Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Instytucja Wdrażająca Projekt NFOŚ i GW w Warszawie

2 Finansowanie Projektu Źródła finansowania Wydatki finansowe z poszczególnych źródeł Udział w finansowaniu wydatków Dotacja Rozwojowa Funduszu Spójności159 454 682,40 70,5% Środki własne - Pożyczka z WFOŚ i GW54 379 186,00 24,0% Środki własne – budżet miasta12 432 369,20 5,5% RAZEM WARTOŚĆ NETTO 226 266 237,60100% VAT49 495 563,55 RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 275 761 801,15 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

3 Finansowanie Projektu od 1 stycznia 2007r. do 20 grudnia 2011r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Na Projekt w latach 2007-2011 wydano łącznie 12.410.558,29 zł Na Projekt w latach 2007-2011 wydano łącznie 12.410.558,29 zł Od 1 stycznia 2007r. do 20 grudnia 2011r. uzyskano dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 8.011.159,10 zł Od 1 stycznia 2007r. do 20 grudnia 2011r. uzyskano dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 8.011.159,10 zł

4 Finansowanie Projektu 2011r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Od 1 stycznia 2011r. do 20 grudnia 2011r. wydano 7.800.251,48 zł Spodziewamy się do końca roku wydać jeszcze ok. 8.500.000,00 zł Spodziewamy się do końca roku wydać jeszcze ok. 8.500.000,00 zł RAZEM 16.300.251,48 zł

5 Oszczędności Projektu Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Na wszystkich dotychczasowych przetargach zaoszczędziliśmy 27 805 533,67 zł

6 Co planowaliśmy na 2011 rok: Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Kontrakt I Modernizacja oczyszczalni ścieków zakończenie prac projektowych i uzyskanie dokumentacji przetargowej wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie pierwszych prac. Kontrakt II Modernizacja SUW „Szczekanica” podpisanie umowy z wykonawca projektu i robót budowlanych dla modernizacji stacji uzdatniania wody oraz rozpoczęcie prac budowlanych Kontrakt III Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej podpisanie umowy z Wykonawcą ustalenie harmonogramu robót - w pierwszej kolejności wykonanie renowacji kanału w Placu Czarnieckiego i w ul. Stronczyńskiego

7 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Kontrakt IV Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych kontynuacja prac projektowych pozostałych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich budowa Promocja Projektu wybór wykonawcy dla prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych zamontowanie kolejnych tablic informacyjnych

8 Co zrobiliśmy w 2011 roku: Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Modernizacja oczyszczalni ścieków cały rok trwały intensywne prace projektowe 27 października 2011r. Wykonawca złożył do Referatu Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta wniosek o pozwolenie na budowę dla części osadowej i ściekowej piotrkowskiej oczyszczalni ścieków. Do końca 2011r. zostanie uruchomiona procedura przetargowa na wybór Wykonawcy dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków „

9 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych 16 września Wykonawca przekazał projekt budowlany na renowację kanału tłocznego. Obecnie jest on weryfikowany.

10 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska wyłoniono wykonawcę projektu i robót budowlanych dla przeprowadzenia renowacji sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej – Konsorcjum firm INFRA S.A. i HYDROBUDOWA S.A. z Wysogotowa k/Poznania 16 lutego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej

11 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska przeprowadzono renowację blisko 8,7 km głównej sieci Zrealizowano blisko 75 % zakresu kontraktu

12 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Renowacji poddawane są nie tylko kanały główne i studzienki usytuowane w większości w jezdniach, ale także przyłącza do nieruchomości Renowacja przeprowadzana jest w ulicach zlokalizowanych głównie w centrum miasta. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w większości przeprowadzana jest metodą bezwykopową – wprowadzenie przez studnie rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową, utwardzanego parą. Jest to metodą bardzo nowoczesna, mniej uciążliwa dla mieszkańców i tańsza od metody tradycyjnej.

13 Modernizacja stacji uzdatniania wody "Szczekanica„ Dla rozwoju infrastruktury i środowiska wyłoniono wykonawcę projektu i robót budowlanych dla modernizacji stacji uzdatniania wody – Konsorcjum firm P.T.H.U. Hydro-Marko Maria Pluta i KWG S.A. z Jarocina 7 czerwca nastąpiło uroczyste podpisanie umowy

14 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Mamy już wykonane wszystkie projekty. Rozpoczęto prace budowlane: zakończono remont zbiorników wody czystej, prowadzone są prace przy odwiertach nowych studni złożono wnioski o pozwolenie na budowę dla wszystkich przewidzianych w kontrakcie obiektów,

15 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska termomodernizację budynku głównego : - ukończono prace modernizacyjne związane z termomodernizacją dachów, - wymieniono stolarkę okienną, - wykonano nową instalację wentylacyjną, - kontynuowane są prace budowlane związane z termomodernizacją ścian, do uzgodnienia do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej złożono projekt na wymianę słupów elektrycznych, trwają uzgodnienia z właścicielami działek, przez które przebiegać będzie nowa linia kablowa zasilająca studnie głębinowe,

16  wybudowano około 2,9 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: - Topolowa - Świerczów Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych

17 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Tym samym wykonano wszystkie zaplanowane w Projekcie odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości blisko 6,5 km  wybudowano około 4,3 km sieci wodociągowej na odcinkach: - Dmowskiego (od ul. Szklarskiej do ul. Kostromskiej) - Zawodzie(od ul. Wojska Polskiego do ul. Belzackiej) - Szklarska, Orla, Żelazna, Roosevelta, Gliniana

18 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 11 października podpisano umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta z piotrkowską firmą Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „ZETPRI-EKO” Sp. Z o.o. Zgodnie z zapisami umowy prace budowlane zakończą się 31 lipca 2012r. 29 czerwca uzyskaliśmy od Ministra Infrastruktury odstępstwo od warunków technicznych na wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowska, Zamiejska, Dworska, Malinowa, Zajęcza, Kasztelańska

19 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska  7 listopada ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Gęsiej, otwarcie ofert odbyło się 19 grudnia. Oferty złożyło 9 Wykonawców. Miasto przeznaczyło 1,4 mln zł brutto na sfinansowanie zadania. Wykonawcy złożyli oferty o wartościach od 0,6 - 1,4 mln zł brutto. Obecnie komisja przetargowa pracuje nad weryfikacją złożonych ofert.

20 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska PROMOCJA wprowadzano sukcesywnie dane na stronę www.oczyszczalniapiotrkow.pl w lokalnej prasie – Famka, Ziemia Piotrkowska, Dziennik Łódzki - ukazywały się informacje dotyczące realizacji Projektu zorganizowano cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami (właściciele nieruchomości znajdujących się wzdłuż nowopowstałych odcinków kanalizacji sanitarnej), dot. terminów, warunków i czynności jakie należy wykonać w celu podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej

21 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zamontowano kolejne 5 tablic informacyjnych dla Projektu – informacja o współfinansowaniu ze środków Unii europejskiej, Zamontowano 9 tablic informacyjnych dla Projektu – informacja o współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

22 Co planujemy na 2012 rok KONTRAKT I Modernizacja oczyszczalni ścieków  planowane jest wyłonienie Wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych KONTRAKT II Modernizacja SUW „Szczekanica”  do 30 września 2012r. zostaną zakończone prace związane z realizacją Kontraktu Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

23 KONTRAKT III Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej  do 30 września 2012r. zakończą się prace renowacyjne. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

24 KONTRAKT IV Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych  zakończyć roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta,  wyłonić wykonawcę i rozpocząć robót budowlane dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gęsiej, uzyskać projekty budowlane dla brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, ogłosić przetarg i wyłonić wykonawców dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kasztelańskiej, Słowackiego i ul. przyległych, Świerczowskiej, Topolowej cz. II, Roosevelta – Granicznej cz. II, Twardosławickiej, Belzackiej cz. II, Lisiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej, Grabskiej.

25 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Cele Projektu: uporządkowanie gospodarki ściekowej osiągnięcie zgodności standardów oczyszczalni ścieków i jakości wody pitnej z wymaganiami polskich i unijnych przepisów ochrony środowiska poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona zasobów wód podziemnych Efekty realizacji Projektu: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA wydajna i efektywna oczyszczalnia ścieków skanalizowanie 98% aglomeracji Piotrków Trybunalski wyrównanie ciśnienia wody w sieci uszczelnienie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej poprawa jakości wody pitnej

26 Beneficjent: Miasto Piotrków Trybunalski Jednostka realizująca: Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28, 97 – 300 Piotrków Tryb. Pełnomocnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ds. Realizacji Projektu (MAO) – Adam Karzewnik Nr tel./fax: 044 732 76 94 Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Ewa Tymińska Nr tel.: 044 732 76 95 Nr fax: 044 732 76 96 www.oczyszczalniapiotrkow.pl www.piotrkow.plKONTAKT Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Pobierz ppt "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google