Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016 Poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej Tomasz Czerwoniak Warszawa, 12 lipca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016 Poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej Tomasz Czerwoniak Warszawa, 12 lipca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 2016 Poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej Tomasz Czerwoniak Warszawa, 12 lipca 2016 r.

2 Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Cel Poddziałania Celem poddziałania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

3 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Typy wspieranych projektów: 1) uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej; 2) realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

4 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Założenia finansowe: -Minimalna wartość projektu – 10 000 PLN -Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN -Wsparcie do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu) -Budżet Poddziałania: 47 620 000 euro

5 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2016 r. Rozpoczęcie konkursu: 18 lipca 2016 r. Zakończenie konkursu: 20 stycznia 2017 r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 50 000 000 złotych Konkurs podzielony jest na etapy*. *Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

6 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Koszty kwalifikowalne projektu „Uzyskanie ochrony własności przemysłowej” opłaty urzędowe; pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika; pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego; pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia (do 30% kosztów kwalifikowalnych projektu); pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu); koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia (tylko w przypadku wnioskowania o zaliczkę).

7 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” UWAGA! W przypadku stwierdzenia błędów związanych z funkcjonowaniem Generatora Wniosków, wnioskodawca ma możliwość zgłaszania błędów wyłącznie za pomocą dedykowanego formularza dostępnego w Generatorze Wniosków, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia

8 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Zasady i tryb składania wniosku o dofinansowanie wniosek musi zostać złożony w okresie trwania konkursu; wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków; warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do PARP jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków (oświadczenie powinno być złożone w Generatorze Wniosków w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku), a następnie oryginał należy przesłać do PARP (weryfikacja następuje najpóźniej na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie). Jeżeli Wnioskodawca nie dokona formalnego potwierdzenia złożenia wniosku we wskazanym terminie wniosek o dofinansowanie zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie

9 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Po złożeniu wniosku o dofinansowanie i formalnym potwierdzeniu jego złożenia, a przed przekazaniem go do oceny, PARP przeprowadza weryfikację spełnienia wymogów formalnych (nie mylić z kryteriami formalnymi) dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu (7 dni roboczych od otrzymania wezwania). Wezwanie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie; wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu;

10 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” oświadczenie o złożeniu wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków należy złożyć w Generatorze Wniosków w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków, a następnie oryginał należy przesłać do PARP (weryfikacja następuje najpóźniej na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie); brak uzupełnienia lub poprawy albo wyjście poza zakres wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia; złożenie oświadczenia w Generatorze Wniosków po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia i nie będzie podlegał ocenie lub dalszej ocenie. UWAGA! W przypadku pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia z uwagi na powyższe okoliczności, wnioskodawcy nie przysługuje protest.

11 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Ocena wniosku o dofinansowanie Ocena projektu liczona od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków w danym etapie konkursu, w którym został złożony, do dnia sporządzenia listy ocenionych projektów w ramach danego etapu konkursu trwa do 45 dni. Ocena formalna Ocena formalna projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne; W wyniku oceny formalnej wniosek o dofinansowanie może zostać: 1)skierowany do oceny merytorycznej – w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych (ocena pozytywna); 2)odrzucony – w przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych (ocena negatywna)

12 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Ocena wniosku o dofinansowanie Ocena formalna informacja o wyniku oceny formalnej przekazywana jest wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, a w przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej również w formie pisemnej; informacja o negatywnym wyniku oceny formalnej zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu.

13 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Ocena wniosku o dofinansowanie Ocena formalna Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Doprecyzowano: W przypadku ubiegania się w ramach projektu o ochronę na sfinansowanie wydatków ponoszonych w ramach faz regionalnych/ krajowych procedury międzynarodowej w sytuacji, gdy faza międzynarodowa tej procedury została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, uznaje się, że projekt został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z negatywną oceną w ramach tego kryterium.

14 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Ocena wniosku o dofinansowanie Ocena merytoryczna – kryteria Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny Doprecyzowano: 1) „ W przypadku ubiegania się o dofinansowanie realizacji jedynie części faz danej procedury zgłoszeniowej uznaje się, że projekt nie prowadzi do uzyskania ochrony, co wiąże się z negatywną oceną w ramach tego kryterium. Założenia projektu w zakresie zadań i budżetu powinny wykazywać podejmowanie wszelkich możliwych działań prowadzących do uzyskania praw ochronnych” 2) „Projekt zakładający jedynie dokonanie zgłoszenia bez dalszych zaplanowanych działań i wydatków poprzedzających moment wydania decyzji o udzieleniu bądź odmowie udzielenia ochrony (wyłącznie) skutkuje negatywną oceną w zakresie niniejszego kryterium (…)”

15 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Ocena wniosku o dofinansowanie Ocena merytoryczna – kryteria Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne „Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków wskazanych przez Wnioskodawcę jako kwalifikowalne w ramach projektu zgodnie z Regulaminem Konkursu. W przypadku, gdy dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie progu procentowego określonego w Regulaminie Konkursu albo w przypadku braku zgody Wnioskodawcy na dokonanie rekomendowanej przez Komisje Oceny Projektów zmiany lub braku odpowiedzi Wnioskodawcy we wskazanym terminie, kryterium uznaje się za niespełnione.” UWAGA! W konkursie 2016/2017 wycięcia kosztów przekraczające 15% wydatków kwalifikowalnych skutkują uznaniem kryterium za niespełnione

16 Warszawa, 12 lipca 2016 r. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie danego etapu konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez PARP listy projektów ocenionych w ramach etapu zawierającej przyznane oceny, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. PARP w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia listy publikuje na swojej stronie internetowej wyniki rozstrzygnięcia danego etapu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 2 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu.

17 Warszawa, 12 lipca 2016 r. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Informatorium PARP Tel. 22 432 89 91, 92, 93 info@parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2016 Poddziałanie 2.3.4 PO IR Ochrona własności przemysłowej Tomasz Czerwoniak Warszawa, 12 lipca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google