓB JEGO POWOŁYWANIA ORAZ WYMOGI KWALIFIKACYJNE OKREŚLA STATUT UCZELNI W PRZYPADKU PROREKTORA DO SPRAW STUDENCKICH JEGO POWOŁANIE ODBYWA SIĘ ZA UPRZEDNIĄ ZGODĄ PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW, PRZY CZYM BRAK ZAJĘCIA STANOWISKA PRZEZ TYCHŻE PRZEDSTAWICIELI JEST TRAKTOWANY JAKO WYRAŻENIE ZGODY NA DANĄ KANDYDATURĘ

20 KANCLERZ KWESTOR ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. Xa TO PRACOWNIK UCZELNI KIERUJĄCY ADMINISTRACJĄ I GOSPODARKĄ UCZELNI W ZAKRESIE USTALONYM PRZEZ STATUT JEST POWOŁYWANY PRZEZ REKTORA, NA WNIOSEK KANCLERZA PEŁNI ON FUNKCJĘ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO I ZASTĘPCY KANCLERZA, JEGO UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NIE SĄ UREGULOWANE W USTAWIE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYZSZYM

21 ORGANY UCZELNI PUBLICZNYCH cz. Xb DYREKTOR BIBLIOTEKI DYREKTORA BIBLIOTEKI ZATRUDNIA REKTOR PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII SENATU UCZELNI MOŻE NIM ZOSTAĆ OSOBA BĘDĄCA DYPLOMOWANYM BIBLIOTEKARZEM LUB DYPLOMOWANYM PRACOWNIKIEM DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ (ARCHIWISTA) LUB OSOBA KTÓRA POSIADA STOPIEŃ NAUKOWY

22 Ceterum censeo Carthaginem delendam esse


Pobierz ppt "Wybrane kwestie z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym cz. II opr. Jakub Mrożek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google