Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie i kompetencje cyfrowe w edukacji od badania do działania Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie SYLWIA JASKUŁA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie i kompetencje cyfrowe w edukacji od badania do działania Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie SYLWIA JASKUŁA."— Zapis prezentacji:

1 Technologie i kompetencje cyfrowe w edukacji od badania do działania Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie SYLWIA JASKUŁA Warszawa, 9 września 2015 roku

2  Podmiotowość polega na traktowaniu drugiego człowieka jako równoważnego podmiotu w dialogu interpersonalnym.  Podmiotowość - jest wyrazem szacunku do drugiego człowieka jako niezależnego podmiotu, respektuje wolność i niezależność poglądów, przekonań i postaw. (Słownik Języka Polskiego) Sylwia Jaskuła

3 Współczesne teorie organizacji i zarządzania, jak i praktyka ukazują, iż dzisiejsze organizacje nie osiągną sukcesu, jeżeli ich uczestnicy nie będą angażować się w ich działalność w sposób dobrowolny i niewymuszony. Organizacje powinny więc dążyć do tego, aby członkowie identyfikowali się z nią, podzielali jej cele. Efekt taki zostanie osiągnięty jedynie wówczas, gdy ustalony zostanie system wartości, wspólny dla obu zainteresowanych stron. (H. Mintzberg, Power In and Around Organizations, Englewood Cliffs, New York 1983) Sylwia Jaskuła

4 Ewaluacja jest procesem. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie o nim informacji w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości. Managing evaluation in education. A developmental approach, Rouledge, London and New York 1992, ss. 2-7 Sylwia Jaskuła

5 Ewaluacja jest procesem doskonalenia obejmującym rozwój osobowy, grupowy jaki i instytucjonalny. Przy czym sam proces jest równie istotny jak rezultaty. Changing our Schools. Linking school effectivenes and school improvemment, Open University Press, 1996, ss. 166-171 Sylwia Jaskuła

6 Ewaluacja to uspołeczniony proces zmierzający do określenia wartości danego obiektu lub działania według przyjętych kryteriów w celu jego udoskonalenia, lepszego rozumienia i/lub rozwoju. L. Korporowicz S. Jaskuła Sylwia Jaskuła

7 systematyczne badanie wartości konkretnego obiektu Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1981r.) Sylwia Jaskuła

8 systematyczne badanie wartości konkretnego obiektu Sylwia Jaskuła

9 procesualność systematyczne badanie wartości konkretnego obiektu Sylwia Jaskuła

10 procesualność systematyczne badanie wartości konkretnego obiektu dynamika społecznego konstruowania (społecznie zróżnicowani aktorzy) Sylwia Jaskuła

11 refleksja aksjologiczna procesualność systematyczne badanie wartości konkretnego obiektu dynamika społecznego konstruowania (społecznie zróżnicowani aktorzy) Sylwia Jaskuła

12 refleksja aksjologiczna procesualność interakcja, dyskurs „aktorów” systematyczne badanie wartości konkretnego obiektu dynamika społecznego konstruowania (społecznie zróżnicowani aktorzy) Sylwia Jaskuła

13 refleksja aksjologiczna procesualność interakcja, dyskurs „aktorów” systematyczne badanie wartości konkretnego obiektu etyka ewaluatora dynamika społecznego konstruowania (społecznie zróżnicowani aktorzy) Sylwia Jaskuła

14 refleksja aksjologiczna procesualność interakcja, dyskurs „aktorów” systematyczne badanie wartości konkretnego obiektu etyka ewaluatora dynamika społecznego konstruowania (społecznie zróżnicowani aktorzy) założenie istnienia Sylwia Jaskuła

15

16 AKREDYTACJAEWALUACJA etymologia określeń z franc. accréditer - „upełnomocnić”; udzielenie pełnomocnictwa z ang. valuation – „wartościowanie” istota proces sprawdzania stopnia realizacji formalnie określonych standardów dla danej instytucji lub programu uspołeczniony proces zmierzający do określenia wartości danego obiektu lub działania według przyjętych kryteriów w celu jego udoskonalenia, lepszego rozumienia i rozwoju Sylwia Jaskuła

17 AKREDYTACJAEWALUACJA podejście do procesu badania dyscyplinowa- nie i kontrola jasno określona procedura diagnostyczna i badawcza interaktywność i negocjacyjne podejście do procesu badania (wzajemne oddziaływanie badacza i badanego), będącego jednocześnie szeroko rozumianym procesem uczenia się planowanie poza środowiskiem akredytowanej instytucji uspołecznione pośrednio (z udziałem przedstawicieli współpracujących instytucji) w środowisku ewaluowanej instytucji Sylwia Jaskuła

18 AKREDYTACJAEWALUACJA gł. cele uprawomocnie- nie diagnostyka uczenie się, zmiana główne funkcje biurokratyczna pragmatyczna, rozwojowa rozumiejąca charakter klasyfikacyjny, respektowanie ustalonej i zamkniętej skali ocen utylitarny, który ma przede wszystkim wspomagać konkretnych odbiorców w konkretnej sytuacji, a także wywoływać pozytywne zmiany i poprawiać jakość zarówno bieżącej, jak i przyszłych, analogicznych działań elastyczny, kontekstualna i relatywna skala ocen Sylwia Jaskuła

19 AKREDYTACJAEWALUACJA typowy przebieg sprawdzanie spełniania norm według określonych i ujednoliconych standardów planowanie przebiegu odwoływanie się do metod i technik z zakresu nauk społecznych organizacja uspołecznionego procesu w celu zdobycia informacji, która może być wykorzystana do podejmowania decyzji edukacyjnych; porównywalność wyników pożądana porównywalność w wybranych zakresach często brak możliwości dokonywania porównań, ze względu na indywidualny charakter ewaluacji Sylwia Jaskuła

20 AKREDYTACJAEWALUACJA raport końcowy ściśle określona struktura i procedura raportowanie w wydzielonych zakresach i wybranych grupach dopasowanie do potrzeb odbiorcy efekt końcowy określenie oceny badanemu programowi w celu podejmowania decyzji oszacowanie, określenie wartości, systematyczne badanie zalet lub wad jakiegoś programu doświadczenie i kompetencje, przedstawienie informacji i rekomendacji wykorzystanie wyników udzielenie zgody, bądź odebranie uprawnień na prowadzenie działalności dydaktycznej podjęcie decyzji w celu modyfikacji, kontynuacji, zamknięcia programu podjęcie decyzji w celu zainicjowania działań i programów Sylwia Jaskuła

21 EWALUACJAOCENA procesosąd uczenie siękontrola doskonalenieklasyfikacja dialoglegitymizacja interakcjeprocedura uczestnictwo społecznesterowanie ≠ Sylwia Jaskuła

22 EWALUACJAOCENA procesosąd uczenie siękontrola doskonalenieklasyfikacja dialoglegitymizacja interakcjeprocedura uczestnictwo społecznesterowanie ≠ PODMIOTOWOŚĆ Sylwia Jaskuła

23 PIERWSZA GENERACJA EWALUACJI – POMIAR DRUGA GENERACJA EWALUACJI – OPIS TRZECIA GENERACJA EWALUACJI – DECYZJA CZWARTA GENERACJA EWALUACJI – PROCES E. G. Guba, Y. S. Lincoln, Fourth Generation Evaluation. Sage Publ., Newbury Park 1989 Sylwia Jaskuła

24 PIERWSZA GENERACJA EWALUACJI – POMIAR DRUGA GENERACJA EWALUACJI – OPIS TRZECIA GENERACJA EWALUACJI – DECYZJA CZWARTA GENERACJA EWALUACJI – PROCES PIĄTA GENERACJA EWALUACJI – DYNAMIKA INTEGRACJI INFORMACJI SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY Sylwia Jaskuła

25 GENERACJE EWALUACJIROZUMIENIE EWALUACJI PIERWSZA GENERACJA EWALUACJI EWALUACJA POMIAROWA (PARAMETRYCZNA) mierzalność efektów i środków DRUGA GENERACJA EWALUACJI EWALUACJA OPISOWA opis mocnych i słabych stron programów w odniesieniu do założonych celów TRZECIA GENERACJA EWALUACJI EWALUACJA OCENIAJĄCA (MENEDŻERSKA) ocena osiągniętych celów programu CZWARTA GENERACJA EWALUACJI EWALUACJA DEMOKRATYCZNA (USPOŁECZNIONA /DIALOGICZNA) głęboka partycypacja wszystkich stron zaangażowanych w program Sylwia Jaskuła

26 POMIAR SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ REFLEKSYJNE ROZPOZNANIE OBIEKTYWNA OCENAWSPIERANIE WARTOŚCI KONKRETNEGO DZIAŁANIA STWIERDZENIE OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW INTERAKCYJNE POSTRZEGANIA ZALEŻNOŚCI SKUTKOWO- PRZYCZYNOWYCH W PROCESIE EWALUACYJNYM Sylwia Jaskuła

27 POMIAR SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ REFLEKSYJNE ROZPOZNANIE OBIEKTYWNA OCENAWSPIERANIE WARTOŚCI KONKRETNEGO DZIAŁANIA STWIERDZENIE OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW INTERAKCYJNE POSTRZEGANIA ZALEŻNOŚCI SKUTKOWO- PRZYCZYNOWYCH W PROCESIE EWALUACYJNYM DYNAMIKA EWALUOWANYCH INSTYTUCJI Sylwia Jaskuła

28  Redukcja obaw i ryzyka związanego z procedurami ewaluacyjnymi i udostępnieniem danych  Unikanie marginalizacji konkretnych grup i punktów widzenia w procesie pozyskiwania i zarządzania danymi  Zwiększanie możliwości użycia rezultatów ewaluacji poprzez różne podmioty procesu ewaluacyjnego  Wzajemna edukacja aktorów sceny ewaluacyjnej  Ujawnianie potencjałów społecznych konkretnych grup i osób Sylwia Jaskuła

29 1.2.3.4.5.6.7.8. DIALOG, DEBATA, DYSKURS PLAN PROJEKT GENEROWANIEDANYCH ANALIZA DANYCH RAPORT UPOWSZECHNIANIEWYNIKÓW WYKORZYSTANIEWYNIKÓW Sylwia Jaskuła

30 12345678 DIALOG, DEBATA, DYSKUR PLAN PROJEKT GENEROWANIEDANYCH ANALIZA DANYCH RAPORT UPOWSZECHNIANIEWYNIKÓWEWALUACJIWYKORZYSTANIEWYNIKÓWEWALUACJI 123456789 OBIEKT OBSZAR PYTANIAKLUCZOWE KRYTERIA METODOLOGIA PRÓBABADAWCZA HARMONOGRAM ZESPÓŁ ZASOBY PROCES PROJEKT Sylwia Jaskuła

31 1.2.3.4.5.6.7.8. DIALOG, DEBATA, DYSKURS PLAN PROJEKT GENEROWANIEDANYCH ANALIZA DANYCH RAPORT UPOWSZECHNIANIEWYNIKÓW WYKORZYSTANIEWYNIKÓW inicjowanie debaty; interakcja pomiędzy wszystkimi podmiotami procesu ewaluacyjnego; rozpoznawanie potrzeb; integracja całego środowiska; ujawnianie potencjałów społecznych konkretnych grup i osób Sylwia Jaskuła

32 1.2.3.4.5.6.7.8. DIALOG, DEBATA, DYSKURS PLAN PROJEKT GENEROWANIEDANYCH ANALIZA DANYCH RAPORT UPOWSZECHNIANIEWYNIKÓW WYKORZYSTANIEWYNIKÓW kształtowanie ogólnej kultury ewaluacyjnej, tworzenie demokratycznych wartości oraz doświadczeń; wzajemna edukacja aktorów sceny ewaluacyjnej Sylwia Jaskuła

33 1.2.3.4.5.6.7.8. DIALOG, DEBATA, DYSKURS PLAN PROJEKT GENEROWANIEDANYCH ANALIZA DANYCH RAPORT UPOWSZECHNIANIEWYNIKÓW WYKORZYSTANIEWYNIKÓW gromadzenie wiedzy ogólnohumanistycznej przydatnej w poznawaniu osobowości jednostek i struktury poszczególnych grup; unikanie marginalizacji konkretnych grup i punktów widzenia w procesie pozyskiwania i zarządzania danymi Sylwia Jaskuła

34 1.2.3.4.5.6.7.8. DIALOG, DEBATA, DYSKURS PLAN PROJEKT GENEROWANIEDANYCH ANALIZA DANYCH RAPORT UPOWSZECHNIANIEWYNIKÓW WYKORZYSTANIEWYNIKÓW tworzenie jakościowo nowych treści sprzyjających postępowi; podmiotowe uwzględnianie potrzeb poznawczych wszystkich uczestniczących w procesie ewaluacji; doświadczenie międzykulturowe Sylwia Jaskuła

35 1.2.3.4.5.6.7.8. DIALOG, DEBATA, DYSKURS PLAN PROJEKT GENEROWANIEDANYCH ANALIZA DANYCH RAPORT UPOWSZECHNIANIEWYNIKÓW WYKORZYSTANIEWYNIKÓW zwiększanie możliwości użycia rezultatów ewaluacji poprzez różne podmioty procesu ewaluacyjnego; redukcja obaw i ryzyka związanego z procedurami ewaluacyjnymi i udostępnieniem danych; innowacja i zmiana społeczna; refleksja Sylwia Jaskuła

36 REALIZOWANEZMARGINALIZOWANE funkcja administracyjnafunkcja uspołeczniająca funkcja technokratycznafunkcja animująca funkcja konkluzywnafunkcja motywująca funkcja kontrolnafunkcja formatywna Sylwia Jaskuła

37 PODMIOTOWOŚĆ = ROZWÓJ  Podmiotowość zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym oznacza rozwój  Kluczem do rozwoju jest zrozumienie siebie wzajemnie Sylwia Jaskuła

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ sylwia.jaskula@poczta.onet.pl


Pobierz ppt "Technologie i kompetencje cyfrowe w edukacji od badania do działania Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie SYLWIA JASKUŁA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google